KARAR NUMARASI: Y(K-I)818-2014
KAMU YOLU (TURUNÇLU KÖYÜ-KURUDERE KÖY SINIRI)
(Önerge No:724/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, orman sahalarına ulaşımın
sağlanması için Mağusa Kazası Turunçlu köyü ile Kurudere köyü sınırında
P/H XXIII 33 W2 içerisinde parsel 364’ün kuzeyinde ve parsel 108’in güneyinde
bulunan mevcut kamu yolunun doğu istikametine devam ederek, önergeye ekli
haritada kırmızı renkle belirtildiği şekilde mera sahası olan parsel 395,1 ve orman
sahası olan parsel 363’ün kuzey sınırı boyunca kamu yolu olarak ilan edilmesini
onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)817-2014
Y(K-I)250-2014 SAYI VE 5.2.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yurtiçi Eğitim Planı Çerçevesinde
2014 Yılı İçerisinde Düzenlenecek Hizmetiçi Eğitim Kurslarında Eğitimci Olarak
Görevlendirilecek Uzman ve Eğitimcilere Yapılacak Ödemelere ilişkin
Y(K-I)250-2014 sayı ve 5.2.2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararında Prof. Dr. olan
eğitmenlere yapılacak ödeme kısmında sehven “70 TL (Yetmiş Türk Lirası)” olarak
belirtilen ödemenin “net 70 TL (Yetmiş Türk Lirası) “olarak düzeltilerek sözkonusu
kararın tadil edilmesini onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)819-2014
GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI MUKAVELELİ
ER VE ERBAŞ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:810/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, 52/2000 sayılı Askerlik Yasası’nın 9’uncu maddesi uyarınca
hazırlanıp ekte sunulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Mukaveleli Er ve Erbaş
(Değişiklik) Tüzüğü’nü onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
KARAR NUMARASI: Y(K-I)822-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL BURCU ENGÜR’ÜN
GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:825/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çim futbol
sahalarının ekim, bakım ve idamesi çalışmalarının yürütülebilmesi amacına yönelik
olarak Bakanlar Kurulu’nun K(II)934-2013 sayı ve 2.4.2013 tarihli karar ile
sözleşmesi uzatılan T.C Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak
Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimi yapmış Burcu Engür’ün 2.5.2014 tarihinde sona
erecek görev süresinin Bakanlıkların yeniden oluşumu çerçevesinde Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’nda görev yapmak üzere
önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 (Bir) yıl süre ile uzatılmasını ve
gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Sözleşmeli Personelin Ücretleri”
04-01-04-1-1-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlığı (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)829-2014
S(K-II)2115-2008 SAYI VE 22.10.2008 TARİHLİ KARARIN İPTAL EDİLMESİ VE
YENİ BİR KARAR OLUŞTURULMASI
(Önerge No:832/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Kermiya Spor Kulübü’ne Parsel Ayrılması’na ilişkin
Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu S(K-II)2115-2008 sayı ve 22.10.2008 tarihli
kararın iptal edilmesine ve aşağıdaki şekilde yeni bir karar oluşturulmasına karar
verdi.
“Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kermiya’da kain P/H XXI/37 W1&2 blok E’de yer
alan 163 no’lu parsel (23 dönüm) KKTC Anayasası’nın 159’uncu maddesinin
(1)(b) ve (3)’üncü fıkraları ile 41/1977 sayılı İskan Topraklandırma ve Eşdeğer
Mal Yasası’nın 4(1) maddesi uyarınca devletin mülkiyeti altında kalması ve
eşdeğer maksatlarda kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, spor tesislerine gerekli
bakımın yapılıp idamesinin sağlanabilmesi amacına yönelik olarak spor
işlerinden sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi.”
