TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ.
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN
ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL
TABLOLAR VE DĠPNOTLARI
Bu rapor 77 sayfadır.
TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 MART 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR
ĠÇĠNDEKĠLER
SAYFA
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU .........................................................
1-3
ÖZET KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU .........................................................
4
ÖZET KONSOLĠDE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU ............................................
5
ÖZET KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU ...........................................
6
ÖZET KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU......................................................................
7
ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLO DĠPNOTLARI ....................................................
8-77
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
ġĠRKET‟ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU ...................................................
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR ..............................................
DĠĞER ĠġLETMELERDEKĠ PAYLAR ......................................................................................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ........................................................................................
ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI .........................................................................................
TĠCARĠ ALACAKLAR ...............................................................................................................
MADDĠ DURAN VARLIKLAR .................................................................................................
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ............................................................................
ġEREFĠYE ...................................................................................................................................
KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ............................................
TAAHHÜTLER ...........................................................................................................................
SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ .........................................
FĠNANSMAN GELĠRĠ VE GĠDERLERĠ ....................................................................................
ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠR VE GĠDERLER ...................................................
YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠR VE GĠDERLER .....................................................
GELĠR VERGĠLERĠ ....................................................................................................................
PAY BAġINA KAZANÇ ............................................................................................................
FĠNANSAL ARAÇLAR ..............................................................................................................
FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ ........
RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR ..........................................................
FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR....................................................................................................... ...
NAKĠT AKIġ TABLOSUNA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR ........................................................
8
9
14
15
20
26
27
30
32
32
67
68
68
68
69
69
69
69
72
75
75
77
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihli Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı
sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Bağımsız Denetimden
GeçmemiĢ
GeçmiĢ
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
PeĢin ödenmiĢ giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
22
6
5
Duran Varlıklar
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
- Şebeke ekipmanları
- Diğer maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
- GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları
- Bilgisayar yazılımları
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar
- Şerefiye
PeĢin ödenmiĢ giderler
ErtelenmiĢ vergi varlıkları
Diğer duran varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
3
7
8
31 Mart 2014
12.102.857
7.989.057
80.349
2.933.934
23.350
2.910.584
128.456
128.456
64.877
813.195
6.919
86.070
9.377.685
6.708
567.231
567.231
17.471
17.471
562.366
16.160
5.608.727
4.680.857
927.870
2.307.680
1.072.125
1.147.731
54.990
32.834
86.808
69.179
135.355
21.480.542
ĠliĢikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
1
31 Aralık 2013
11.643.420
8.128.925
57.686
2.817.277
21.369
2.795.908
131.848
131.848
70.102
381.978
3.632
51.972
9.612.199
8.219
529.174
529.174
16.474
16.474
529.909
16.304
5.857.635
4.909.733
947.902
2.346.205
1.098.059
1.164.538
50.774
32.834
87.739
73.293
147.247
21.255.619
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihli Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı
sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Bağımsız Denetimden
GeçmemiĢ
GeçmiĢ
Dipnot
Referansları
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal borçlanmalar
- Kısa vadeli borçlar
- Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Türev araçlar
ErtelenmiĢ gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karĢılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
kısa vadeli karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
18
5
5
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
ErtelenmiĢ gelirler
Uzun vadeli karĢılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıklar
- Diğer uzun vadeli karşılıklar
ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü
Diğer uzun vadeli yükümlülükler
18
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
4.395.423
2.151.934
1.389.641
762.293
1.029.503
38.791
990.712
81.697
710.128
68.750
641.378
1.789
168.628
155.872
78.862
4.311.005
1.804.525
1.174.657
629.868
1.236.746
21.485
1.215.261
34.593
670.470
68.750
601.720
2.122
196.826
138.888
177.949
60.459
18.403
17.010
128.557
49.392
48.886
2.082.664
1.363.541
8.094
8.094
34.661
34.661
39.910
375.638
2.233.812
1.528.480
8.849
8.849
33.097
33.097
30.630
371.865
89.717
285.921
43.225
217.595
82.617
289.248
60.983
199.908
ĠliĢikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
2
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihli Özet Konsolide Finansal Durum Tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı
sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Bağımsız Denetimden
GeçmemiĢ
GeçmiĢ
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
ÖZKAYNAKLAR
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
ÖdenmiĢ sermaye
Paylara iliĢkin primler
Katkı sermaye
Kontrol gücü olmayan paylara ait satıĢ
opsiyonu değerleme fonu
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak
birikmiĢ diğer kapsamlı gelirler veya giderler
- Yabancı para çevrim farkları
- Riskten korunma kayıpları
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler
GeçmiĢ yıllar karları
Net dönem karı
Kontrol gücü olmayan paylar
15.002.455
15.282.501
2.200.000
269
35.026
14.710.802
14.892.333
2.200.000
269
35.026
(785.650)
(762.081)
90.419
91.892
(1.473)
839.284
12.542.515
360.638
(280.046)
36.386
38.194
(1.808)
839.284
10.213.130
2.330.319
(181.531)
TOPLAM KAYNAKLAR
21.480.542
21.255.619
ĠliĢikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
3
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Kar veya Zarar Tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ
Dipnot
Referansları
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
SatıĢların maliyeti (-)
BRÜT KAR
31 Mart 2014
31 Mart 2013
2.855.213
(1.740.907)
1.114.306
2.688.399
(1.685.716)
1.002.683
15
15
(142.092)
(483.076)
273.265
(17.408)
744.995
4.949
(10.860)
(128.941)
(425.028)
223.541
(11.923)
660.332
5.341
(1.537)
3
73.619
68.575
13
13
812.703
(556.698)
64.484
732.711
(86.321)
53.514
320.489
699.904
Vergi gideri
Dönem vergi gideri
ErtelenmiĢ vergi geliri
(160.578)
(173.961)
13.383
(137.378)
(138.688)
1.310
NET DÖNEM KARI
159.911
562.526
(200.727)
360.638
(4.415)
566.941
0,1639
0,2577
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
ESAS FAALĠYET KARI
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımların karlarındaki paylar
14
14
FĠNANSMAN GELĠRĠ/(GĠDERĠ) VE PARASAL
KAZANÇ ÖNCESĠ FAALĠYET KARI
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
Parasal kazanç
VERGĠ ÖNCESĠ KARI
Dönem karının/(zararının) dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
Hisse baĢına / sulandırılmıĢ hisse baĢına kazanç
17
ĠliĢikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
4
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı
sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ
31 Mart 2014
31 Mart 2013
DÖNEM KARI
159.911
562.526
(1.100)
115
166
(934)
(23)
92
171.934
(46.565)
(41.332)
335
2.067
133.004
4.526
(127)
(226)
(42.392)
DĠĞER KAPSAMLI GĠDER
132.070
(42.300)
TOPLAM KAPSAMLI GELĠR
291.981
520.226
Toplam kapsamlı gelirin/(giderin) dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
(98.187)
390.168
(7.570)
527.796
Diğer kapsamlı gelirler / (giderler)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
TanımlanmıĢ fayda planları yeniden ölçüm kayıpları
TanımlanmıĢ fayda planları aktüeryal kayıpların
ertelenmiĢ vergi etkisi
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar
Yabancı para çevrim farkları
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı
gelirlerinden kar / zararda sınıflandırılacak paylar
Finansal riskten korunma kazançları / (kayıpları)
Yabancı para çevrim farkları vergi etkileri
ĠliĢikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
5
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Özkaynaklar DeğiĢim Tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve
796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren
finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve
24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılacak birikmiĢ diğer
kapsamlı gelirler ve giderler
Pay ihraç
primleri
Katkı
sermaye
2.200.000
-
269
-
35.026
-
(461.150)
-
55.308
-
(2.349)
-
833.918
-
8.131.190
2.083.045
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(8.865)
(30.245)
-
-
-
2.200.000
-
269
-
35.026
-
(8.865)
(8.865)
(470.015)
-
(30.245)
(30.245)
25.063
-
(127)
(127)
(127)
(2.476)
-
833.918
-
92
92
92
10.214.327
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(110.585)
-
13.131
-
668
-
-
---
-
-
-
(110.585)
(110.585)
-
13.131
13.131
-
668
668
-
-
4.169
4.169
4.169
-
---
2.200.000
269
35.026
(181.481)
(762.081)
38.194
(1.808)
5.366
839.284
(5.366)
10.213.130
2.330.319
-
-
-
2.330.319
(2.330.319)
-
-
-
-
-
-
-
360.638
360.638
(200.727)
159.911
53.698
335
-
-
--
30.129
335
102.540
132.669
335
53.698
53.698
91.892
335
335
(1.473)
839.284
(934)
(934)
(934)
12.542.515
--360.638
--360.638
(934)
29.530
390.168
15.282.501
102.540
(98.187)
9
(337)
(280.046)
(934)
132.070
291.981
9
(337)
15.002.455
ÖdenmiĢ
sermaye
1 Ocak 2013 tarihindeki bakiye
GeçmiĢ yıl karlarına transfer
Toplam kapsamlı gelir
Net dönem karı
Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Yabancı para çevrim farkları
TanımlanmıĢ emeklilik fayda planlarındaki
aktüeryal kazançlar
Finansal riskten korunma fonundaki değiĢim
Toplam diğer kapsamlı gelir, vergi sonrası
Toplam kapsamlı gelir
Kontrol gücü olmayan paylardaki değiĢim
31 Mart 2013 tarihindeki bakiye(1)
GeçmiĢ yıl karlarına transfer
Toplam kapsamlı gelir
Net dönem karı
Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Yabancı para çevrim farkları
Finansal riskten korunma fonundaki değiĢim
TanımlanmıĢ emeklilik fayda planlarındaki
aktüeryal kazançlar
Toplam diğer kapsamlı gelir, vergi sonrası
Toplam kapsamlı gelir
Kontrol gücü olmayan paylardaki değiĢim
ĠĢtiraklerin kontrol gücü olmayan paylarına ait satıĢ
opsiyon yükümlülüğü makul değer azalıĢı
Temettü ödemesi
Yasal yedeklere transfer
31 Aralık 2013 tarihindeki bakiye
BirikmiĢ karlar
Kontrol gücü
olmayan
paylara ait
satıĢ opsiyonu
değerleme fonu
Yabancı para
çevrim farkları
GeçmiĢ yıl karlarına transfer
Toplam kapsamlı gelir
Net dönem karı
Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Yabancı para çevrim farkları
(23.569)
Finansal riskten korunma fonundaki değiĢim
TanımlanmıĢ emeklilik fayda planlarındaki
aktüeryal kazançlar
Toplam diğer kapsamlı gelir, vergi sonrası
(23.569)
Toplam kapsamlı gelir
(23.569)
Kontrol gücü olmayan paylardaki değiĢim
Temettü ödemesi
(1)
31 Mart 2014 tarihindeki bakiye
2.200.000
269
35.026
(785.650)
(1) Sermaye, hisse senetleri ihraç primleri ve kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmiĢtir.
Riskten korunma
kazanç/kayıpları
Kardan
ayrılan
kısıtlanmıĢ
yedekler
GeçmiĢ yıllar
karları
ĠliĢikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
6
Ana Ortaklığa Ait
Özkaynaklar
Kontrol gücü
olmayan
paylar
Özkaynaklar
12.875.257
-
(140.324)
-
12.734.933
-
566.941
(4.415)
562.526
-
(39.110)
(3.155)
(42.265)
566.941
566.941
-
92
(127)
(39.145)
527.796
13.403.053
-
(3.155)
(7.570)
1.470
(146.424)
-
92
(127)
(42.300)
520.226
1.470
13.256.629
-
1.763.378
1.763.378
7.767
1.771.145
(97.454)
668
(40.433)
-
(137.887)
668
4.169
(92.617)
1.670.761
-
(40.433)
(32.666)
(1.395)
4.169
(133.050)
1.638.095
(1.395)
(181.481)
14.892.333
(1.046)
(181.531)
(181.481)
(1.046)
14.710.802
Net Dönem
Karı
2.083.045(2.083.045)
566.941
1.763.378
----
-
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Nakit AkıĢ Tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe
bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim
Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren
finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel
Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı
sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal
tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ
Dipnot
Referansları
A. ĠġLETME FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI
Dönem Karı/Zararı
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile Ġlgili Düzeltmeler
Amortisman ve Ġtfa Gideri ile Ġlgili Düzeltmeler
Değer DüĢüklüğü/Ġptali ile Ġlgili Düzeltmeler
KarĢılıklar ile Ġlgili Düzeltmeler
Faiz Gelirleri ve Faiz Giderleri ile Ġlgili Düzeltmeler
Vergi Gideri/Geliri ile Ġlgili Düzeltmeler
Özkaynak Metoduyla MuhasebeleĢtirilen ĠĢtirak Karı
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar ile Ġlgili Düzeltmeler
GerçekleĢmemiĢ Yabancı Para Çevirim Farkları ve Parasal Kayıp/Kazanç ile Ġlgili Düzeltmeler
ErtelenmiĢ Gelirdeki ArtıĢ
ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen DeğiĢimler:
Ticari Alacaklardaki ArtıĢ
Stoklardaki AzalıĢ
Diğer Dönen Varlıklardaki ArtıĢ
Diğer Duran Varlıklardaki AzalıĢ/(ArtıĢ)
Diğer Alacaklardaki AzalıĢ
Ticari Borçlardaki AzalıĢ
PeĢin Ödenen Giderlerdeki ArtıĢ
Diğer Borçlardaki ArtıĢ
ĠĢletme Sermayesinde GerçekleĢen Diğer (ArtıĢ)/AzalıĢ
7, 8
7, 8
3
6
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit AkıĢları
Ödenen faizler
Ödenen vergiler
Alınan faiz
B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN KAYNAKLANAN NAKĠT AKIġLARI
Maddi duran varlık alımları
Maddi olmayan duran varlık alımları
Maddi duran varlık satıĢlarından elde edilen nakit
Opsiyon kontratlarından elde edilen nakit
Opsiyon prim ödemeleri
Satılmaya hazır menkul kıymetlerdeki artıĢ
Alınan faiz
7
8
C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNDEN NAKĠT AKIġLARI
Kredi alımları
Kredi anapara ödemeleri
Kontrol gücü olmayan paylardaki değiĢim
Ödenen temettüler
YABANCI PARA ÇEVĠRĠM FARKLARININ ETKĠSĠNDEN ÖNCE NAKĠT VE NAKĠT
BENZERLERĠNDEKĠ NET ARTIġ/AZALIġ (A+B+C)
D. YABANCI PARA ÇEVĠRĠM FARKLARININ NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ
NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠNDEKĠ NET ARTIġ/AZALIġ (A+B+C+D)
31 Mart 2014
31 Mart 2013
80.628
159.911
758.046
392.149
6.059
42.562
(208.889)
160.578
(73.619)
(1.370)
459.494
(18.918)
(158.151)
562.526
260.567
356.263
2.603
29.859
(135.382)
137.378
(68.575)
(768)
(59.251)
(1.560)
(883.820)
(190.480)
5.225
(26.709)
12.053
3.096
(217.363)
(430.286)
41.222
(80.578)
(972.431)
(278.876)
6.575
(3.026)
(1.017)
22.218
(347.807)
(396.191)
62.966
(37.273)
34.137
(27.695)
(159.218)
233.404
(149.338)
(31.337)
(139.316)
161.840
(355.705)
(256.293)
(80.587)
2.704
1.167
(33)
(22.663)
-
(194.379)
(133.403)
(61.615)
2.440
634
(150)
(2.351)
66
101.418
1.275.768
(1.174.022)
9
(337)
(60.578)
855.176
(917.224)
1.470
-
(173.659)
(413.108)
34.298
25.113
(139.361)
(387.995)
E. DÖNEM BAġI NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
22
8.128.418
6.998.870
DÖNEM SONU NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ (A+B+C+D+E)
22
7.989.057
6.610.875
ĠliĢikteki notlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.
7
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal
tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde
sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul
toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara
ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
1
ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri Anonim ġirketi (“Turkcell – Ana ortaklık”), 5 Ekim 1993 tarihinde Ġstanbul‟da
kurulmuĢ ve 1994 yılında faaliyetlerine baĢlamıĢtır. Turkcell‟in ticari adresi, Turkcell Plaza, MeĢrutiyet
Caddesi No: 71, 34430 TepebaĢı / Ġstanbul olarak kayıtlıdır. Turkcell‟in faaliyet konuları, T.C. UlaĢtırma,
Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı (“Bakanlık”) ile imzalanmıĢ bulunan GSM (“Global System for
Mobile Communications”) Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi ihalesinde öngörülen iĢ ve hizmetler ile PTT
kanununa aykırı olmamak üzere, her türlü telefon, telekomünikasyon ve benzeri hizmetler, IMT2000/UMTS hizmet ve altyapılarına iliĢkin yetkilendirme kapsamındaki faaliyetlerdir. 31 Mart 2014 tarihi
itibarıyla, Turkcell‟in hisse senetleri Borsa Ġstanbul A.ġ. (“BIST”) ve New York Hisse Senetleri
Borsası‟nda (“New York Stock Exchange” – “NYSE”) iĢlem görmektedir.
Turkcell‟in 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla ara dönem özet konsolide finansal tabloları, Turkcell‟i ve bağlı
ortaklıklarını (birlikte “ġirket”), Turkcell‟in bir iĢtirakini ve bir müĢterek yönetime tabi ortaklığını
içermektedir.
Bağlı ortaklıklar
Ülke
Faaliyet konusu
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon
Limited ġirketi (“Kıbrıs Telekom”)
Global Bilgi Pazarlama DanıĢma ve
Çağrı Servisi Hizmetleri A.ġ.
(“Turkcell Global Bilgi”)
Turktell BiliĢim Servisleri A.ġ.
(“Turktell”)
Superonline ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ.
(“Turkcell Superonline”)
Turktell Uluslararası Yatırım
Holding A.ġ. (“Turktell Uluslararası”)
Turkcell SatıĢ ve Dağıtım
Hizmetleri A.ġ. (“Turkcell SatıĢ”)
East Asian Consortium B.V. (“Eastasia”)
Turkcell Teknoloji AraĢtırma ve
GeliĢtirme A.ġ. (“Turkcell Teknoloji”)
Turkcell Interaktif Dijital Platform ve
Ġçerik Hizmetleri Aġ (“Turkcell Interaktif”)
Kule Hizmet ve ĠĢletmecilik A.ġ.
(“Global Tower”)
Financell B.V. (“Financell”)
Rehberlik Hizmetleri A.ġ.
(“Rehberlik Hizmetleri”)
Global Ödeme Sistemleri
A.ġ. (“Global Ödeme”)
Ġnteltek Ġnternet Teknoloji Yatırım ve
DanıĢmanlık Ticaret A.ġ. (“Ġnteltek”)
Euroasia Telecommunications
Holdings B.V. (“Euroasia”)
LLC Astelit (“Astelit”)
Beltur Coöperatief U.A. (“Beltur”)
Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.ġ.
(“Turkcell Gayrimenkul”)
Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (“KKTC”)
Telekomünikasyon
Türkiye
MüĢteri iliĢkileri yönetim
merkezi
Bilgi teknolojisi, eğlence ve katma
değerli GSM hizmetleri yatırımları
Türkiye
Telekomünikasyon
Türkiye
Telekomünikasyon yatırımları
Türkiye
Hollanda
Telekomünikasyon
Telekomünikasyon yatırımları
Türkiye
AraĢtırma geliĢtirme
Türkiye
Türkiye
Hollanda
Radyo ve televizyon yayıncılığı
Telekomünikasyon alt yapı
iĢletmeciliği
Finansman
Türkiye
Telekomünikasyon
Türkiye
WAP ve katma değerli GSM hizmetleri
Türkiye
ġans oyunları
Hollanda
Ukrayna
Hollanda
Telekomünikasyon
Telekomünikasyon
Telekomünikasyon yatırımları
Türkiye
Gayrimenkul Yatırım ġirketi
Türkiye
8
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal
tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde
sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul
toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara
ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Bağlı ortaklıklar
Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.ġ.
(“Beltel”)
Belarusian Telecommunications Network
(“Belarus Telekom”)
LLC UkrTower (“Kule Ukrayna”)
LLC Global Bilgi (“Global Ukrayna”)
Talih KuĢu Altyapı Hizmetleri A.ġ.
(“Talih KuĢu”)
FLLC Global Bilgi (“Global Belarus”) *
Fizy ĠletiĢim A.ġ. (“Fizy”)
Azerinteltek QSC (“Azerinteltek”)
Turkcell Europe GmbH (“Turkcell Europe”)
Lifetech LLC (“Lifetech”)
MüĢterek yönetime tabi ortaklıklar
Ülke
Faaliyet konusu
Türkiye
Telekomünikasyon yatırımları
Belarus
Ukrayna
Ukrayna
Telekomünikasyon
Telekomünikasyon alt yapı iĢletmeciliği
MüĢteri iliĢkileri yönetim merkezi
Türkiye
Belarus
Türkiye
Azerbaycan
Almanya
Belarus
Telekomünikasyon yatırımları
MüĢteri iliĢkileri yönetim merkezi
Müzik ve video yayını
ġans oyunları
Telekomünikasyon
Bilgi iĢlem, programlama ve
danıĢmanlık
Ülke
Faaliyet konusu
A-Tel Pazarlama ve Servis Hizmetleri A.ġ.
(“A-Tel”)
Türkiye
Ön ödemeli hatların
satıĢı ve dağıtımı
ĠĢtirakler
Ülke
Faaliyet konusu
Fintur Holdings B.V. (“Fintur”)
Hollanda
Telekomünikasyon
*
31 Mart 2014 itibariyle Global Belarus‟un tasfiye edilmesine karar verilmiĢtir. Tasfiye süreci devam etmektedir.
ġirket‟in 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla personel sayısı sırasıyla 14.572 ve 14.315‟tir.
2
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
2.1
Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar
ġirket‟in ekteki ara dönem özet konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında 1 Ocak 2014 tarihinden
sonra baĢlayan finansal dönemlerden sonra geçerli olan yeni muhasebe standartları ve değiĢiklikler dıĢında
31 Aralık 2013 tarihinde sonra eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan
muhasebe politikaları, sunum ve hesaplama prensipleri kullanılmıĢtır.
Uygulanan yeni standartlar ve değiĢikliklerin etkileri Not 2.2‟de açıklanmıĢtır.
Turkcell, yasal muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi
Kanunları‟na uygun olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını da buna uygun olarak Türk Lirası (“TL”)
bazında hazırlamakta ve finansal tablolarını bin TL‟ye yuvarlanmıĢ olarak sunmaktadır.
9
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal
tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde
sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul
toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara
ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Kıbrıs Telekom, Euroasia, Financell, Eastasia, Belarus Telekom, Lifetech, Astelit, Global Ukrayna, Global
Belarus, Kule Ukrayna, Beltur, Azerinteltek ve Turkcell Europe haricinde konsolidasyona dahil edilen
bağlı ortaklıklar, yasal muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planı, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Vergi
Kanunları hükümlerine uygun olarak TL bazında hazırlamaktadırlar. Kıbrıs Telekom, KKTC‟de kayıtlı
olup, yasal muhasebe kayıtlarını KKTC‟nin öngördüğü hükümler çerçevesinde TL bazında, Euroasia ve
Financell Hollanda‟da kayıtlı olup muhasebe kayıtlarını Hollanda‟da geçerli olan muhasebe standartlarına
göre Amerikan Doları (“ABD Doları”) bazında, Eastasia ve Beltur Hollanda‟da kayıtlı olup muhasebe
kayıtlarını Hollanda‟da geçerli olan muhasebe standartlarına göre Avro bazında, Astelit, Global Ukrayna ve
Kule Ukrayna Ukrayna‟da kayıtlı olup, muhasebe kayıtlarını Ukrayna‟da geçerli olan muhasebe
standartlarına göre Hrivnia (“HRV”) bazında, Belarus Telekom, Global Belarus ve Lifetech Belarus‟ta
kayıtlı olup muhasebe kayıtlarını Belarus‟ta geçerli olan muhasebe standartlarına göre Belarus Rublesi
(“BYR”) bazında, Azerinteltek Azerbaycan‟da kayıtlı olup muhasebe kayıtlarını Azerbaycan‟da geçerli
olan muhasebe standartlarına göre Azerbaycan Manatı bazında, Turkcell Europe Almanya‟da kayıtlı olup
muhasebe kayıtlarını Almanya‟da geçerli olan muhasebe standartlarına göre Avro bazında
hazırlamaktadırlar.
ĠliĢikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (“SPK”) 13 Haziran
2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Seri II, 14.1 No‟lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıĢ olup Tebliğin 5.
Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından
yürürlüğe konulmuĢ olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile
bunlara iliĢkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıĢtır.
ġirket‟in iliĢikteki ara dönem özet konsolide finansal tabloları SPK‟nın 7 Haziran 2013 tarihli “Finansal
Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru”suna uygun olarak hazırlanmıĢtır.
ġirket, 31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme iliĢkin ara dönem özet konsolide finansal tablolarını
Türkiye Muhasebe Standardı No: 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama”ya uygun olarak hazırlamıĢtır.
ġirket‟in konsolide finansal tablolarını değiĢtirme ve onaylama yetkisi Yönetim Kurulu‟na aittir. ġirket‟in
finansal tabloları Denetim Komitesi‟nin tavsiyesi ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Yılsonu
finansal tabloları Genel Kurul tarafından da onanmaktadır.
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız
denetimden geçmiĢ konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla
23 ġubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 ġubat 2012 tarihli ve 907 sayılı Yönetim
Kurulu kararı ve 21 ġubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıĢtır.
Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tabloları, 21 Nisan 2011,
11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından
onaylanmamıĢ; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamıĢ ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012
tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıĢtır.
ġirket‟in 31 Mart 2014 tarihinde sona eren döneme iliĢkin ara dönem özet konsolide finansal tabloları,
24 Nisan 2014 tarihinde ġirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıĢtır.
Özkaynak kalemlerinden, sermaye, hisse senedi ihraç primleri ve yasal yedekler yasal kayıtlardaki tutarları
üzerinden gösterilmiĢtir.
10
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal
tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde
sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul
toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara
ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
2.2
Yeni Muhasebe Standartları ve Yorumlar
AĢağıdaki yeni ve güncellenmiĢ standartlar ve yorumlar ġirket tarafından uygulanmıĢ ve bu ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda raporlanan tutarlara ve yapılan açıklamalara etkisi olmuĢtur. Bu ara dönem
özet konsolide finansal tablolarda uygulanmıĢ fakat raporlanan tutarlar üzerinde etkisi olmayan diğer
standart ve yorumların detayları da ayrıca bu bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanmıĢtır.
a)
Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan değiĢiklikler
Bulunmamaktadır.
b)
2014 yılından itibaren geçerli olup, ġirket’in konsolide finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar
TFRS 10, 11, TMS 27 (DeğiĢiklikler)
TMS 32 (DeğiĢiklikler)
TMS 36 (DeğiĢiklikler)
TMS 39 (DeğiĢiklikler)
TFRS Yorum 21
1
Yatırım Şirketleri1
Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi1
Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer
Açıklamaları1
Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma
Muhasebesinin Devamlılığı1
Harçlar ve Vergiler1
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında baĢlayan finansal dönemlerden itibaren geçerlidir.
TFRS 10, 11, TMS 27 (DeğiĢiklikler) Yatırım Şirketleri
Bu değiĢiklik ile TFRS 10‟a eklenen hükümler çerçevesinde yatırım iĢletmesi tanımını karĢılayan
iĢletmelerin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer farkını kar veya zarara yansıtarak ölçmesi zorunlu
olup, konsolide finansal tablo sunmalarına iliĢkin istisna getirilmiĢtir.
TMS 32 (DeğiĢiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların NetleĢtirilmesi
TMS 32‟deki değiĢiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleĢtirilmesine yönelik kurallar ile ilgili
mevcut uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değiĢiklikler özellikle „cari dönemde yasal olarak
uygulanabilen mahsuplaĢtırma hakkına sahip‟ ve „eĢ zamanlı tahakkuk ve ödeme‟ ifadelerine açıklık
getirir.
TMS 36 (DeğiĢiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer Açıklamaları
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardının bir sonucu olarak değer düĢüklüğüne uğramıĢ
varlıkların geri kazanılabilir tutarının ölçümüne iliĢkin açıklamalarda bazı değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bu
değiĢiklik finansal olmayan varlıklarla sınırlı tutulmuĢ olup, TMS 36‟nın 130 ve 134‟üncü paragrafları
değiĢtirilmiĢtir.
TMS 39 (DeğiĢiklikler) Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma Muhasebesinin
Devamlılığı
TMS 39‟da yapılan bu değiĢiklikle, hangi durumlarda finansal riskten korunma aracının vadesinin
dolmasının veya sonlandırılmasının söz konusu olmayacağına, dolayısıyla finansal riskten korunma
muhasebesinin uygulanmasına son verilmeyeceğine açıklık getirilmiĢtir.
11
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal
tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde
sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul
toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara
ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler
TFRS Yorum 21, vergi benzeri yükümlülüklerin ödenmesini ortaya çıkaran mevzuatta tanımlanan bir
faaliyet gerçekleştiğinde, işletmelerin vergi ve vergi benzerinin ödenmesine ilişkin olarak bir borç
muhasebeleştirmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.
c)
Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve ġirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiĢ standartlar ile
mevcut önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar
ġirket henüz yürürlüğe girmemiĢ aĢağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aĢağıdaki
değiĢiklik ve yorumları henüz uygulamamıĢtır:
TFRS 9
TFRS 9 ve TFRS 7 (DeğiĢiklikler)
1
Finansal Araçlar1
TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi1
1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarih sonrasında baĢlayan finansal dönemlerden itibaren geçerlidir.
TFRS 9 Finansal Araçlar
Kasım 2009‟da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni
zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010‟da değiĢiklik yapılan TFRS 9 finansal yükümlülüklerin
sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değiĢiklikleri içermektedir.
TFRS 9 ve TFRS 7 (DeğiĢiklikler) TFRS 9 ve GeçiĢ Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
Kasım 2013‟te TFRS 9‟un zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2017 tarihinden önce olmamak kaydıyla
ertelenmiĢtir. Bu değiĢiklik KGK tarafından henüz yayınlanmamıĢtır.
ġirket, standartların finansal durum ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
2.3
KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, ġirket‟in ara dönem özet
konsolide finansal tabloları önceki dönemle karĢılaĢtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem ara dönem
özet konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karĢılaĢtırmalı bilgiler gerekli
görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. Not 21‟de Sermaye Piyasası
Kurulu‟nun 7 Haziran 2013 tarihli “Finansal Tablo ve Dipnot Formatları Hakkında Duyuru”su nedeniyle
31 Mart 2013 tarihinde sona eren ara döneme ait özet konsolide kar veya zarar tablosu ve özet konsolide
nakit akıĢ tablosuna yapılan sınıflamalar açıklanmıĢ ve sınıflamalar sonrası hazırlanan ġirket‟in ara dönem
özet konsolide finansal tabloları önceki dönemle karĢılaĢtırmalı olarak sunulmuĢtur.
2.4
Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Ara dönem özet konsolide finansal tabloların TMS 34, “Ara Dönem Finansal Raporlama” standardına
uygun olarak hazırlanması, ġirket Yönetimi‟nin muhasebe politikalarının uygulanmasını ve raporlanan
varlık, yükümlülük, gelir ve gider kalemlerini etkileyecek bir takım değerlendirme, tahmin ve varsayımlar
yapmasını gerektirir. Ancak fiili sonuçlar yapılan tahminlerden farklı gerçekleĢebilir.
Ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikalarının
uygulanmasında kullanılan ġirket Yönetimi‟ne ait tahmin ve varsayımlarda önemli bir değiĢiklik
olmamıĢtır.
12
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal
tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde
sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul
toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara
ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Belarus:
Belarus‟taki ekonomik veriler 2011 yılındaki krizin ardından, 2012 yılında Belarus ekonomisinin stabilize
olduğunu göstermektedir. 2011 yılının sonlarına doğru yürürlüğe giren ekonomi politikalarının etkisiyle
enflasyonda keskin düĢüĢ ve döviz piyasasında istikrar sağlandı. 2011 yılında yaĢanan devalüasyon
sonrasında rekabet ortamının değerlendirilememesi sonucunda, Belarus ekonomisi 2012 yılında sadece
%1,5 büyüdü. Buna rağmen, 2012 yılında enflasyon %100 üzerinden %22 seviyelerine gerileyerek keskin
bir düĢüĢ yaĢadı ve Belarus Merkez Bankası (“NBRB”) iç borçlanma oranını %45‟ten %30‟a kadar
düĢürdü.
31 Mart 2014 itibari ile Belarus‟ta son 12 aylık enflasyon Aralık 2013 seviyesi olan %16 seviyelerinde
yatay seyretmeye devam etmektedir. Enflasyon kademeli olarak yavaĢlamakla birlikte halen yüksek
seviyelerde seyretmektedir. 2014‟te enflasyonun BYR kurunda beklenen değer kaybı ve kamu hizmet fiyat
ayarlamalarının etkisi ile çift hanede (~14%) kalması beklenmektedir. 2014 yılında da Belarus Merkez
Bankası, düĢen enflasyon ortamına bağlı olarak faiz indirimlerine devam etmektedir. Son olarak, Nisan
ayında iç borçlanma oranını %23,5‟ten %22,5‟e düĢürmüĢtür. Bu durum, 2014 yılındaki ilk indirim
olurken, toplamda 2013 yılı baĢından bu yana 7,5 puan azalmaya denk gelmektedir.
NBRB, uyguladığı “yönetilen” esnek kur politikası ile döviz piyasalarını stabilize etmiĢtir. Belarus
ekonomisi, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla üç yıllık kümülatif enflasyon oranı %100‟ü geçmiĢ olması
nedeniyle hiperenflasyonist bir ekonomi olarak değerlendirilmiĢtir. Buna bağlı olarak ġirket‟in Belarus‟ta
faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları TMS 29 No‟lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama
Standardı”nı 31 Aralık 2011‟de sona eren yıldan itibaren uygulamaktadır.
