Yüksek faiz, kuraklık ve iç talebe
rağmen Türkiye yüzde 1.7 büyüdü
Türkiye, üçüncü çeyrekte yüzde 1.7 büyüdü.
Rakam yüzde 3’lük beklentinin altında olsa da
ekonomi 20 çeyrektir kesintisiz büyüyor... I
I II E K O N O M İ S E R V İ S İ
TÜRKİYE ekonomisi, yı­
lın üçüncü çeyreğinde yüzde
1,7 büyüdü. Beklenti, üçün­
cü çeyrek büyümesinin yüzde
3 civarlarında gerçekleşeceği
yönündeydi. Büyümenin bek­
lentilerin altında kalmasında
tarım sektöründeki kuraklık ve
azalan iç talep etkili oldu.
RAM AZAN-KURBAN ETKİSİ
Özellikle ekonomi yönetimi­
nin iç tüketimin kısılmasına
yönelik uygulamaları sonu­
cu büyümeye iç talep katkısı
yüzde -0.8’le ülke büyümesini
aşağı çekti. Bunun yanında Ra­
mazan ve Kurban Bayramları
da üçüncü çeyrek büyümesini
etkiledi. Verilere göre; üretim
yöntemiyle GSYII. geçen yı­
lın aynı çeyreğine göre sabit fi­
yatla yüzde 1,7'lik artışla 33,5
milyar lira, cari fiyatlarla ise
yüzde 10,6'lık artışla 461 m il­
yar 654 milyon lira oldu.
9 AYLIK BÜYÜM E YÜZDE 2.8
Ekonomideki ocak-eyliil döne­
mini kapsayan 9 aylık büyüme
ise yüzde 2,8 oldu. TIJTK, yılın
ilk çeyreğine ilişkin daha ön­
ce yüzde 4,7 olarak değiştirdi­
ği büyüme rakamını yüzde 4,8,
ikinci çeyrek için ise yüzde
2,1 olarak açıkladığı rakamı da
yüzde 2,2 olarak revize etti.
20 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ
Büyüme rakamlarını değer­
lendiren iş dünyası tem silci­
leri, “Yüzde 1,7 beklenenden
küçük oran. Fakat Türki­
ye’nin 2009'un son çeyre­
ğinden beri 20 çeyrektir
büyümesini dikkate almak
gerekir” görüşünde...
ÜRETİME ENGEL: FAİZ
“Sanayi, büyümenin motoru­
dur” diyen iş dünyasına gö­
re, güçlü ve sürdürülebilir
bir büyüme istiyorsak sanavive ve üretime vönelmek
zorundayız. Öte yandan
dünyanın dev ekonomile­
rinin “küçülme sancısı
çektiği bu süreçte Türki­
ye’nin 20 çeyrektir kesin­
tisiz büyümeye devam
etmesi olumlu olarak yo­
rumlansa da işin bir başka
boyutuna dikkat çekili­
yor. Bu noktada; yüksek faiz
ortamı, sanayinin ve üreti­
min önünde bir engel olarak
durmaya devam ediyor.
%/
J
%/
Türk iş dünyası temsilcilerinin ağırlıklı
görüşü şu: “ Merkez Bankası, inadından
vazgeçseydi daha iyi büyüme mümkündü..."
2015 TÜRKİYE İÇİN FIRSAT YILI
Standard Bank Gelişen
Ülkeler Araştırma Baş­
kam Tim Ash: "2014
Türkiye için yeniden
_ _L _ ,
dengelenme yılıydı. 2015 M jg '
ise fırsat yılı olacak. Pet­
rolde 10 dolarlık düşüş ca­
ri açıkta 4 milyar dolarlık
azalma demek. Mali can­
landırmanın yanı si­
~
Bu faizi anlamak
MÜMKÜN DEĞİL
ASO Başkanı Nurettin Özdebir: "D ü ş ü k
fa iz d ö n e m in d e d o ğ ru e k o n o m ik p o litik a ­
la r v e te d b ir le r le ü r e tim a rtırıla b ilird i. B a n ­
kalar, dışarıdan y ü z d e 1,5'ten s e n d ik a s y o n
kredisi sağlıyor, ü lk e m iz in en d e ğ e rli, en
g ü ç lü ş irk e tle r in e y ü z d e 7'den k re d i k u l­
la n d ırıy o rla r. Bu o r ta m d a fa iz le rd e k i y ü k ­
se kliğ i a n la m a k m ü m k ü n de ğ ild ir."
Üretim yeniden
CANLANDIRILMALI
Gaziantep Sanayi Oda­
sı (Başkanı Adil Konukoğlu:
“ B ü y ü m e n in kesintisiz s ü r m e ­
si ö n e m li. E konom i p o litik a la ­
YÜKSEK FAİZ ETKİSİ
Ö zellikle Başbakanlığı
dönem inde Cıı mhu rbaşkanı Recep T ay yi p Erdo­
ğan’ın ısrarla üzerinde
durduğu “faizin düşü­
rülm esi” çıkışlarına kar­
şın Merkez Bankası’nm
faiz indirim ine ayak di­
retmesi büyüm enin dü­
şük kalm asında el li
oldu. Diğer deyişle,
faizdeki ‘garanti’ pa­
ra, üretim yatırımla-**
rını engelledi.
ra Merkez Bankası ’ndan
faiz indirimi görebiliriz.
2015'te Türkiye’de
büvüme ivme kazanacak."
BAŞBAKAN Yardımcısı Ali Babacan: “ O lu m s u z
hava k o şu lla rı b ü y ü m e y i s ın ırla n d ıra n en ö n e m ­
li etke n . Tarım dışı b ü y ü m e y ü z d e 2,8 o ld u . Net
dış ta le p b ü y ü m e y e 2,5 y ü z d e p u a n katkı y a p ­
tı. Y u rtiçi ta le p ise n e g a tif 0 .8 y ü z d e puan katkı
sağladı. Ü çü n cü ç e y re k te y ıllık la n d ırılm ış o la ra k
y ü z d e 3.2 b ü y ü m e k a y d e d ild i. Ü ç ü n c ü ç e y re k
itib a rıy la geçen yıla g ö re ilave 1 m ily o n 2 5 8 bin
kişiye is tih d a m sağlandı. İs tih d a m bu d ö n e m d e '
k yıllık bazda y ü z d e 5 g ü ç lü a rtış g ö s te rd i."
rın d a ki d ü z e n le m e le rle ü re tim
c anlandırılm alı. Çünkü sanayi,
b ü y ü m e n in m o to ru d u r.’1
Sanayi sektörüne
ODAKLANMALIYIZ
GTO Başkanı Eyüp Bartık:
“ En b ü y ü k sebebi bölgesel ka­
os ve küresel e k o n o m in in de
hız kesm iş olm ası. Güçlü ve
s ü rd ü rü le b ilir b ir b ü y ü m e is­
tiy o rs a k sanayiye ve ü re tim e
y ö n e lm e k d u ru m u n d a y ız .”
Download

Yüksek faiz, kuraklık ve iç talebe rağmen Türkiye yüzde 1.7 büyüdü