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)831-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’DE
POSTA KUTUSU KİRALANMASI
(Önerge No:834/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Öztemur Trading Free Port Ltd.’e seramik, boya ve hırdavat
malzemeleri ithalat-ihracatını gerçekleştirmek amacı ile Serbest Liman ve Bölge
İşletme İzni Tüzüğü’nün 3 (1) maddesi uyarınca Gazimağusa Serbest Liman ve
Bölge’de Posta Kutusu kiralanmasını onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)836-2014
BİYOLOG MÜJDENUR İSLAMOĞLU’NUN EĞİTİME GÖNDERİLMESİ
(Önerge No:839/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Devlet Laboratuvarı’nda Biyolog
olarak görev yapan Müjdenur İslamoğlu’nun 12-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında,
TC İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kriminal Daire Başkanlığı’na bağlı
İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı’nda “Atış Artıkları Analizleri” konusunda eğitime
gönderilmesini, Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletinin temin edilmesini,
konaklama masrafları söz konusu eğitimi verecek kurum tarafından
karşılanmayacak şekilde mevcut mevzuat gereği harcırah verilmesini ve gerekli
ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Staj ve
Öğrenim Giderleri” 11-01-07-9-9-1-03-5-9-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)837-2014
OKUL HARÇLARININ KARŞILANMASINA KATKI YAPILMASI
(Önerge No:840/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkilker Dairesi
(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan Burs
Tüzüğü’nün 31’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca, önergeye ekli listede
öğrenci bilgileri ve isimleri belirtilen toplam 18 öğrencinin 2013-2014 Öğretim Yılı
Bahar ve Güz Dönemi okul harcı tutarına her bir öğrenci için belirtildiği miktarda
olmak üzere katkı yapılmasını ve toplamda oluşan 34,228.30 TL tutarın ödenmesi
için gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Eğitim Amaçlı Diğer Transferler” 09-03-09-4-1-1-05-4-2-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)840-2014
Y(K-I)384-2014 SAYI VE 19.2.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:844/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Haricindeki
Diğer Ülkeler, Özel İlgi Grupları ve Kapalı Gruplar ile Türkiye Cumhuriyeti
Haricindeki Diğer Ülkelerden Charter Seferler İçin Teşviklendirme Esasları’na
ilişkin Y(K-I)384-2014 sayı ve 19.2.2014 tarihli kararın önergesine ekli sunulan ve
1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında geçerli olacak Teşviklendirme
Esaslarının aşağıdaki şekilde değiştirilerek, sözkonusu Bakanlar Kurulu kararının
tadil edilmesine karar verdi.
1.
“Türkiye Cumhuriyeti Haricindeki Diğer Ülkelerden Çarter Seferler İçin
Teşviklendirme Esasları”nın 2. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilir;
“KKTC’ye turist getirmek amacı ile düzenlenecek çarter operasyonu
en az 12 seferden (boş bacak hariç) oluşmalıdır.”
2.
“Türkiye Cumhuriyeti Haricindeki Diğer Ülkelerden Çarter Seferler İçin
Teşviklendirme Esasları”nın 2. maddesinin (c) fıkrası aşağıdaki gibi
değiştirilir;
“Türkiye Cumhuriyeti haricindeki diğer ülkelerin herhangi bir
noktasından Ercan Havalimanı’na getirilen turistlerin, KITOB üyesi ve Oteller
Encümeni tarafından belgelendirilmiş turistik tesislerle, Karpaz Eko Turizm
Birliği üyesi turistik tesisler ve yöresel ev nitelikli turistik tesislerde en az yedi
geçe konaklatılması halinde tur operatörü ve/veya KITSAB üyesi turizm ve
seyahat acentesine aşağıdaki çerçevede katkı yapılır.”
1,000-4,999
5,000-9,999
10,000-19,999
20,000-29,999
30,000+
3.