AĢağı yönlü ekonomik riskler azalmıĢ olmasına rağmen, Belarus‟ta makroekonomik istikrar hâlâ
kırılgandır. DıĢ kırılganlık endiĢe oluĢtururken, önümüzdeki yılın finansman koĢulları ise zorlayıcı
görünmektedir. Yüksek dıĢ borç ödemesi ve geniĢleyen cari açık, rekor düĢük seviyedeki yabancı para
rezervi ile birleĢince kur üzerinde devalüasyon ve enflasyon baskıları yaratmaya devam etmektedir.
Ukrayna:
Ukrayna ekonomisinin resesyon süreci ve Rusya ile yaĢanan politik belirsizlik halen devam etmektedir.
Uluslararası Para Fonu (“IMF”) ile yapılan müzakereler sonucunda 27 milyon ABD Doları‟na kadar
yükselebilecek 14-18 milyon ABD Doları tutarındaki kurtarma paketi üzerinde anlaĢılmıĢtır. Avrupa Birliği
ise IMF anlaĢmasından sonra kullandırılması kaydıyla ilave 15 milyon ABD Doları tutarında bir taahhütte
bulunmuĢtur. Yardım paketlerine rağmen Rusya ile artan gerginlik ile, vergi ve gaz fiyatlarındaki artıĢlar
nedeniyle ekonomideki kırılganlığın devam etmesi beklenmektedir.
Ukrayna Merkez Bankası, ġubat ayında ABD Doları/Hrivnia kurunu serbest bırakarak en son 15 milyon
ABD Doları‟na kadar düĢmüĢ olan döviz rezervlerinin daha fazla erimesini engellemeyi tercih etmiĢtir.
Rekor düĢük seviyede olan yabancı para rezervleri, ekonomik dalgalanmalara ve piyasa beklentilerinden
doğan riske duyarlılığı daha da arttırmaktadır. Serbest kalmasıyla beraber, 12,70 seviyelerine kadar değer
kaybeden Hrivnia, son olarak 11,38 seviyelerine geri gelmiĢtir. 2014 birinci çeyreğine bakıldığında Hrivnia
%37 oranında değer kaybetmiĢtir. Ukrayna Merkez Bankası kurda oluĢabilecek ilave değer kayıplarının
önüne geçebilmek amacıyla politika faizini %6,5‟ten %9,5‟e yükselterek, 1998‟de Rusya‟nın moratoryum
ilan etmesinden itibaren en yüksek faiz arttırımını gerçekleĢtirmiĢtir. Bunlara ek olarak, IMF‟den alınacak
yardımların önĢartları da göz önüne alındığında büyümenin eksilere düĢmesi, enflasyonun yükselmesi,
Hrivnia‟daki değer kaybının devam etmesi yaĢanabilecek ekonomik olumsuzluklar arasında sayılabilir.
13
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal
tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde
sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul
toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara
ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
24 Nisan 2014 itibariyle ġirket‟in taĢımıĢ olduğu net döviz pozisyonu nedeniyle 54.864 TL (25.359 ABD
Doları karĢılığı) tutarında ilave kur farkı zararı oluĢmuĢtur.
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Ukrayna ile Rusya arasında gelinen son durumda, Kırım referandumu
sonucunda yarımada, Rusya tarafından ilhak edilmiĢ ve Ukrayna‟nın doğusundaki Donetsk ve Harkov gibi
belli baĢlı Ģehirler de benzer referandum taleplerinde bulunmaya baĢlamıĢtır. En son yapılan Cenevre
zirvesine katılan taraflar olarak Ukrayna, Avrupa Birliği, Amerika BirleĢik Devletleri ve Rusya aralarında
uzlaĢmaya varmıĢ olmalarına rağmen, zirvenin gerçek etkileri henüz belirsiz kalmaya devam etmektedir.
Bu siyasi gerginliğin olası sonuçları ve ilgili banka riskleri de yakından takip edilmektedir.
31 Mart 2014 itibariyle, ġirket‟in Kırım bölgesinde net defter değeri 32.223 TL (14.715 ABD Doları
karĢılığı) olan duran varlıkları bulunmaktadır. Kırım, Mart 2014‟te Rusya Federasyonu‟na bağlanmıĢ olup
bu geliĢmeler neticesinde ġirket‟in buradaki operasyonu ve varlıkları üzerindeki etkisinin ne olacağı
finansal tabloların yayınlanma tarihi itibariyle tahmin edilememektedir.
Bu nedenlerle bu ülkelerin içinde bulunduğu ekonomik belirsizliklerin gelecek dönemler içerisinde devam
etme potansiyeli bulunmaktadır. Belarus ve Ukrayna‟da mevcut ve gelecekteki potansiyel politik ve
ekonomik değiĢiklikler bu ülkelerde faaliyet gösteren iĢtiraklerin operasyonlarını olumsuz yönde
etkileyebilir. Belarus ve Ukrayna‟da ekonomik istikrar, hükümetlerin alacağı ekonomik önlemler ile
hukuki, idari ve politik geliĢmelerin etkilerine bağlıdır. Bu geliĢmeler bu ülkelerde kurulmuĢ olan
iĢtiraklerin kontrolü dıĢındadır.
Sonuç olarak, ġirket‟in, Belarus ve Ukrayna‟da faaliyet gösteren iĢtiraklerinin kredilerine iliĢkin kur ve faiz
riski, abonelerin alım gücü ve likiditesinin azalması ve de artan Ģahıs ve kurumsal ödeme güçlükleri gibi
diğer piyasalarda genel olarak gözlemlenmeyen bazı riskleri göz önünde bulundurması gerekmektedir. Ekli
ara dönem özet konsolide finansal tablolar, ġirket Yönetimi‟nin Belarus ve Ukrayna‟da faaliyet gösteren
iĢtirakleri için ekonomik ve finansal durumun tahminlerini de içermektedir. Gelecekteki ekonomik durum
ġirket‟in tahminlerinden farklılık gösterebilir. 31 Mart 2014 tarihi itibari ile ġirket Yönetimi, söz konusu
iĢtiraklerin operasyonlarının sürdürülebilirliğini desteklemek adına gerekli tedbirlerin alınması
konusundaki yaklaĢımının mevcut Ģartlar altında yeterli olduğu kanaatindedir.
3
DĠĞER ĠġLETMELERDEKĠ PAYLAR
a) Bağlı Ortaklıklar
Grup’un yapısı
Grup‟un yapısı Not 1‟de açıklanmıĢtır.
b) ĠĢtirakler
31 Mart 2013 tarihi itibarıyla Grup‟un önemli iĢtiraklerinin detayı aĢağıdaki gibidir:
Fintur
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde ġirket‟in özkaynak yöntemiyle
değerlediği iĢtiraki Fintur‟un kayıtlı değeri sırasıyla 515.470 TL ve 483.287 TL; 31 Mart 2014 ve 2013
tarihlerinde sona hesap dönemlerinde ġirket‟in Fintur‟un karındaki payı ise sırasıyla 73.345 TL ve 68.852
TL‟dir.
14
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablo Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal
tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde
sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul
toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara
ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
ġirket, 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla hazırladığı ara dönem özet konsolide finansal tablolarında, Fintur‟un
yine bu tarihler itibarıyla Uluslararası Finansal Raporlama Standartları‟na uygun olarak ABD Doları
cinsinden hazırlanmıĢ konsolide finansal tablolarını özkaynak yöntemine göre muhasebeleĢtirmiĢtir.
Fintur, 2013 yılında 105.000 ABD Doları tutarında temettü dağıtım kararı almıĢtır. Turkcell, kendi payına
düĢen 43.523 ABD Doları tutarındaki tahakkuk eden temettüler için konsolide finansal tablolarında Fintur
iĢtirakini 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bu tutarda azaltmıĢtır. Bu tutar nakden Temmuz 2013‟te tahsil
edilmiĢtir.
c) ĠĢ Ortaklıkları
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona hesap dönemlerinde ġirket‟in iĢ ortaklığı, A-Tel‟in
kayıtlı değeri sırasıyla 46.896 TL ve 46.622 TL; 31 Mart 2014 ve 2013 tarihlerinde sona hesap
dönemlerinde ġirket‟in A-Tel‟in karındaki payı ise sırasıyla 274 TL ve (277) TL‟dir.
ġirket‟in özkaynak yöntemine göre muhasebeleĢtirdiği A-Tel‟in 31 Mart 2014 tarihinde sona eren dönem
itibarıyla faaliyet sonuçları %50 sahiplik oranı kullanılarak konsolide finansal tablolara dahil edilmiĢtir.
ġirket, 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla hazırladığı konsolide finansal tablolarında, A-Tel‟in yine bu tarih
itibarıyla hazırlanmıĢ finansal tablolarını özkaynak yöntemine göre muhasebeleĢtirmiĢtir.
4
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
ġirket Yönetimi‟nin performansı değerlendirdiği ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı
bilgileri içeren üç faaliyet bölümü bulunmaktadır. Bu stratejik bölümler aynı servisin hizmetini vermesine
rağmen, farklı ekonomik durumlardan ve farklı coğrafi konumlardan etkilendikleri için kaynak tahsisi ve
performanslarına göre ġirket‟in faaliyetlerine iliĢkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak
gözden geçirilmektedir.
ġirket‟in içerdiği ana faaliyet bölümleri Turkcell, Euroasia ve Belarus Telekom‟dur.
Her bir bölüm ile ilgili bilgiler aĢağıda yer almaktadır. ġirket Yönetimi, bölüm performanslarının
değerlendirilmesinde düzeltilmiĢ FVAÖK'ü (faiz, vergi ve amortisman öncesi kar) aynı sektörde yer alan
Ģirketlerle karĢılaĢtırılabilirliği açısından en uygun yöntem olarak görmektedir. FVAÖK, ġirket tarafından
satıĢ gelirleri, satıĢların maliyeti, pazarlama, satıĢ dağıtım ve genel yönetim giderlerinin net tutarına
amortisman gideri ve itfa paylarının eklenmesi sonucu hesaplanmaktadır. FVAÖK‟ın konsolide vergi
öncesi kara mutabakatı ve FVAÖK‟ın unsurları bu notun devamında verilmiĢtir.
FVAÖK TFRS'de tanımlanan bir finansal performans ölçüsü değildir ve diğer Ģirketler tarafından
tanımlanan benzer göstergeler ile karĢılaĢtırılabilir olmayabilir.
15
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı
Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait
konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli
Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına
sunulamamıştır.
Temel raporlama biçimi – Faaliyet bölümleri
Turkcell
2014
Bölüm dıĢı gelirler
Bölümler arası gelirler
FVAÖK
Finansal gelirler
Finansal giderler
Parasal kazanç
Amortisman ve itfa payı giderleri
ĠĢtiraklerden gelirler
Maddi ve maddi olmayan duran varlık
alımları
ġüpheli ticari alacaklar karĢılık gideri
Bölüm varlıkları
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımlar
Bölüm yükümlülükleri
2013
Euroasia
2014
31 Mart Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Dönem
Belarus Telekom
Diğer
2013
2014
2013
2014
2013
Toplam
2014
2013
2.191.170
13.734
665.585
232.378
10.805
(248.563)
-
2.188.331
12.457
646.708
153.440
9.521
(226.625)
-
217.928
2.345
70.132
636
(497.020)
(53.546)
-
175.189
1.994
50.064
2.264
(26.573)
(54.015)
-
39.836
45
947
2.421
(77.208)
64.357
(19.289)
-
27.030
38
58
3.181
(31.674)
53.514
(14.841)
-
406.279
253.612
160.772
37.146
(32.284)
147
(89.034)
73.619
297.849
190.111
125.114
32.969
(28.735)
(73.745)
68.575
2.855.213
269.736
897.436
272.581
(595.707)
64.504
(410.432)
73.619
2.688.399
204.600
821.944
191.854
(77.461)
53.514
(369.226)
68.575
235.494
(35.633)
129.346
(27.408)
15.037
(185)
6.141
(235)
6.607
(3.011)
7.624
315
90.751
(3.733)
71.010
(2.531)
347.889
(42.562)
214.121
(29.859)
Turkcell
2014
2013
8.619.155
8.142.727
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri Ġtibariyle
Euroasia
Belarus Telekom
Diğer
2014
2013
2014
2013
2014
2013
702.888
973.066
426.812
424.132
2.979.314
2.882.638
1.954.482
145.396
2.071.216
208.822
16
119.828
126.398
562.366
543.811
529.909
605.505
Toplam
2014
2013
12.728.169
12.422.563
562.366
2.763.517
529.909
3.011.941
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine
Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide
finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından
onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011
ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs
2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31
Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına
sunulamamıştır.
Gelir, FVAÖK, varlık ve yükümlülük ve önemli tutardaki diğer kalemlere iliĢkin
mutabakatlar
31 Mart Tarihinde Sona Eren
Üç Aylık Dönem
2014
2013
Gelirler
Bölüm gelirleri
Diğer gelirler
Bölümler arası eliminasyonlar
Konsolide gelirler
2.465.058
659.891
(269.736)
2.855.213
2.405.039
487.960
(204.600)
2.688.399
31 Mart Tarihinde Sona Eren
Üç Aylık Dönem
2014
2013
FVAÖK
Bölüm FVAÖK'ü
Raporlama bölümlerine iliĢkin FVAÖK
Bölümler arası eliminasyonlar
Konsolide FVAÖK
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler
Yatırım faaliyetlerden gelirler
Yatırım faaliyetlerden giderler
Finansman gelirleri
Finansman giderleri
Parasal kazanç
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımların karındaki paylar
Amortisman, itfa payları ve değer
düĢüklükleri
Konsolide vergi öncesi kar
Vergi gideri
Net dönem karı
17
736.664
160.772
(10.090)
887.346
273.265
(17.408)
4.949
(10.860)
(556.698)
64.484
696.830
125.114
(14.364)
807.580
223.541
(11.923)
5.341
(1.537)
(86.321)
53.514
73.619
68.575
(398.208)
320.489
(160.578)
159.911
(358.866)
699.904
(137.378)
562.526
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine
Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide
finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından
onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011
ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs
2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31
Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına
sunulamamıştır.
31 Mart Tarihinde Sona Eren
Üç Aylık Dönem
2014
2013
Finansal gelirler
Bölüm finansal gelirleri
Diğer finansal gelirler
Bölümler arası eliminasyonlar
Toplam finansal gelirler
Finansman giderlerine sınıflamalar
Yatırım faaliyetlerinden gelirlere sınıflamalar
Esas faaliyetlerden diğer gelirlere sınıflamalar
Esas faaliyetlerden diğer giderlere sınıflamalar
Toplam finansman gelirleri
235.435
37.146
(23.906)
248.675
(108)
(3.600)
(245.613)
646
-
158.885
32.969
(25.129)
166.725
(83)
(4.573)
(162.069)
-
31 Mart Tarihinde Sona Eren
Üç Aylık Dönem
2014
2013
Finansal giderler
Bölüm finansal giderleri
Diğer finansal giderler
Bölümler arası eliminasyonlar
Toplam finansal giderler
Finansman gelirlerinden sınıflamalar
Yatırım faaliyetlerinden giderlere sınıflamalar
Esas faaliyetlerden diğer giderlere sınıflamalar
Esas faaliyetlerden diğer gelirlere sınıflamalar
Toplam finansman giderleri
563.423
32.284
(43.872)
551.835
(108)
(10.860)
(4.775)
20.606
556.698
48.726
28.735
(40.052)
37.409
(83)
(1.537)
(5.399)
55.931
86.321
31 Mart Tarihinde Sona Eren
Üç Aylık Dönem
2014
2013
Amortisman ve itfa payı ve değer düĢüklüğü
giderleri
Bölüm amortisman ve itfa payı giderleri
Diğer amortisman ve itfa payı giderleri
Bölümler arası eliminasyonlar
Toplam amortisman ve itfa payı giderleri
321.398
89.034
(12.224)
398.208
18
295.481
73.745
(10.360)
358.866
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine
Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide
finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından
onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011
ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs
2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31
Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına
sunulamamıştır.
31 Mart Tarihinde Sona Eren
Üç Aylık Dönem
2014
2013
Sabit kıymet alımları
Bölüm sabit kıymet alımları
Diğer sabit kıymet alımları
Bölümler arası eliminasyonlar
Toplam sabit kıymet alımları
Varlıklar
Bölüm varlıkları
Diğer varlıklar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Bölümlerle iliĢkilendirilmeyen varlıklar
Toplam varlıklar
257.138
90.751
(7.529)
340.360
143.111
71.010
(14.624)
199.497
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
9.748.855
2.979.314
562.366
8.190.007
21.480.542
9.539.925
2.882.638
529.909
8.303.147
21.255.619
31 Mart 2014
Yükümlülükler
Bölüm yükümlülükleri
Diğer yükümlülükler
Bölümlerle iliĢkilendirilmeyen yükümlülükler
Toplam yükümlülükler
2.219.706
543.811
3.714.570
6.478.087
31 Aralık 2013
2.406.436
605.505
3.532.876
6.544.817
Coğrafi bilgiler
31 Mart Tarihinde Sona Eren Üç
Aylık Dönem
2014
2013
Gelirler
Türkiye
Ukrayna
Azerbaycan
Belarus
KKTC
Almanya
2.498.110
220.925
48.128
39.836
32.558
15.656
2.855.213
19
2.416.772
177.525
28.964
27.030
29.376
8.732
2.688.399
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine
Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide
finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından
onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011
ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs
2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31
Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına
sunulamamıştır.
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
7.567.638
715.779
340.112
96.481
10.618
8.777
638.280
9.377.685
7.538.782
998.380
344.595
98.814
10.584
9.422
611.622
9.612.199
Duran varlıklar
Türkiye
Ukrayna
Belarus
KKTC
Azerbaycan
Almanya
Bölümlerle iliĢkilendirilmeyen varlıklar
5
ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI
ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar – kısa vadeli
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla iliĢkili taraflardan alacaklar aĢağıdaki
gibidir:
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
6.437
4.966
2.842
1.968
1.237
833
666
4.573
(172)
23.350
6.359
3.351
2.940
936
1.327
1.493
572
4.531
(140)
21.369
T-Medya
Vimpelcom OJSC ("Vimpelcom")
Krea Ġçerik Hizmetleri ve Produksiyon A.ġ. (“Krea”)
MegaFon OJSC (“MegaFon”)
KVK Teknoloji Ürünleri A.ġ. (“KVK Teknoloji”)
GSM Kazakhstan Ltd (“Kazakcell”)
Kyivstar GSM JSC (“Kyivstar”)
Diğer
ġüpheli alacak karĢılığı
T-Medya‟dan alacaklar kira sözleĢmelerinden kaynaklanan kira ödemelerinden, ödenmeyen
borçlara iliĢkin birikmiĢ faiz tutarlarından ve ödenmeyen bina giderlerinden oluĢmaktadır.
Vimpelcom‟dan alacaklar,
kaynaklanmaktadır.
bu
Krea‟dan alacaklar,
kaynaklanmaktadır.
olarak,
esas
Ģirkete
çağrı
sağlanan
merkezi
ara
bağlantı
servisi
hizmetlerinden
doğan
alacaklarından
alacaklardan
MegaFon‟dan alacaklar, bu Ģirkete sağlanan ara bağlantı servisi alacaklarından kaynaklanmaktadır.
KVK Teknoloji‟den
kaynaklanmaktadır.
alacaklar
firmaya
yapılan
simkart
ve
hazırkart
satıĢlarından
Kazakcell‟den alacaklar bu Ģirkete sağlanan yazılım hizmetlerinden ve Ģebekelerarası irtibat
hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.
20
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine
Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide
finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından
onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011
ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs
2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31
Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına
sunulamamıştır.
Kyivstar‟dan alacaklar
kaynaklanmaktadır.
bu
Ģirkete
sağlanan
Ģebekelerarası
irtibat
hizmetlerinden
ĠliĢkili taraflardan alacaklar bakiyesi üzerinden ayrılan Ģüpheli alacak karĢılığının, 31 Mart 2014
ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içindeki hareketleri aĢağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
140
32
172
AçılıĢ bakiyesi
Dönem içinde ayrılan/(iptal edilen) karĢılıklar
KapanıĢ bakiyesi
31 Aralık 2013
7.322
(7.182)
140
ĠliĢkili taraflara ticari borçlar-kısa vadeli
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla iliĢkili kuruluĢlara olan borçlar aĢağıdaki
gibidir:
KVK Teknoloji Ürünleri A.ġ.(“KVK Teknoloji”)
Hobim Bilgi ĠĢlem Hizmetleri A.ġ. (“Hobim”)
Diğer
31 Mart 2014
23.036
7.860
7.895
38.791
31 Aralık 2013
7.544
6.077
7.864
21.485
KVK Teknoloji‟ye borçlar satıĢ primleri ve cihaz alımlarından kaynaklanmaktadır.
Hobim‟e olan borçlar bu Ģirketten alınan fatura ve abonelik sözleĢmelerinin arĢivlenmesi ve fatura
basım hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.
ĠliĢkili taraflara diğer borçlar-kısa vadeli
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla iliĢkili kuruluĢlara diğer borçlar 68.750 TL tutarındaki Turkcell ve
Bilgin Holding A.ġ.‟nin %50-%50 hisse payları ile ortak teĢebbüsü olan A-Tel için ayrılan
karĢılıktan oluĢmaktadır (31 Aralık 2013: 68.750 TL).
ĠliĢkili taraflar ile yapılan iĢlemler
Üst düzey idari personel ile yapılan iĢlemler
Üst düzey idari personel, ġirket‟in direktör ve üst düzey yöneticilerinden oluĢmaktadır.
31 Mart 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla ġirket‟in direktör ve üst düzey yöneticilerinin ġirket‟ten
kullanmıĢ olduğu kredi bulunmamaktadır.
ġirket, direktör ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerine ilave olarak ek menfaatler sağlamakta ve
emeklilik planlarına katkıda bulunmaktadır. ġirket, emeklilik planlarına personel ücretlerinin
belirli bir oranında katkıda bulunmakla yükümlüdür.
31 Mart 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla sona eren üç aylık ara hesap dönemlerinde üst düzey idari
personele ödenen ve sağlanan faydalar sırasıyla 8.079 TL ve 7.039 TL‟dir.
21
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine
Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide
finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından
onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011
ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs
2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31
Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına
sunulamamıştır.
Diğer iliĢkili taraflar ile yapılan iĢlemler
31 Mart 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerindeki iliĢkili kuruluĢlarla önemli
iĢlemler aĢağıdaki gibidir:
Gelirler:
31 Mart 2014
KVK Teknoloji‟ye satıĢlar
Simkart ve ön ödemeli kart satıĢları
Kyivstar'dan gelirler
Telekomünikasyon servisleri
Vimpelcom‟dan gelirler
Telekomünikasyon servisleri
Megafon‟dan gelirler
Telekomünikasyon servisleri
Telia Sonera AB‟den (“Telia Sonera”) gelirler
Telekomünikasyon servisleri
Millenicom Telekomünikasyon A.ġ.‟den (“Millenicom”) gelirler
Telekomünikasyon servisleri
Krea‟dan gelirler
Çağrı hizmetleri, kira ve faiz geliri
Giderler:
96.215
165.491
21.380
20.259
10.105
5.607
6.524
2.414
4.640
2.264
3.292
2.855
3.158
5.219
31 Mart 2014
Kyivstar'dan giderler
Telekomünikasyon servisleri
KVK Teknoloji‟den alıĢlar
Kampanya hizmetleri ve aktivasyon primi
Hobim‟den alıĢlar
Faturalama hizmetleri
Telia Sonera‟dan alıĢlar
Telekomünikasyon servisleri
Vimpelcom‟dan alıĢlar
Telekomünikasyon servisleri
Megafon‟dan alıĢlar
Telekomünikasyon servisleri
Krea‟dan alıĢlar
Faturalama hizmetleri
Millenicom‟dan alıĢlar
Telekomünikasyon servisleri
22
31 Mart 2013
31 Mart 2013
21.023
18.337
18.677
7.774
10.510
11.715
3.948
2.985
3.894
2.791
3.783
1.969
3.159
3.102
2.141
1.529
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine
Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide
finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından
onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011
ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs
2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31
Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına
sunulamamıştır.
ġirket‟in iliĢkili kuruluĢlar ile olan önemli sözleĢmeleri aĢağıdaki gibidir:
KVK Teknoloji ile sözleĢmeler
23 Ekim 2002 tarihinde kurulan KVK Teknoloji‟nin ana hissedarı aynı zamanda Turkcell‟in ana
hissedarlarından olan Çukurova Grubu‟dur. Simkart ve hazırkart satıĢ sözleĢmeleri dıĢında,
Turkcell ile KVK Teknoloji arasında farklı süreleri kapsayan reklam destek protokolleri
yapılmıĢtır. Bu protokoller çerçevesinde KVK Teknoloji, çeĢitli gazetelerde ve dergilerde Turkcell
servislerinin reklamını vermekle yükümlüdür. Bu sözleĢmelerin amacı, Turkcell hazırkart ve
simkart taĢıyan mobil telefon cihaz satıĢlarını özendirmek ve arttırmak, böylece Turkcell‟in pazar
payının korunmasını sağlamaktır. Bu sözleĢmelerin fiyatlandırması, KVK Teknoloji‟nin katlandığı
reklam maliyetleri ve Turkcell‟in reklamlardan sağladığı faydaya göre belirlenmektedir.
Distribütörün kampanya projeleri ve pazar payı da konu ile ilgili bütçe tahsislerini etkilemektedir.
KVK Teknoloji‟ye yapılan simkart ve hazırkart satıĢ fiyatları diğer distribütörlere yansıtılan
fiyatlardan farklı değildir. ÇeĢitli bağlayıcılık anlaĢmaları kapsamında KVK Teknoloji‟ye peĢin
olarak ödenip abonelerden kampanya süresince aylık olarak tahsil edilecek cihazlara iliĢkin KVK
Teknoloji tarafından 31 Mart 2014 tarihinde sona eren üç aylık ara dönemde ġirket abonelerine
yapılan cihaz satıĢ bedeli 235.114 TL‟dir (31 Mart 2013: 140.258 TL).
KVK Teknoloji aynı zamanda yukarıda bahsedilen cihaz satıĢları için abonelere yıllık sözleĢme
kapsamında teknik servis sağlamaktadır.
Kyivstar ile sözleĢmeler
Kyivstar‟ın hissedarlarından biri aynı zamanda Turkcell‟in hissedarlarından olan Alfa Grubu‟dur.
Astelit ile Kyivstar birbirlerinden karĢılıklı çağrı sonlandırma ve uluslararası trafik taĢıma hizmeti
almaktadır. Turkcell ile Kyivstar arasında ise uluslararası dolaĢım ve SMS sonlandırma hizmetleri
karĢılıklı olarak alınmaktadır.
Vimpelcom ile sözleĢmeler
Vimpelcom‟un hissedarlarından biri aynı zamanda Turkcell‟in hissedarlarından olan Alfa
Grubu‟dur. Turkcell ile Vimpelcom arasında uluslararası dolaĢım ve SMS sonlandırma hizmetleri
karĢılıklı olarak alınmaktadır.
Megafon ile sözleĢmeler
Megafon‟un hissedarlarından biri aynı zamanda Turkcell‟in hissedarlarından olan Sonera
Holding‟dir. Turkcell ile Megafon arasında uluslararası dolaĢım hizmeti karĢılıklı olarak
alınmaktadır.
23
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine
Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide
finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından
onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011
ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs
2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31
Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına
sunulamamıştır.
Teliasonera ile sözleĢmeler
Teliasonera Kuzey Avrupa ve Baltık Denizi‟nde telekomünikasyon hizmeti veren bir mobil
operatördür. Astelit ile Teliasonera birbirlerinden karĢılıklı çağrı sonlandırma ve uluslararası trafik
taĢıma hizmeti almaktadır. Turkcell ile Telia Sonera International arasında uluslararası dolaşım ve
SMS sonlandırma hizmetleri karşılıklı olarak alınmaktadır.
Millenicom ile sözleĢmeler
Millenicom‟un çoğunluk hissesine sahip olan European Telecommunications Holding AG,
Turkcell‟in de hissedarlarından olan Çukurova Grubu‟nun bağlı ortaklığıdır. Turkcell ile
Millenicom birbirlerinden çağrı sonlandırma ve uluslararası trafik taĢıma hizmeti almaktadırlar.
Krea ile sözleĢmeler
Digiturk markası altında dijital televizyon hizmeti veren Krea‟nın ana ortağı, Turkcell‟in de ana
hissedarlarından olan Çukurova Grubu‟dur. TMSF, 2013 yılında Krea‟nın yönetimine el
koymuĢtur.
Krea‟nın, Digiturk markası altında digital platformda yer alan kanallarına iliĢkin özel bir anlaĢma
yoktur. Her yıl ve hemen her mecrada olduğu gibi standart reklam kullanımı yapılmaktadır. Ayrıca
Krea, ġirket‟e mobil telefonlar ve tablet bilgisayarlarda kullanılmak üzere Spor Toto Super Lig
maçları ile ilgili anlık futbol içeriği sağlamaktadır.
Krea ile Turkcell Global Bilgi arasında Turkcell Global Bilgi tarafından sağlanan çağrı merkezi
hizmetleri ile ilgili sözleĢmeler mevcuttur.
Hobim ile sözleĢmeler
Data iĢlem ve uygulama hizmetleri sağlayıcı kuruluĢlarından biri olan Hobim‟in ana ortağı,
Turkcell‟in de ana hissedarlarından olan Çukurova Grubu‟dur. Turkcell ile Hobim arasında, aylık
fatura basım hizmetlerini, faturaların kayıt altına alınmasını ve arĢivlenmesini kapsayan süresiz
sözleĢmeler mevcuttur.
24
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine
Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide
finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından
onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011
ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs
2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31
Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına
sunulamamıştır.
ĠliĢkili taraf iĢlemlerine iliĢkin yasal kısıtlamalar
Çukurova Holding aleyhine çeşitli alacaklılar tarafından gönderilen hisse haczi bildirimleri
ÇeĢitli tarihlerde farklı Ġcra Müdürlükleri tarafından gönderilen haciz yazıları ile Çukurova
Holding‟in ġirket nezdindeki hak ve alacakları ile hissesi üzerine toplam 175.935 TL tutarında
haciz uygulanması talepli yazılar Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir. Ancak ġirket ortaklarına ait
hisselerin kaydileĢtirilmiĢ olması nedeniyle, hisse haczi ve buna bağlı iĢlemlerin ilgili mevzuat
uyarınca aracı kuruluĢlar tarafından yerine getirilmesi gerektiğinden, Turkcell tarafından hisselerin
haczi konusunda herhangi bir iĢlem tesis edilmemiĢtir.
Çukurova Holding aleyhine TMSF tarafından gönderilen haciz bildirimleri
TMSF tarafından Çukurova Holding‟in Turkcell nezdindeki hisseleri, malları, hak ve alacakları
üzerine toplam 1.014 TL tutarında haciz Ģerhinin iĢlenmesi talepli iki farklı yazı Turkcell‟e tebliğ
edilmiĢtir. Ancak Turkcell ortaklarına ait hisselerin kaydileĢtirilmiĢ olması nedeniyle, hisse haczi
ve buna bağlı iĢlemlerin ilgili mevzuat uyarınca aracı kuruluĢlar tarafından yerine getirilmesi
gerektiğinden, Turkcell tarafından hisselerin haczi konusunda herhangi bir iĢlem tesis
edilmemiĢtir.
25
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine
Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para
birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide
finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı,
22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından
onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011
ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs
2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31
Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına
sunulamamıştır.
6
TĠCARĠ ALACAKLAR
Kısa vadeli ticari alacaklar
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, ticari alacakların detayı aĢağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
23.350
2.910.584
1.689.952
1.655.896
265.763
(732.761)
31.734
2.933.934
ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar (Not 5)
ĠliĢkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Abonelerden alacaklar
Tahakkuk eden hizmet gelirleri
Ticari alacaklar ve alınan çekler
Şüpheli alacak karşılığı
Diğer
31 Aralık 2013
21.369
2.795.908
1.634.075
1.599.726
222.779
(691.410)
30.738
2.817.277
Ticari alacaklar ve alınan çeklerin önemli kısmı, bayilerden alacaklar ve uluslararası dolaĢım
(roaming) alacaklarından oluĢmaktadır.
Tahakkuk eden hizmet gelirleri, henüz faturalanmamıĢ olan hizmetlerden ve cihaz kampanyalarına
iliĢkin kontrata bağlanmıĢ alacaklardan kaynaklanmaktadır. ġirket, yüksek abone sayısı sebebiyle
farklı faturalama dönemleri kullanmaktadır. ġirket, her dönem sonunda tahakkuk eden ancak
henüz faturalanmayan hizmetler için gelir tahakkuku kaydetmektedir.
ĠliĢkili olmayan taraflardan Ģüpheli ticari alacak karĢılığının, 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013
tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içindeki hareketleri aĢağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
691.410
42.530
(1.179)
732.761
AçılıĢ bakiyesi
Dönem içinde ayrılan karĢılıklar
Yabancı para çevrim farkları
Defterlerden silinen alacaklar
KapanıĢ bakiyesi
26
31 Aralık 2013
692.976
146.196
17.794
(165.556)
691.410
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı
Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait
konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli
Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına
sunulamamıştır.
7
MADDĠ DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aĢağıdaki gibidir:
Maliyet
ġebeke ekipmanları (operasyonel)
Arazi ve binalar
DöĢeme. demirbaĢ, tesis ve cihazlar
Motorlu taĢıtlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
BirikmiĢ amortismanlar ve değer
düĢüklükleri
ġebeke ekipmanları (operasyonel)
Binalar
DöĢeme. demirbaĢ, tesis ve cihazlar
Motorlu taĢıtlar
Özel maliyetler
Maddi duran varlıklar, net
ĠĢletme
birleĢmeleri
Yabancı para
çevrim farkları ve
hiperenflasyon
etkileri
Yatırım amaçlı
gayrimenkullere
transferler
31 Aralık 2013
1 Ocak 2013
GiriĢler
ÇıkıĢlar
Transfer
Değer
düĢüklüğü
10.283.955
463.851
472.818
31.119
213.738
501.130
11.966.611
205.971
15.273
42.035
2.877
21.149
1.084.331
1.371.636
(997.360)
(10.058)
(1.505)
(297)
(3.784)
(1.013.004)
1.078.051
7.743
3.759
615
10.731
(1.102.938)
(2.039)
(3.598)
(3.598)
1.093
64
1.157
461.859
5.973
6.340
1.340
2.008
54.343
531.863
(20.199)
(20.199)
11.033.569
492.840
514.958
34.446
227.130
529.484
12.832.427
(5.721.270)
(188.821)
(403.413)
(22.989)
(182.959)
(6.519.452)
(996.904)
(17.752)
(26.300)
(3.843)
(8.387)
(1.053.186)
994.297
9.627
1.395
253
1.005.572
-
(77.309)
(670)
(557)
(78.536)
-
(322.650)
(3.039)
(5.737)
(1.091)
(522)
(333.039)
3.849
3.849
(6.123.836)
(210.282)
(426.380)
(26.528)
(187.766)
(6.974.792)
5.447.159
318.450
(7.432)
(2.039)
(82.134)
1.157
198.824
(16.350)
5.857.635
27
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı
Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait
konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli
Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına
sunulamamıştır.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aĢağıdaki gibidir:
Maliyet
ġebeke ekipmanları (operasyonel)
Arazi ve binalar
DöĢeme. demirbaĢ, tesis ve cihazlar
Motorlu taĢıtlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar
BirikmiĢ amortismanlar ve değer
düĢüklükleri
ġebeke ekipmanları (operasyonel)
Binalar
DöĢeme. demirbaĢ, tesis ve cihazlar
Motorlu taĢıtlar
Özel maliyetler
Maddi duran varlıklar, net
1 Ocak 2014
GiriĢler
ÇıkıĢlar
Transfer
Değer
düĢüklüğü
Yabancı para
çevrim farkları ve
hiperenflasyon
etkileri
11.033.569
492.840
514.958
34.446
227.130
529.484
12.832.427
29.681
2.372
5.792
764
512
221.378
260.499
(5.068)
(721)
(185)
(5.057)
(48)
(11.079)
192.853
44
637
138
(211.059)
(17.387)
(263)
(263)
(460.640)
(6.841)
(3.982)
44
(1.448)
(18.201)
(491.068)
10.790.395
488.415
516.684
35.069
221.275
521.291
12.573.129
(6.123.836)
(210.282)
(426.380)
(26.528)
(187.766)
(6.974.792)
(262.225)
(4.504)
(7.701)
(962)
(2.549)
(277.941)
4.702
541
185
4.604
10.032
-
(4.794)
(50)
(22)
(15)
(4.881)
276.615
2.149
3.596
(90)
910
283.180
(6.109.538)
(212.637)
(429.994)
(27.417)
(184.816)
(6.964.402)
5.857.635
(17.442)
(1.047)
(17.387)
(5.144)
(207.888)
5.608.727
31 Mart 2014
31 Mart 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren üç aylık ara hesap dönemlerinde, değer düĢüklüğünü de içeren amortisman giderleri sırasıyla 283.085 TL ve 256.116
TL‟dir ve satıĢların maliyeti hesabına kaydedilmiĢtir.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap döneminde maddi duran varlıklarda yaĢanan değer düĢüklüklerine istinaden 5.144 TL amortisman gideri
satıĢların maliyeti hesabına kaydedilmiĢtir (31 Mart 2013: 2.603 TL).
28
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal
tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde
sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul
toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara
ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Varlıklarda değer düĢüklüğü:
ġirket, ilgili finansal durum tablosu tarihinde bir varlığa iliĢkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir
gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir
tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın geri kazanılabilir tutarı, o varlığın veya o varlığa ait nakit
üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değerinden yüksekse, değer düĢüklüğü meydana gelmemiĢtir.
Astelit:
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Astelit‟in maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar değer
düĢüklüğü testi; Astelit‟in nakit üreten birim olduğu varsayımıyla yapılmıĢtır. 31 Mart 2014 tarihi
itibarıyla, kullanım yoluyla geri kazanılabilir tutarlar, Astelit‟e ait nakit üreten birimlerin kayıtlı
değerlerine yakınsadığı için, bu varlıklar için herhangi bir değer düĢüklüğü yansıtılmamıĢtır. 31 Mart 2014
itibarıyla kullanım değeri hesaplanırken aĢağıdaki varsayımlar kullanılmıĢtır:
Astelit‟in iĢ planına dayanarak gelecek 5 yıllık projeksiyon üzerinden yapılmıĢtır. Vergi sonrası iskonto
oranı olarak ağırlıklı sermaye maliyeti oranı 2014-2018 yıllar aralığı için %18,2, 2018 yılı sonrası için ise
%17,7 ve nihai büyüme oranı olarak da %2,5 kullanılmıĢtır. Astelit‟in geri kazanılabilir değeri bağımsız
değerleme kuruluĢu tarafından hesaplanmıĢtır. Raporlama açısından vergi öncesi iskonto oranı %19,3‟tür.
Belarus Telekom:
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Belarus Telekom için değer düĢüklüğü testi yapılmıĢ ve 61.198 TL
tutarında değer düĢüklüğü hesaplanmıĢ, ağırlıklı oranlarına göre ilgili maddi duran varlıklar ile maddi
olmayan duran varlıklar hesaplarına dağıtılmıĢ ve bu tutar kapsamlı gelir tablosu içinde amortisman ve
itfa payı giderlerine yansıtılmıĢtır. Maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıklar hesaplarına
kaydedilen değer düĢüĢ karĢılığının vergi etkisi olarak 3.650 TL tutarında ertelenmiĢ vergi geliri ayrıca
konsolide finansal tablolara yansıtılmıĢtır.
Kullanım değeri, birimin sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde
edilmesi beklenen nakit akımlarının iskonto edilmesi suretiyle hesaplanmıĢtır.
29
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı
Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait
konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli
Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına
sunulamamıştır.
8
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap döneminde maddi olmayan duran varlık hareketleri aĢağıdaki gibidir:
Maliyet
GSM ve diğer telekomünikasyon iĢletme lisansları
Bilgisayar yazılımları
Feshedilemeyen haklar
Transmisyon hatları
Marka değeri
MüĢteri tabanı
Merkezi Ģans oyunları sistemi iĢletim hakkı
ġerefiye
Diğer
Yapılmakta olan yatırımlar
BirikmiĢ itfa payları
GSM ve diğer telekomünikasyon iĢletme lisansları
Bilgisayar yazılımları
Feshedilemeyen haklar
Transmisyon hatları
Marka değeri
MüĢteri tabanı
Merkezi Ģans oyunları sistemi iĢletim hakkı
Maddi olmayan duran varlıklar, net
ÇıkıĢlar
Transfer
ĠĢletme
birleĢmeleri
Değer
düĢüklüğü
Yabancı para çevrim
farkları ve
hiperenflasyon etkisi
31 Aralık 2013
1 Ocak 2013
GiriĢler
2.216.102
3.691.997
34.833
48.563
7.040
14.189
10.416
32.834
3.100
6.059.074
6.000
305.181
4.886
1.122
598
142.232
460.019
(10.280)
(10.280)
884
144.279
(143.124)
2.039
225
9
234
-
100.106
38.233
610
138.949
2.323.092
4.169.410
39.719
49.685
7.040
14.414
11.014
32.834
9
2.818
6.650.035
(1.027.199)
(2.672.770)
(7.013)
(43.830)
(2.992)
(6.109)
(7.015)
(3.766.928)
(100.775)
(315.317)
(2.648)
(1.562)
(704)
(1.211)
(841)
(423.058)
8.934
8.934
-
-
(21.277)
(9.785)
(31.062)
(75.782)
(15.934)
(91.716)
(1.225.033)
(3.004.872)
(9.661)
(45.392)
(3.696)
(7.320)
(7.856)
(4.303.830)
2.292.146
36.961
(1.346)
2.039
234
(31.062)
47.233
2.346.205
30
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı
Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait
konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli
Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına
sunulamamıştır.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde maddi olmayan duran varlık hareketleri aĢağıdaki gibidir:
Maliyet
GSM ve diğer telekomünikasyon iĢletme lisansları
Bilgisayar yazılımları
Feshedilemeyen haklar (*)
Transmisyon hatları
Marka değeri
MüĢteri tabanı
Merkezi Ģans oyunları sistemi iĢletim hakkı
ġerefiye
Diğer
Yapılmakta olan yatırımlar
BirikmiĢ itfa payları
GSM ve diğer telekomünikasyon iĢletme lisansları
Bilgisayar yazılımları
Feshedilemeyen haklar
Transmisyon hatları
Marka değeri
MüĢteri tabanı
Merkezi Ģans oyunları sistemi iĢletim hakkı
Diğer
Maddi olmayan duran varlıklar, net
ÇıkıĢlar
Transfer
Değer
düĢüklüğü
Yabancı para çevrim
farkları ve
hiperenflasyon etkisi
31 Mart 2014
1 Ocak 2014
GiriĢler
2.323.092
4.169.410
39.719
49.685
7.040
14.414
11.014
32.834
9
2.818
6.650.035
140
53.421
304
1.651
25.071
80.587
(1.660)
(221)
(86)
(1.967)
5.348
31.449
5.033
(24.443)
17.387
-
(20.419)
(36.704)
(577)
(57.700)
2.306.501
4.217.355
39.633
49.685
7.040
14.414
11.318
32.834
6.693
2.869
6.688.342
(1.225.033)
(3.004.872)
(9.661)
(45.392)
(3.696)
(7.320)
(7.856)
(4.303.830)
(25.012)
(86.315)
(1.169)
(300)
(176)
(322)
(174)
(596)
(114.064)
1.660
20
1.680
-
(915)
(915)
14.009
22.458
36.467
(1.234.376)
(3.069.624)
(10.830)
(45.692)
(3.872)
(7.642)
(8.030)
(596)
(4.380.662)
2.346.205
(33.477)
(287)
17.387
(915)
(21.233)
2.307.680
(*) Feshedilemeyen haklara iliĢkin ödeme planında yapılan değiĢiklik sonucu oluĢan maliyet azalıĢı çıkıĢlar altında gösterilmiĢtir.
31 Mart 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren üç aylık hesap dönemlerinde değer düĢüklüğünü de içeren itfa payları sırasıyla 114.979 TL ve 102.750 TL olup satıĢların maliyeti hesabına
kaydedilmiĢtir.
31 Mart 2014 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap döneminde maddi olmayan duran varlıklarda yaĢanan değer düĢüklüklerine istinaden 915 TL amortisman gideri satıĢların maliyeti
hesabına kaydedilmiĢtir (31 Mart 2013: Yoktur).
Bilgisayar yazılımları maddi olmayan duran varlık kriterlerini taĢıyan Ģirket içi yazılım geliĢtirme maliyetlerini kapsamaktadır. 31 Mart 2014 tarihinde sona eren hesap dönemi itibarıyla
Grup içinde yaratılan bilgisayar yazılımları tutarı 13.650 TL‟dir (31 Mart 2013: 15.437 TL).
31
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
9
ġEREFĠYE
ġirket‟in 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Turkcell Superonline ile ilgili 32.834 TL (31 Aralık 2013: 32.834 TL)
tutarında finansal tablolarına yansıttığı Ģerefiye bulunmaktadır. Belarus iktisabıyla ilgili Ģerefiyeye iliĢkin 2011
yılında yapılan değer düĢüklüğü testi sonrası Ģerefiye tamamen silinmiĢtir.
ġerefiye her yıl aynı zamanda değer düĢüklüğü testine tabi tutulur. Geri kazanılabilir tutar varlığın net satıĢ
fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Turkcell
Superonline‟ın geri kazanılabilir değeri bağımsız bir değerleme kuruluĢu tarafından hesaplanmıĢtır.
Gelecekteki nakit akımlarının net bugünkü değeri hesaplanırken, ġirket Yönetimi‟nin FVAÖK‟deki
(amortisman ve itfa paylarından önceki operasyonel kar olarak hesaplanır) büyüme beklentisi, gelecekteki
maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarının tutarı ve zamanlaması, uzun vadedeki büyüme oranı ve
reeskont oranları tahminleri dikkate alınmıĢtır.
Turkcell Superonline:
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Turkcell Superonline‟nın kayıtlı Ģerefiye değeri 32.834 TL‟dir. Nakit yaratan
birimlerin kullanılan değerine dayanarak bulunan geri kazanılabilir değerin, defter değerinden yüksek olduğu
tahmin edildiği için Superonline‟ın alımı sırasında oluĢan ġerefiye‟ye iliĢkin değer düĢüklüğü karĢılığı
hesaplaması 31 Aralık 2013 itibarıyla gerekmemektedir.
10
10.1
KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Zarara Sebebiyet Verebilecek SözleĢmeler
ġirket T.C. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı tarafından kapsama alanında bulunmayan kırsal
yerleĢim alanlarında mobil iletiĢim altyapısı ve iĢletimine iliĢkin ihaleyi (“Evrensel Projesi”) 13 Ocak 2013
tarihinde kazanmıĢtır. ġirket projeyi TL cinsinden belirlenen tutar karĢılığında tamamlamak ile yükümlüdür
ancak harcamaların büyük kısmı yabancı para cinsindendir. 2013 yılında döviz kurlarında yaĢanan artıĢ
sözleĢmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmek için katlanılacak kaçınılmaz maliyetlerin artmasına neden
olmuĢtur. Sonuç olarak, bahse konu sözleĢmeye iliĢkin katlanılacak kaçınılmaz maliyetler bu sözleĢmeden elde
edilmesi beklenen ekonomik faydaları aĢmıĢtır. ġirket, zarara sebebiyet verecek bu sözleĢme ile ilgili olarak
katlanılacak kaçınılmaz maliyetler ile elde edilmesi beklenen ekonomik faydalar arasındaki fark olan 59.386 TL
tutarında karĢılık ayırmıĢtır. Buna karĢın, ġirket ilgili yükümlülüğe girdiği dönemde sözleĢmeden
kaynaklanacak yabancı para riskine karĢı korunmak üzere yabancı para cinsinden mevduatlarını arttırmıĢ ve bu
mevduatlar üzerinden 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait konsolide
finansal tablolarda döviz kurlarında yaĢanan söz konusu artıĢ ile beraber ayrıca kur farkı geliri de kaydetmiĢtir.
10.2
Ġmtiyaz SözleĢmesi
Turkcell‟in, 27 Nisan 1998 tarihinde imzalamıĢ olduğu Lisans sözleĢmesi 4673 sayılı Kanun‟un Geçici 2.
Maddesi uyarınca yenilenmiĢ ve 13 ġubat 2002 tarihinde BTK tarafından da imzalanarak yürürlüğe girmiĢ ve
Ġmtiyaz SözleĢmesi adını almıĢtır. Ġmtiyaz SözleĢmesi çerçevesinde, abonelere yönelik ücretlerin tahakkuk ve
tahsilatı Turkcell tarafından yapılmakta ve tahsilat riski Turkcell tarafından üstlenilmektedir. Turkcell
abonelerinden elde ettiği brüt gelirinin %15‟inin %90‟lık kısmını Hazine‟ye hazine payı ve %10‟luk kısmını da
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı‟na evrensel hizmet fonu olarak her ay ödemekle yükümlüdür.
Ayrıca, Ġmtiyaz SözleĢmesi ile Turkcell yılda bir kez olmak üzere brüt gelirden her türlü vergi, resim, harç, fon,
hazine payı ve KDV düĢüldükten sonra kalan tutarın %0,35‟ini (onbinde otuzbeĢ) BTK masraflarına katkı payı
32
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
olarak ödemekle yükümlü tutulmuĢtur. ÖzelleĢtirme Uygulamalarının düzenlenmesi hakkında 3 Temmuz 2005
tarihinde kabul edilen kanun sonucunda, hazine payı hesaplamasına baz olan brüt gelir tanımında değiĢiklik
yapılmıĢtır. Ġlgili bakanlık ve kurumların çalıĢmalarını tamamlamaları sonrası yenilenen 10 Mart 2006 tarihli
Ġmtiyaz SözleĢmesi‟ne göre, 10 Mart 2006 tarihinden geçerli olmak üzere, %15 hazine payı hesaplamasına baz
olan brüt gelir matrahından, süresinde ödenmeyen bedeller için abonelere tahakkuk ettirilen gecikme faizi, diğer
dolaylı vergiler, harç, resim gibi finansal yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleĢtirilen tahakkuk
tutarları çıkarılmıĢtır.
Turkcell, 9 Haziran 2008 tarihinde, yukarıda bahsi geçen ilgili kanunun Resmi Gazete‟de yayınlandığı 21
Temmuz 2005 tarihinden, Turkcell ile BTK arasında imzalanan yeni Ġmtiyaz SözleĢmesi‟nin yürürlüğe girdiği
10 Mart 2006 tarihine kadar Turkcell‟in, “süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdiği
gecikme faizi ile vasıtalı vergiler; harç ve resim gibi finansal yükümlülükler ve raporlama amacıyla
muhasebeleĢtirdiği tahakkuk tutarları”nı da dahil etmek suretiyle ve ihtirazi kayıtla Hazine MüsteĢarlığı‟na
fiilen ödediği hazine payı tutarı ile ilgili Kanunun 15. Maddesi kapsamında yapması gereken ödemeler
arasındaki fark olarak hesaplanan 102.649 TL anapara ile bu anaparaya davanın açıldığı tarihe kadar iĢlemiĢ
68.276 TL tutarında temerrüt faizi olmak üzere toplam 170.925 TL‟nin fiili ödeme tarihine kadar iĢleyecek
temerrüt faizi ile birlikte Hazine‟den tahsiline karar verilmesi istemiyle idari yargıda dava açmıĢtır. Mahkeme
davayı, kesin ve yürütülebilir bir iĢlem olmadığı gerekçesiyle reddetmiĢtir. Karar Turkcell tarafından temyiz
edilmiĢtir. DanıĢtay, ilk derece mahkemesi kararının onanmasına karar vermiĢtir. Turkcell, karar düzeltme
baĢvurusunda bulunmuĢtur. DanıĢtay, karar düzeltme isteminin reddine karar vermiĢtir.
Turkcell tarafından 26 Ağustos 2013 tarihinde aynı taleple Hazine MüsteĢarlığı aleyhine ICC Uluslararası
Tahkim Mahkemesi‟nde dava açılmıĢ olup, dava süreci devam etmektedir. Usul duruĢması 13 Mart 2014
tarihinde yapılmıĢtır.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması nedeni
ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda alınmamıĢtır
(31 Aralık 2013: Yoktur).
Kurum masraflarına katkı payının hesaplamasına baz olan matrahın yeni sözleĢmede değiĢtirilmesi nedeniyle
Turkcell, 12 Nisan 2006 tarihinde, 10 Mart 2006 tarihinde imzalanan Ġmtiyaz SözleĢmesi‟nin 9. Maddesi‟nin
iptali talebiyle dava açmıĢtır. Mahkeme 10 Mart 2009 tarihinde davanın reddine karar vermiĢ olup bu karar
Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi
kararının onanmasına karar vermiĢtir. Turkcell karar düzeltme baĢvurusunda bulunmuĢtur. Karar düzeltme
süreci devam etmektedir.
21 Haziran 2006 tarihinde, BTK ödemesi Nisan 2006‟da yapılan, 2005 yılına iliĢkin kurum masraflarına katkı
payı ödemesinin, tahakkuk ettiği 2005 yılında geçerli olan 13 ġubat 2002 tarihli Ġmtiyaz SözleĢmesi‟ne göre
değil, ödemenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan 10 Mart 2006 tarihli Ġmtiyaz SözleĢmesi‟ne göre hesaplanması
gerektiğini iddia etmiĢ ve buna bağlı olarak Turkcell tarafından 2005 yılı kurum masraflarına katkı payı adı
altında yapılan ödemenin 4.011 TL eksik yapıldığını belirterek, bu eksik ödemenin gecikme zammı ile birlikte
ödenmesini talep etmiĢtir. Bunun üzerine Turkcell, ilgili ödemeyi yapmıĢ ancak 28 Ağustos 2006 tarihinde,
BTK‟nın bu tarihli iĢleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıĢtır. Mahkeme, 24
Temmuz 2009 tarihinde, Turkcell‟in talebi doğrultusunda, dava konusu iĢlemin iptaline karar vermiĢ, karar BTK
tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay, uyuĢmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi gerektiği gerekçesiyle, ilk derece
mahkemesi kararının bozulmasına karar vermiĢtir. BTK karar düzeltme baĢvurusunda bulunmuĢtur. Karar
düzeltme süreci devam etmektedir.
33
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
Turkcell 2006 yılında BTK‟ya ödemiĢ olduğu toplam 4.232 TL tutarındaki meblağı, ödeme tarihine değin
iĢleyecek faizi ile birlikte BTK‟dan talep etmiĢ ve BTK, anapara tutarını 8 ġubat 2010 tarihinde Turkcell‟e iade
etmiĢ; fakat talep edilen faiz tutarını ödememiĢtir. Turkcell dava konusu tutarı 8 ġubat 2010 tarihinde tahsil
ettiği gerekçesiyle 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolarda 4.011 TL gelir
kaydetmiĢtir. BTK, ilk derece mahkemesi kararı uyarınca Turkcell‟e iade ettiği meblağın, anılan kararın
DanıĢtay tarafından bozulması üzerine, tekrar kendisine ödenmesini talep etmiĢtir. Turkcell söz konusu tutarları
24 Ocak 2013 tarihinde faiziyle birlikte BTK‟ya iade etmiĢtir.
Öte yandan BTK tarafından 8 ġubat 2010 tarihinde yapılan ödemede talep edilen faiz tutarının ödenmemesi
üzerine, Turkcell 2006 yılında BTK‟ya ödenmiĢ olan toplam 4.232 TL tutarındaki meblağdan, belirli bir süre
yoksun kalması nedeniyle uğradığı 3.942 TL tutarındaki zararın BTK‟dan tahsili talebiyle 17 Mart 2010
tarihinde dava açmıĢtır. Mahkeme, Turkcell‟in tazminat isteminin 1.392 TL‟lik kısmının kabulüne karar
vermiĢtir. Karar BTK tarafından temyiz edilmiĢtir. Turkcell de reddedilen kısım açısından kararı temyiz
etmiĢtir. Temyiz süreci devam etmektedir. Turkcell bahsi geçen alacak tutarını 18 Mayıs 2011 tarihinde tahsil
etmiĢtir ve 31 Aralık 2011 itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolarda gelir olarak kaydedilmiĢtir.
BTK‟nın yukarıda belirtilen iade talebi üzerine Turkcell, söz konusu tutarı da 24 Ocak 2013 tarihinde faizi ile
birlikte BTK‟ya iade etmiĢtir.
Ġmtiyaz SözleĢmesi, GSM standartlarında bir mobil telefon sisteminin kurulması, geliĢtirilmesi ve iĢletilmesine
iliĢkin hüküm ve Ģartlar içermektedir. Turkcell‟in sözleĢmede öngörülen Ģartlara uygun faaliyette bulunması
esas olup, söz konusu Ģartların ihlal edilmesi ve Ġmtiyaz SözleĢmesi‟nde öngörülen mükellefiyetlerin yerine
getirilmemesi halinde önemli ceza ve tedbirlerle karĢı karĢıya kalması olasılığı mevcuttur. Bunlardan biri de
(verilen süre içerisinde aykırılığı gidermemesi halinde) sözleĢmenin feshidir.
Ġmtiyaz SözleĢmesi‟nde, sözleĢmenin feshini gerektiren diğer sebepler aĢağıdaki gibi açıklanmıĢtır:
-
ĠĢletmecinin lisans ücretini ödememesi;
-
ĠĢletmeci hakkında yargı yerlerince verilmiĢ iflas ve konkordato kararı olması;
ĠĢletmecinin kendisine tahsis edilen frekanslar ya da GSM sisteminde kullanılması için iĢletmeciye tahsis
edilecek diğer frekanslar dıĢında faaliyet gösterdiğinin belirlenmesi, verilen süre içerisinde bu faaliyetine son
verilmemesi.
Turkcell‟in Ġmtiyaz SözleĢmesi‟nin “Uygulanacak Hukuk ve UyuĢmazlıkların Çözümü” baĢlıklı
51. Maddesi‟ne göre taraflar, SözleĢmenin uygulanması konusunda aralarında doğacak uyuĢmazlıkların
Uluslararası Ticaret Odası (“ICC”) tahkim kuralları çerçevesinde seçilecek üç hakem tarafından tahkim yoluyla
çözümlenmesi konusunda anlaĢmıĢlardır. Anılan hükme göre, sözleĢmenin kapsamı, uygulanması ve feshi ile
ilgili konularda çıkan uyuĢmazlıklar öncelikle Lisans Koordinasyon Kurulu‟nda görüĢmelerle çözümlenecek;
uyuĢmazlık bu yolla 30 gün içinde çözümlenemezse, taraflardan biri diğerine uyuĢmazlığın doğduğunu,
uyuĢmazlığın yapısını, ana hatlarıyla nedenlerini ve uyuĢmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi niyetinde
olduğunu yazı ile bildirecek, yapılacak bildirimi takip eden 15 gün içinde uyuĢmazlığın çözümlenememesi
halinde, uyuĢmazlık tahkim yoluyla çözümlenecektir.
34
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
10.5
Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Anlaşması
24 Nisan 1998 tarihinde, Turkcell ile Türk Telekom arasında tarafların Ģebekelerini birbirine bağlamayı
amaçlayan ve Turkcell‟in GSM Ģebekesinin santral, baz istasyonu, baz istasyon kontrol istasyonu ve ilgili diğer
teçhizatı için Türk Telekom‟un mevcut yer, bina, tesis, kule, enerji, devre, klima ve benzeri altyapı
imkanlarından yararlanmasını sağlayan bir Ģebekelerarası irtibat ve iĢbirliği sözleĢmesi imzalamıĢtır. Söz
konusu sözleĢme, Ġmtiyaz SözleĢmesi yürürlükte kaldığı sürece yürürlükte kalacaktır.
Türk Telekom ve Turkcell, ġebekelerarası Ġrtibat ve ĠĢbirliği AnlaĢması'nın bazı hükümlerini,
20 Eylül 2003 tarihinde imzaladıkları ek bir protokol ile tadil etmiĢlerdir. Sözü edilen ek protokolde
31 Aralık 2004 tarihinden sonra uygulanacak çağrı sonlandırma ücretleri konusunda tarafların
28 ġubat 2005 tarihine kadar anlaĢamamaları durumunda konunun BTK‟ya aktarılacağı belirtilmiĢtir. Tarafların
28 ġubat 2005 tarihine kadar yeni arabağlantı ücretleri ile ilgili uzlaĢamamaları sonucunda, EriĢim ve
Arabağlantı Yönetmeliği‟nde de belirtildiği üzere uzlaĢtırma prosedürünün iĢletilmesi için konu BTK‟ya
aktarılmıĢtır. BTK, Turkcell ve Türk Telekom arasındaki arabağlantı anlaĢmazlığına iliĢkin iĢletilen uzlaĢtırma
prosedürü çerçevesinde geçici sonlandırma ücretlerini belirlemiĢ ve uygulamaları için taraflara tebliğ etmiĢtir.
Bu ücretler tebliğ tarihinden, yani 10 Ağustos 2005‟ten itibaren uygulanmaya baĢlanmıĢtır.
Türk Telekom‟un sözü edilen BTK kararında öngörülen çağrı sonlandırma ücretlerini, uluslararası çağrılar için
uygulamamak suretiyle, Ağustos 2005 - Ekim 2005 dönemleri için Turkcell‟den tahsil etmiĢ olduğu anapara,
gecikme faizi ve gecikme cezası da dahil olmak üzere toplam 11.970 TL‟nin Türk Telekom‟dan tahsili talebiyle,
22 Aralık 2005 tarihi itibariyle Turkcell tarafından alacak davası açılmıĢtır. Dosya kapsamında hazırlanan
bilirkiĢi raporları ve ek raporlar Turkcell‟in davadaki iddialarını teyit etmektedir.
19 Aralık 2006 tarihinde Turkcell, Türk Telekom‟a Kasım 2005 - Ekim 2006 dönemleri arasında BTK
tarafından belirlenen uluslararası çağrı sonlandırma fiyatlarını kullanmadığı gerekçesiyle anapara, gecikme faizi
ve gecikme cezası da dahil olmak üzere toplam 23.726 TL tutarında alacak davası açmıĢtır. Mahkeme, Turkcell
tarafından 22 Aralık 2005 tarihinde açılan ilk dava dosyası ile birleĢtirilmesine karar vermiĢtir.
2 Kasım 2007 tarihinde Turkcell, Türk Telekom‟a Kasım 2006 - Mart 2007 dönemleri arasında BTK tarafından
belirlenen uluslararası çağrı sonlandırma fiyatlarını kullanmadığı gerekçesiyle anapara, gecikme faizi ve
gecikme cezası da dahil olmak üzere toplam 6.836 TL tutarında alacak davası açmıĢtır. Mahkeme, bu davanın
da 22 Aralık 2005 tarihinde açılan ilk dava dosyası ile birleĢtirilmesine karar vermiĢtir.
Mahkeme 28 Eylül 2011 tarihinde yapılan duruĢmada ana davayı ve birleĢtirilen davaları kabul etmiĢ ve 36.502
TL anapara ile 6.095 TL gecikme faizi (davaların açıldığı 2005, 2006 ve 2007 yıllarına kadar iĢlemiĢ) ve
gecikme cezasından oluĢan toplam 42.597 TL tutarındaki meblağın KDV ve ÖĠV ile birlikte Turkcell‟e
ödenmesine; anaparaya, dava tarihlerinden tahsil tarihine kadar ayrıca gecikme faizi ve gecikme cezası
iĢletilmesine karar vermiĢtir. Gerekçeli karar Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir. Türk Telekom kararı temyiz etmiĢtir.
Turkcell temyiz talebine cevap vermiĢtir. Yargıtay ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar vermiĢtir.
Turkcell, karara karĢı süresi içinde karar düzeltme baĢvurusunda bulunmuĢtur. Türk Telekom da karar hakkında
karar düzeltme baĢvurusunda bulunmuĢ olup Turkcell bu baĢvuruya cevap vermiĢtir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması nedeni
ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda alınmamıĢtır
(31 Aralık 2013: Yoktur).
Turkcell yönetimi, Turkcell‟in 31 Mart 2014 tarihi itibariyle Ģebekelerarası irtibat ve iĢbirliği anlaĢmalarına
konu olan koĢul ve yükümlülüklere uyduğunu düĢünmektedir.
35
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
10.6
Türk Telekom ile özel devre kiraları ihtilafı
Turkcell, Madde 10.5‟de belirtilen ġebekelerarası Ġrtibat ve ĠĢbirliği SözleĢmesi kapsamında, tarifeleri Türk
Telekom tarafından belirlenen transmisyon hatlarını kiralamakta ve bunlar üzerinden iletiĢim sağlamaktadır. Söz
konusu transmisyon hatları için Türk Telekom‟un kendi tarifeleri üzerinden Turkcell‟e uyguladığı %60
oranındaki indirim yine Türk Telekom tarafından 1 Temmuz 2000 tarihinden geçerli olmak üzere tek taraflı
olarak kaldırılmıĢ ve yerine birtakım Ģartlara bağlı olmak kaydıyla, %25 oranında indirim uygulanmaya
baĢlanmıĢtır.
Ġlgili döneme ait toplam nominal 29.125 TL tutarındaki kira farkları Türk Telekom tarafından Turkcell‟e fatura
edilmiĢ ve Turkcell alacaklarına mahsup edilmek suretiyle tahsil edilmiĢtir. Turkcell sözü edilen kira farkları
için Türk Telekom tarafından fatura edilmesi muhtemel gecikme bedeline istinaden 31 Aralık 2000 tarihli
finansal tablolarında 3.023 TL tutarında karĢılık ayırmıĢtır. Ancak Türk Telekom‟un 9 Mayıs 2002 tarihinde
yazılı olarak talepte bulunduğu 30.068 TL faiz tutarı üzerinde uyuĢmazlık söz konusu olduğu için Turkcell
tarafından dava açılmıĢtır. Mahkeme, 25 Aralık 2008 tarihinde davanın reddine karar vermiĢtir. Anılan karar
Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. Yargıtay mahkeme kararının onanmasına karar vermiĢ, bu karara karĢı
Turkcell tarafından karar düzeltme müracaatında bulunulmuĢtur. Yargıtay, Turkcell‟in karar düzeltme talebini
reddetmiĢ ve karar kesinleĢmiĢtir. Turkcell Yönetimi‟nin görüĢleri doğrultusunda, 91.864 TL tutarında toplam
karĢılık ayrılmıĢ olup bu tutarın tamamı Türk Telekom tarafından Turkcell‟den olan alacaklardan mahsup
edilerek tahsil edilmiĢtir.