Turist taşınması halinde→kişi başına
Turist taşınması halinde→kişi başına
Turist taşınması halinde→kişi başına
Turist taşınması halinde→kişi başına
Turist taşınması halinde→kişi başına
2014
90€
95€
100€
110€
120€
2015
85€
90€
95€
100€
110€
2016
80€
85€
90€
90€
100€
“Türkiye Cumhuriyeti Haricindeki Diğer Ülkelerden Çarter Seferler İçin
Teşviklendirme Esasları”nın 4. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilir;
“4. İşbu belge kapsamında gerçekleştirilecek çarter operasyonları
çerçevesinde, her sefere ilişkin uçuş saati ve destinasyon özellikleri
Bakanlıkça incelenip değerlendirildikten sonra teşvik kapsamına girecek
çarter seferlerin başlangıç ve son sefer bacaklarının karşılanması amacıyla, ,
ayni operasyon için gidiş-dönüşten oluşan bir boş bacak katkısı ödenir. Boş
bacak hakkı kazanılabilmesi için en az ardışık 24 sefer yapılması veya en az
2,000 kişi taşınması gerekmektedir. Bununla birlikte, herhangi bir şehirden ilk
kez operasyon yapılması halinde 12 sefer veya 1,296 kişi taşınması boş
bacak hakkı için yeterli olacaktır.”
Yukarıda belirtilen 1. ve 2. maddelerdeki değişikliklerin 2014-2015-2016 Yılları
için, 3. maddedeki değişikliğin ise sadece 2014 Yılı için geçerli olacak şekilde
Resmi Gazete’de yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girecek şekilde
değiştirilmesi.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)844-2014
İSTANBUL VE KONYA’DA EŞZAMANLI OLARAK DÜZENLENECEK “TÜRKİYE TRAP VE
SKEET FEDERASYON KUPASI” ETKİNLİĞİNE KKTC ATICILIK FEDERASYONU
EKİPLERİNİN KATILMASI
(Önerge No:849/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 25-27 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul ve Konya’da
eşzamanlı olarak düzenlenecek “Türkiye Trap ve Skeet Federasyon Kupası
Etkinliği”ne KKTC Atıcılık Federasyonu’nun 7 kişilik Trap (İstanbul) ve 7 kişilik Skeet
(Konya) toplam 14 kişilik ekiple katılmasını; katılım dolayısıyla 10,825 TL’na baliğ
olacağı tahmin edilen (Türkiye Trap Federasyon Kupası 5,515 TL + Türkiye Skeet
Federasyon Kupası 5,309 TL) toplam harcamaların (uçak bileti, konaklama, öğlen,
akşam yemeği, fişek (66 paket X 25 adetlik)) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,
Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri"
04-12-08-1-0-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)845-2014
ANTALYA’DA DÜZENLENECEK “RYDER CUP GOLF TURNUVASI”NA
KKTC GOLF FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI
(Önerge No:850/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye Golf Federasyonu’nca 22-25 Mayıs 2014 tarihleri
arasında Antalya’da düzenlenecek “Ryder Cup Golf Turnuvası”na 23 kişiden
oluşacak KKTC Golf Federasyonu ekibinin katılmasını; 21 Mayıs 2014 gidiş, 26
Mayıs 2014 dönüş olmak üzere 9,900 Türk Lirasına baliğ olacağı tahmin edilen
toplam harcamaların (uçak bileti ve transfer giderleri) Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014
Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
Giderleri” 04-12-08-1-0-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)846-2014
ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE DÜZENLENECEK “ULUSLARARASI ESKRİM
ÇOCUK KUPASI”NA KKTC ESKRİM FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI
(Önerge No:851/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye Eskrim Federasyonu’nca 23-28 Nisan 2014 tarihleri
arasında Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenecek “Uluslararası Eskrim Çocuk
Kupası”na 10 kişiden oluşacak KKTC Eskrim Federasyonu ekibinin katılmasını;
22 Nisan 2014 gidiş, 29 Nisan 2014 dönüş olacak şekilde 6,890.00 Türk Lirasına
baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamaların (uçak bileti, otobüs bileti, iaşeibate) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı
Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-2-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)848-2014
TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU’NCA ÜLKEMİZDE DÜZENLENECEK RYDER CUP
GOLF TURNUVASI’NIN HARCAMALARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:853/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye Golf Federasyonu’nca 1- 4 Mayıs 2014 tarihleri
arasında
ülkemizde
düzenlenecek
Ryder
Cup
Golf
Turnuvası’nın
33,500 Türk Lirası’na baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamaların (iaşe-ibate,
şort, tişört vs.) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
"Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-12-08-1-0-1-03-6-1-02
kaleminden karşılanmasını onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)849-2014
DEVLET İHALE (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:854/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, 32/1983 sayılı Hazine Malları Yasası’nın 7(3) maddesi
tahtında hazırlanıp ekte sunulan Devlet İhale (Değişiklik) Tüzüğü’nü onaylayarak,
Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)854-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI
(Önerge No:868/2014, 869/2014,
870/2014, 871/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı Yataklı Tedavi Kurumları
Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi kadroları altında sözleşmeli personel olarak
istihdam edilen ve aşağıda adı-soyadı, uzmanlık alanları, sözleşme hitam tarihleri ve
ödenek kalemleri belirtilen personelin görev sürelerinin önergeye ekli sözleşme
metinlerine bağlı olarak sözleşmeli hitam tarihiyle 1 (Bir) yıl süreyle uzatılmasını ve
gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ve aşağıda
belirtilen “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” kalemlerinden karşılanmasını onayladı.