Bununla birlikte Turkcell, bu uygulamanın, ihtilafın ait olduğu 2000 yılında yürürlükte bulunan sözleĢme
hükmüne aykırı olduğu, Türk Telekom‟un, ilgili mahkeme kararına konu alacağının tamamını 31 Ekim 2009
tarihi itibariyle Turkcell‟den tahsil etmiĢ olduğu ve Türk Telekom tarafından yapılan tahsilatın fazla olduğu
iddialarıyla, 28 Ekim 2010 tarihinde, 23.378 TL anapara, 3.092 TL gecikme faizi ve 1.925 TL gecikme bedeli
olmak üzere toplam 28.395 TL tutarındaki alacağın sözleĢme gecikme faizi ve gecikme bedeli ile birlikte Türk
Telekom‟dan tahsili amacıyla bu Ģirket aleyhine dava açmıĢtır. Mahkeme bilirkiĢi incelemesi yaptırılmasına
karar vermiĢtir. BilirkiĢi heyeti raporunu dosyaya sunmuĢtur. Rapor Turkcell lehinedir. Turkcell, dosyayı ıslah
ederek talebini 2.100 TL arttırmıĢtır. Mahkeme, bilirkiĢi heyetinden ek rapor alınmasına karar vermiĢtir. Ek
bilirkiĢi raporu Turkcell‟in iddialarını desteklemektedir. Mahkeme, bilirkiĢilerden tekrar ek rapor alınmasına
karar vermiĢtir. Ġkinci bilirkiĢi ek raporu da tebliğ edilmiĢ olup bu rapor da Turkcell lehinedir. Mahkeme yeni
bir bilirkiĢi heyetinden dosya hakkında yeni bir rapor alınmasına karar vermiĢtir. Dava süreci devam etmektedir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması nedeni
ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda alınmamıĢtır
(31 Aralık 2013: Yoktur).
10.7
Rekabet Kurulu tarafından verilen para cezası ile ilgili ihtilaf
Rekabet Kurulu Ekim 1999‟da Turkcell ve diğer operatörlerin iĢleyiĢine iliĢkin bir inceleme baĢlatmıĢ ve
Turkcell‟in GSM hizmetleri piyasasında hakim durumda olduğu ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkındaki Kanun‟un 4 ve 6. Maddeleri ihlali iddiasıyla Turkcell‟in toplam nominal 6.973 TL idari para cezası
ile cezalandırılmasına karar vermiĢtir. Turkcell Rekabet Kurulu‟nun bu kararının iptali için dava açmıĢtır.
Mahkeme, 15 Kasım 2005 tarihinde, Rekabet Kurulu‟nun verdiği kararı iptal etmiĢtir. Kararın iptal edilmesi
üzerine, Rekabet Kurulu 29 Aralık 2005 tarihinde aynı kararı tekrar almıĢtır. Turkcell, Rekabet Kurulu‟nun
almıĢ olduğu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 10 Mart 2006 tarihinde DanıĢtay nezdinde
dava açmıĢtır. Mahkeme, 13 Mayıs 2008 tarihinde davanın reddine karar vermiĢtir. Karar, Turkcell tarafından
36
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu, Turkcell‟in temyiz isteminin reddine karar vermiĢtir.
Turkcell, karar hakkında karar düzeltme talebinde bulunmuĢtur. Karar düzeltme incelemesi devam etmektedir.
Rekabet Kurulu‟nun kararı üzerine, Ankara Vergi Dairesi BaĢkanlığı, Turkcell‟e gönderdiği 4 Ağustos 2006
tarihli ödeme emri ile 6.973 TL tutarındaki para cezasının ödenmesini talep etmiĢtir. Turkcell, ilgili cezayı 25
Eylül 2006 tarihinde ödemiĢ ancak aynı tarihte söz konusu ödeme emrinin iptali talebiyle dava açmıĢtır.
Mahkeme, Turkcell tarafından açılan davanın reddine karar vermiĢ ve bu karar Turkcell tarafından temyiz
edilmiĢtir. 17 Mart 2009 tarihinde, DanıĢtay yerel mahkeme kararının bozulmasına karar vermiĢtir. Mahkeme,
DanıĢtay‟ın bozma kararına uyma yönünde karar vermiĢtir. Mahkeme, 18 Aralık 2009 tarihinde davanın
reddine karar vermiĢ ve bu karar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay, yerel mahkeme kararının
bozulmasına karar vermiĢtir. Mahkeme 15 Haziran 2011 tarihinde davanın reddine karar vermiĢtir. Karar
Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay, Turkcell‟in temyiz sürecinde yürütmenin durdurulması talebini
kabul etmiĢtir. DanıĢtay ilk derece mahkemesi kararının tekrar bozulmasına karar vermiĢtir. Veraset ve Harçlar
Vergi Dairesi, karar düzeltme talebinde bulunmuĢ ancak DanıĢtay talebin reddine karar vermiĢtir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması nedeni
ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda alınmamıĢtır
(31 Aralık 2013: Yoktur).
10.8
Mobil pazarlama faaliyetleri ile ilgili ihtilaf
Rekabet Kurulu, Turkcell‟in mobil pazarlama alanında münhasır faaliyetlerini sürdürüp sürdürmediğinin,
sürdürdüğünün tespiti halinde bu uygulamaların Rekabet Kanunu‟nun ilgili maddelerini ihlal edip etmediğinin
tespiti amacıyla, Turkcell hakkında soruĢturma açılmasına karar vermiĢtir. Rekabet Kurulu, 23 Aralık 2009
tarihinde aldığı karar ile Turkcell‟in GSM hizmetleri ve mobil pazarlama hizmetleri pazarındaki faaliyetlerinin
rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle Turkcell hakkında 36.072 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir.
Rekabet Kurulu kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, %25 oranında indirimden yararlanılarak para
cezası 27.054 TL olarak 25 Mayıs 2010 tarihinde ödenmiĢtir. Turkcell tarafından, 25 Haziran 2010 tarihinde
anılan kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açılmıĢtır. Mahkeme, Turkcell‟in yürütmenin
durdurulması talebini reddetmiĢ olup Turkcell tarafından karara itiraz edilmiĢtir. Ġtiraz reddedilmiĢtir. Dava
süreci halen devam etmektedir.
Avea, Rekabet Kurulu kararına dayanarak, Turkcell‟in, mobil pazarlama alanında rekabeti ihlal ettiği ve bu
durumun kendisini zarara uğrattığı iddiasıyla, fazlaya iliĢkin hakları saklı kalmak kaydıyla Ģimdilik 1.000 TL
tutarındaki tazminatın Turkcell‟den tahsili talebiyle dava açmıĢtır. Yargılama devam ederken Avea maddi
tazminat talebini 5.000 TL‟ye yükseltmiĢ olup ayrıca 1.000 TL manevi tazminat talebinde bulunmuĢtur.
Mahkeme, Avea‟nın 1.000 TL manevi tazminat talebinin ayrı bir dava dosyası üzerinden görülmesi gerektiği
gerekçesiyle, talebin bu bölümünü ayırmıĢtır. Mahkeme, Avea tarafından açılan maddi ve manevi tazminat
talepli davayı reddetmiĢtir. Avea tarafından karar temyiz edilmiĢ olup Turkcell tarafından da temyize cevap
verilmiĢtir. Temyiz süreci devam etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
37
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
10.9
Ulusal dolaĢım ihtilafı
BTK, Turkcell‟e roaming sağlama yükümlülüğünü öngören 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu‟nun 10.
Maddesi gereğince çıkarılan Ulusal DolaĢım (“Roaming”) anlaĢması yapılması ile ilgili yönetmeliğe uymadığı
gerekçesiyle toplam nominal 21.822 TL para cezası vermiĢtir. Turkcell bir yandan bu tutarı bir günlük gecikme
faizi ile beraber 7 Nisan 2004 tarihinde BTK‟ya ödemiĢ; diğer taraftan da bu para cezasının ve dayanağı BTK
düzenlemesinin iptali talebiyle DanıĢtay nezdinde bir dava açmıĢtır. 1 Aralık 2004 tarihinde, DanıĢtay‟ın,
Turkcell‟e idari para cezası verilmesine iliĢkin BTK kararının dava sonuçlanıncaya kadar yürütmesinin
durdurulmasına karar vermesi üzerine, Turkcell 3 Ocak 2005 tarihinde aynı tutarı BTK‟dan tahsil etmiĢtir.
DanıĢtay‟ın söz konusu para cezasının iptali ve bu iptal kararının kesinleĢmesi üzerine, söz konusu idari para
cezasının ödendiği tarih ile iade alındığı tarihler arasındaki dönemde Turkcell‟in mahrum kaldığı 7.111 TL
tutarındaki faiz alacağının tahsili talebiyle, Turkcell tarafından BTK aleyhine 22 Temmuz 2010 tarihinde dava
açılmıĢtır. Mahkeme davanın kısmen kabulüne ve 6.505 TL tutarındaki alacağın iĢlemiĢ faiziyle birlikte
Turkcell‟e ödenmesine karar vermiĢtir. BTK, 15 Nisan 2013 tarihinde 6.505 TL tutarında anapara ile 1.596 TL
tutarındaki faizi Turkcell‟e ödemiĢtir. BTK, kararı temyiz etmiĢ; Turkcell kararın Turkcell talebinin reddine
iliĢkin bölümünü temyiz etmiĢtir. DanıĢtay, BTK‟nın temyiz aĢamasındaki yürütmenin durdurulması talebinin
reddine karar vermiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
15 Nisan 2013 tarihinde BTK‟dan tahsilat gerçekleĢmiĢ olup, mahkeme kararı henüz kesinleĢmediği için
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmadığı
değerlendirilmiĢ ve ara dönem özet konsolide finansal tablolarda gelir olarak kayda alınmamıĢtır (31 Aralık
2013: Yoktur).
10.10
Turkcell’in ücretlendirme uygulamaları ile ilgili olarak BTK tarafından verilen para cezası ile ilgili ihtilaf
BTK, 7 Nisan 2010 tarihinde aldığı karar ile Turkcell hakkında, Turkcell tarafından kuruma yanlıĢ bilgi
verildiği gerekçesiyle 4.008 TL ve bazı abonelerin mağdur edildiği gerekçesiyle 374 TL olmak üzere, toplam
4.382 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir. Kararın tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, %25
oranında indirimden yararlanılarak para cezası toplam 3.287 TL olarak 9 Haziran 2010 tarihinde ödenmiĢtir.
Turkcell tarafından, 22 Eylül 2010 tarihinde kararların yürütmesinin durdurulması ve iptali için 2 adet dava
açılmıĢtır. Mahkeme, Turkcell‟in yürütmenin durdurulması taleplerini reddetmiĢ, Turkcell kararlara itiraz etmiĢ;
fakat itirazlar reddedilmiĢtir. Mahkeme, 28 Nisan 2011 tarihinde davaların reddine karar vermiĢtir. Kararlar
Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. Turkcell‟in temyiz aĢamasındaki yürütmenin durdurulması istemleri
reddedilmiĢtir. Temyiz süreçleri devam etmektedir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması nedeni
ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda alınmamıĢtır
(31 Aralık 2013: Yoktur).
10.11
Azami tarifelerin uygulanmasına iliĢkin olarak BTK tarafından verilen para cezası ile ilgili ihtilaf
BTK, 21 Nisan 2010 tarihinde aldığı karar ile 25 Mart 2009 tarihinde BTK tarafından onaylanan GSM Azami
Tarife Çizelgesi‟ndeki GSM-GSM üst sınırının üzerinde tarife uyguladığı iddiasıyla Turkcell hakkında 53.467
TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir. Kararın tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, %25 oranında
indirimden yararlanılarak para cezası 40.100 TL olarak 3 Haziran 2010 tarihinde ödenmiĢtir. Turkcell
tarafından, 28 Haziran 2010 tarihinde kararın iptali için dava açılmıĢtır. Mahkeme Turkcell‟in yürütmenin
durdurulması talebini reddetmiĢ; Turkcell karara itiraz etmiĢ; Turkcell‟in bu itirazı kabul edilmiĢtir. Bu
kapsamda BTK, Turkcell‟den daha önce tahsil etmiĢ olduğu 40.100 TL‟yi 27 Ocak 2011 tarihinde geri
38
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
ödemiĢtir. Mahkeme 3 Mayıs 2011 tarihinde davanın reddine karar vermiĢtir. Karar Turkcell tarafından temyiz
edilmiĢtir. DanıĢtay, Turkcell‟in temyiz aĢamasındaki yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar
vermiĢtir. Temyiz süreci devam etmektedir. BTK tarafından iade edilen 40.100 TL, 6 Ekim 2011 tarihinde
BTK‟ya geri ödenmiĢtir.
Ayrıca, abonelere iade edilecek tutar 46.228 TL olarak hesaplanmıĢ olup 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle
hazırlanan konsolide finansal tablolarda “SatıĢ Gelirleri” hesabından düĢülmüĢtür. Abonelere iade Ocak 2010‟da
gerçekleĢmiĢtir.
BTK, 23 Kasım 2011 tarihinde Turkcell‟e gönderdiği bir yazı ile azami tarifelerin ihlal edildiği gerekçesiyle
Turkcell‟e verdiği 53.467 TL tutarındaki idari para cezasının ¼ oranındaki peĢin ödeme indiriminden
yararlanılarak ödenmeyen 13.367 TL tutarındaki bölümünün de ödenmesini talep etmiĢtir. BTK‟nın bu
iĢleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Turkcell tarafından 23 Aralık 2011 tarihinde dava açılmıĢtır.
Mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar vermiĢtir. BTK karara itiraz etmiĢ, itiraz reddedilmiĢtir. Mahkeme
davanın kabulüne ve BTK iĢleminin iptaline karar vermiĢtir. BTK kararı temyiz etmiĢ; Turkcell tarafından
temyize cevap verilmiĢtir. DanıĢtay BTK‟nın temyiz aĢamasındaki yürütmenin durdurulması talebini
reddetmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
Vergi Dairesi, söz konusu tutar için 20 ġubat 2012 tarihinde ödeme emri göndermiĢtir. Turkcell, ödeme emrinin
yürütmesinin durdurulması ve iptali için 24 ġubat 2012 tarihinde dava açmıĢtır. Mahkeme ödeme emrinin
yürütmesinin durdurulmasına karar vermiĢtir. Vergi Dairesi karara itiraz etmiĢ, itiraz reddedilmiĢtir. Mahkeme
davanın kabulüne ve dava konusu ödeme emrinin iptaline karar vermiĢtir. Vergi Dairesi kararı temyiz etmiĢ,
Turkcell temyiz talebine cevap vermiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, idari cezanın %25 oranındaki peĢin ödeme indiriminden yararlanılarak
ödenmeyen bölümüne iliĢkin yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
10.12 Bankalardaki mevduat ile ilgili ihtilaf
Turkcell, 2001 yılında bir bankadaki mevduatı nedeniyle doğan alacağına iliĢkin icra takibi baĢlatmıĢ, takibe
banka tarafından itiraz edilmiĢtir. Ġtirazın iptali amacıyla Turkcell tarafından açılan davada mahkeme 1 Mart
2005 tarihinde Turkcell lehine karar vermiĢtir. Ġlgili banka kararı temyiz etmiĢ, Turkcell tarafından da temyize
yanıt verilmiĢtir. Yargıtay, 3 Nisan 2006 tarihinde yerel mahkeme kararının davalı banka lehine bozulmasına
karar vermiĢtir. Ġlk derece mahkemesi Yargıtay kararına uyulmasına karar vermiĢtir. Dava süreci devam
etmektedir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması nedeni
ile konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda alınmamıĢtır (31 Aralık
2013: Yoktur).
10.13
Özel iletiĢim vergisinin (“ÖĠV”) iskonto sonrası tutar üzerinden hesaplanması ile ilgili ihtilaf
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü, Turkcell‟in bayiler aracılığıyla yapmıĢ olduğu ön ödemeli kart
satıĢlarında iskontolu satıĢ yöntemi uyguladığı ve ÖĠV‟yi iskonto sonrası tutar üzerinden hesapladığı
gerekçesiyle 2005 ve 2006 yılları için vergi aslı ve vergi ziyaı cezası ile birlikte olmak üzere sırasıyla toplam
133.617 TL ve 139.101 TL vergi tarhiyatında bulunmuĢtur. Turkcell, yukarıda bahsi geçen vergi tarhiyatlarının
iptali talebiyle dava açmıĢtır.
39
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
28 ġubat 2011 tarihinde Vergi Affı Yasası CumhurbaĢkanı tarafından onaylanmıĢtır. Turkcell, 27 Nisan 2011
tarihinde konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı‟na baĢvuruda bulunmuĢtur. Vergi Affı Yasasına göre ÖĠV tutarı
ve cezası 2005 ve 2006 yılları için sırasıyla 26.723 TL ve 27.820 TL olarak hesaplanmıĢtır. Ayrıca, 2005 ve
2006 yılları için hesaplanan faiz tutarları sırasıyla 11.164 TL ve 8.900 TL olarak hesaplanmıĢtır. Bahsi geçen
tutarlar 30 Haziran 2011 tarihinde ödenmiĢ olup ödeme yapıldığı için Turkcell davalardan vazgeçtiğini Vergi
Affı Yasası gereğince mahkemelere bildirmiĢtir. Mahkemeler davalar hakkında karar verilmesine yer
olmadığına karar vermiĢtir.
Vergi Dairesi, Turkcell‟in bayiler aracılığıyla yapmıĢ olduğu ön ödemeli kart satıĢlarında iskontolu satıĢ
yöntemi uyguladığı ve ÖĠV‟yi iskonto sonrası tutar üzerinden hesapladığı gerekçesiyle Ocak-ġubat 2007
dönemi için 11.238 TL vergi tarhiyatında bulunmuĢtur. Turkcell Vergi Affı Yasası‟ndan yararlanmak amacıyla
13 Temmuz 2011 tarihinde Maliye Bakanlığı‟na baĢvurmuĢtur. Vergi Affı Yasasına göre vergi aslı ve gecikme
faizi sırasıyla 2.248 TL ve 842 TL olarak hesaplanmıĢtır. Bahsi geçen tutarlar 29 Temmuz 2011 tarihinde
ödenmiĢtir.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi, Turkcell hakkında 2008-2012 dönemlerine iliĢkin olarak hazırlanan Vergi
Ġnceleme Raporlarında yer alan, Turkcell‟in, distribütörleri tarafından yapılan ön ödemeli kart satıĢları
üzerinden de ÖĠV ödemesi gerektiği iddiasına dayanarak, Turkcell‟e bu tutarlar üzerinden 211.056 TL anapara
ve 316.583 TL vergi ziyaı olmak üzere toplam 527.639 TL ilave ÖĠV ve ceza tahakkuk ettirmiĢtir. Turkcell bu
ilave ÖĠV ve cezaya iliĢkin ihbarnamelerin iptali talebiyle Vergi Mahkemeleri nezdinde dava açmıĢ, ardından
uzlaĢma yoluna baĢvurmuĢtur. Davaların bir kısmında mahkeme dava dosyalarının uzlaĢma görüĢmelerinin
sonuçlanmasına kadar bekletilmesine karar vermiĢtir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
10.14
Uluslararası trafiğin taĢınması
BTK, Mayıs 2003‟te, Türk Telekom‟un müracaatı üzerine, Turkcell‟in uluslararası trafiğini Türk Telekom
altyapısını kullanmadan taĢıdığı iddiasıyla ve bunun Türk Telekom‟un altyapı tekelini ihlal anlamını taĢıdığı
gerekçesiyle soruĢturma açmıĢtır. SoruĢturma sonlandırılmıĢ ve BTK, 5 Mart 2004 tarihli kararı ile Turkcell‟in
Türk Telekom dıĢında baĢka kaynaklardan altyapı ihtiyacını karĢılamak suretiyle Ġmtiyaz SözleĢmesi‟nde
kendisine verilen yetkinin sınırını aĢtığı iddiası ile toplam nominal 31.731 TL idari para cezası vermiĢtir.
Turkcell, BTK‟nın ilgili iĢlem ve kararlarının iptali talebiyle dava açmıĢ ancak 9 Nisan 2004‟te idari para
cezasını ödemiĢtir. DanıĢtay, 5 Kasım 2004 tarihinde Turkcell‟e tebliğ edilen karar ile BTK‟nın Turkcell‟e idari
para cezası verilmesine iliĢkin kararının dava sonuçlanıncaya kadar yürütmesinin durdurulmasına karar
vermiĢtir. DanıĢtay‟ın yukarıda bahsi geçen kararına bağlı olarak BTK, 26 Ocak 2005 tarihinde 18.000 TL geri
ödeme yapmıĢ ve geriye kalan 13.731 TL‟lik tutarındaki meblağı ise Aralık ayı telsiz ruhsat ve kullanım ücreti
ödemelerinden mahsup etmiĢtir. 26 Aralık 2006 tarihinde DanıĢtay, BTK‟nın Turkcell‟e 31.731 TL para cezası
verilmesine iliĢkin iĢleminin iptaline, para cezasının dayanağı yönetmelik hükümlerinin iptali talebinin ise
reddine karar vermiĢtir. BTK kararı temyiz etmiĢtir. DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu, ilk derece
mahkemesi kararının onanmasına karar vermiĢtir. BTK karar düzeltme müracaatında bulunmuĢtur. Karar
düzeltme incelemesi devam etmektedir. Turkcell, 2004 yılında BTK‟ya ödenmiĢ olan toplam 31.731 TL
tutarındaki meblağdan, belirli bir süre yoksun kalması nedeniyle uğradığı 5.783 TL tutarındaki zararın BTK‟dan
tahsili talebiyle 6 Haziran 2012 tarihinde dava açmıĢtır. Dava süreci devam etmektedir.
40
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
Türk Telekom, Turkcell‟in Milleni.com GMbH ile imzaladığı uluslararası arabağlantı sözleĢmesi nedeniyle
zarara uğradığı gerekçesiyle, 5 Ağustos 2005 tarihinde 219.149 TL tutarında anapara ve 30 Haziran 2005
tarihine kadar iĢlemiĢ 231.782 TL tutarında faiz olmak üzere toplam 450.931 TL tutarındaki zararının tahsili ve
ihtiyati tedbir talebiyle ġirket aleyhine dava açmıĢtır. Turkcell Yönetimi davanın herhangi bir hukuki dayanağı
olmadığını düĢünmekle beraber davada yaĢanan geliĢmeleri dikkate alarak 53.160 TL anapara ve 100.116 TL
tahakkuk eden faiz olmak üzere toplam 153.276 TL tutarında karĢılık ayırmıĢtır.
Dava ile ilgili ayrılan karĢılık hesaplamasında Türk Telekom‟un talebindeki ve bilirkiĢi raporundaki tutarlar
değil; Türk Hukuku‟ndaki düzenlemeler esas alınmıĢtır. Türk Hukuku uyarınca zarara uğradığını iddia eden bir
kimse elde etmesi olası tüm geliri değil; ancak bu nedenle mahrum kaldığı karı talep edebilir. Bu sebeple,
Turkcell tarafından ayrılan karĢılık Türk Telekom tarafından talep edilen veya bilirkiĢilerce hesaplanan
muhtemel gelir tutarları esas alınarak değil, Türk Telekom‟un uğraması olası tahmini kar mahrumiyeti esas
alınarak hesaplanmıĢtır. Ayrıca, 23 Ekim 2007 tarihinde bağımsız bir hukukçudan dava ile ilgili görüĢ
alınmıĢtır. Alınan görüĢ Turkcell Yönetimi‟nin görüĢlerini desteklemektedir.
Mahkeme, 5 Kasım 2009 tarihinde Türk Telekom‟un tazminat talebinin 171.704 TL tutarındaki bölümünü
reddetmiĢ, toplam 279.227 TL tutarındaki bölümünü ise kabul etmiĢtir. Söz konusu karar, Turkcell tarafından
temyiz edilmiĢtir. Karar, Türk Telekom tarafından da temyiz edilmiĢ ve Turkcell tarafından bu talebe cevap
verilmiĢtir. Yargıtay Mahkeme kararının bozulmasına karar vermiĢtir. Turkcell ve Türk Telekom Yargıtay‟ın
bozma kararı hakkında karar düzeltme müracaatında bulunmuĢtur. Her iki tarafın karar düzeltme talebi de
reddedilmiĢ ve dosya ilk derece mahkemesine iade edilmiĢtir. Ġlk derece mahkemesi, Yargıtay‟ın bozma kararına
uyulması ve yeni bir bilirkiĢi raporu alınması yönünde karar vermiĢtir. Dava süreci devam etmektedir.
10.15
Spor Toto ile olan ihtilaf
Spor Toto, 9 Kasım 2005 tarihli mektubunda Ġnteltek‟in mutabakat yöntemi farklılığından dolayı
3.292 TL borçlu olduğunu bildirmiĢtir. Spor Toto, mutabakat dönemlerinin kümülatif değil, 6 aylık bağımsız
dönemler olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Ġnteltek Yönetimi 7 Aralık 2005 tarihinde gönderdiği
cevabi nitelikteki yazıda, mutabakat döneminin kontratta 16 bağımsız dönem olarak tanımlanmadığını, dolayısıyla
kümülatif bazda mutabakat yapılması gerektiğini savunmuĢtur.
Spor Toto tarafından, Ġnteltek aleyhine tespit ve alacak davası açılmıĢtır. Mahkeme 22 ġubat 2007 tarihinde
davanın reddine karar vermiĢtir ve hasılat riskinin tamamının Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü‟ne (“GSGM”) ait
olduğuna, tahsil edilemeyen 1.527 TL tutarındaki hasılattan Ġnteltek‟in sorumlu olmadığına ve altı aylık mutabakat
dönemlerinin birbirinden bağımsız dönemler halinde uygulanması, hesaplamanın kümülatif olarak yapılamayacağı
yönündeki tespit taleplerinin reddine karar vermiĢtir. GSGM tarafından yapılan temyiz ve karar düzeltme talepleri
reddedilmiĢ ve mahkeme kararı kesinleĢmiĢtir.
Yargıtay kararı doğrultusunda, daha önce finansal tablolarda ayrılmıĢ olan 3.292 TL tutarındaki anapara ve 1.894
TL tutarındaki faiz karĢılığı ters çevrilmiĢtir. Ġnteltek, ayrıca 1. ve 3. mutabakat dönemlerinde yapılan 2.345 TL
anapara ve 966 TL faiz ödemesinin tahsilini talep etmiĢ ve 21 ġubat 2008 tarihinde konu ile ilgili dava açmıĢtır. 19
Mart 2009 tarihinde Mahkeme, 2.345 TL tutarındaki anapara ile 966 TL tutarındaki faiz ile birlikte oluĢacak
gecikme faizinin Ġnteltek‟e ödenmesine karar vermiĢtir. Spor Toto tarafından yapılan temyiz ve karar düzeltme
istemleri reddedilmiĢ ve karar kesinleĢmiĢtir.
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolarda 2.345 TL anapara ve 3.376 TL faiz
ödemesi gelir olarak kayda alınmıĢtır.
41
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
10.16
UzlaĢtırma sonrası yapılan fazla tarhiyat ile ilgili ihtilaf
Turkcell, 9 ġubat 2009 tarihinde 2000, 2001 ve 2002 yıllarına iliĢkin olarak roaming sözleĢmesinden dolayı
tahakkuk ettirilen KDV ve vergi cezalarına iliĢkin Vergi Dairesi ile yapılan uzlaĢtırma sonrası yanlıĢ hesaplanan
6.609 TL tutarındaki gecikme faizinin iadesi amacıyla Vergi Dairesi‟ne baĢvurmuĢ; bu talebin reddi üzerine, ret
iĢleminin iptali amacıyla bir dava açmıĢ; ayrıca gecikme faizinin yanlıĢ hesaplanan 6.609 TL tutarındaki
bölümünün iptali amacıyla dava açmıĢtır. Vergi Dairesi‟ne yapılan baĢvurunun reddi üzerine açılan davada
Mahkeme davanın reddine karar vermiĢ, Turkcell kararı temyiz etmiĢtir. DanıĢtay ilk derece mahkemesi kararının
onanmasına karar vermiĢtir. Turkcell karar düzeltme baĢvurusunda bulunmuĢtur. Karar düzeltme süreci devam
etmektedir.
Diğer davada ise, Mahkeme davanın reddine karar vermiĢ, Turkcell kararı temyiz etmiĢtir. Temyiz süreci devam
etmektedir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması nedeni ile
ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda alınmamıĢtır (31
Aralık 2013: Yoktur).
10.17
Ġran GSM Ġhalesi’yle ilgili ihtilaflar
Turkcell, Ġran Ġslam Cumhuriyeti‟nin Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığı Yatırımların KarĢılıklı TeĢviki ve
Korunmasına ĠliĢkin AnlaĢma‟nın çeĢitli hükümlerini ihlal ettiğinin tespiti ile uğradığı zararın tazmini talebiyle, 11
Ocak 2008 tarihinde, UNCITRAL Tahkim Kuralları uyarınca oluĢturulan tahkim mahkemesi nezdinde tahkim
davası açmıĢtır. Söz konusu tahkim süreci, Ġran GSM ihalesi sonucunda ortaya çıkan ihtilafla ilgilidir. DuruĢma
ġubat 2013‟te gerçekleĢmiĢtir. Eylül 2013‟te ikinci duruĢma yapılmıĢtır. Dava süreci devam etmektedir.
10.18
Türk Telekom transmisyon tarifeleri ihtilafı
19 Ocak 2007 tarihinde Turkcell, Türk Telekom‟a 1 Haziran 2004 ve 1 Temmuz 2005 tarihleri arasında fiber
optik kablo, bakır kablo ve radyolink üzerinden verilen hizmetlerin bağlantı ücretlerini yanlıĢ uyguladığı
gerekçesiyle dava açma tarihine kadar tahakkuk etmiĢ faizler de dahil olmak üzere toplam 8.137 TL‟nin tahsili
talebiyle dava açmıĢtır. Dosya kapsamında düzenlenen bilirkiĢi raporu Turkcell lehinedir. Mahkeme bilirkiĢi
heyetinden ek rapor alınmasına karar vermiĢtir. Ek rapor da Turkcell lehinedir. Mahkeme yeni bir bilirkiĢi
raporu alınmasına karar vermiĢtir. BilirkiĢi raporu Turkcell lehinedir. Mahkeme davanın kabulüne karar
vermiĢtir. Türk Telekom kararı temyiz etmiĢtir. Turkcell tarafından temyize cevap verilmiĢtir. Temyiz süreci
devam etmektedir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması nedeni
ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda alınmamıĢtır
(31 Aralık 2013: Yoktur).
10.19
SPK kararının iptali
SPK, 15 Ekim 2008 tarihinde aldığı bir kararla, 26 Ocak 2007 tarihli SPK kararının yerine getirilmediğinden
bahisle Turkcell hakkında 12 TL idari para cezası uygulanmasına ve bu para cezasının yapılacak ilk Genel
Kurul‟da ortakların bilgisine sunulması gerektiği hususlarında Turkcell‟in bilgilendirilmesine karar vermiĢtir.
Turkcell bu karar ve bağlantılı iĢlemlerin iptali talebiyle idare mahkemesinde dava açmıĢtır. Mahkeme,
Turkcell‟in yürütmenin durdurulması talebini reddetmiĢtir. Turkcell‟in bu karara itirazı da reddedilmiĢtir.
Mahkeme 27 Mayıs 2011 tarihinde davanın reddine karar vermiĢtir. Karar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir.
42
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
DanıĢtay yerel mahkeme kararının yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar vermiĢtir. Temyiz süreci
devam etmektedir.
10.20
Numara TaĢınabilirliği Yönetmeliği’nin iptali
BTK tarafından çıkarılan ve 1 ġubat 2007 tarihinde yürürlüğe giren Numara TaĢınabilirliği Yönetmeliği‟nin
yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 29 Mart 2007‟de dava açılmıĢtır. Mahkeme, 1 Haziran 2009
tarihinde davanın reddine karar vermiĢtir. Karar, Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay Ġdari Dava
Daireleri Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi kararını onamıĢtır. Turkcell karar düzeltme talebinde
bulunmuĢtur. Karar düzeltme süreci devam etmektedir.
10.21
Türk Telekom arabağlantı maliyetleri ihtilafı
Türk Telekom, 8 Nisan 2009 tarihinde, Turkcell‟in diğer iĢletmecilerden aldığı çağrı sonlandırma ücretinin
kendi abonelerine sunduğu Ģebeke içi ücretlerin üzerinde olmasının mevzuata aykırı olduğu ve kendisini zarara
uğrattığı
iddiasıyla,
Turkcell‟in,
Türk
Telekom‟dan
tahsil
ettiği
tutarlardan
Ģimdilik
10 TL‟nin 2001‟den itibaren iĢleyecek birikmiĢ faizi ve bu uygulama nedeniyle Türk Telekom‟un trafik
miktarındaki düĢüĢ ve abone kayıpları nedeniyle uğranılan zarardan Ģimdilik 10 TL‟nin, dava tarihinden itibaren
iĢleyecek yasal faizi ile birlikte Turkcell‟den tahsili talebi ile Turkcell aleyhine tazminat davası açmıĢtır.
Mahkeme, 6 Nisan 2011 tarihinde davanın reddine karar vermiĢtir. Karar Türk Telekom tarafından temyiz
edilmiĢtir. Turkcell tarafından temyize cevap verilmiĢtir. Yargıtay ilk derece mahkemesi kararını onamıĢtır.
Türk Telekom karar düzeltme talebinde bulunmuĢtur. Turkcell karar düzeltme talebine cevap vermiĢtir.
Yargıtay Türk Telekom'un karar düzeltme talebinin reddine karar vermiĢtir.
22 Ağustos 2011 tarihinde Türk Telekom, BTK‟nın Turkcell‟in Ģebekeiçi tarifelerinin, diğer iĢletmecilere
uyguladığı arabağlantı ücretlerinin altında olamayacağına karar verdiğinden bahisle, bu karara rağmen
Turkcell‟in Ģebekeiçi tarifelerinin arabağlantı ücretlerinin altında kaldığı ve bu durum nedeniyle zarara uğradığı
iddiasıyla, fazlaya iliĢkin haklarını saklı tutarak 1.000 TL maddi tazminatın kendisine ödenmesi talebiyle dava
açmıĢtır. Mahkeme, dosya üzerinde bilirkiĢi incelemesi yaptırılmasına karar vermiĢtir. BilirkiĢi raporu
Turkcell‟in iddialarını desteklemektedir. Mahkeme, bilirkiĢilerden ek rapor alınmasına karar vermiĢtir. BilirkiĢi
ek raporu da Turkcell lehinedir. Türk Telekom rapora itiraz etmiĢtir. Mahkeme davanın Turkcell lehine reddine
karar vermiĢtir. Karar Türk Telekom tarafından temyiz edilmiĢtir. Turkcell tarafından süresi içerisinde temyize
cevap verilmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
10.22
Avea arabağlantı maliyetleri ihtilafı
4 Kasım 2010 tarihinde Avea, BTK‟nın Turkcell‟in Ģebekeiçi tarifelerinin, Turkcell‟in diğer iĢletmecilere
uyguladığı arabağlantı ücretlerinin altında olamayacağına karar verdiğinden bahisle, bu karara rağmen
Turkcell‟in Ģebekeiçi tarifelerinin arabağlantı ücretlerinin altında kaldığı ve bu durum nedeniyle zarara uğradığı
iddiasıyla, fazlaya iliĢkin haklarını saklı tutarak 1.000 TL maddi tazminatın kendisine ödenmesi talebiyle dava
açmıĢtır. Yargılama devam ederken Avea davadaki talebini 47.000 TL‟ye yükseltmiĢtir. Mahkemece, dosya
üzerinde bilirkiĢi incelemesi yaptırılmıĢ, ardından dosyada ek bilirkiĢi raporu alınmasına karar verilmiĢtir. Ek
rapor Turkcell aleyhinedir. Mahkemece yeni bilirkiĢi heyetinden yeniden rapor alınmasına karar verilmiĢtir.
BilirkiĢi raporu dosyaya sunulmuĢ olup Turkcell lehinedir.
43
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
25 Nisan 2011 tarihinde Avea aynı gerekçelere dayanarak Kasım 2009 ve Ocak 2010 dönemleri arasında
uğradığı zararın tazmini talebiyle dava açmıĢtır. Açılan bu davada da Avea fazlaya dair haklarını saklı tutarak
40.000 TL tazminat talep etmektedir. Mahkeme, dosya üzerinde bilirkiĢi incelemesi yaptırılmasına karar
vermiĢtir. BilirkiĢi raporu Ģirketimiz lehinedir. Mahkeme, davanın Avea tarafından 4 Kasım 2010 tarihinde
açılan ilk dava ile birleĢtirilmesine karar vermiĢtir. Mahkeme iki davanın da reddine karar vermiĢtir
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır.
10.23
Kampanyalar ile ilgili ihtilaf
BTK, 21 Mayıs 2008 tarihinde Turkcell‟in kampanyalar kapsamındaki uygulamaları nedeniyle abonelerini
mağdur ettiği gerekçesiyle Turkcell‟e 32.088 TL tutarında idari para cezası verilmesine karar vermiĢtir.
Turkcell, 10 Temmuz 2008 tarihinde BTK‟nın yukarıda sözü edilen kararının iptali istemiyle dava açmıĢtır.
Mahkeme, 10 Kasım 2010 tarihinde davanın reddine karar vermiĢtir. Karar temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay,
Turkcell‟in temyiz aĢamasındaki yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermiĢtir. Temyiz süreci
devam etmektedir. Bununla birlikte, kararın tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, %25 oranında indirimden
yararlanılarak para cezası 24.066 TL olarak 1 Ağustos 2008 tarihinde ödenmiĢtir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması nedeni
ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda alınmamıĢtır
(31 Aralık 2013: Yoktur).
10.24
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından gönderilen Ödemeye Çağrı Mektubu’nun iptali
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“TMSF”) tarafından temlik alınan Telsim‟in muhasebe kayıtlarında yer alan
ve Turkcell‟in borçlu olduğu iddia edilen 15.149 TL‟nin bir ay içerisinde ödenmesi talebiyle TMSF‟nin
Turkcell‟e tebliğ ettiği ödemeye çağrı mektubunun yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Turkcell
tarafından 20 Eylül 2007 tarihinde dava açılmıĢtır. DanıĢtay, Turkcell‟in yürütmeyi durdurma talebini kabul
etmiĢtir. Mahkeme, 19 Ocak 2010 tarihli kararıyla dava konusu iĢlemin iptaline karar vermiĢtir. TMSF kararı
temyiz etmiĢtir. Temyiz süreci devam etmektedir.
Ayrıca TMSF tarafından konuyla ilgili gönderilen ödeme emrinin iptali istemiyle 19 Ekim 2007 tarihinde
Turkcell tarafından dava açılmıĢtır. Mahkeme, 29 Mart 2010 tarihinde ödeme emrinin iptaline karar vermiĢtir.
TMSF, kararı temyiz etmiĢtir. Temyiz süreci devam etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
10.25
Ġskontolar üzerinden ödenen Hazine Payı ve Kurum Masraflarına Katkı Payı ile ilgili ihtilaf
2006 yılı sonunda, Turkcell‟in Yeminli Mali MüĢavirleri, distribütörlere yapılan satıĢlarda iskontolar
düĢüldükten sonra kalan nihai satıĢ bedelinin “Brüt SatıĢlar” hesabına kaydedilmesi gerekirken, iskontolar
düĢülmeden önceki satıĢ bedelinin bu hesaba kaydedildiğini tespit etmiĢlerdir. Turkcell
1 Ocak 2007 tarihinden itibaren muhasebe kayıtlarında düzeltme yaparak iskontolar düĢüldükten sonra kalan
nihai satıĢ bedelini “Brüt SatıĢlar” hesabına kaydetmeye baĢlamıĢtır. Dolayısıyla, Turkcell
2006 yılı için toplam 51.254 TL tutarında, fazladan hazine payı ve evrensel hizmet fonu ödediğine karar
vermiĢtir. 23 ġubat 2007 tarihli mektupta, Turkcell, Hazine MüsteĢarlığı‟ndan 46.129 TL tutarında hazine payı
44
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
ve 5.020 TL tutarındaki faiz tahakkuku ile Bakanlık‟tan 5.125 TL tutarında evrensel hizmet fonu ve 558 TL
tutarındaki faiz tahakkukunun 10 gün içerisinde ödenmesini talep etmiĢtir. Hazine MüsteĢarlığı ve Bakanlık
herhangi bir ödeme yapmadığı için, Turkcell bu tutarları aylık hazine payı ödemelerinden mahsup etmeye
baĢlamıĢtır. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle toplam 51.254 TL hazine payı ve evrensel hizmet fonu
ödemelerinden mahsup edilmiĢtir.
Hazine MüsteĢarlığı Turkcell‟e, 2006 yılındaki distribütörlere verilen iskontolarla ilgili olarak mahsup edilen
hazine payı ödemelerini kabul etmediğine dair 17 Temmuz 2007 tarihli bir mektup göndermiĢtir. Buna bağlı
olarak, hazine payı ödemesinden mahsup edilen Mayıs 2007‟ye ait 2.960 TL değerindeki tutar Turkcell‟den
talep edilmiĢtir. Turkcell tarafından bu ödeme yapılmamıĢ ve 2006 yılındaki distribütörlere verilen iskontolarla
ilgili hazine payı ve evrensel hizmet fonu tutarı mahsup edilmeye devam etmiĢtir.
Turkcell Yönetimi‟nin görüĢleri doğrultusunda, konuya iliĢkin hazine payı ve evrensel hizmet fonu
ödemelerinin mahsup edilmesinin hukuka uygun olduğu düĢünülmektedir.
Ayrıca Turkcell, distribütörlere toptan satıĢlarda uyguladığı iskontolar üzerinden 10 Mart 2006 tarihli Ġmtiyaz
SözleĢmesi‟nin 8. ve 9. Maddeleri gereği, sırasıyla, hazine payı ve kurum masraflarına katkı payı ödemek
mükellefiyetinde olmadığı yönünde karar verilmesi talebiyle, ICC nezdinde iki dava açmıĢtır. ICC Uluslararası
Tahkim Mahkemesi Turkcell tarafından açılan davaların kabulüne karar vermiĢtir. BTK, ICC Uluslararası
Tahkim Mahkemesi tarafından verilen kararların iptali için dava açmıĢtır. Mahkeme, BTK tarafından açılan
davaların reddine karar vermiĢtir. Kararlar BTK tarafından temyiz edilmiĢtir. Yargıtay ilk derece mahkemesi
kararlarının bozulmasına karar vermiĢtir. Turkcell tarafından karar düzeltme müracaatında bulunulmuĢtur.
Yargıtay, karar düzeltme isteminin reddine karar vermiĢtir. Mahkeme 28 Kasım 2012 tarihinde yapılan
duruĢmada bozma kararına uyulmasına ve tahkim kararının iptaline karar vermiĢtir. Gerekçeli kararlar
Turkcell‟e tebliğ edilmiĢ; kararlar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
10.26
Ġlave Hazine Payına iliĢkin ihtilaf
Hazine MüsteĢarlığı, Turkcell‟e gönderdiği bir yazı ile 1 Haziran 2004 ile 9 Mart 2006 tarihlerini kapsayan
dönemlere iliĢkin incelemeler neticesinde tanzim edilen Hazine Kontrolörleri Kurulu Raporu‟nu gerekçe
göstererek, Turkcell‟den, anılan dönemler için ilave hazine payı ödemesini talep etmiĢ; Turkcell, talep edilen
meblağın 3.320 TL tutarındaki bölümünü ve roaming gelirlerinden kaynaklanan kur farkı üzerinden hazine payı
ödeme mükellefiyetinin bulunmadığının tespiti talebi ile 18 Aralık 2009 tarihinde ICC nezdinde bir dava
açmıĢtır. Hakem heyeti Turkcell‟in taleplerini kısmen kabul ederek, Turkcell‟in 885 TL tutarındaki hazine
payını ödeme mükellefiyeti olmadığına karar vermiĢtir. Turkcell, kararın açıklanması ve yorumlanması talebi ile
hakem heyetine baĢvurmuĢtur. Hakem heyeti tarafından bu baĢvuru reddedilmiĢtir. BTK tarafından hakem
heyeti kararının Turkcell lehine verilen kısımlarının iptali için dava açılmıĢtır. Turkcell tarafından ise Tahkim
kararının aleyhe olan kısımlarının iptali talebiyle bir dava açılmıĢtır. Turkcell tarafından açılan davanın reddine
karar verilmiĢtir. BTK tarafından açılan davada mahkeme, bilirkiĢi raporu alınmasına karar vermiĢtir. BilirkiĢi
raporu Turkcell lehinedir. Mahkeme aynı heyetten ek rapor alınmasına karar vermiĢtir. Dava devam etmektedir.
BTK, Turkcell‟e gönderdiği 14 Mayıs 2010 tarihli yazısıyla, Hazine MüsteĢarlığı Hazine Kontrolörleri
Kurulu‟nun raporuna dayanarak, 1 Haziran 2004 - 9 Mart 2006 tarihleri arasındaki dönemde, hazine payının ve
roaming gelirlerinden kaynaklanan kur farkı üzerinden ödenmesi gereken hazine payının eksik ödendiği
gerekçesiyle, eksik ödendiğini belirttiği 4.909 TL tutarındaki hazine payının ve bu tutar esas alınarak uygulanan
12.171 TL cezai Ģartın ödenmesini talep etmiĢtir.
45
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
Turkcell, 26 Mayıs 2010 tarihinde, BTK‟nın hazine payının ve roaming gelirlerinden kaynaklanan kur farkı
üzerinden ödenmesi gereken hazine payının eksik ödendiği gerekçesiyle, eksik ödendiğini belirttiği 4.909 TL
tutarındaki hazine payının ve bu tutar esas alınarak uygulanan 12.171 TL cezai Ģartın, ICC Tahkim
Mahkemesi‟nde devam eden ihtilafa konu olduğu gerekçesiyle, BTK‟nın talep ettiği ödemenin durdurulması
için Asliye Hukuk Mahkemesi‟nden ihtiyati tedbir talebinde bulunmuĢtur. Mahkeme Turkcell‟in talebini kabul
etmiĢtir. BTK, tedbir kararına itiraz etmiĢ ise de bu itiraz reddedilmiĢtir.
Turkcell, 4.909 TL tutarındaki hazine payı esas alınarak BTK tarafından uygulanan 12.171 TL cezai Ģartın
hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle 27 Ocak 2012 tarihinde ICC nezdinde dava açmıĢtır. ICC Tahkim
Mahkemesi, Turkcell‟in davadaki tüm taleplerinin kabulüne karar vermiĢtir. BTK tarafından ICC kararının iptali
talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açılmıĢtır. Dava devam etmektedir.
BTK, Turkcell‟e gönderdiği 19 Ekim 2010 tarihli yazısı ile 10 Mart 2006 ile 31 Aralık 2008 tarihlerini kapsayan
dönemlere iliĢkin incelemeler neticesinde tanzim edilen Hazine Kontrolörleri Kurulu Raporu‟nu gerekçe
göstererek,
Turkcell‟den,
anılan
dönemler
için
72.527
TL
hazine
payı
ile
205.594 TL cezai Ģart ödemesini talep etmiĢtir. Turkcell bu tutarın 1.535 TL tutarındaki kısmını ödemiĢtir.
Turkcell, 13 Aralık 2010 tarihinde, BTK‟nın ödenmesini talep ettiği; fakat itiraz edilen 70.992 TL tutarındaki
hazine payının ve 205.594 TL cezai Ģartın, ICC Tahkim Mahkemesi‟nde devam eden ihtilaflara konu olduğu
gerekçesiyle, talep edilen ödemenin durdurulması için Asliye Hukuk Mahkemesi‟nden ihtiyati tedbir talebinde
bulunmuĢtur. Mahkeme Turkcell‟in talebini kabul etmiĢtir. BTK tedbir kararına itiraz etmiĢ ise de bu itiraz
reddedilmiĢtir.
Turkcell belirli gelirler üzerinden hesaplanan hazine paylarının ödenmediğini konu alan
30 Mayıs 2010 tarihli Hazine Kontrolörleri Raporu ve 205.594 TL tutarındaki cezai Ģart talebi hakkında 12
Ocak 2011 tarihinde ICC nezdinde bir dava açmıĢtır. Turkcell Hazine Kontrolörleri Raporu‟nda talep edilen
68.365 TL‟nin ödendiğine ya da baĢka tahkim davalarında konu olduğuna karar verilmesini talep etmiĢtir.
Turkcell ayrıca Hazine Kontrolörleri tarafından hesaplamasında ihtilaf bulunan gelirler üzerinden hazine payı
ödemekle yükümlü olmadığının tespit edilmesi ile birlikte kalan hazine payı tutarı olan 4.163 TL‟nin
ödenmemesi gerektiği talebinde bulunmuĢtur. Son olarak talep edilen cezai Ģart tutarını ödemekle yükümlü
olmadığına ve cezai Ģartın ihtilaf halinde ödenmeyeceğine karar verilmesini talep etmiĢtir. Mahkeme, 18 Mart
2013 tarihli kararı ile Turkcell‟in Hazine tarafından talep edilen ve önceki davalar kapsamı dıĢında kalan 1.351
TL‟yi ödemekle yükümlü olmadığına (Turkcell‟in yurtdıĢına gerçekleĢtirdiği SIM kart ve ekipman satıĢlarından
elde edilen gelirler üzerinden 2.812 TL ödemekle yükümlü olmadığında iliĢkin talebi reddedilmiĢtir.) ve
Turkcell‟in 205.594 TL tutarındaki cezai Ģartı ödemekle yükümlü olmadığına karar vermiĢtir. Ancak Turkcell‟in
Hazine Kontrolörleri tarafından hesaplanmasında ihtilaf bulunan gelirler üzerinden hazine payı ödemekle
yükümlü olmadığına ve cezai Ģartın ihtilaf halinde ödenmeyeceğine iliĢkin tespit talebi reddedilmiĢtir. BTK,
Hazine MüsteĢarlığı ve UlaĢtırma Bakanlığı kararın iptali talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri
nezdinde iki ayrı dava açmıĢtır. Turkcell de kararın kısmen iptali talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri
nezdinde dava açmıĢtır. Davaların birleĢtirilerek yargılamanın tek dosya üzerinden devam edilmesine karar
verilmiĢtir. Mahkeme tarafından dosyanın bilirkiĢiye tevdiine karar verilmiĢtir. Dava süreci devam etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
46
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
10.27
BTK tarafından geçmiĢe etkili olarak alınan Kurul kararları nedeniyle mahsup edilen Hazine Payı
tutarları ile ilgili ihtilaf
Turkcell tarafından, BTK‟nın gerek arabağlantı ücretlerini ve gerekse bazı tarifeleri geçmiĢe etkili olarak
değiĢtirmesi nedeniyle Turkcell‟in diğer operatörlere ve bazı abonelere yapmak durumunda kaldığı iade
ödemeler dikkate alınmaksızın Hazine Payı alınması karĢısında; iade edilen ve gelire dahil edilmeyen tutarlar
üzerinden alınan Hazine Paylarının haksız olduğu; 2006-2010 yılları arasında Turkcell tarafından Hazine Payı
hesaplamalarında yapılan mahsupların hukuka uygun olduğu ve bu sebeplerle Hazine Payı adı altında fazladan
ödeme yapmak durumunda kalınan toplamda 1.600 TL tutarındaki meblağın faiziyle beraber iadesi talepleriyle,
bu duruma idari iĢlemleriyle sebep olduğu için BTK aleyhine ve bahsi geçen tutardan payları oranında
yararlandıkları için Hazine MüsteĢarlığı ile UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı aleyhine, 5 Ağustos
2010 tarihinde ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi nezdinde dava açılmıĢtır. Hakem heyeti, Mart 2012 tarihli
kararıyla, davanın kısmen kabulüne karar vererek BTK‟nın arabağlantı ücretlerini ve bazı tarifeleri geçmiĢe
etkili olarak değiĢtirmesi nedeniyle Turkcell tarafından diğer operatörlere ve bazı abonelere yapılmak
durumunda kalınan iadeler nedeniyle, Turkcell tarafından iade edilen ve gelire dahil edilmeyen tutarlar için
Hazine Payı hesaplamalarında 2006-2010 yılları arasında mahsupların hukuka uygun olduğuna; Hazine Payı ve
Kurum Masraflarına Katkı Payı adı altında fazladan ödeme yapmak durumunda kalınan toplamda 1.371 TL‟nin
Turkcell‟e iadesine; 2006-2008 yılları arasında ödenen Kurum Masraflarına Katkı Payı tutarı olan 273 TL‟nin
iadesi talebinin ise reddine karar vermiĢtir. BTK, Hazine MüsteĢarlığı ve UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme
Bakanlığı, kararın iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde dava açmıĢtır. BTK tarafından açılan
davada mahkeme, davanın Hazine MüsteĢarlığı ile UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı tarafından
açılan dava ile birleĢtirilmesine karar vermiĢtir. Mahkeme davaların reddine karar vermiĢtir. BTK ile Hazine
MüsteĢarlığı ve UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı kararı temyiz etmiĢtir. Turkcell tarafından
temyize cevap verilmiĢtir. Temyiz süreci devam etmektedir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması nedeni
ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda alınmamıĢtır
(31 Aralık 2013: Yoktur).
10.28 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı para cezasına iliĢkin ihtilaf
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Turkcell‟in servis abonelikleri ve içerik satıĢı hizmeti baĢlangıcı öncesinde,
abonelerin uygun bir Ģekilde bilgilendirmediği iddiası ile Turkcell hakkında 68.201 TL tutarında idari para
cezası uygulamıĢtır. Turkcell, 24 Ağustos 2009 tarihinde ceza tebligatının ve bu iĢlemin dayandığı kararın
yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile dava açmıĢtır. Mahkeme, 8 Haziran 2010 tarihinde para cezasının
iptaline karar vermiĢtir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu kararı temyiz etmiĢtir. DanıĢtay, ilk derece mahkemesi
kararının bozulmasına karar vermiĢtir. Turkcell, karar düzeltme müracaatında bulunmuĢtur. DanıĢtay karar
düzeltme talebinin reddine karar vermiĢtir. Ġlk derece Mahkemesi, DanıĢtay‟ın bozma kararına uyma yönünde
karar vermiĢ ve davayı reddetmiĢtir. Karar süresi içerisinde temyiz edilmiĢtir. Temyiz süreci devam etmektedir.
Turkcell, 14 Aralık 2009 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın, 68.201 TL tutarındaki idari para cezası
uygulanmasına iliĢkin kararına istinaden tanzim edilen ödeme emrinin yürütmesinin durdurulması ve iptali
talebiyle dava açmıĢtır. Mahkeme, davanın kabulüne karar vermiĢtir. Karar vergi dairesi tarafından temyiz
edilmiĢtir. DanıĢtay, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar vermiĢtir. Turkcell, karar düzeltme
müracaatında bulunmuĢtur. DanıĢtay karar düzeltme talebinin reddine karar vermiĢtir.
47
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
10.29
Astelit ve distribütörü arasındaki ihtilaf
Astelit‟in bir distribütörü, Astelit‟e karĢı sevk edilmeyen mallara istinaden yapmıĢ olduğu avans ödemelerinin
toplam tutarı olan 106.443 HRV‟lik (31 Mart 2014 tarihi itibariyle 21.278 TL) tazmini için dava açmıĢtır.
Astelit ve distribütör arasında imzalanan sözleĢmeye göre, distribütör ürünlerin satıĢını sevkiyat tarihinden
itibaren 30 gün içerisinde tamamlamak ve distribütör komisyonu hariç satıĢtan elde edilen kazancı Astelit‟e
transfer etme yükümlülükleri altına girmiĢtir. Ancak distribütör, sözleĢme ile yüklendiği bu yükümlülüklerini
ihlal etmiĢtir. Bunun üzerine Astelit de distribütörden olan alacaklarının tazmini için 35.292 HRV (31 Mart
2014 tarihi itibariyle 7.056 TL) tutarında bir karĢı dava açmıĢtır.
Dava Astelit lehine tüm duruĢmalardan geçmiĢtir. 26 Mart 2012 tarihinde, Ukrayna Yüksek Ticaret Mahkemesi
geçmiĢ Astelit lehine olan mahkeme kararlarını onamıĢtır.
Distribütör Ukrayna Yüksek Ticaret Mahkemesi kararından itibaren üç ay içinde Ukrayna Temyiz
Mahkemesi‟nde kararı temyiz etme hakkına sahiptir ancak distribütör uzun süredir faaliyette bulunmamaktadır
ve temyiz hakkını kullanmamıĢtır.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide
finansal tablolarda konuyla ilgili karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
10.30 Astelit’in faiz gideri üzerinden hesaplanan stopaj ile ilgili davası
Ukrayna Vergi Ġdaresi, Astelit‟e Euroasia ile yapılan kredi sözleĢmelerinden doğan faiz giderleri üzerinden
hesaplanan stopajın, 2009 yılı için %10 olması gerektiğine dair bir ihtarda bulunmuĢtur. Ukrayna yasaları ve
Ukrayna ile Hollanda arasındaki Çifte Vergilendirmenin Önlemesi Konvansiyonu uyarınca, Astelit %2 oranında
stopaj ödemiĢ; ardından Astelit, kendisinin 11.651 HRV (31 Mart 2014 tarihi itibariyle 2.330 TL) tutarında ek
ödeme yapmasına yol açacak olan söz konusu ihtarın iptali için bir dava açmıĢtır.
27 Mart 2014 tarihi itibariyle dava Ukrayna Yüksek Ġdare Mahkesi‟nce görülmüĢtür. Mahkeme kararınca Astelit
davayı kaybederek 11.651 HRV (31 Mart 2014 tarihi itibariyle 2.330 TL) tutarında ceza ödemesi
kararlaĢtırılmıĢtır ve 4 Nisan 2014 tarihinde bu cezayı ödemiĢtir. Ek olarak Astelit, Ukrayna Merkez
Bankası‟nın belirlemiĢ olduğu günlük faizi üzerinden %120 ceza ödeyecektir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle, ġirket Yönetimi‟nin görüĢleri doğrultusunda, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına
ait riskler için konsolide finansal tablolarda konuyla ilgili 31.779 HRV (31 Mart 2014 tarihi itibariyle 6.353 TL)
tutarında karĢılık ayrılmıĢtır (31 Aralık 2013: 27.089 HRV).
10.31
Shell&Turcas Petrol A.ġ. ile yapılan kampanyaya iliĢkin ÖĠV ve KDV davası
Turkcell ile Shell&Turcas Petrol A.ġ. (“Shell”) arasında 27 Kasım 2007 tarihinde imzalanan sözleĢme
kapsamında aboneler Turkcell‟den bedava dakika ve kontör ile Shell‟den bedava akaryakıt almıĢlardır. Söz
konusu kampanyaya iliĢkin yapılan inceleme neticesinde ilgili hatlara yüklenen kontör ve dakikalar
dolayısıyla KDV ve ÖĠV tahakkuk ettirilmediği gerekçesiyle, Turkcell hakkında, toplam 1.214 TL tutarında
ÖĠV ile toplam 1.822 TL tutarında vergi ziyaı cezası ve toplam 874 TL tutarında KDV ile toplam 1.315 TL
tutarında vergi ziyaı cezası tahakkuku yapılmıĢtır. Turkcell 16 Eylül 2009 tarihinde bahsi geçen vergi ve ceza
48
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
tahakkuklarının iptali için dava açmıĢtır. Mahkeme, davaların kabulüne karar vermiĢtir. Vergi Dairesi, kararları
temyiz etmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
10.32
Mep ĠletiĢim ve DıĢ Ticaret A.ġ. tarafından açılan dava
Turkcell‟in distribütörü iken distribütörlük sözleĢmesi sona eren Mep ĠletiĢim A.ġ., 31 Aralık 2008 tarihinde,
Turkcell‟in uygulamaları nedeniyle zarara uğradığı iddiasıyla, Turkcell aleyhine, toplam 64.000 TL tutarında
olduğu iddia edilen zarardan, fazlaya iliĢkin haklar saklı tutularak 1.000 TL tutarındaki bölümünün tahsili
talebiyle dava açmıĢtır. Mahkeme, dosya üzerinde bilirkiĢi incelemesi yaptırılmasına karar vermiĢtir. BilirkiĢi
heyeti raporunu dosyaya ibraz etmiĢ, mahkeme aynı heyetten ek rapor alınmasına karar vermiĢtir. Dosyaya
sunulan ek bilirkiĢi raporunda davacının 64.000 TL olarak iddia ettiği zarar 16.700 TL olarak hesaplanmıĢtır.
Davacı davasını ıslah ederek talebini 16.700 TL olarak revize etmiĢtir. Mahkeme, MEP ĠletiĢim A.ġ. tarafından
daha sonra açılan ve bu dava ile birleĢen dosya ile birlikte yeniden bilirkiĢi incelemesi yaptırılmasına karar
vermiĢtir. Yeniden alınan bilirkiĢi raporunda davacının zararı 18.800 TL olarak hesaplanmıĢtır. Mahkeme,
dosyanın, marka değerleme konusunda rapor alınmak üzere yeni bir bilirkiĢiye tevdi edilmesine karar vermiĢtir.
Marka değerleme raporu Turkcell‟e tebliğ edilmiĢ olup aleyhedir. Dava süreci devam etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması ve olası yükümlülük tutarının güvenli bir Ģekilde tahmin
edilememesi nedeni ile 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi
bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
10.33
BTK’nın tarifelere iliĢkin kararları
BTK 2009 tarihinde geçerli olan bir tarifenin Ģartlarında lansman sonrası değiĢiklik yapıldığını ve abonelere
faturalanan fazla tutarların iade edilmesi gerektiğini bildirmiĢtir. Turkcell, 1 ġubat 2010 tarihinde BTK‟nın ilgili
kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıĢtır. Mahkeme yürütmenin durdurulması
isteminin reddine karar vermiĢ; bu karara Turkcell tarafından itiraz edilmiĢtir. Ġtiraz reddedilmiĢtir. Dava süreci
halen devam etmektedir.
Abonelere iade edilecek tutar 15.660 TL olarak hesaplanmıĢ olup 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan
konsolide finansal tablolarda “SatıĢ Gelirleri” hesabından düĢülmüĢtür. Abonelere iade Ocak 2010‟da
gerçekleĢmiĢtir.
BTK, 17 Mayıs 2010 tarihli kararı ile Turkcell‟in, bir tarife seçeneğinin Ģebekeiçi tarifelere alt sınır getiren
kurul kararını etkisizleĢtirdiği ve uygulanmasını zorlaĢtırdığı gerekçesiyle Turkcell hakkında 802 TL idari para
cezası uygulanmasına karar vermiĢtir. Para cezası, BTK kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, %25
oranında indirimden yararlanılarak 601 TL olarak 21 Haziran 2010 tarihinde ödenmiĢtir. Bununla birlikte,
Turkcell söz konusu para cezasının iptali için 21 Temmuz 2010 tarihinde dava açmıĢtır. Mahkeme davanın
reddine karar vermiĢtir. Karar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay, yerel mahkeme kararının
yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar vermiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
BTK, bir tarifeye iliĢkin soruĢturma sonucunda aldığı 22 Eylül 2010 tarihli kararıyla 26.483 TL idari para cezası
uygulanmasına karar vermiĢtir. Para cezası, BTK kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, %25 oranında
indirimden yararlanılarak 19.862 TL olarak 7 Aralık 2010 tarihinde ödenmiĢtir. Bununla birlikte, Turkcell söz
49
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
konusu para cezasının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle 10 Aralık 2010 tarihinde dava açmıĢtır.
Mahkeme yürütmenin durdurulması talebini reddetmiĢ; Turkcell bu karara itiraz etmiĢtir. 17 ġubat 2011
tarihinde, Ankara Bölge Ġdare Mahkemesi, itirazın kabulü ile yürütmenin durdurulması talebinin kabulüne karar
vermiĢtir. BTK, daha önce Turkcell tarafından ödenmiĢ olan tutarı 30 Mart 2011 tarihinde iade etmiĢtir.
Mahkeme davanın reddine karar vermiĢtir. Turkcell tarafından karar, yürütmenin durdurulması talepli olarak
temyiz edilmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
Davadaki geliĢmelere bağlı olarak 19.862 TL tutarındaki para cezası Turkcell tarafından tekrar 30 Ocak 2014
tarihinde BTK‟ya iade edilmiĢtir ve abonelere yapılacak iadelere de 2014 yılında tekrar baĢlanmıĢtır. 31 Aralık
2013 tarihli konsolide finansal tablolarda iade edilecek 19.862 TL para cezası ve abonelere yapılacak 26.716 TL
iade için karĢılık ayrılmıĢtır.
31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal tablolarda, abonelere iadesi henüz
yapılmayan tutar ile ilgili 11.001 TL karĢılık bulunmaktadır.
10.34
BTK’nın rehber ve bilinmeyen numaralar hizmetine iliĢkin kararı
BTK, 7 Temmuz 2010 tarihli kararıyla rehber ve bilinmeyen numaralar hizmetine iliĢkin sistemin tamamının
mülkiyetinin Turkcell‟e ait olmadığı gerekçesiyle Turkcell‟e 401 TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca,
rehber ve bilinmeyen numaralar hizmetinin üzerinden sunulduğu her türlü yazılım, donanım, altyapı ve
teçhizatın Turkcell‟in sahipliğine alınmasına karar vermiĢtir. Ġdari para cezası, BTK kararının tebliğinden
itibaren 1 ay içerisinde, %25 oranında indirimden yararlanılarak 301 TL olarak 7 Eylül 2010 tarihinde
ödenmiĢtir.
Turkcell, 22 Eylül 2010 tarihinde söz konusu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava
açmıĢtır. Mahkeme Turkcell‟in yürütmenin durdurulması talebini reddetmiĢ; Turkcell karara itiraz etmiĢtir.
Mahkeme davanın reddine karar vermiĢtir. Karar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay, Yerel
Mahkeme kararının yürütmesinin durdurulması talebinin reddine karar vermiĢtir. Temyiz incelemesi devam
etmektedir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması nedeni
ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda alınmamıĢtır
(31 Aralık 2013: Yoktur).
10.35
Distribütörlere yönelik uygulama hakkında Rekabet Kurumu ile olan ihtilaf
1 Aralık 2009 tarihinde tebliğ edilen Rekabet Kurulu kararına göre 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki
Kanun uyarınca Turkcell‟in distribütörlere yönelik uygulamaları hakkında soruĢturma açılmıĢtır. Turkcell
savunmasını Rekabet Kurumu‟na sunmuĢtur. Kurum yetkilileri Mart 2010 tarihinde yerinde inceleme ve
denetimlerde bulunmuĢlardır. Rekabet Kurumu, Vodafone‟nun soruĢturma konusu ile ilgili Ģikayetlerinin de bu
dosya kapsamında incelenmesine karar vermiĢtir. Avea‟nın, Turkcell‟in SIM kart, kontör kart, dijital kontör,
aktivasyon ve diğer abonelik hizmetlerinin toptan ve perakende satıĢı pazarındaki hâkim durumunu kötüye
kullanarak Avea‟nın faaliyetlerini zorlaĢtırdığı iddialarının da bu soruĢturma kapsamında değerlendirilmesine ve
bu çerçevede Avea‟nın Ģikayetçi olarak kabul edilmesine karar verilmiĢtir. SoruĢturma raporu, Ağustos 2010‟da
Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir. Turkcell‟in yazılı savunması süresi içinde Rekabet Kurumu‟na sunulmuĢtur. Buna
istinaden ek görüĢ ġubat ayında Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir. Ek görüĢ ertesindeki hazırlanan yazılı savunma
süresi içerisinde Rekabet Kurumuna sunulmuĢtur. Turkcell sözlü savunmasını 31 Mayıs 2011 tarihinde Rekabet
Kurulu‟na sunmuĢtur.