Adı-Soyadı
1. Dr. Bedriye
Gizem Çelebioğlu
2. Yılmaz Aldağ
Uzmanlık Alanı:
Bakanlar Kurulu Kararı.
Sözleşme-Hitam Tarihi
Ödenek kalemi
Ağız, Diş, Çene
Hastalıkları ve
Cerrahi Uzmanı
Tıbbi Fizikçi
K(II)1567-2013 sayı ve
29.5.2013
31.5.2014
K(II)1066-2013 sayı ve
22.5.2013
2.5.2014
K(II)1563-2013 sayı ve
29.5.2013
31.5.2014
Sağlık Bakanlığı
11-01-07-9-9-1-01-2-1-01
3. Dr. Ayşe Sayılı
Çocuk
Hematolojisi
Uzmanı
4. Tevhide Ziver
Mikrobiyoloji
Uzmanı
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
K(II)1065-2013 sayı ve
22.5.2013 tarih
25.4.2014
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
11-05-07-4-0-1-01-2-1-01
Sağlık Bakanlığı
11-01-07-9-9-1-01-2-1-01
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
11-02-07-3-1-1-01-2-1-01
KARAR NUMARASI: Y(K-I)855-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI
(Önerge No:872/2014 ,873/2014,
874/2014, 875/2014, 876/2014,
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde görev yapmak
üzere hizmetlerine ihtiyaç duyulan aşağıda adı-soyadı ve uzmanlık alanları belirtilen
Doktorlar’ın 1 (Bir) yıl süre ile Sözleşmeli Personel olarak 6/2009 sayılı Kamu Sağlık
Çalışanları Yasası’nın 7(2) ve 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık
(Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın 6(2) maddeleri
çerçevesinde, önergeye ekli sözleşme metinlerine bağlı olarak istihdam edilmelerini
ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Sözleşmeli
Personelin
Ücretleri”
11-01-07-9-9-1-01-2-1-01
kaleminden
karşılanmasını onayladı.
1.
2.
3.
4.
5.
Adı-Soyadı:
Uzmanlık Alanı:
Dr. Pembe Eriz
Dr. Fidan Çevik
Dr. Şebnem Benar Yumurtacıoğlu
Dr. Refika Hüral
Dr. Ferda Selçuk
Pratisyen Hekim
Pratisyen Hekim
Pratisyen Hekim
Kardiyoloji Uzmanı
Nörololoji Uzmanı
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)821-2014
ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ
(Önerge No:824/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, Atatürk Öğretmen Akademisi 2014
Mali Yılı Bütçesi’ni Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)823-2014
İSTANBUL’DA YAPILACAK “VODAFON FREEZONE 17. LİSELERARASI
MÜZİK FESTİVALİ”NE KATILIM
(Önerge No:826/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 26 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek
“Vodafon Freezone 17. Liselerarası Müzik Festivali”ne davetli olarak katılacak
Milli Eğitim Bakanı Dr. Mustafa Arabacıoğlu ile Özel Kalem Müdürü Fatma Anıl
Öder’in 25-27 Nisan 2014 tarihlerine bağlı olarak Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş
uçak biletlerinin temin edilmesini, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sevgi Değgin’in
ise 24 Nisan 2014 tarihinde yapılacak olan ODTÜ Yönetim Kurulu Toplantısı’na
katılmak üzere Ankara’da bulunacağından sadece İstanbul-Ercan dönüş biletinin
temin edilmesini ve adıgeçenlerin iaşe-ibate giderleri, İstanbul’daki ulaşım giderleri
ile mevzuat gereği yurt dışı görev yollukları ve İstanbul’da bulundukları süre
içerisinde doğabilecek diğer resmi harcamaların Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 09-01-09-9-9-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)824-2014
20. ULUSLARARASI GENÇ DİPLOMATLAR EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM
(Önerge No:827/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, T.C Dışişleri Bakanlığı tarafından 3-30 Mayıs 2014 tarihleri
arasında Ankara’da gerçekleştirilecek 20. Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim
Programı’na katılmak üzere Ankara’ya gidecek olan II. Derece Tanıtma Memuru
Esra Emin Özdeniz’e belirtilen tarihler için mevzuat gereği harcırah verilmesini ve
gerekli ödeneğin Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı
Staj ve Öğrenim Giderleri" 05-01-01-1-3-1-03-5-9-02 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)825-2014
E(K-2)420-88 SAYI VE 27.4.1988 TARİHLİ KARARIN İPTAL EDİLMESİ
(Önerge No:828/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Mezarlık Yapımı Amacıyla
Yeşilköy Muhtarlığı’nın Kullanımına Arazi Ayrılması’na ilişkin Bakanlar Kurulu'nun
almış olduğu E(K-2)420-88 sayı ve 27.4.1988 tarihli kararda belirtilen
pafta/harita III.60.W2 & E2’de kain 275 no’lu parsele gereksinim kalmadığından,
sözkonusu kararın iptal edilmesine karar verdi.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)826-2014
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN MERKEZİ ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMİ
(Önerge No:829/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nda bulunan ve T.C’nden ithal edilen
Merkezi Isıtma-Soğutma Sistemi’nin sezon başı açılış servisi ve bakımının
yapılabilmesi için T.C. firması Form Tesisleri Bakım Tic. A.Ş.’nden teknisyen
Alp Hasan Özbek’in KKTC’ne gelmesini, geliş – dönüş tarihlerine göre alınacak
Ankara-Ercan-Ankara uçak bileti, KKTC’nde kalacağı süre içierisindeki otel,
konaklama ve belirecek diğer tüm masrafların İçişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri”
07-01-01-9-9-1-03-6-1-02 kaleminden, ayrıca ısıtma-soğutma sisteminin sezon başı
açılış servisinin yapılabilmesi için, gereksinim duyulan KDV dahil 472.00 Euro
karşılığı Türk Lirası’nın İçişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Büro, Bakım ve Onarım Giderleri” 07-01-01-9-9-1-03-8-1-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)827-2014
KUZEY SAHİL YOLU, YOL YAPIM İŞLERİ GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE
EKSİK YAYIMLANAN TATLISU’DAKİ TAŞINMAZ MALLAR İÇİN
KAMULAŞTIRMA İHBARI
(Önerge No:830/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara
ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Kuzey Sahil
Yolu, yol yapım işleri güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan Tatlısu’da
özel mülkiyetteki taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla
Mal İktisabı Yasası’nın 4. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma
İhbarını” onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)828-2014
TÜRKMENKÖY TARIMSAL ARAŞTIRMA İSTASYONU’NUN GENİŞLETİLMESİ İÇİN
ARAZİ TAHSİSİ
(Önerge No:831/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türkmenköy Tarımsal Araştırma
İstasyonu arazisi, artan projelerden dolayı yetersiz kaldığından, arazi ihtiyacının