50
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
Rekabet Kurulu, 9 Haziran 2011 tarihli toplantısında Turkcell‟in GSM hizmetleri pazarındaki hakim durumunu
kötüye kullandığı gerekçesiyle Turkcell hakkında 91.942 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir.
Turkcell, 8 Aralık 2011 tarihinde, Rekabet Kurulu kararının iptali için dava açmıĢtır. Turkcell Rekabet Kurulu
kararının yürütmesinin durdurulmasını talep etmiĢtir. DanıĢtay, Rekabet Kurulu kararının Turkcell‟e 91.942 TL
idari para cezası verilmesine iliĢkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına, Turkcell‟in karara konu
uygulamalarıyla hakim durumunu kötüye kullandığı ve ihlale son verilmesi gerektiği tespitlerini içeren
kısımlarının yürütmesinin durdurulması talebinin ise reddine karar vermiĢtir. Rekabet Kurumu karara itiraz
etmiĢtir. Turkcell de kararın reddedilen kısmına itiraz etmiĢtir. DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Genel Kurulu,
yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasına ve esasa iliĢkin hususlar yönünden inceleme yapılarak
yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın Mahkeme‟ye iadesine karar vermiĢtir. DanıĢtay ilgili dairesi bu
geliĢme üzerine yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiĢtir. Turkcell karara itiraz etmiĢtir. Dava
süreci devam etmektedir.
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi BaĢkanlığı, Turkcell‟e gönderdiği 8 Mart 2012 tarihli ödeme emri ile 91.942
TL tutarındaki para cezasının ödenmesini talep etmiĢtir. Ödeme emrinin yürütmesinin durdurulması ve iptali
için 13 Mart 2012 tarihinde dava açılmıĢtır. Mahkeme, vergi dairesinin savunması alınana kadar ödeme emrinin
yürütmesinin durdurulmasına karar vermiĢtir. Vergi dairesinin savunması dosyaya sunulduktan sonra mahkeme
yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiĢ, bu karara itiraz edilmiĢ, ancak itiraz reddedilmiĢtir.
Turkcell ikinci kez yürütmenin durdurulmasını talep etmiĢ, bu talep reddedilmiĢtir. Turkcell karara itiraz etmiĢ,
ancak itiraz reddedilmiĢtir. Ardından mahkeme davanın kabulüne ve ödeme emrinin iptaline karar vermiĢtir. 31
Mart 2014 tarihi itibariyle Turkcell banka hesapları üzerinde ödeme emrine istinaden Büyük Mükellefler Vergi
Dairesi BaĢkanlığı tarafından konulan 91.942 TL tutarında blokaj bulunmaktadır. Büyük Mükellefler Vergi
Dairesi BaĢkanlığı kararı temyiz etmiĢ; Turkcell tarafından temyize cevap verilmiĢtir. Temyiz incelemesi devam
etmektedir.
Turkcell‟in bayisi iken bayilik sözleĢmesi sona eren Pamuk Elektronik, Turkcell‟in Rekabet Kurulu‟nun 91.942
TL idari para cezası verdiği kararına konu uygulamaları nedeniyle zarara uğradığından bahisle, uğramıĢ olduğu
zararın tazmini; zararının 3 katı tutarında tazminata hükmedilmesi ve ayrıca sözleĢmesinin haksız olarak feshi
nedeniyle uğramıĢ olduğu 2.100 TL zararının tazmini talebiyle 19 Aralık 2011 tarihinde dava açmıĢtır. Turkcell
süresi içerisinde davaya cevap vermiĢtir. 19 Nisan 2012 tarihinde yapılan duruĢmada mahkeme, sözleĢmede bu
yönde hüküm olduğu için, davanın tahkim yolu ile çözümlenmesi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar
vermiĢtir. Pamuk Elektronik kararı temyiz etmiĢtir. Turkcell temyize cevap vermiĢtir. Yargıtay ilk derece
mahkemesi kararının onanmasına karar vermiĢtir. Pamuk Elektronik karar hakkında karar düzeltme talebinde
bulunmuĢ olup Turkcell bu talebe cevap vermiĢtir.
Doğan Dağıtım A.ġ. tarafından 5 Haziran 2012 tarihinde Turkcell‟in distribütörlerine ve bayilerine yönelik
uygulamalarının 4054 Sayılı Kanuna aykırılık teĢkil ettiğinin Rekabet Kurulu‟nun 91.942 TL idari para cezası
verdiği kararı ile sabit olduğu ve Turkcell‟in bu uygulamaları neticesinde ve sonrasında zarara uğradıkları
iddiası ile fazlaya dair hakları saklı tutularak, mahkemece belirlenecek zararının 3 katına kadar tazminat ile
birlikte 110.484 TL‟nin tahsili talebi ile dava açılmıĢtır. Dava süreci devam etmektedir.
Tasfiye halindeki Mep ĠletiĢim ve DıĢ Ticaret A.ġ. ve hissedarları tarafından 30 Temmuz 2012 tarihinde
Turkcell‟in distribütörlerine ve bayilerine yönelik uygulamalarının 4054 Sayılı Kanuna aykırılık teĢkil ettiğinin
Rekabet Kurulu‟nun 91.942 TL idari para cezası verdiği kararı ile sabit olduğu ve Turkcell‟in bu uygulamaları
neticesinde ve sonrasında zarara uğradıkları iddiası ile fazlaya dair hakları saklı tutularak, mahkemece
belirlenecek zararın 3 katına kadar tazminat ile birlikte 1.200 TL maddi tazminatın tahsili talebi ile dava
51
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
açılmıĢtır. Mahkeme, bu davanın Mep ĠletiĢim ve DıĢ Ticaret A.ġ. tarafından 31 Aralık 2008 tarihinde açılan ilk
dava ile birleĢtirilmesine karar vermiĢtir.
Mobiltel ĠletiĢim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. (“Mobiltel”) tarafından 17 Ağustos 2012 tarihinde
Turkcell‟in alt bayileri münhasırlaĢtırdığının Rekabet Kurulu‟nun 91.942 TL Ġdari para cezası verdiği kararı ile
sabit olduğu ve Avea distribütörü olan Mobiltel‟in Turkcell‟in münhasırlaĢtırdığı alt bayilere mal satıĢı
yapamadığı iddiası ile fazlaya dair hakları saklı tutularak, mahkemece belirlenecek zararın 3 katına kadar
tazminat ile birlikte 500 TL maddi tazminatın tahsili talebi ile dava açılmıĢtır. Dava süreci devam etmektedir.
Avea tarafından 31 Ekim 2012 tarihinde Turkcell‟in distribütörlerine ve bayilerine yönelik uygulamalarının
4054 Sayılı Kanuna aykırılık teĢkil ettiğinin Rekabet Kurulu‟nun 91.942 TL idari para cezası verdiği kararı ile
sabit olduğu ve Turkcell‟in bu uygulamaları neticesinde zarara uğradıkları iddiası ile fazlaya dair hakları saklı
tutularak, mahkemece belirlenecek zararının 3 katına kadar tazminat ile birlikte, 1.000 TL‟nin tahsili talebi ile
dava açılmıĢtır. Dava süreci devam etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel olmaması nedeni ile 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
10.36
Abonenin Ģikayeti üzerine baĢlatılan soruĢturma
BTK, 12 Mayıs 2010 tarihli kararıyla Özalp ĠnĢaat ve Pazarlama Tic. Ltd. ġti. isimli Ģirketin Ģikayeti
kapsamında, Turkcell hakkında soruĢturma açılmasına karar vermiĢ, bazı bilgi ve belge taleplerinde
bulunmuĢtur. Bu taleplere iliĢkin olarak hazırlanan cevaplar Kurum‟a sunulmuĢtur. SoruĢturma raporu
Turkcell‟e tebliğ edilmiĢ; Turkcell yazılı savunmasını BTK‟ya sunmuĢtur.
BTK, 13 Ocak 2011 tarihli kararı ile aboneleri mağdur ettiği gerekçesiyle 8.016 TL ve Turkcell‟in Kurum‟u
yanlıĢ bilgilendirdiği gerekçesiyle 2.004 TL olmak üzere Turkcell hakkında 10.020 TL para cezası
uygulanmasına karar vermiĢtir. Ġdari para cezaları, BTK kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, %25
oranında indirimden yararlanılarak toplam 7.515 TL olarak 17 ġubat 2011 tarihinde ödenmiĢtir. Turkcell, 14
Mart 2011 tarihinde söz konusu kararların yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıĢtır.
Turkcell‟in verilen para cezasının iptali amacıyla açtığı davalarda yürütmenin durdurulması taleplerinin reddine
karar verilmiĢtir. Turkcell kararlara itiraz etmiĢtir. Ġtirazlar reddedilmiĢtir. Mahkemeler davaların reddine karar
vermiĢtir. Kararlar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay, Turkcell‟in temyiz aĢamasındaki yürütmenin
durdurulması taleplerinin reddine karar vermiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
10.37
KiĢisel veri gizliliğinin ve konuya iliĢkin mevzuatın ihlal edilip edilmediği hususunda BTK ile olan ihtilaf
BTK, yasal olmayan yollarla yapılan telefon dinlemeleri ile ilgili basında yer alan haberler kapsamında, baĢta
kiĢisel veri gizliliğinin ve konuya iliĢkin ilgili mevzuatın ihlal edilip edilmediği hususunda ön araĢtırma
açılmasına karar vermiĢtir. BTK yetkilileri Temmuz 2010‟da Turkcell‟e gelerek yerinde denetim yapmıĢtır.
BTK‟nun 22 Eylül 2010 tarihli kararı ile konunun daha detaylı araĢtırılabilmesi için Turkcell hakkında
soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. SoruĢturma raporu Ocak 2011‟de Turkcell‟e tebliğ edilmiĢ olup rapora
iliĢkin yazılı savunma süresi içinde BTK‟ya sunulmuĢtur. BTK, 6 Haziran 2011 tarihinde Turkcell‟e tebliğ
edilen kararıyla, Turkcell‟in 11.225 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiĢtir. Para cezası, BTK
kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde %25 oranında indirimden yararlanılarak 5 Temmuz 2011 tarihinde
8.418 TL olarak ödenmiĢtir. Turkcell, 24 Ağustos 2011 tarihinde kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali
için dava açmıĢtır. Mahkeme davayı reddetmiĢtir. Turkcell kararı temyiz etmiĢtir. DanıĢtay, Turkcell‟in temyiz
aĢamasındaki yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
52
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
10.38
SMS sonlandırma ücretleriyle ilgili ihtilaf
Avea, 22 Aralık 2006 tarihinde, SMS sonlandırma ücretleri konusunda Turkcell ile arasında karĢılıklı olarak
ücret almama hususunda bir mutabakat ve sözleĢme olmasına rağmen, Turkcell‟in kendi Ģebekesinde sonlanan
her bir SMS için tek taraflı iradesiyle, Avea‟ya SMS sonlandırma ücreti tahakkuk ettirdiği ve bu tutarı Avea‟ya
olan arabağlantı borçlarına mahsup etmek suretiyle, mahsup edilen SMS ücretleri karĢılaĢtırılmasından doğan
fark kadar Avea‟yı zarara uğrattığı iddiası ile Ocak 2006-Ağustos 2006 dönemine iliĢkin mahsup edilen 6.480
TL‟nin iade tarihine kadar iĢleyecek faizi ile birlikte Turkcell‟den tahsili için alacak davası açmıĢtır. Mahkeme,
25 Kasım 2008 tarihinde davanın kabulü ile 6.480 TL Avea alacağının faizi ile birlikte Avea‟ya ödenmesine
karar vermiĢtir. Karar, Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. Bununla birlikte, Turkcell 30 Mart 2009 tarihinde
6.480 TL anapara, 5.103 TL faiz ve 524 TL harç bedeli olmak üzere toplam 12.107 TL tutarındaki ödemeyi
Avea‟ya yapmıĢtır. Yargıtay, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına karar vermiĢtir. Turkcell, kararın
gerekçesi açısından karar düzeltme müracaatında bulunmuĢtur. Avea da karar hakkında karar düzeltme
müracaatında bulunmuĢtur. Yargıtay, Avea‟nın karar düzeltme talebini reddetmiĢ, Turkcell‟in talebini kısmen
kabul etmiĢtir. Yerel Mahkeme, 13 Aralık 2011 tarihli duruĢmada davayı tekrar kabul etmiĢtir. Karar, Turkcell
tarafından temyiz edilmiĢtir. Yargıtay ilk derece mahkemesi kararının onanmasına karar vermiĢtir. Turkcell
süresi içerisinde karar hakkında karar düzeltme müracaatında bulunmuĢtur. Karar düzeltme süreci devam
etmektedir.
Mahkeme kararı doğrultusunda ġubat 2005 ile 23 Mart 2007 tarihleri arasında Turkcell ile Avea arasında SMS
sonlandırma ile ilgili herhangi bir arabağlantı gelir ve gider faturalaĢması bulunmamaktadır.
Turkcell, ayrıca, Avea ile arasındaki SMS arabağlantı ücretlerinin belirlemesi hususunda BTK‟ya baĢvuruda
bulunmuĢtur ve 23 Mart 2007 tarihinden Ocak 2009‟a kadar BTK‟nın açıkladığı SMS arabağlantı ücretleri
uygulanmıĢtır. Avea‟nın baĢvurusu üzerine BTK, Ocak 2009‟da bu ücreti yeniden belirlemiĢtir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması nedeni
ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda alınmamıĢtır
(31 Aralık 2013: Yoktur).
10.39
T-Medya ile olan ihtilaf
Mülkiyeti Turkcell‟e ait olan ve Ġzmir, Ankara ve Adana illerinde bulunan 3 adet gayrimenkul ile ilgili olarak,
gayrimenkullerin 2003-2010 yıllarına ait kira bedellerini ödemeyen T-Medya aleyhine, 13 Ağustos 2010
tarihinde T-Medya‟ya gönderilen yazı ile ödenmeyen kira bedelleri ile iĢlemiĢ faiz olmak üzere toplam 8.914
TL‟nin tahsili amacıyla tahkim prosedürleri baĢlatılmıĢtır. Hakem Heyeti tahkim sürecinin 8 Ekim 2013 tarihine
kadar uzatılmasına karar vermiĢtir. T-Medya, dava süreci devam ederken, davaya konu olan borç tutarını kabul
ettiğine dair taahhütnameyi Turkcell Yönetimi‟ne 28 ġubat 2013 tarihinde sunmuĢtur. Turkcell tarafından
Hakem Heyeti‟ne söz konusu taahhütname sunularak karar verilmesi talep edilmiĢtir. Hakem Heyeti tahkim
sürecinin 8 Kasım 2013 tarihine kadar uzatılmasına karar vermiĢtir. Hakem Heyeti, Turkcell tarafından açılan
davaların kabulüne ve T-Medya‟nın toplam 7.527 TL tutarındaki alacağın fiili ödeme tarihine kadarki faizi ile
birlikte Turkcell‟e ödenmesine karar vermiĢtir.
53
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
10.40
Uluslararası roaming kampanyaları için yapılan abone Ģikayeti üzerine BTK tarafından baĢlatılan
soruĢturma
Turkcell‟in faturalama ve ücretlendirme ile ilgili uygulamaları çerçevesinde bir tüketici tarafından yapılan
Ģikayet üzerine, Turkcell‟in 2009–2010 yılları içerisinde uluslararası dolaĢım kapsamında uygulanan
kampanyalarının ücretlendirilmesindeki sorunlara iliĢkin olarak, 30 Aralık 2010 tarihli BTK kararıyla Turkcell
hakkında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir.
BTK, Turkcell‟e 26 Ocak 2012 tarihinde 6.847 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdiğini tebliğ
etmiĢtir. BTK kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde ödeme yapılarak %25 oranında indirimden
faydalanılarak 24 ġubat 2012 tarihinde 5.135 TL tutarında ödeme gerçekleĢtirilmiĢtir.
10.41
Turkcell Superonline’a kazı çalıĢmaları ile ilgili verilen ceza
13 Ocak 2011 ve 28 Ekim 2011 tarihlerinde Ankara BüyükĢehir Belediyesi tarafından Turkcell Superonline‟ın
kazı çalıĢmaları ile ilgili olarak sırasıyla 8.863 TL ve 235 TL tutarlarında para cezası tebliğ edilmiĢtir.
Turkcell Superonline, para cezalarının iptali amacıyla Ankara Ġdare Mahkemeleri‟nde dava açmıĢtır. Turkcell
Superonline‟ın yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiĢtir. Turkcell Superonline kararlara itiraz etmiĢtir. 13
Ocak 2011 tarihinde tebliğ edilen 8.863 TL bedelli para cezası ile ilgili olarak Bölge Ġdare Mahkemesi‟ne
Turkcell Superonline tarafından yapılan itiraz için ret cevabı alınmıĢtır. 28 Ekim 2011 tarihinde tebliğ edilen
235 TL tutarında para cezasına iliĢkin Turkcell Superonline tarafından dava açılmıĢ, anılan davada yürütmenin
durdurulması talebi reddedilmiĢtir.
Para cezalarının iptali amacıyla Ankara Ġdare Mahkemeleri‟nde açılan davalar sonuçlanmıĢtır. Turkcell
Superonline‟a 31 Temmuz 2012 tarihinde tebliğ edilen karara göre 9.098 TL tutarındaki para cezaları mahkeme
tarafından iptal edilmiĢtir. Ankara BüyükĢehir Belediyesi iptal kararlarını temyiz etmiĢtir. Ankara BüyükĢehir
Belediyesinin temyizdeki yürütmenin durdurulması talepleri reddedilmiĢtir. DanıĢtay‟da henüz karar
verilmemiĢtir.
10.42
Turkcel Superonline’a Evrensel Hizmet Katkı Payı nedeni ile gönderilen ödeme emri
Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüğü Turkcell Superonline‟a, Evrensel Hizmet Katkı Payının 2005, 2006, 2007 ve
2008 yıllarında Superonline Uluslararası Elektronik Bilgilendirme Telekomunikasyon ve HaberleĢme
Hizmetleri A.ġ. tarafından eksik ödenmesi nedeni ile 24 Ekim 2011 tarihinde 1.192 TL tutarında ödeme emri
tebliğ etmiĢtir. 31 Ekim 2011 tarihinde ödeme emirlerinin iptali için 4 ayrı dava açılmıĢtır. Dava konusu
bedeller 7 Aralık 2011 tarihinde faizi ile birlikte 1.203 TL olarak ödenmiĢtir. 21 Aralık 2011 tarihinde Turkcell
Superonline ve Çukurova Holding A.ġ. arasında yapılmıĢ olan hisse satıĢ sözleĢmesine istinaden Demir Toprak
Ġth.Ġhr. ve Tic. A.ġ., Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.ġ. ve Endüstri Holding A.ġ.‟den ödenen cezanın
Turkcell Superonline‟a geri ödenmesi için ihtarname düzenlenmiĢtir. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle herhangi bir
tahsilat yapılmamıĢtır.
Söz konusu bedel yürütmeyi durdurma kararı alınması ya da davanın Turkcell Superonline lehine sonuçlanması
halinde iade alınacaktır. Bu davalardan toplam bedelleri 330 TL ve 450 TL olan ödeme emirlerine iliĢkin
davalar 28 Kasım 2012 tarihinde Turkcell Superonline lehine iptal edilmiĢ olup, kararlar Turkcell Superonline‟a
23 Ocak 2013 ve 28 Ocak 2013 tarihlerinde tebliğ edilmiĢtir. Bu kararlar, Beykoz Vergi Dairesi tarafından
temyiz edilmiĢtir. Beykoz Vergi Dairesi‟nin temyiz talepleri reddedilmiĢ, onama kararları alınmıĢtır. Ayrıca,
diğer iki davanın ise reddine karar verilmiĢ olup kararlar Turkcell Superonline tarafından temyiz edilmiĢtir.
54
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
10.43
Bireysel abonelerin data kullanımlarının ücretlendirilmesi hakkında BTK soruĢturması
Bir tüketici Ģikâyeti kapsamında, BTK tarafından 9 Mart 2011 tarihinde data tarifelerinde yaĢanan ücretlendirme
hatalarına iliĢkin Turkcell hakkında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. SoruĢturma raporu 6 Haziran 2011
tarihinde tebliğ edilmiĢtir. SoruĢturmaya iliĢkin savunmalar süresi içerisinde Kurum‟a sunulmuĢtur.
BTK, 3 Ekim 2011 tarihinde Turkcell‟e tebliğ edilen kararıyla, Turkcell‟in 1.645 TL idari para cezası ile
cezalandırılmasına karar vermiĢtir. Söz konusu para cezası, kararın tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, %25
oranında indirimden yararlanılarak 1 Kasım 2011 tarihinde 1.234 TL olarak ödenmiĢtir. Turkcell, 2 Aralık 2011
tarihinde söz konusu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıĢtır. Mahkeme, yürütmenin
durdurulması isteminin reddine karar vermiĢtir. Turkcell karara itiraz etmiĢ, itiraz reddedilmiĢtir. Mahkeme
davanın reddine karar vermiĢtir. Karar, Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay, Turkcell‟in temyiz
aĢamasındaki yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
10.44
Açık hat kararı ile abonelik kayıtlarının güncelliği/doğruluğu hakkında baĢlatılan soruĢturma
Açık hatlara iliĢkin 27 Ekim 2009 tarihli Kurul kararı ile “Abonelik Kayıtlarının Güncellenmesi ve Son
Kullanıcıların Aboneliğinin GerçekleĢtirilmesi ĠĢlemine iliĢkin Usul ve Esaslar”ın gereklerinin yerine getirilip
getirilmediğinin tespiti amacıyla, BTK tarafından 17 ġubat 2011 tarihinde Turkcell hakkında soruĢturma
açılmasına karar verilmiĢtir. Yerinde denetim BTK uzmanlarınca 23 Mart 2011 tarihinde Turkcell‟de
gerçekleĢtirilmiĢtir. SoruĢturma raporu 26 Eylül 2011 tarihinde Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir. Turkcell süresi
içerisinde savunmasını BTK‟ya sunmuĢtur.
BTK‟nın 21 Mart 2012 tarihli kararıyla, yukarıda belirtilen mevzuat ve ilgili diğer mevzuatın ihlal edildiği
gerekçesiyle Turkcell‟in toplam 8.173 TL idari para cezası ise cezalandırılmasına karar verilmiĢtir. Söz konusu
para cezası, kararın tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, %25 oranında indirimden yararlanılarak 5 Haziran 2012
tarihinde 6.129 TL olarak ödenmiĢtir.
10.45
Fesih ve fesihte takip edilecek usule iliĢkin “Tüketici Hakları Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine uyulup
uyulmadığı hakkında soruĢturma
BTK tarafından Tüketici Hakları Yönetmeliği‟nin fesih ve fesihte takip edilecek usulü düzenleyen
18. Maddesi‟ne uygun iĢlem tesis edip etmediğinin tespiti amacıyla 22 ġubat 2011 tarihinde Turkcell hakkında
soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. SoruĢturma raporu Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir. Süresi içerisinde
savunma hazırlanarak BTK‟ya sunulmuĢtur. BTK, 19 Ağustos 2011 tarihinde Turkcell‟e tebliğ edilen kararıyla,
Turkcell‟in 11.442 TL idari para cezası ile cezalandırılmasına karar vermiĢtir. Söz konusu para cezası, kararın
tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde %25 oranında indirimden yararlanılarak, 8.581 TL olarak, 15 Eylül 2011
tarihinde ödenmiĢtir. Turkcell, 18 Ekim 2011 tarihinde kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava
açmıĢtır. Mahkeme, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiĢtir. Turkcell karara itiraz etmiĢ,
itiraz reddedilmiĢtir. Mahkeme davanın reddine karar vermiĢtir. Karar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir.
DanıĢtay Turkcell‟in temyiz aĢamasındaki yürütmenin durdurulması talebini reddetmiĢtir. Temyiz incelemesi
devam etmektedir.
Diğer taraftan BTK, Turkcell‟e 1 ġubat 2013 tarihinde tebliğ edilen kararıyla, Turkcell‟in “abonelik fesih
usulleri” ile ilgili uygulamalarına iliĢkin olarak 1.000 TL idari para cezası uygulamıĢtır. Para cezası %25
indirimden yararlanarak, 750 TL olarak 15 Mart 2013 tarihinde ödenmiĢtir. 1 Nisan 2013 tarihinde para
cezasının iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açılmıĢtır. Mahkeme Turkcell‟in yürütmenin
durdurulması talebinin reddine karar vermiĢtir. Turkcell bu karara itiraz etmiĢtir. Ġtiraz reddedilmiĢtir. Dava
süreci devam etmektedir.
55
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
10.46
Acil yardım çağrı hizmetlerine eriĢimde yaĢanan kesintiler hakkında BTK tarafından baĢlatılan
soruĢturma
BTK‟nın 16 Haziran 2011 tarihli kararıyla, kullanıcıların can ve mal güvenliği açısından kritik öneme sahip
olduğu değerlendirilen acil yardım çağrı hizmetlerine eriĢimde yaĢanan kesintilere iliĢkin Turkcell hakkında
soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. SoruĢturma sorgusu 28 Aralık 2011 tarihinde ġirket‟e tebliğ edilmiĢ,
süresi içerisinde savunma hazırlanarak BTK‟ya sunulmuĢtur.
BTK, 26 Haziran 2012 tarihli kararı ile Turkcell hakkında, kesintilerin giderilmesine öncelik verilmediği ve
soruĢturma sırasında geç bilgi verildiği gerekçeleriyle toplam 1.809 TL idari para cezası uygulanmasına karar
vermiĢtir. Ġdari para cezaları, BTK kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, %25 oranında indirimden
yararlanılarak 3 Ekim 2012 tarihinde 1.357 TL olarak ödenmiĢtir. Turkcell kararın yürütmesinin durdurulması
ve iptali için 5 Kasım 2012 tarihinde iki ayrı dava açmıĢtır. Bu davalardan kesintilerin giderilmesine öncelik
verilmediği nedeniyle verilen idari para cezası hakkında açılan davada, mahkeme yürütmenin durdurulması
isteminin reddine karar vermiĢtir. Turkcell karara itiraz etmiĢtir. Ġtiraz reddedilmiĢtir. Mahkeme, bu davanın
reddine karar vermiĢtir. Turkcell kararı temyiz etmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir. Öte yandan
soruĢturma sırasında istenen bilgilerin geç verildiği iddiasıyla verilen para cezası için açılan davada mahkeme
yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiĢtir. Turkcell karara itiraz etmiĢtir. Ġtiraz reddedilmiĢtir.
Dava süreci devam etmektedir.
10.47
“Sadece Turkcell’in Çektiği Yerler Atlası” hakkında BTK tarafından baĢlatılan soruĢturma
BTK, 2 Kasım 2012 tarihli kararıyla, Turkcell‟in Tempo dergisi ekinde yayımladığı “Sadece Turkcell‟in Çektiği
Yerler Atlası” ile Türkiye haritası üzerinde iĢaretlenen lokasyonlarda “sadece” Turkcell kapsamasının
olduğunun belirtilmesine rağmen, reklamda belirtilen bölgelerde diğer iĢletmecilerin de kapsamasının
bulunduğu iddia edildiğinden söz konusu reklam ile kamuoyunu ve tüketicileri yanıltıcı bilgilendirme yapılıp
yapılmadığını değerlendirmek üzere soruĢturma baĢlatmıĢtır.
SoruĢturma kapsamında hazırlanan soruĢturma sorgusu 21 Mart 2012 tarihinde Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir.
Hazırlanan yazılı savunma süresi içinde BTK‟ya iletilmiĢtir.BTK, 6 Ağustos 2012 tarihinde Turkcell‟e tebliğ
edilen kararıyla, Turkcell hakkında toplam 1.635 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir. Söz
konusu para cezası, BTK kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, %25 oranında indirimden yararlanılarak
1.226 TL olarak 4 Eylül 2012 tarihinde ödenmiĢtir. Turkcell kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için 2
Ekim 2012 tarihinde dava açmıĢtır. Mahkeme yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiĢtir.
Turkcell karara itiraz etmiĢtir. Ġtiraz reddedilmiĢtir. Mahkeme davanın reddine karar vermiĢtir. Turkcell kararı
temyiz etmiĢtir. DanıĢtay ilk derece mahkemesi kararının onanmasına karar vermiĢtir. Turkcell karar hakkında
karar düzeltme baĢvurusunda bulunmuĢtur.
10.48
444’lü numaralarla ilgili ihtilaf
Turkcell, 25 Nisan 2008 tarihinde, Türk Telekom‟un, Turkcell Ģebekesinden baĢlayıp kendi abonelerine tahsis
ettiği “444 XX XX” Ģeklindeki numaralarda sonlanan çağrıları, Turkcell ile arasındaki sözleĢmelere aykırı
olarak özel servis çağrıları için öngörülen çağrı sonlandırma ücretleri üzerinden ücretlendirmek suretiyle, Mart
2007-ġubat 2008 dönemleri arasında Turkcell‟den fazladan tahsil etmiĢ olduğu toplam 1.777 TL‟nin (ana para,
gecikme faizi ve gecikme cezası dahil) Türk Telekom‟dan tahsili amacıyla dava açmıĢtır. Mahkeme, 23 Mart
2011 tarihli duruĢmada, davanın kabulüne karar vermiĢtir. Karar Türk Telekom tarafından temyiz edilmiĢtir.
Yargıtay, ilk derece mahkemesi kararının onanmasına karar vermiĢtir. Türk Telekom, karar düzeltme
müracaatında bulunmuĢtur. Turkcell karar düzeltme talebine cevap vermiĢtir. Yargıtay karar düzeltme isteminin
56
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
reddine karar vermiĢtir ve karar kesinleĢmiĢtir. Türk Telekom, kararın kesinleĢmesinin ardından ve Turkcell
tarafından yapılan talep üzerine, 1 Kasım 2013 tarihinde, Turkcell‟e 4.337 TL ödeme yapmıĢtır ve 31 Aralık
2013 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara yansıtılmıĢtır.
Turkcell, 12 Mayıs 2011 tarihinde, Mart 2008 ile Mart 2010 dönemleri arasında Türk Telekom Ģebekesinde
sonlanan “444 XX XX” Ģeklindeki çağrılar için, Türk Telekom tarafından fazladan tahsil edilen 8.024 TL
anapara, 2.343 TL iĢlemiĢ faiz ve 1.144 TL gecikme bedelinden oluĢan toplam 11.511 TL tutarındaki alacağının
tahsili talebi ile Türk Telekom aleyhine icra takibi baĢlatmıĢtır. Türk Telekom takibe itiraz etmiĢ ve takip
durmuĢtur. Turkcell, 13 Eylül 2011 tarihinde Türk Telekom‟un itirazının iptali için dava açmıĢtır. Mahkeme,
dava konusu alacağın hesaplanması konusunda bilirkiĢi raporu alınmasına karar vermiĢtir. BilirkiĢi raporu tebliğ
edilmiĢ olup Turkcell lehinedir. Mahkeme 26 Kasım 2013 tarihli duruĢmada davanın kabulüne, dava konusu
edilen tutarların faizi ve %10 gecikme cezası ile birlikte Turkcell‟e iadesine ve asıl alacağın %40‟ı oranındaki
3.209 TL icra inkar tazminatının da Turkcell‟e ödenmesine karar vermiĢtir. Türk Telekom kararı temyiz
etmiĢtir. Turkcell süresi içinde temyize cevap vermiĢtir. Temyiz süreci devam etmektedir.
Türk Telekom, Ģebekesinde sonlanan 444‟lü numaralar için fazladan tahakkuk ettirdiği ve bu nedenle Turkcell
tarafından itiraz edilerek ödenmeyen tutarlar ile videocall, data mutabakatı ve 118-32 servisine iliĢkin fatura
bedellerinin tahsili amacıyla Turkcell aleyhine Nisan 2010 – Kasım 2011 dönemlerine iliĢkin olarak iĢlemiĢ faiz
ve gecikme cezasıyla birlikte toplam 31.682 TL tutarındaki meblağın tahsili için 13 ayrı icra takibi baĢlatmıĢtır.
Turkcell icra takiplerine itiraz etmiĢtir. Bunun üzerine Türk Telekom, baĢlattığı 8 icra takibi için, iĢlemiĢ faiz ve
gecikme cezası ile birlikte toplam 21.359 TL tutarındaki meblağın %40 icra inkar tazminatı ile birlikte tahsili
talebiyle 8 ayrı itirazın iptali davası açmıĢtır. Türk Telekom tarafından açılan davaların üçünü inceleyen
mahkeme, bu davaların Türk Telekom tarafından açılan ilk dava ile birleĢtirilmesine karar vermiĢtir. Davalar
devam etmektedir. Davaların ikisinde mahkeme bilirkiĢi raporu alınmasına karar vermiĢtir. BilirkiĢi raporları
Turkcell lehinedir. Mahkeme, bilirkiĢilerden ek rapor alınmasına karar vermiĢtir. Ek raporlar da Turkcell
lehinedir. Diğer taraftan, Türk Telekom tarafından ilk açılan davada mahkeme, bilirkiĢi raporu alınmasına karar
vermiĢtir. Mahkeme davalardan ikisinin Turkcell lehine reddine karar vermiĢ olup diğer davalarda dava süreci
devam etmektedir. Türk Telekom, bahse konu iki davada verilen kararları temyiz etmiĢtir. Turkcell tarafından
temyize cevap verilmiĢtir. Mahkeme, Eylül 2011 ve Ekim 2011 dönemine iliĢkin olarak açılan davaların da ilk
dava ile birleĢtirilmesine karar vermiĢtir.