giderilmesine yönelik olarak Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından yapılan
araştırmada KKTC malı olduğu tesbit edilen Türkmenköy Pafta/Harita 32/20 E1
307.52 parsel numaralı 4-0-0 dönüm tarlanın kontrol ve yönetiminin Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne verilmesine karar verdi.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)830-2014
BERLİN FRUİT LOGİSTİCA 2014 YAŞ MEYVE VE SEBZE FUARI’NA KATILIM
(Önerge No:833/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, K.T. Sanayi Odası’nın 5-7 Şubat 2014 tarihleri arasında
Almanya’nın başkenti Berlin’de Fruit Logistica Yaş Meyve ve Sebze Fuarı’na katılım
kapsamında yaptığı önergeye ekli listede detayları belirtilen (fuar yer kirası,
katılımcıların fuar kataloğunda görünürlüğü, standların elektrik ve temizlik bedeli,
fuara flama asma bedeli, fuar giriş kartlarına ödenen ücret, standların konstrüksiyon
bedeli, sergilenecek ürünlerin Berlin-fuar alanı nakliye ve gümrük bedeli,
Ercan-İstanbul-Berlin nakliye bedeli, broşür ve logo tasarım ve baskı bedeli) giderler
ile görevlendirilen Feriha Bıyıkoğlu ve Hüseyin Ezgin’in 3-8 Şubat 2014 tarihleri
arasındaki Ercan-İstanbul-Berlin gidiş-dönüş uçak biletleri, otel konaklama ve
transfer giderleri ile hostes kiralama ve diğer resmi giderlerin karşılanması için
harcanan 152,109.61 TL’nın K.T. Sanayi Odası adına faturalanması ve
belgelenmesi karşılığı olarak verilmesini ve gerekli ödeneğin Başbakan
Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’na bağlı Sanayi Dairesi
Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Kalite Belgesi, Fuar, Pazarlama
ve Navlun Hibe Destek Programı Projesi” 04-02-04-9-9-63-3-05-5-1-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)832-2014
KKTC’DE DÜZENLENECEK “TÜBİTAK PROJELERİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİMİ”NE
DAVET EDİLEN EĞİTMENLERİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:835/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15-20 Haziran 2014
tarihleri arasında (her iki tarih dahil) KKTC’nde düzenlenecek olan Matematik, Fizik,
Kimya, Biyoloji, Bilgisayar, Tarih, Coğrafya ve Felsefe Öğretmenleri’ne yönelik
“Tübitak Projeleri Proje Danışmanlık Eğitimi”ne eğitmen olarak davet edilen
Doç. Dr. Kenan Söğüt, Prof. Dr. Ülkü Çömelekoğlu, Proje Uzmanı Soner Yurtdaş,
Prof. Dr. Ayşe Akman, Yrd. Doç. Dr. Nida Palamut Koşar ve Prof. Dr. Serap Yalın’ın
Adana-Ercan-Adana geliş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesini, iaşe-ibate
giderlerinin karşılanmasını ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan “Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı
Projesi” 09-01-09-5-0-12-3-06-7-7-16 kaleminden karşılanmasını onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)833-2014
DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ
(Önerge No:836/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği’ne müracaatta bulunan ve önergede
detayları sunulan “Cemrem Turizm Kafe Otelcilik Gıda Otomotiv İnşaat Emlak Film
ve Müzik Yap. San. Ticaret Limited Şirketi”nin bir Denizaşırı (Yabancı) Şirket olarak
tescil müracaatını Fasıl 113 sayılı Şirketler Yasası’nın 346. ve 347’nci maddeleri
uyarınca onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)835-2014
BESİN MADDELERİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:838/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Fasıl 261 Besin ve İlaç Satış Yasası’nın 19’uncu maddesi
tahtında hazırlanıp ekte sunulan, Besin Maddeleri (Değişiklik) Tüzüğü’nü
onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)838-2014
2014-2015 ÖĞRETİM YILI LİSANS, ÖNLİSANS VE ÖZEL YETENEK ALANLARINDA
İHTİYAÇ SAHA VE SAYILARI
(Önerge No:841/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi
(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan Burs
Tüzüğü’nün 10’uncu maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı ile Devlet Planlama
Örgütü Müsteşarlığı’nın birlikte hazırladığı ve TC Yüksek Öğretim Kurulu’nca oluru
alınan ve ekte sunulan 2014-2015 Öğretim Yılı Lisans, Önlisans ve Özel Yetenek
Alanlarında İhtiyaç Saha ve Sayıları’na ait kontenjanları onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)839-2014
Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:843/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Yarım Kalmış Otellere Faiz Destekli Kredi Programı Uygulanması’na
ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)533-2014 sayı ve 12.3.2014 tarihli kararda yer
alan 2. ve 6’ncı maddelerin önergede belirtilenler ışığında iptal edilerek, yerine aşağıdaki yeni
2. ve 6’ncı maddelerin konmasına ve adıgeçen kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi.
“2. Bu programdan komple yeni yatırım olan ve inşası devam eden konaklamalı turizm
yatırımlarından fiziki olarak en az %50 (Yüzde Elli) seviyesinde tamamlanmış olanlar ile
faaliyette olup, 5 (Beş) yıldızlı oteller dışındaki tesislerin tevsii ve modernizasyona
yönelik yatırımları ile işletmeye açılmış ancak finansman sıkıntısı nedeniyle işletmeye
ara vermiş ve/veya turizm amaçları dışında kullanılıp yeniden turizm amaçlı
kullanılmasına karar verilenler ile Lefkoşa ve Gazimağusa Surlariçi’nde restore edilip
butik otel veya turistik pansiyon amaçlı kullanılacak tesislerin yararlanabilmesi;
6. Kullandırılacak kredinin azami limiti, komple yeni yatırım olan ve inşası devam eden
yatırımlar ile faaliyette olan tesislerin tevsii yatırımları için 2,500,000.-TL, faaliyette olan
tesisler ile işletmeye açılmış ancak finansman sıkıntısı nedeniyle işletmeye ara vermiş
ve/veya turizm amaçları dışında kullanılıp yeniden turizm amaçlı kullanılmasına karar
verilenler ile Lefkoşa ve Gazimağusa Surlariçi’nde restore edilip butik otel veya
turistik pansiyon amaçlı kullanılacak tesislerin modernizasyona yönelik yatırımları için
500,000.- TL İşletme Kredisi için ise 200,000.- TL olup, bir tesis için birden fazla
bankadan bu Protokol kapsamında kredi kullanılması halinde, kullanılacak toplam
kredinin her halükarda bu limitleri aşmaması;”
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)841-2014
ULUSLARARASI REKABET AĞI (ICN) YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI VE KONFERANSI’NA KATILIM
(Önerge No:845/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, 22-26 Nisan 2014 tarihleri arasında Fas’ın Marakeş
kentinde yapılacak Uluslararası Rekabet Ağı (ICN) Yıllık Olağan Genel Kurul
Toplantısı ve Konferansı’na KKTC Rekabet Kurulu adına Başkan Dr. Yenal Süreç’in
katılmasını, Ercan-İstanbul-Kazablanka-Marakeş gidiş-dönüş uçak bilet bedeli,
konaklama giderleri, seyahat kapsamındaki sigorta ve mevzuat gereği harcırahının
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında
yer alan
“Rekabet Kurulunu
Güçlendirme
Projesi”
04-01-04-1-1-4-3-06-1-2-06 kaleminden karşılanmasını onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)847-2014
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI, EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI’NCA
YAPILAN KATKILARIN ONAYI
(Önerge No:852/2014)
(Bb.Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC turizminin geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla,
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından çeşitli
kurum veya tüzel kişilere yapılan ve aşağıda konusu ve miktarı belirtilen katkıların
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun “Turizm
Acentelerine” 04-01-04-7-3-2-05-1-9-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
Konu
Ödenecek Miktar
1.
Bakanlık onayı ile Kösezade Turizm’e ülkemize
getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı.
11,214.75 Euro
2.
Bakanlık onayı ile Akmina Turizm’e ülkemize getirmiş
olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı.
54,945 Euro
3.
Bakanlık onayı ile Tursem Turizm’e ülkemize getirmiş
olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı.
906 Euro
4.
Bakanlık onayı ile Unique Cyprus Travel’e ülkemize
getirmiş olduğu turistler için ödenecek teşvik tutarı.