Türk Telekom, Turkcell‟in, aboneleri tarafından 444‟lü numaralara doğru yaptıkları aramaları Türk Telekom‟a
yönlendirmediği iddiasıyla, fazlaya iliĢkin haklarını saklı tutarak 1.000 TL maddi tazminatın kendisine
ödenmesi talebiyle dava açmıĢtır. Mahkeme bilirkiĢi raporu alınmasına karar vermiĢtir. BilirkiĢi raporu Turkcell
lehinedir. Mahkeme bilirkiĢilerden ek rapor alınmasına karar vermiĢtir. BilirkiĢi raporu kısmen Turkcell
lehinedir. Mahkeme davanın Turkcell lehine reddine karar vermiĢtir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel olmaması nedeni ile 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
10.49
Hacim bazlı indirim sözleĢmesi ile ilgili ihtilaf
Turkcell ve Türk Telekom, DüĢük Kullanıma Sahip Kullanıcılar Ġçin Hacim Bazlı Ġndirim Promosyonuna ĠliĢkin
Taahhüt SözleĢmesi imzalamıĢlardır. Ancak Türk Telekom, sözleĢme ile belirlenmiĢ indirimi Ocak-Nisan 2011
dönemlerinde uygulamamıĢtır. Turkcell 23 ġubat 2012‟de, Türk Telekom‟un DüĢük Kullanıma Sahip
Kullanıcılar Ġçin Hacim Bazlı Ġndirim Promosyonuna ĠliĢkin Taahhüt SözleĢmesi‟ne aykırı olarak fazladan tahsil
ettiği tutarların gecikme faizi ve gecikme cezası ile birlikte 4.530 TL olarak Türk Telekom‟dan tahsili için dava
57
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
açmıĢtır. Mahkeme, dosya üzerinde bilirkiĢi incelemesi yaptırılmasına karar vermiĢtir. BilirkiĢi raporu dosyaya
sunulmuĢtur. 18 Aralık 2012 tarihinde yapılan duruĢmada mahkeme davanın 640 TL tutarındaki kısmının
kabulüne, geri kalan kısmının reddine karar vermiĢtir. Karar, reddedilen kısmı açısından Turkcell tarafından,
kabul edilen kısmı açısından Türk Telekom tarafından temyiz edilmiĢtir. Türk Telekom tarafından yapılan
temyiz talebine cevap verilmiĢtir. Yargıtay ilk derece mahkemesi kararının onanmasına karar vermiĢtir. Turkcell
tarafından karara karĢı süresi içerisinde karar düzeltme yoluna baĢvurulmuĢtur. Karar düzeltme süreci devam
etmektedir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması nedeni
ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda alınmamıĢtır
(31 Aralık 2013: Yoktur).
10.50
MTN ile ilgili ihtilaf
2004 yılında Turkcell, uluslararası bir ihale neticesinde Ġran‟ın ilk GSM lisansını kazanmıĢtır. Bunu takiben Ġran
lisans sözleĢmesini Turkcell‟i sürecin dıĢında bırakarak Güney Afrika menĢeli bir operatör olan MTN ile
imzalamıĢtır. Turkcell‟e ulaĢan yeni bir bilgiye göre Turkcell yerine MTN ile lisans sözleĢmesi imzalanması,
MTN‟nin o tarihteki eylemlerinden kaynaklanmaktadır. MTN‟nin eylemleri nedeniyle Turkcell ve
hissedarlarının uğradığı zararın tazmini amacıyla 28 Mart 2012 tarihinde MTN‟ye karĢı dava açılmıĢtır.
Dava, her iki Ģirketin ABD‟de yoğun iĢ bağlantıları olduğu ve MTN‟nin bazı eylemlerinin uluslararası hukuk
kurallarını da ihlal ettiği iddiaları dikkate alınarak ABD Columbia Bölge Mahkemesi‟nde açılmıĢtır. Dava,
farklı bir yargı yerinde açılmak üzere, Turkcell tarafından geri çekilmiĢtir.
Turkcell tarafından aynı iddialarla MTN aleyhine Güney Afrika Cumhuriyeti, South Gauteng Yüksek
Mahkemesi‟nde dava açılmıĢtır. Dava süreci devam etmektedir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması nedeni
ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda alınmamıĢtır
(31 Aralık 2013: Yoktur).
10.51
BTK ile yıllık telsiz kullanım ücretleri ile ilgili ihtilaf
Turkcell, Nisan 2012‟de ICC Uluslararası tahkim Mahkemesi önünde, Ġmtiyaz SözleĢmesinin 8 ve 9 uncu
maddeleri gereğince, ön-ödemeli abonelerin hatlarına yükledikleri TL kredilerden mahsup edilen telsiz kullanım
ücretleri üzerinden Hazine Payı ve Kurum Masraflarına Katkı Payı ödeme yükümlülüğünün olmadığının tespiti
ve Ağustos 2011 - ġubat 2012 tarihleri arasında fazladan ödenmiĢ olan 5.852 TL Hazine Payı‟nın iadesi
amacıyla bir dava açmıĢtır. Mahkeme davanın kısmen kabulüne ve fazladan ödenen 4.100 TL tutarındaki hazine
payının, yasal faizi ile birlikte iadesine karar vermiĢtir. BTK tarafından bir ve Hazine MüsteĢarlığı ve UlaĢtırma
Bakanlığı tarafından bir olmak üzere, kararın iptali talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde iki
adet dava açmıĢtır. Hazine MüsteĢarlığı ve UlaĢtırma Bakanlığı tarafından açılan davanın reddine karar
verilmiĢtir. Karar Hazine MüsteĢarlığı ve UlaĢtırma Bakanlığı tarafından karar temyiz edilmiĢtir. Temyiz
incelemesi devam etmektedir. BTK tarafından açılan davada ise Mahkeme, bilirkiĢi raporu alınmasına karar
vermiĢtir. Rapor Turkcell lehinedir. Dava süreci devam etmektedir.
31 Mart 2014 tarihi itibariyle ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeye giriĢlerinin kesin olmaması nedeni
ile ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir varlık veya varlığa iliĢkin gelir kayda alınmamıĢtır
(31 Aralık 2013: Yoktur).
58
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
10.52 Araç takip hizmetleri hakkında Rekabet Kurulu tarafından baĢlatılan soruĢturma
Turkcell‟in araç takip hizmetleri alanında münhasır çalıĢtığı iddiası üzerine alınan 2 Nisan 2008 tarihli Rekabet
Kurulu kararı, DanıĢtay 13. Dairesi‟nin kararı ile iptal edilmiĢ olup; bu iptal kararının gereği olarak, Rekabet
Kurulu Turkcell hakkında soruĢturma açılmasına karar vermiĢtir. SoruĢturma kararı ve raporu 31 Temmuz 2012
tarihinde Turkcell‟e tebliğ edilmiĢ ve Rekabet Kurumu uzmanları tarafından Turkcell‟de yerinde inceleme
gerçekleĢtirilmiĢtir. SoruĢturma raporuna iliĢkin tüm yazılı ve sözlü savunmalarımız süresi içerisinde Kuruma
sunulmuĢtur. SoruĢturma sürecinin ardından, Rekabet Kurulu, Turkcell hakkında araç takip hizmetleri alanına
iliĢkin olarak yürüttüğü münhasır uygulamalar aracılığıyla rakiplerinin faaliyetlerini zorlaĢtırdığı gerekçesiyle,
39.727 TL idari para cezası vermiĢtir. Bu karar 20 Aralık 2013 tarihinde tefhim edilmiĢtir. Gerekçeli karar
henüz tebliğ edilmemiĢ olup, ödeme ve dava süreci baĢlamamıĢtır.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel olmaması nedeni ile 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
10.53 BTK Tarafından Baz Ġstasyonları ile Ġlgili Verilen Para Cezası
BTK Ġstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından, Turkcell‟e ait 484 adet GSM baz istasyonunun ölçüm raporlarının
ilgili dönemde yürürlükte olan Yönetmeliğe göre sistemlerin iĢletmeye alınmasını müteakip 30 günlük süre
zarfında Kuruma sunulmadığı gerekçesiyle, Turkcell hakkında 2.057 TL tutarında idari para cezası
uygulanmıĢtır. Turkcell, 25 Nisan 2006 tarihinde, söz konusu para cezasının iptali için dava açmıĢtır. Mahkeme
davanın reddine karar vermiĢ, karar Turkcell tarafından temyiz edilmiĢtir. DanıĢtay, ilk derece mahkemesi
kararını, para cezasının bu konuda yetkisi olmayan bölge müdürlüğü tarafından verildiği gerekçesiyle
bozmuĢtur. Ġlk derece mahkemesi, DanıĢtay‟ın bozma kararı çerçevesinde davanın kabulüne karar vermiĢtir.
Davalı idare kararı temyiz etmiĢ olup Turkcell tarafından temyize cevap verilmiĢtir. Temyiz süreci devam
etmektedir.
BTK, 5 Aralık 2012 tarihinde Turkcell‟e tebliğ edilen kararı ile daha önce Bölge Müdürlüğü tarafından alınan
kararı tekrar tesis ederek Turkcell‟e bir kez daha 2.057 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir.
Turkcell kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açmıĢtır. Mahkeme yürütmenin durdurulması
isteminin reddine karar vermiĢ; karara Turkcell tarafından itiraz edilmiĢtir. Bölge Ġdare Mahkemesi, Turkcell‟in
bu itirazının reddine karar vermiĢtir. Mahkeme davanın Turkcell lehine kabulüne karar vermiĢtir.
Ġdari para cezası, BTK kararının tebliğinden 1 ay içerisinde, %25 oranında indirimden yararlanılarak 3 Ocak
2013 tarihinde 1.542 TL olarak ödenmiĢtir.
10.54 Otomatik Yenilenen Dönemsel Hizmetlere ĠliĢkin Kurul Kararı kapsamında gerçekleĢtirilen denetim
ġirketimizin otomatik yenilenen dönemsel hizmetlere iliĢkin 15 Aralık 2010 tarih ve 2010/DK-10/683 sayı ve
22 ġubat 2011 tarih ve 2011/DK-10/84 sayılı Kurul kararlarına uygun faaliyet yürütüp yürütmediğinin
incelenmesine karar verilmiĢtir. SoruĢturma raporu 30 Ekim 2012 tarihinde Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir.
Turkcell, rapora iliĢkin yazılı ve sözlü savunmasını süresi içerisinde Kurum‟a sunmuĢtur. Yapılan
değerlendirme neticesinde Turkcell‟e 1.666 TL para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ olup, söz konusu idari
para cezası, BTK kararının tebliğinden 1 ay içerisinde, %25 oranında indirimden yararlanılarak 22 ġubat 2013
tarihinde 1.250 TL olarak ödenmiĢtir
59
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
10.55 2007 Yılı Kurumlar Vergisi hesabında faydalanılan yatırım indirimine iliĢkin vergi incelemesi sonucu
Kurumlar Vergisi tarhiyatı ve buna iliĢkin cezalar
Vergi Denetim Kurulu Ġstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup BaĢkanlığınca kurumlar vergisi sınırlı
incelemesi kapsamında 2007 yılı kurumlar vergisi matrah hesaplamasında indirim konusu yapılan ve dolayısıyla
ödenecek vergiyi düĢüren yatırım indirimi tutarının mevzuata uygun olup olmadığı incelenmiĢtir. Vergi
incelemesi sonucunda Turkcell‟in yatırım teĢvik belgesi kapsamında olmayan harcamalarının bir kısmının
birebir 31 Aralık 2005 öncesinde baĢlamıĢ olan entegre yatırımlarla ilgili olmadığı, bu harcamaların Turkcell‟in
genel Ģebeke yatırımlarıyla ilgili olduğundan bahisle, bu Ģeklide değerlendirilen yatırım harcamalarının, 2007
kurumlar vergisi matrahından indirilen yatırım indirimi tutarı hesaplamasında dikkate alınarak baĢlatılan
incelemeye iliĢkin rapor ve vergi ihbarnameleri 27 Aralık 2012‟de tebliğ edilmiĢ ve konu ile ilgili 14.548 TL
kurumlar vergisi ve 21.822 TL tutarında vergi ziyaı cezası tarh edilmiĢtir.
24 Nisan 2013‟te gerçekleĢen uzlaĢma görüĢmesi neticesinde vergi aslında %30 indirim yapılmıĢ ve vergi ziyaı
cezasının tamamı silinmiĢtir. UzlaĢma neticesinde tarh olunan 10.184 TL ana para ve buna istinaden hesaplanan
11.156 TL gecikme faizi toplamı olan 21.340 TL 24 Mayıs 2013‟te ödenmiĢtir.
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolarda, Turkcell Yönetimi‟nin görüĢleri
doğrultusunda 29.874 TL tutarında karĢılık ayrılmıĢtır. UzlaĢma görüĢmeleri sonucu yapılan ödemeden sonra,
8.534 TL tutarındaki karĢılık 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tablolarda gelir kaydedilmiĢtir.
10.56 A-Tel sözleĢmelerinin feshine iliĢkin ihtilaf
Ön ödemeli hatların satıĢ ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren ve davanın açıldığı tarihi itibariyle Turkcell
ile TMSF‟in %50 oranında hissedar olduğu A-Tel ile Turkcell arasında imzalanmıĢ bulunan 9 Temmuz 1999
tarihli Servis Sağlayıcı SözleĢmesi ile 1 Ağustos 1999 tarihli dağıtıcı firma sözleĢmesi 1 Ağustos 2012
tarihinden itibaren geçerli olacak biçimde feshedilmiĢtir. Bu fesih üzerine TMSF, SözleĢmelerin feshi nedeniyle
doğduğunu ileri sürdüğü 131.880 TL tutarındaki fon zararının, 1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren iĢleyecek
yasal faizi ile birlikte tazminini ve ayrıca, Turkcell hisselerinin 3. Ģahıslara devrini engellemek için ihtiyati
tedbir kararı verilmesini talep etmiĢtir. TMSF davada, fazlaya iliĢkin haklarını da saklı tutmuĢtur. Mahkeme,
dosya üzerinde yaptığı ilk incelemede TMSF‟nin ihtiyati tedbir talebini reddetmiĢtir. TMSF'nin A-Tel‟e tebliğ
ettiği 4 Temmuz 2013 tarihli yazısı çercevesinde, A-Tel‟in %50 hissesi, 4 Temmuz 2013 tarihinde Medya
Holding A.ġ, Bilgin Holding A.ġ., Bilgin Yayıncılık A.ġ. ve Önay ġevket Bilgin‟e devredilmiĢtir. Aynı tarihte
bu hisseler Bilgin Holding A.ġ.‟ye devredilmiĢtir. TMSF tarafından, davadan kaynaklanan haklarının da Bilgin
Holding A.ġ.‟ye temlik edildiği mahkemeye beyan edilmiĢtir. Mahkeme, davanın usul yönünden reddine karar
vermiĢtir. Mahkeme kararı, Bilgin Holding A.ġ. ve TMSF tarafından temyiz edilmiĢtir. Turkcell süresi içinde
temyize cevaplarını sunmuĢ olup temyiz süreci devam etmektedir.
Bilgin Holding A.ġ. tarafından A-Tel ile Turkcell arasında imzalanmıĢ bulunan 9 Temmuz 1999 tarihli Servis
Sağlayıcı SözleĢmesi ile 1 Ağustos 1999 tarihli Dağıtıcı Firma SözleĢmesi‟nin feshi nedeniyle, ortağı olduğu ATel‟ in uğramıĢ olduğu zararın Ģimdilik 100 TL‟sinin 31 Ağustos 2012 tarihinden itibaren, iĢleyecek yasal faizi
ile birlikte tazmini talebiyle Turkcell ve A-Tel‟in o dönemdeki Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Kurul
temsilcisi aleyhine dava açılmıĢtır. Davada henüz bir geliĢme yaĢanmamıĢtır.
10.57 BTK Tarafından Uluslararası Arama Kampanyaları ile Ġlgili Verilen Para Cezası
BTK, Turkcell hakkında 2011 yılındaki uluslararası aramalara iliĢkin tüm tarife ve kampanyalara iliĢkin denetim
gerçekleĢtirmiĢ ve sonucunda Turkcell‟e, toplam 825 TL tutarında 2 adet idari para cezası uygulanmasına karar
vermiĢtir. Bu idari para cezaları 22 ġubat 2013 tarihinde Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir.
60
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
Ġdari para cezaları, BTK kararının tebliğinden 1 ay içerisinde, %25 oranında indirimden yararlanılarak 22 Mart
2013 tarihinde 619 TL olarak ödenmiĢtir.
10.58 BTK Tarafından Kampanya Bildirim Usullerine Uyulmaması Nedeniyle Verilen Para Cezası
BTK‟nın 2 Temmuz 2012 tarihli kararı ile Turkcell‟in sunmuĢ olduğu bazı kampanyaların, Kurum‟a
bildiriminde ilgili mevzuatta öngörülen usule uyulup uyulmadığının tespiti için yürütülen soruĢturma
sonucunda, Turkcell‟in 6 kampanyanın bildiriminde mevzuatta öngörülen usule uymadığı tespit edilmiĢ ve
Turkcell‟e 736 TL idari para cezası verilmiĢtir. Söz konusu idari para cezasına iliĢkin karar 9 Mayıs 2013‟te
Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir.
Ġdari para cezası, BTK kararının tebliğinden 1 ay içerisinde, %25 oranında indirimden yararlanılarak 7 Haziran
2013 tarihinde 552 TL olarak ödenmiĢtir.
10.59 Ġnteltek’in Ortaklık Yapısı DeğiĢikliği ile Ġlgili Spor Toto’ya Yapılan Ġzin BaĢvurusu
Ġnteltek‟in hissedarlarından Intralot Integrated Lottery Systems & Services (“Intralot SA”), Intralot grubu
içerisinde gerçekleĢtirilmesi planlanan hisse transferi ve birleĢme iĢlemlerini Ġnteltek‟e bildirmiĢtir. Ġnteltek,
5738 sayılı Kanun‟un 21/5 inci ve 29 Ağustos 2008 tarihli “Spor Toto TeĢkilat BaĢkanlığı Tarafından Spor
Müsabakalarına Dayalı Sabit Ġhtimalli ve MüĢterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel KiĢilerine
Yaptırılmasına ĠliĢkin SözleĢme”nin 18/2 no‟lu maddeleri çerçevesinde, planlanan bu hisse devir ve
birleĢmelerine iliĢkin 30 Ocak 2013 tarihinde Spor Toto‟ya yazılı izin talebinde bulunmuĢtur. AltmıĢ günlük
cevap süresi içinde Spor Toto‟dan olumlu veya olumsuz cevap alınamaması nedeniyle gerçekleĢen “zımnen
redde” iliĢkin idari iĢlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile Inteltek Ankara Ġdare Mahkemesi
nezdinde bir iptal davası açmıĢtır. Mahkeme davanın görevsizlik nedeniyle reddine karar vermiĢtir. Söz konusu
karar yasal süresi içerisinde temyiz edilmiĢtir. Temyiz incelemesi devam etmektedir.
10.60 Eksik ödendiği iddia edilen Hazine Payı ve bu nedenle uygulanan cezai Ģart
Hazine MüsteĢarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu, 1 Ocak 2009 – 31 Aralık 2009 ve 10 Mart 2006 –
31 Aralık 2008 dönemine iliĢkin olarak 2G Ġmtiyaz SözleĢmesine göre Turkcell‟in ödediği hazine payının,
16.387 TL eksik ödendiğini iddia ederek Turkcell‟den bu meblağı ödemesini talep etmiĢtir. Turkcell bu miktarın
16.121 TL tutarındaki kısmının talep edilmesinin SözleĢmeye aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etmiĢ, kalan
kısmını ise ihtirazi kayıtla ödemiĢtir. BTK, 1 Ağustos 2013 tarihli yazısıyla, Hazine Kontrolörleri Kurulu
raporuna dayanarak Turkcell‟in eksik ödendiği iddia edilen hazine payı üzerinden Ġmtiyaz SözleĢmesini gerekçe
göstererek 47.648 TL tutarında cezai Ģart uygulanmasına karar vermiĢtir. Daha sonra Hazine MüsteĢarlığı 16
Ağustos 2013 tarihli yazısı ile eksik hazine payı tutarını 16.062 TL olarak düzeltmiĢ, ardından BTK 4 Eylül
2013 tarihli yazısıyla cezai Ģart tutarını 47.505 TL olarak değiĢtirmiĢtir.
Turkcell, Hazine MüsteĢarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu‟nun Raporu ile talep edilen 16.062 TL tutarındaki
Hazine Payının ve ödenmediği iddia edilen hazine payı üzerinden tahakkuk ettirilen 47.505 TL tutarındaki cezai
Ģartın ödenmesinin ICC Tahkim Mahkemesi nezdinde açılacak tahkim yargılaması sonuçlanıncaya kadar
durdurulması talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde tedbir baĢvurusunda bulunmuĢ olup,
Turkcell‟in tedbir talebi kabul edilmiĢtir. Tedbir kararına BTK, Hazine MüsteĢarlığı ve UlaĢtırma Bakanlığı
itiraz etmiĢ, itiraz Mahkeme tarafından reddedilmiĢtir. Hazine MüsteĢarlığı ve UlaĢtırma Bakanlığı tarafından bu
karar temyiz edilmiĢ olup temyiz incelemesi devam etmektedir.
61
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
BTK ayrıca, Turkcell‟e gönderdiği 5 Ağustos 2013 tarihli yazısıyla, Hazine MüsteĢarlığı Hazine Kontrolörleri
Kurulu‟nun raporuna dayanarak,1 Ocak 2009 – 31 Aralık 2009 ve 10 Mart 2006 –
31 Aralık 2008 döneminde 2G Ġmtiyaz SözleĢmesine göre Kurum Masraflarına Katkı Payının (“KMKP”) 382
TL eksik ödendiğini ileri sürerek bu tutarın ödenmesini talep etmiĢtir. BTK tarafından Turkcell‟e gönderilen 13
Eylül 2013 tarihli yazı ile eksik ödendiği belirtilen KMKP tutarı 381 TL olarak değiĢtirilmiĢ ve bu tutarın
ödenmesi talep edilmiĢtir. Turkcell, KMKP tutarının ödenmesinin ICC Tahkim Mahkemesi nezdinde açılacak
tahkim yargılaması sonuçlanıncaya kadar durdurulması talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde
tedbir baĢvurusunda bulunmuĢ olup tedbir talebi kabul edilmiĢtir. Tedbir kararına BTK itiraz etmiĢ, itiraz
Mahkeme tarafından reddedilmiĢtir. BTK tarafından karar temyiz edilmiĢtir. Turkcell tarafından temyize cevap
verilmiĢ olup temyiz süreci devam etmektedir.
Turkcell, Hazine MüsteĢarlığı‟nın 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı ile revize edilen Hazine Kontrolörleri raporuna
istinaden talep edilen 16.062 TL hazine payı ile 381 TL KMKP ve BTK‟nın 20 Ağustos 2013 tarihli yazısı ile
talep edilen 47.505 TL cezai Ģart bedelini ödemekle yükümlü olmadığının tespitine karar verilmesi talebi ile 2
Ekim 2013 tarihinde ICC nezdinde dava açmıĢtır. 8 Nisan 2014 tarihinde usul duruĢması gerçekleĢtirilmiĢtir.
Dava süreci devam etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır.
Hazine MüsteĢarlığı‟na bağlı Hazine Kontrolörleri Kurulu, 30 Nisan 2009 – 31 Aralık 2009 dönemine iliĢkin
olarak 3G Ġmtiyaz SözleĢmesine göre Turkcell‟in ödediği hazine payının, 1.193 TL eksik ödendiğini iddia
ederek Turkcell‟den eksik ödenen bu payı ödemesini talep etmiĢtir. Turkcell bu meblağın1.184 TL tutarındaki
bölümünün talep edilmesinin SözleĢmeye aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etmiĢ, kalan kısmını ise ihtirazi
kayıtla ödemiĢtir. Turkcell, Hazine MüsteĢarlığı‟nın bu ilave hazine payı talebine iliĢkin idari iĢlemi ile bu
iĢlemin dayanağı olan Hazine Raporunun iptali istemiyle; Hazine MüsteĢarlığı, Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim
Kurumu ile UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı aleyhine DanıĢtay nezdinde, bir iptal davası açmıĢtır.
Mahkeme yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermiĢtir. Turkcell bu karara itiraz etmiĢtir.
BTK, 1 Ağustos 2013 tarihli yazısıyla, Hazine Kontrolörleri Kurulu raporuna dayanarak Turkcell‟in eksik
ödendiği iddia edilen hazine payı üzerinden Ġmtiyaz SözleĢmesi‟ni gerekçe göstererek 3.119 TL tutarında cezai
Ģart uygulanmasına karar vermiĢtir. Mahkeme yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermiĢtir.
Turkcell bu karara itiraz etmiĢtir. Dava süreci devam etmektedir.
Turkcell, BTK‟nın Ġmtiyaz SözleĢmesi kapsamında uyguladığı cezai Ģarta iliĢkin kurul kararı ve bu kararın
tebliğini içeren iĢleminin iptali istemiyle, Hazine MüsteĢarlığı ve Bilgi Teknolojileri ĠletiĢim Kurumu aleyhinde
DanıĢtay nezdinde bir iptal davası açmıĢtır. DanıĢtay yürütmenin durdurulması talebimizin reddine karar vermiĢ
olup, bu karara Turkcell tarafından itiraz edilmiĢtir. Dava süreci devam etmektedir.
BTK ayrıca, Turkcell‟e gönderdiği 5 Ağustos 2013 tarihli yazısıyla, Hazine MüsteĢarlığı Hazine Kontrolörleri
Kurulu‟nun raporuna dayanarak, 30 Nisan 2009 – 31 Aralık 2009 döneminde 3G Ġmtiyaz SözleĢmesine göre
KMKP‟nin 28 TL eksik ödendiğini ileri sürerek bu tutarın ödenmesini talep etmiĢtir. Turkcell BTK‟nın ilave
KMKP talebine iliĢkin karar ve iĢleminin iptali için DanıĢtay nezdinde, BTK aleyhine bir dava açmıĢtır. Dava
devam etmektedir.
62
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
BTK‟nın 1 Ağustos 2013 ve 5 Ağustos 2013 tarihli yazıları ile Turkcell‟e göndermiĢ olduğu kararlara iliĢkin
tutarlar için toplam 5.195 TL, 12 Eylül 2013 tarihinde BTK‟ya ihtirazi kayıtla ödenmiĢtir. 31 Aralık 2013 tarihi
itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolarda, söz konusu tutarlar gider olarak kaydedilmiĢtir.
10.61 Baz Ġstasyonlarının Kurulum Alanlarında Münhasır AnlaĢmalara ĠliĢkin Rekabet Kurulu Kararının
Ġptali Üzerine BaĢlatılan SoruĢturma
Daha önce Rekabet Kurulu tarafından, Turkcell hakkında baz istasyonlarının kurulması ve iĢletilmesi için
kullanılacak alanlar için yapılan sözleĢmelerde münhasırlık hükümlerinin yer aldığı ve bu durumun rakiplere
pazarı kapattığı iddiasına iliĢkin olarak bir önaraĢtırma baĢlatılmıĢ; önaraĢtırma sonrasında Kurul, 22 Nisan
2009 tarihli kararı ile Turkcell hakkında soruĢturma açılmasına gerek olmadığına karar vermiĢtir. Anılan kararın
DanıĢtay 13. Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine, Rekabet Kurulu Turkcell hakkında soruĢturma açılmasına
karar verildiğini bir yazı ile bildirmiĢtir. Söz konusu yazı 16 Ağustos 2013 tarihinde Turkcell‟e tebliğ edilmiĢtir.
SoruĢturma bildirimine yönelik yazılı savunmalarımız ve talep edilen bilgiler süresi içerisinde Kurum‟a
sunulmuĢtur. Rekabet Kurulu soruĢturma süresinin 2 ay uzatılmasına karar vermiĢtir. SoruĢturma raporu
ġirketimize tebliğ edilmiĢ olup, rapora iliĢkin savunma ve cevaplarımız süresi içerisinde Kurum‟a iletilecektir.
10.62 Fokus ĠnĢaat ve Turizm San. Tic. A.ġ. ile ihtilaflar
Fokus ĠnĢaat ve Turizm San. Tic. A.ġ. (“Fokus”) ile Superonline arasında Ankara ġehiriçi Fiberoptik Kablolu
EriĢim ġebekeleri Tesisi SözleĢmesi imzalanmıĢtır. Fokus sözleĢmeyi feshetmiĢ ve 24 Nisan 2013 tarihinde
tazminat davası açmıĢ ve bu sözleĢmenin feshi sonucunda uğradıkları zararları talep etmiĢtir. Fokus tarafından
bu tazminat davası ile yapılmıĢ iĢlerin ödenmeyen kısmı olarak 10.636 TL ve ayrıca iĢ emri verilen kısma
karĢılık 24.997 TL ve temerrüt faizi talep edilmiĢ, ayrıca gelir kaybı olduğu iddia edilen 53.756 TL müspet
zararları saklı tutulmuĢtur.
Turkcell Superonline tarafından Fokus‟a karĢı sözleĢmenin Fokus tarafından haksız feshi ve borçlu temerrüdü
sebebiyle toplam 9.324 TL bedelli alacak davası açılmıĢtır.
Turkcell Superonline‟ın açtığı dava ile Fokus tarafından açılan davanın birleĢtirilmesine iliĢkin talebi kabul
edilmiĢtir. Her iki davada da dilekçeler teatisi sona ermiĢtir. Dava süreci devam etmektedir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır.
10.63 GüreĢ Federasyonu’nun Turkcell Reklamlarına ĠliĢkin Olarak Açtığı Dava
Türkiye GüreĢ Federasyonu, “Türkiye GüreĢ Federasyonu” ve “Turkish Wrestling Federation” ibarelerinin
izinsiz olarak Turkcell'in reklamlarında kullanıldığı ve bu sebeple 2.500 TL'lik zarara uğradığı iddiasıyla, bu
zararın tazmini talebiyle dava açmıĢtır. Mahkeme dosyada bilirkiĢi raporu alınmasına karar vermiĢtir. Rapor
Turkcell lehinedir. GüreĢ Federasyonu rapora itiraz etmiĢtir. Mahkeme davanın Turkcell lehine reddine karar
vermiĢtir. Mahkeme kararı Türkiye GüreĢ Federasyonu tarafından temyiz edilmiĢtir. Turkcell tarafından süresi
içerisinde temyize cevap verilecektir.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel olmaması nedeni ile 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır (31 Aralık 2013: Yoktur).
63
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
10.64 BTK Tarafından Uluslararası DolaĢım Aramaları Hakkında BaĢlatılan SoruĢturma
BTK, Turkcell‟in uluslararası aramalara iliĢkin olarak tüm tarife ve kampanyalarına iliĢkin yürütülen denetim
neticesinde, 23 Ocak 2013 tarihli kararı Turkcell hakkında soruĢturma açılmasına karar vermiĢtir. SoruĢturma
kapsamı; uluslararası dolaĢım yapan bazı abonelerin fazladan ücretlendirildiği tespit edilmekle birlikte bu
uygulamaların boyutlarının tespit edilmesidir. SoruĢturma kapsamında, 15 Nisan 2013 -19 Nisan 2013 tarihleri
arasında bir denetim gerçekleĢtirilmiĢtir. SoruĢturma sonucunda Kurul tarafından mevzuata aykırılık olmadığına
karar verilmiĢtir.
10.65 BTK Tarafından yürütülen Kullanım miktarı sınırlı hizmetlere iliĢkin denetim
BTK, Turkcell‟in kullanım miktarı sınırlı hizmetlere iliĢkin kararlara uygun faaliyet yürütüp yürütmediğinin
incelemesi sonucunda 4 Aralık 2013 tarihli Kurul kararı ile kullanım miktarı sınırlı hizmetlere iliĢkin Kurul
kararına aykırılık nedeniyle Turkcell hakkında 18.539 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına ve vergiler
dahil 37.184 TL‟ye tekabül eden paket aĢım tutarının da 6 ay içerisinde abonelere iade edilmesine karar
vermiĢtir.
18.539 TL tutarındaki idari para cezası, BTK kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde %25 oranında
indirimden yararlanılarak 13.905 TL olarak 31 Ocak 2014 tarihinde ödenmiĢ olup, Turkcell tarafından, 4 ġubat
2014 tarihinde, anılan karar ve iĢlemlerin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açılmıĢtır. Davada
henüz bir geliĢme yaĢanmamıĢtır.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, paket aĢım tutarının abonelere iade yükümlülüğünün yerine getirilmesi için,
ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Mart 2014
itibariyle hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır.
10.66 BTK tarafından baĢlatılan Abonelik SözleĢmeleri ve Faturalamaya iliĢkin Ġnceleme
BTK; abonelik sözleĢmelerinde yer alması gereken hususlara yer verilip verilmediği, mevzuat gereği abonelik
sözleĢmesi ile birlikte muhafaza edilmesi gereken belgelerin mevzuata uyumu ve örnekleme yoluyla
belirlenecek tarife paketleri için doğru faturalama yapılıp yapılmadığı konularında inceleme baĢlatmıĢtır.
Ġnceleme sonucunda alınan 17 Aralık 2013 tarihli kararı ile 1.775 TL tutarında para cezasına hükmetmiĢtir.
Ġdari para cezası, kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde %25 oranında indirimden yararlanılarak
1.331 TL olarak 18 ġubat 2014 tarihinde ödenmiĢtir.
10.67 BTK tarafından baĢlatılan Bayi ve Çağrı Merkezlerinde Abonelere ait KiĢisel Verilerin Gizliliğine iliĢkin
Ġnceleme
BTK tarafından, Turkcell bayi ve çağrı merkezlerinde abonelere ait kiĢisel verilerin gizliliği ve güvenliğinin
sağlanıp sağlanmadığına yönelik baĢlatılan inceleme sonucunda Kurul, 23 Ocak 2014 tarihli kararı ile 1.413 TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir. Turkcell tarafından, 28 Mart 2014 tarihinde, anılan
kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açılmıĢtır. Dava süreci devam etmektedir.