48 Euro
22.4.2014
DAĞITIM
Bilgi Gereği
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)850-2014
YEMLİK ARPA SATIN ALINMASI
(Önerge No:856/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 2014 yılının kurak geçmesi nedeniyle 2015 yılı
hasat dönemine kadar ülkemizde takriben 100,000 M.Ton yemlik arpaya
ihtiyaç duyulacağından hareketle; çiğ süt desteği, navlun desteği, küçükbaş hayvan
başına destek ve yem hammaddesi desteğinin belirlenmesinde yemlik arpa fiyatı
önem arz ettiğinden, Bob Diesel Machines Trade Ltd.’den alınan teklif fiyatı
Mart 2011 - Aralık 2013 dönemi ortalama fiyatı 292,84 USD/M.Ton ve 2014 yılı için
en iyi fiyat olan 255.00 USD/M.Ton fiyattan çok düşük bir fiyat olduğu dikkate
alınarak, tarım sektöründeki yıllık planlamaların yapılabilmesi için toplam 100,000
M.Ton yemlik arpanın, “Bob Diesel Machines Trade Ltd.”den alınmasını; her
partinin teslimine müteakip peşin ödemeli aylık 10,000 M.Ton’luk partiler halinde
CIF Gazimağusa teslim 215.00 USD/M. Ton fiyatla sözleşme imzalanması
hususunda Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Toprak Ürünleri Kurumu
Yönetim Kurulu’nun yetkili kılınmasını onayladı.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)851-2014
2014 İLKBAHAR ÜRÜNÜ PATATES FASON PAKETLEMESİ
(Önerge No:857/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’nın Nisan 2014 ayı
içerisinde hasadı yapılacak takriben 2,000 Ton tutarında patatesin fason
paketlemesine ilişkin aşağıdaki kararı aldı.
1.
23-
2014 İlkbahar ürünü patates üretim döneminde iç piyasa tüketim fazlası
takriben 8,000 Ton patatesin, turfanda olan 2,000 Ton’luk kısmının ihraç
edilerek, iç piyasanın kısmen de olsa rahatlamasına yardımcı olmak amacıyla,
Nisan 2014 ayı içerisinde hasadının yapılması beklenen takriben 2,000 Ton
2014 İlkbahar ürünü turfanda patates için fason paketlemesini yapacak Toprak
Ürünleri Kurumu’na Gümrük ve Rüsümat Dairesi T.İ.B.1 formu ile ihraç
faturalarının sunulması kaydı ile ton başına 100.00 TL (torba ve palet hariç)
fason paketleme ücreti ödenmesi;
Fason Paketleme Usul ve Esasları’nın Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
tarafından saptanması;
Gerekli ödeneğin Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan “Diğer Teşebbüslere” 10-01-04-2-1-2-05-1-1-90 kaleminden
karşılanması.
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)853-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI
(Önerge No:860/2014, 861/2014,
862/2014, 863/2014,
864/2014, 865/2014,
866/2014, 867/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde görev yapmak
üzere hizmetlerine ihtiyaç duyulan aşağıda adı-soyadı ve uzmanlık alanları belirtilen
Doktorlar’ın önergeye ekli sözleşme metinlerine bağlı olarak 1 (Bir) yıl süre ile
Sözleşmeli Personel olarak 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 7(2)
ve 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin
Düzenlenmesi Yasası’nın 6(2) maddeleri çerçevesinde istihdam edilmelerini ve
gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Sözleşmeli
Personelin
Ücretleri”
11-01-07-9-9-1-01-2-1-01
kaleminden
karşılanmasını onayladı.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Adı-Soyadı:
Dr. Gülsün Akansoy
Dr. Cemal Cevheroğlu
Dr. Umut Maraşuna
Dr. Fatoş Alp
Dr. Sezin Akansoy Debeş
Dr. Levent Soyer
Dr. Hüseyin Kalgay
Dr. Seide Alev Karasel
Uzmanlık Alanı:
Nörololoji Uzmanı
Genel Cerrahi Uzmanı
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı
Pedodonti Uzmanı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Kardiyoloji Uzmanı
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
22.4.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
Download

22.04.2014 - KKTC Başbakanlığı