Ġdari para cezası, kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde %25 oranında indirimden yararlanılarak
1.059 TL olarak ödeneceği için 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal tablolarda
ilgili tutar için karĢılık ayrılmıĢtır.
64
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
10.68 BTK tarafından baĢlatılan 2010-2011 yılları Telsiz Ücretlerine Esas Abone Sayılarına iliĢkin denetim
BTK Turkcell hakkında; 2010-2011 yılları için BTK‟ya gönderilen telsiz ruhsatname ve telsiz kullanım
ücretlerine esas abone sayıları ile ilgili bildirimlerde yer alan bilgilerin doğruluğunun denetlenmesini inceleme
baĢlatmıĢtır.
Denetim kapsamında hazırlanan inceleme sorgusu 31 Temmuz 2013 tarihinde tebliğ edilmiĢtir. Ġnceleme
sorgusu kapsamında 2010 ve 2011 yıllarında toplam 67.497 TL tutarında telsiz ruhsatname ve kullanım
ücretinin eksik ödendiği iddiası yer almakta ve ihlal nedeniyle idari para cezası uygulanması gerektiği ileri
sürülmektedir. Ġnceleme sorgusuna iliĢkin yazılı savunma 2 Eylül 2013 tarihinde Kurum‟a sunulmuĢtur. Ayrıca
sözlü savunma talep edilmiĢtir. Konuya iliĢkin sözlü savunma toplantısı 11 Aralık 2013 tarihinde
gerçekleĢtirilmiĢtir.
BTK; 2010-2011 dönemlerinde telsiz ruhsat ve kullanım ücretlerinde 4.512 TL eksik ödemeye yol açan
uygulamaları sebebiyle Turkcell‟in uyarılmasına, 2010-2011 yıllarında 62.399 TL eksik ödemeye yol açtığı
belirtilen Turkcell hakkında 2.648 TL idari para cezası uygulanmasına ve bu inceleme dıĢında kalan dönemler
için telsiz ücretlerine iliĢkin yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilip getirilmediğinin tespiti amacıyla
soruĢturma açılmasına karar vermiĢtir.
Ġdari para cezası, kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, 17 Nisan 2014 tarihinde, %25 oranında
indirimden yararlanılarak 1.986 TL olarak ödendiği için 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda ilgili tutar için karĢılık ayrılmıĢtır.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, eksik ödendiği belirtilen telsiz ruhsat ve kullanım ücretlerine iliĢkin
yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz
olması nedeni ile 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet konsolide finansal tablolarda herhangi bir
karĢılık ayrılmamıĢtır.
10.69 BTK tarafından baĢlatılan 2012 yılı Telsiz Ücretlerine Esas Abone Sayılarına iliĢkin Denetim
BTK, Turkcell hakkında 2012 yılı için BTK‟ya gönderilen telsiz ruhsatname ve kullanım ücretlerine esas abone
sayıları ile ilgili bildirimlerde yer alan bilgilerin doğruluğunun denetlenmesini teminen inceleme baĢlatmıĢ ve
yerinde inceleme gerçekleĢtirmiĢtir.
Denetim kapsamında hazırlanan Ġnceleme Sorgusu, 3 ġubat 2014 tarihinde Turkcell‟e iletilmiĢtir. Ġnceleme
Sorgusunda yer alan ihlal iddiaları kapsamında, iki ayrı idari para cezası uygulanması ve 2012 yılında eksik
ödendiği ileri sürülen 45.509 TL‟nin Turkcell‟den tahsil edilmesi gerektiği belirtilmiĢtir. Yazılı savunma süresi
içinde hazırlanarak Kurum‟a sunulmuĢtur.
ġirket Yönetimi‟nin görüĢüne göre, yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların
iĢletmeden çıkma ihtimalinin belirsiz olması nedeni ile 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır.
65
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar
Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu
kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla
ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul
tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından
yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul
onayına sunulamamıştır.
10.70 BTK tarafından baĢlatılan Numara TaĢınabilirliğine ĠliĢkin Ġnceleme
BTK tarafından Turkcell hakkında, numara taĢınabilirliği uygulamalarının mevzuata uygunluğuna iliĢkin
baĢlatılan inceleme sonucunda, Kurul‟un 21 Ocak 2014 tarihli kararı ile Turkcell hakkında toplam 1.059 TL
para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir.
Ġdari para cezası, kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde, 1 Nisan 2014 tarihinde, %25 oranında
indirimden yararlanılarak 795 TL olarak ödendiği için 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda ilgili tutar için karĢılık ayrılmıĢtır.
Turkcell tarafından, 21 Nisan 2014 tarihinde, anılan kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava
açılmıĢtır.
10.71 BTK tarafından baĢlatılan 149 Sayılı Kurul Kararına iliĢkin denetim
BTK tarafından; Turkcell‟in Ģebeke içi ücretlerinin alt sınırına belirleme getiren 149 sayılı Kurul Kararı ve bu
karar ile bağlantılı olarak tesis edilen diğer Kurul Kararlarına uygun faaliyet yürütüp yürütmediğinin
incelenmesine karar verilmiĢtir.
Ġnceleme sonucunda alınan kararda; Kurum‟a yanlıĢ ve yanıltıcı veri sunma, kayıtları saklama yükümlülüğüne
uymama gerekçeleriyle, toplamda 4.061 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. Turkcell
tarafından, 21 Nisan 2014 tarihinde, anılan kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açılmıĢtır.
Ġdari para cezası, kararının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde %25 oranında indirimden yararlanılarak
1 Nisan 2014 tarihinde 3.046 TL olarak ödendiği için, 31 Mart 2014 itibariyle hazırlanan ara dönem özet
konsolide finansal tablolarda ilgili tutar için karĢılık ayrılmıĢtır.
10.72 BTK tarafından baĢlatılan Telsiz Ücretlerine Esas Abone Sayıları SoruĢturması
BTK tarafından 11 Aralık 2013 tarihli Kurul Kararı‟nın 7. Maddesi uyarınca telsiz ücretlerine esas abone
sayıları bildirimlerinin doğruluğunun denetlenmesi amacıyla 2010-2011 dönemi dıĢında kalan dönemler için
soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. SoruĢturma kapsamında 7 Nisan 2014 tarihinde bir yerinde inceleme
gerçekleĢmiĢ olup, yerinde inceleme sonucu talep edilen bir kısım bilgiler 21 Nisan 2014 tarihinde Kurum‟a
iletilmiĢtir.
66
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait
konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli
Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına
sunulamamıştır.
11
TAAHHÜTLER
(a)
Verilen banka teminat mektupları ve garantiler:
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ġirket‟in teminat, rehin ve ipotek (“TRĠ”) pozisyonuna iliĢkin tabloları aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Mart 2014
A. Kendi tüzel kiĢiliği adına vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı
Teminat
Rehin
Ġpotek
B. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiĢ olduğu
TRĠ‟lerin toplam tutarı
Teminat
Rehin
Ġpotek
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kiĢilerin
borcunu temin amacıyla vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı
Teminat
Rehin
Ġpotek
D. Diğer verilen TRĠ‟lerin toplam tutarı
i.Ana ortak lehine vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin
Teminat
Rehin
Ġpotek
ii.B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup Ģirketleri lehine
vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı
Teminat
Rehin
Ġpotek
iii.C maddesi kapsamına girmeyen 3. KiĢiler lehine vermiĢ olduğu
TRĠ‟lerin toplam tutarı
Teminat
Rehin
Ġpotek
Toplam TRĠ
TL KarĢılığı
476.405
476.405
-
TL
330.451
330.451
-
ABD
Doları
24.325
24.325
-
2.921.623
2.921.623
-
327.200
327.200
-
1.181.205
1.181.205
-
2.600
2.600
-
-
-
2.696.638
2.696.638
-
327.200
327.200
-
1.106.594
1.106.594
-
2.600
2.600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.398.028
657.651
1.205.530
27.890
10.630.424
5.150
3.177.947
665.163
1.130.323
28.413
12.306.650
5.150
Avro
25.290
25.290
-
BYR
10.630.424
10.630.424
-
AZN
5.150
5.150
-
TL KarĢılığı
481.309
481.309
-
TL
337.963
337.963
-
ABD Doları
23.729
23.729
-
Avro
25.813
25.813
-
BYR
12.306.650
12.306.650
-
AZN
5.150
5.150
-
ġirket‟in vermiĢ olduğu diğer TRĠ‟ler yoktur (31 Aralık 2013: Yoktur).
67
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal
tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010
tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel
Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter
sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait
konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
(b)
Satın alma taahhütleri
ġirket‟in 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla maddi duran varlık, envanter ile sponsorluk ve reklam hizmet
alımı ile ilgili toplam 1.017.530 TL (31 Aralık 2013: 989.665 TL) tutarında satın alma taahhütleri
bulunmaktadır. Satın alma taahhütlerine iliĢkin ödemeler, ilgili sözleĢmeleri uyarınca 7 yıllık döneme
yayılmıĢtır.
12
SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ
Temettü
Turkcell‟in 23 Mart 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ġirket‟in 2010 yılındaki faaliyetleri
neticesinde oluĢan 1.771.596 TL tutarındaki dağıtılabilir karından kanunlara göre ayrılması gereken
birinci tertip yasal yedek akçelerin düĢülmesinden sonra kalan 1.328.697 TL tutarındaki karın Turkcell
hissedarlarına nakit olarak dağıtılması teklif edilmiĢtir. Bu suretle 1 TL nominal değerinde beher hisse
için nakit temettü tutarı 0,6039532 tam TL‟dir. Bu temettü teklifi 21 Nisan 2011 tarihinde gerçekleĢen
olağan, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleĢen olağanüstü Genel Kurul
Toplantılarında tartıĢılmıĢ ancak onaylanmamıĢtır. 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013
tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamıĢ ve bu nedenle
temettü teklifi görüĢülememiĢtir.
Turkcell‟in %28 oranında iĢtiraki olan Azerinteltek, 25 ġubat 2014 tarihli olağan Genel Kurul
toplantısında, 227 AZN (31 Mart 2014 tarihi itibariyle 642 TL) tutarında temettü dağıtım kararı almıĢtır.
2013 yılına iliĢkin toplam 227 AZN tutarındaki temettü ödemesi 19 Mart 2014 ve 27 Mart 2014
tarihlerinde iki parça olarak gerçekleĢmiĢtir.
25 Şubat 2014 tarihli olağan Genel Kurul toplantısında, 2014 yılı boyunca ara dönemlerde elde edilen
karın, kısa vadeli borçlarının ödenmesinden ve ortaklık anlaşmasından doğan borçların yerine
getirilmesinden sonra, ortakların payları oranında avans olarak ödenmesine karar verilmiştir. Genel
Kurul toplantısında alınan karara istinaden, Azerinteltek Yönetim Kurulu 17 Nisan 2014 tarihinde 2014
yılı ilk çeyreğinde gerçekleşen 3.631 AZN (31 Mart 2014 tarihi itibariyle 10.139 TL) tutarındaki karın
dağıtılması kararını almıştır. 2014 yılına ilişkin 3.631 AZN tutarındaki temettü ödemesinin 15 Mayıs
2014 tarihinde yapılması planlanmaktadır.
13
FĠNANSMAN GELĠRĠ VE GĠDERLERĠ
31 Mart 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren üç aylık ara hesap dönemlerinde, net finansman
(gideri)/geliri sırasıyla (556.698) TL ve (86.321) TL‟dir. 31 Mart 2014 ve 31 Mart 2013 tarihlerinde
sona eren 3 aylık ara hesap dönemlerine iliĢkin net finansal gider/gelir esas olarak kur farkı giderinden
oluĢmaktadır.
14
ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠR VE GĠDERLER
31 Mart 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren üç aylık ara hesap dönemlerinde, net esas faaliyetler
geliri/(gideri) sırasıyla 255.857 TL ve 211.618 TL‟dir. 31 Mart 2014 ve 31 Mart 2013 tarihlerinde sona
eren 3 aylık ara hesap dönemine iliĢkin net esas faaliyetlerden diğer gelir/(gider) esas olarak 3 aydan
kısa vadeli mevduattan elde edilen faiz gelirlerinden ve kur farklarından oluĢmaktadır.
68
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal
tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı, 22 Şubat 2012 ve 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010
tarihinde sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel
Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter
sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait
konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
15
YATIRIM FAALĠYETLERĠNDEN GELĠR VE GĠDERLER
31 Mart 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren üç aylık ara hesap dönemlerinde, net yatırım faaliyetleri
(gideri) / geliri sırasıyla (5.911) TL ve 3.804 TL‟dir. 31 Mart 2014 ve 31 Mart 2013 tarihlerinde sona
eren 3 aylık ara hesap dönemlerine iliĢkin net yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan gelir/(gider) esas
olarak, Belarus Telekom iktisabına ilişkin ertelenmiş ödeme yükümlülüğüne ilişkin iskonto gideri/geliri
ve kur farkı giderinden, sabit kıymet satıĢı gelirlerinden ve menkul kıymet satıĢı gelirlerinden
oluĢmaktadır.
16
GELĠR VERGĠLERĠ
31 Mart 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren üç aylık ara hesap döneminde etkin vergi oranları sırasıyla
%50 ve %20‟dir.
Astelit ve Belarus Telekom‟un kullanılmamıĢ mali zararların veya vergi avantajlarının kullanılmasına
yetecek tutarlarda vergilendirilebilir gelir elde etme olanağı olmadığı için, Astelit ve Belarus
Telekom‟un mali zararlarına iliĢkin herhangi bir vergi aktifi kayda alınmamıĢtır.
17
PAY BAġINA KAZANÇ
31 Mart 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren üç aylık ara hesap dönemlerine ait hisse baĢına kazanç
tutarları, sırasıyla 360.638 TL ve 566.941 TL tutarındaki ana ortaklığa ait dönem karının ilgili dönemler
içindeki ağırlıklı ortalama pay adetlerine bölünmesiyle hesaplanmıĢtır.
31 Mart 2014 31 Mart 2013
Ana ortaklık paylarına düĢen net kar
Hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı:
Adi hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı
Nominal değeri 0,001 TL olan hisse baĢına kazanç / (kayıp)
(kısaltılmamıĢ tam TL)
18
360.638
566.941
2.200.000.000
2.200.000.000
0,1639
0,2577
FĠNANSAL ARAÇLAR
Finansal Borçlar
Kısa vadeli finansal borçlar
Kısa vadeli teminatsız banka kredileri
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli teminatsız banka kredilerinin kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli teminatlı banka kredilerinin kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli finansal kiralama borçlarının kısa vadeli kısımları
Uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli teminatsız banka kredileri
Uzun vadeli teminatlı banka kredileri
Finansal kiralama iĢlemlerinden borçlar
69
31 Mart 2014
1.389.641
1.389.641
31 Aralık 2013
1.174.657
1.174.657
762.293
712.231
45.099
4.963
629.868
580.812
43.558
5.498
1.363.541
1.317.939
9.252
36.350
1.528.480
1.479.164
9.793
39.523
3.515.475
3.333.005
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren finansal yıla ait
konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli
Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına
sunulamamıştır.
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, kredilerin detayı aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
31 Mart 2014
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri
Teminatsız banka kredileri*
Teminatlı banka kredileri**
Teminatlı banka kredileri***
Finansal kiralama borçları
Finansal kiralama borçları
Para
birimi
Vade
Faiz
Türü
Faiz Oranı
ABD Doları
ABD Doları
TL
HRV
TL
Avro
BYR
Avro
ABD Doları
2014-2018
2014-2016
2014-2016
2014
2013
2014
2020
2014-2024
2014-2016
DeğiĢken
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
DeğiĢken
Sabit
Sabit
Sabit
Libor+%1,1-%3,5
%2,24-%8,0
%8,3-%10,0
%23
Libor+%3,465
%12-%16
%3,35
%0,68-%8,0
*
Faizsiz spot kredilerden oluĢmaktadır.
**
System Capital Management (“SCM”) tarafından teminat altına alınmıĢtır.
***
Belarus Cumhuriyeti Hükümeti tarafından teminat altına alınmıĢtır.
70
TL
2.710.791
378.590
328.623
1.807
42.073
12.278
39.951
1.362
3.515.475
Faiz Oranı
Libor+%1,3-%3,5
%1,3-%8,0
%8,3-%10,0
Libor+%3,465
%12-%16
%3,35
%0,68-%4,64
TL
2.429.508
476.060
328.558
507
40.456
12.895
43.380
1.641
3.333.005
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal
tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde
sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul
toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara
ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Astelit‟in 1 ġubat 2012 tarihi itibarıyla, Euroasia kredilerinden 150.165 ABD Doları ve Financell
kredilerinden 172.799 ABD Doları tutarında kredi borç ödemeleri bulunmaktadır. Haziran 2011‟den
itibaren Astelit ödeme yükümlülüklerini yerine getirememiĢ ve ġirket Yönetim Kurulu krediler için
Astelit‟e feragatnameler vererek ödeme vadelerini 1 ġubat 2012 tarihine kadar uzatmıĢtır. Ancak ġirket
Yönetim Kurulu 1 ġubat 2012 tarihinden sonra ödeme vadelerinin uzatılması konusunda mutabakata
varamamıĢ ve vadenin uzatılmasına karar vermemiĢtir. Sonuç olarak, Astelit toplam 322.964 ABD Doları
tutarındaki kredi borçlarını ilgili vade tarihlerinde ödeyememiĢ olup, kredi sözleĢmelerinden doğan
yükümlülüklerini yerine getirememiĢtir (31 Mart 2014 itibarıyla, yapılan ara ödemelerin dikkate alınması
sonrasında Astelit‟in tahakkuk eden yükümlülüklerinin toplamı 600.856 ABD Doları‟dır). Astelit‟in bu
temerrüdü, Financell‟in 553.886 ABD Doları tutarında (ġirket‟in 150.000 ABD Doları tutarındaki garanti
ödemesi ve diğer anapara geri ödemeleri sonrasında 141.812 ABD Doları‟na düĢmüĢtür) beĢ kredi
anlaĢmasındaki (üç kredi anlaĢmasına düĢmüĢtür) çapraz temerrüdü tetiklemiĢtir ve bu krediler ile ilgili
feragatnameler 31 Mart 2014 tarihinden önce alınmıĢtır. Garanti kapsamda Financell‟in Astelit hisseleri
ve Astelit‟in banka hesapları da dahil olmak üzere tüm varlıkları üzerinde rehini vardır. Ek olarak
Financell‟in System Capital Management Limited‟ın (“SCM”) sahip olduğu Euroasia hisseleri üzerinde
ikinci dereceden ipoteği ile birlikte SCM‟nin verdiği teminat ve garanti bulunmaktadır. Financell‟in
belirli durumlarda rehin ve garantinin uygulanmasını baĢlatma hakkı bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen
Eurasia ve Financell kredilerine ek olarak, Astelit 39.671 ABD Doları tutarındaki SCM kredisinde de
temerrüde düĢmüĢtür.
Aynı Ģekilde, Astelit‟in %100 sermayedarı olan Euroasia, Astelit‟i finanse etmek için kullandığı 150.000
ABD Doları tutarındaki kredi ile ilgili yükümlülüklerini vadesi olan 30 Mart 2012 tarihinde yerine
getirememiĢtir. Kredinin garantörü konumunda olan Turkcell, ilgili bankalara 6 Nisan 2012 tarihinde
150.000 ABD Doları ödemeyi yapmıĢtır. ġirket‟in yapmıĢ olduğu garantörlük sözleĢmesi sonucunda
SCM‟nin sahip olduğu Euroasia hisseleri üzerinde birinci dereceden rehin hakkı bulunmaktadır. ġirket‟in
belirli durumlarda garantör olarak yaptığı bu ödeme sonucunda Euroasia hisseleri üzerinde ġirket lehine
konan bu rehini uygulama hakkı bulunmaktadır. Euroasia‟nın bu temerrüdü, Ģimdiki değeri 141.812 ABD
Doları tutarında olan dört kredi anlaĢmasındaki (yukarıda belirtilenler ile aynı, sayısı üçe düĢmüĢ olan
krediler) çapraz temerrüdü tetiklemiĢtir. Astelit‟in ileride oluĢabilecek ödeme yükümlülüklerinin yerine
getirilememesi durumunu da içeren ilgili feragatnamelerin 25 Temmuz 2012 tarihinde alınmasıyla bu
krediler 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal durum tablolarında kredi
sözleĢmelerinde yer alan vadelerine göre sınıflanmıĢtır. Bu temerrüt hali sebebiyle, SCM‟nin krediye
bağlı geri ödemeleri derhal talep etme hakkı mevcuttur ancak bu hakların teminatı olarak tescil
edilmiĢ/mevcut bir rehin hakkı yoktur.
ġirket‟in Yönetim Kurulu, Financell‟in ġirket finansmanında kullandığı krediler ile ilgili bankalara olan
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için verdiği garantiyi uzatma kararı almıĢtır. Bu garanti 410.650
ABD Doları anapara, faiz ve diğer maliyet, gider ve ücretlerin toplamına kadar olacaktır. Bu garanti
Astelit‟in Financell ile imzalanan kredi sözleĢmelerinden doğan ve vadesi gelen ödemeleri ile henüz
vadesi gelmemiĢ olan Financell‟in Astelit‟e verdiği kredileri içermektedir.
71
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar
Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli
ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde sona
eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs
2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide
finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
19
FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ
Yabancı Para Riski
Yabancı para riski herhangi bir finansal aracın değerinin döviz kurundaki değiĢikliğe bağlı olarak değiĢmesinden doğan risktir. ġirket için söz konusu riski oluĢturan temel
yabancı para birimleri ABD Doları ve Avro‟dur. 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, ġirket‟in yabancı para pozisyonu aĢağıdaki tabloda anapara tutarları
üzerinden sunulmuĢtur.
1. Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar(Kasa, Banka Hesapları dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12)
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
19. Finansal Durum Tablosu DıĢı Türev Araçların Net
Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Aktif Karakterli Finansal Durum Tablosu DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerinin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Finansal Durum Tablosu DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerinin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu
72
TL KarĢılığı
167.595
1.588.727
36.365
1.792.687
389.802
6.581
396.383
2.189.070
217.664
1.915.334
18.553
2.151.551
1.194.199
189.183
1.383.382
3.534.933
31 Mart 2014
ABD Doları
26.620
722.200
11.097
759.917
178.008
79
178.087
938.004
87.350
855.915
2.691
945.956
525.862
86.393
612.255
1.558.211
Avro
36.347
2.412
4.012
42.771
2.131
2.131
44.902
8.774
13.651
4.210
26.635
14.188
14.188
40.823
TL KarĢılığı
174.798
1.410.654
27.692
1.613.144
357.792
6.672
364.464
1.977.608
363.613
1.607.783
15.297
1.986.693
1.367.753
176.934
1.544.687
3.531.380
31 Aralık 2013
ABD Doları
28.801
660.426
8.298
697.525
167.639
194
167.833
865.358
148.379
734.031
2.569
884.979
619.155
82.900
702.055
1.587.034
Avro
38.593
377
3.399
42.369
2.131
2.131
44.500
15.981
14.010
3.342
33.333
15.764
15.764
49.097
(1.345.863)
(1.735.665)
(620.207)
(798.215)
4.079
4.079
(1.553.772)
(1.911.564)
(721.676)
(889.315)
(4.597)
(4.597)
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal
tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde
sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul
toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara
ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
31 Mart 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla kullanılan döviz kurları aĢağıdaki gibidir:
Ortalama Döviz
Kurları
31 Mart 2014
31 Mart 2013
ABD Doları/TL
Avro/TL
ABD Doları/BYR
ABD Doları/HRV
2,2253
3,0410
9.697
9,1510
KapanıĢ Kurları
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
1,7865
2,3595
8.627
7,9930
2,1898
3,0072
9.870
10,9546
2,1343
2,9365
9.510
7,9930
Duyarlılık analizi
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla TL, HRV ve BYR‟nin aĢağıda belirtilen yabancı paralar
karĢısında %10 değer kazanması/kaybetmesi durumunda vergi öncesi gelir tablosu aĢağıdaki Ģekilde
etkilenecektir. Analiz yapılırken, baĢta faiz oranları olmak üzere diğer bütün değiĢkenlerin sabit kaldığı
varsayılmıĢtır.
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Mart 2014
Kar/Zarar
Yabancı paranın değer
Yabancı paranın değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları'nın TL KarĢısında %10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
(174.794)
174.794
2- ABD Doları riskinden korunan
kısım (-)
(174.794)
174.794
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz riskinden korunan
kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki
(7+8)
TOPLAM (3+6+9)
Özkaynaklar
Yabancı
paranın değer
Yabancı paranın
kazanması
değer kaybetmesi
38.980
(38.980)
38.980
(38.980)
1.226
1.226
(1.226)
(1.226)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(173.567)
173.567
38.980
(38.980)
73
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal
tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde
sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul
toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara
ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2013
Kar/Zarar
Yabancı paranın değer
Yabancı paranın değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları'nın TL KarĢısında %10 değer kazanması/kaybetmesi halinde
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
(189.807)
189.807
2- ABD Doları riskinden korunan
kısım (-)
(189.807)
189.807
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz riskinden korunan
kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları Net Etki
(7+8)
TOPLAM (3+6+9)
(1.350)
(1.350)
1.350
1.350
-
-
-
-
(191.157)
191.157
Özkaynaklar
Yabancı
paranın değer
Yabancı paranın
kazanması
değer kaybetmesi
35.779
(35.779)
35.779
(35.779)
-
-
-
-
35.779
(35.779)
Makul Değer:
Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları:
ġirket‟in bazı finansal varlık ve finansal yükümlülükleri her bilanço tarihinde gerçeğe uygun değerlerinden
finansal tablolara yansıtılır. AĢağıdaki tablo söz konusu finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun
değerlerinin nasıl belirlendiği bilgisini vermektedir:
Gerçeğe uygun değer
31 Mart
2014
Opsiyon SözleĢmeleri
Belarus Telekom iktisabına
iliĢkin ertelenmiĢ ödemeler
Gerçeğe
uygun
seviyesi
31 Aralık
2013
Değerleme tekniği
(1.789)
(2.122)
Seviye 2
Finansal kurumların kote ettiği
fiyatlar
(158.209)
(147.382)
Seviye 3
Net bugünkü değer (*)
(*) Gelecek dönemlerde yapılacak toplam ödeme 100.000 ABD Doları olup Belarus Telekom‟un finansal
performansına bağlı olarak ödenecektir. Gerçeğe uygun değer hesaplamasında %5,6 kullanılmıĢtır (31 Aralık 2013:
%6,1). ġirket Yönetimi ödemenin 2020 yılının ilk çeyreğinde (31 Aralık 2013: 2020 yılının ilk çeyreğinde)
yapılmasını öngörmektedir. Gözlemlenebilir veriye dayanmayan girdiler ile gerçeğe uygun değer iliĢkisi: iskonto
oranı arttıkça gerçeğe uygun değer azalır.
Cari dönemde seviye 1 ve 2 arasında transfer gerçekleĢmemiĢtir.
74
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal
tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde
sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul
toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara
ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
20
BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR
Metronet ĠletiĢim Teknoloji A.ġ‟nin (“Metronet”) hisselerinin tamamının Turkcell Superonline tarafından
satın alınması ile ilgili olarak, gerekli onayların alınmasının ardından hisse alımı 15 Nisan 2014 tarihi
itibarıyla tamamlanmıĢtır.
21
FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR
Geçmiş Yıl Finansal Tablolarının Yeniden Düzenlenmesi
ġirket SPK‟nın 7 Haziran 2013 tarihli finansal tablo ve dipnot formatları hakkında duyurusuna uyumlu
olarak konsolide finansal tablolarını hazırlarken, özet konsolide kar veya zarar tablosu ve özet konsolide
nakit akıĢ tablosu kalemlerinin gösterimi ve sınıflandırılması değiĢtiğinden dolayı karĢılaĢtırılabilirlik
sağlamak amacıyla, önceki dönem özet konsolide kar veya zarar tablosu ve özet konsolide nakit akıĢ
tablolarını da buna uygun olarak yeniden sınıflandırmıĢtır. Yapılan sınıflamaların önceki dönem
özkaynaklarına ve net dönem karı/(zararı)‟na bir etkisi bulunmamaktadır. Buna göre önceki dönem
konsolide finansal tablolarına yapılan sınıflamalar aĢağıdaki tabloda detaylandırılmıĢtır.
Esas faaliyetlerden diğer gelirler kalemi sınıflamaları (223.541 TL), daha önce finansal gelirler hesabında
gösterilen 3 aydan kısa vadeli mevduattan elde ettiği faiz geliri (109.237 TL), geç ödeme ve kontratlı
alacaklar faiz geliri (19.511 TL), distribütör vade farkı geliri (29.909 TL), daha önce finansal gelirler
hesabında gösterilen net kur farkı gelirinden (55.929 TL) ve diğer sınıflamalardan (8.955 TL) oluĢmaktadır.
Esas faaliyetlerden diğer giderler kalemi sınıflamaları (11.923 TL), daha önce finansal giderler hesabında
gösterilen iskonto gideri (3.517 TL), dava konusu faiz gideri (1.883 TL), azınlık payları adına katlanılan
sermaye maliyetleri (2.944 TL) ve diğer sınıflamalardan (3.579 TL) oluĢmaktadır.
Yatırım faaliyetlerden diğer gelirler kalemi sınıflamaları (5.341 TL), daha önce finansal giderler hesabında
gösterilen iskonto geliri (2.948 TL), menkul kıymet satıĢ karı (926 TL), sabit kıymet satıĢ karı (774 TL) ve
diğer sınıflamalardan (693 TL) oluĢmaktadır.
Yatırım faaliyetlerinden diğer giderler sınıflamaları (1.537 TL), daha önce finansal giderler hesabında
gösterilen kur farkı giderlerinden (1.387 TL) ve diğer sınıflamalardan (150 TL) oluĢmaktadır.
75
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal
tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde
sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul
toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara
ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
KAR VEYA ZARAR KISMI
Daha önce raporlanan (*)
31 Mart 2013
Sınıflamalar
Yeniden düzenlenmiĢ (**)
31 Mart 2013
2.688.399
(1.685.716)
1.002.683
-
2.688.399
(1.685.716)
1.002.683
(128.941)
(425.028)
7.317
(7.532)
448.499
223.541
(11.923)
(7.317)
7.532
(128.941)
(425.028)
223.541
(11.923)
660.332
-
5.341
(1.537)
5.341
(1.537)
68.575
-
68.575
Hasılat
SatıĢların maliyeti (-)
BRÜT KAR
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)
ESAS FAALĠYET KARI
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
karlarından paylar
FĠNANSMAN GELĠRĠ/(GĠDERĠ) VE PARASAL
KAZANÇ ÖNCESĠ FAALĠYET KARI
732.711
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
Parasal kazanç
VERGĠ ÖNCESĠ KARI
Vergi gideri
Dönem vergi gideri
ErtelenmiĢ vergi geliri
166.725
(37.409)
53.514
699.904
(166.725)
(48.912)
-
(86.321)
53.514
699.904
(137.378)
(138.688)
1.310
-
(137.378)
(138.688)
1.310
NET DÖNEM KARI
Dönem karının/(zararının) dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları
Pay baĢına / seyreltilmiĢ pay baĢına kazanç/(kayıp)
562.526
562.526
(4.415)
566.941
(4.415)
566.941
0,2577
0,2577
(*) Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyurularına uygun olarak hazırlanmıĢtır.
(**) Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 6 Haziran 2013 tarihli duyurusuna uygun olarak hazırlanmıĢtır.
ġirket, 31 Mart 2013 tarihinde sona eren ara döneme ait nakit akım tablosunda alınan faizin tamamını
yatırım faaliyetlerine sınıflandırmıĢtır. Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 6 Haziran 2013 tarihli duyurusuna
uygun olarak hazırlanan 31 Mart 2013 tarihinde sona eren ara döneme ait nakit akım tablosunda “vadesi 3
aydan kısa olan mevduatlardan alınan faiz” iĢletme faaliyetlerine sınıflanmıĢtır.
Daha önce raporlanan (*)
31 Mart 2013
Sınıflamalar
Yeniden düzenlenmiĢ (**)
31 Mart 2013
(319.991)
(32.539)
(60.578)
(413.108)
161.840
(161.840)
-
(158.151)
(194.379)
(60.578)
(413.108)
ĠĢletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki azalıĢ
(*) Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyurularına uygun olarak hazırlanmıĢtır.
(**) Sermaye Piyasası Kurulu‟nun 6 Haziran 2013 tarihli duyurusuna uygun olarak hazırlanmıĢtır.
76
Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları
31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet
Konsolide Finansal Tablolar Dipnotları
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir. Türk Lirası dışındaki para birimleri aksi
belirtilmedikçe bin olarak ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal
tablolar Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu (sırasıyla 23 Şubat 2011 tarihli ve 796 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 22 Şubat 2012, 907 sayılı
Yönetim Kurulu kararı ve 21 Şubat 2013 tarihli ve 1018 sayılı Yönetim Kurulu kararı) tarafından onaylanmıştır. Ancak 31 Aralık 2010 tarihinde
sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul
toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları
toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara
ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.
22
NAKĠT AKIġ TABLOSUNA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerlerinin detayı aĢağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Kasa
Alınan çekler
Bankalar
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat
Tahvil ve bonolar
Nakit ve nakit benzerleri
Faizsiz spot krediler
180
71
211
178
559.924
7.425.356
3.526
7.989.057
-
437.242
7.686.783
4.511
8.128.925
(507)
Nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzerleri bakiyesi
7.989.057
8.128.418
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla, iliĢkili taraflar kapsamına giren bankalarda mevduat 0,118 TL‟dir
(31 Aralık 2013: 0,118 TL). 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla vadeli mevduatların ortalama vadesi 40 gündür
(31 Aralık 2013: 57 gün).
77
Download

Turkcell ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları