Bilgilendirme Notu: 10
8/9/2014
BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ VE YAZILIM DERSĠNDE
YAZILI DEĞERLENDĠRME
Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği
MEB Çalışma Grubu
Ġlgili Bağlantılar
MEB Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği (ESKĠ)
MEB Okul Öncesi Eğitim Ve Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği (YENĠ)
BiliĢim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı
Örnek Dijital Ürün Dosyası
Eylül 2014
Cinnah Caddesi Vali Dr. Reşit Sokak 5/7
Çankaya/ANKARA Tel: 505 674 62 67
[email protected] - www.bte.org.tr
Bilgilendirme Notu: 10
8/9/2014
BiliĢim Teknolojileri ve Yazılım (BTY) Derslerinin etkililiğinin arttırılmasında değerlendirme
sürecinin önemi büyüktür. Uygulamaya dönük bir yapıya sahip bu ders için süreç ve performans
değerlendirmeleri öne çıkmaktadır. Dersin öğretim programı da bu değerlendirmeleri
desteklemektedir.
Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik vb. derslerin değerlendirmeleri kendi öğretim
programlarına uygun Ģekilde gerektiğinde yazılı sınavlar olmaksızın yapılabilmektedir. Bu
değerlendirmeler MEB Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36. maddesindeki aĢağıda belirtilen
ibare gereği mümkün olmaktadır.
“Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin baĢarıları,
öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenir.”
Bahsi geçen yönetmelik yürürlükten kaldırılarak yerine; 26 Temmuz 2014 tarihli ve 29072
sayılı resmi gazetede yayınlanan “MEB Okul Öncesi Eğitim Ve Ġlköğretim Kurumları Yönetmeliği”
yürürlüğü girmiĢtir. Bu yönetmeliğin 20. Maddesinin b bendinde ilgili ibare tüm dersleri kapsayacak
Ģekilde aĢağıdaki gibi geniĢletilmiĢtir.
“BaĢarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile
kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında
yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.”
Bu sebeple BTY derslerinde öğretim programında yer alan değerlendirmeleri
uygulayabilmenin önü açılmıĢtır.
BiliĢim Teknolojileri ve Yazılım Dersi öğretim programı
incelendiğinde aĢağıdaki alternatif değerlendirme yöntemleri görülmektedir.
a)
b)
c)
d)
e)
Portfolyo (Öğrenci GeliĢim Dosyası, Ürün (Seçki) Dosyası, Tümel Değerlendirme)
Rubrik (Dereceli Puanlama Anahtarı, Puanlama Yönergesi, Ölçüt Anahtarı)
Akran Değerlendirme
Öz Değerlendirme
Performans Değerlendirme
Dersin özellikleri, eğitim sistemimizin yapısı, sınıf mevcutları ve uygulama sınavı yapmaya
uygun olmayan teknik alt yapılar dikkate alındığında öğrencilerin yıl boyunca geliĢtirdikleri ürün
dosyalarının ve performanslarının değerlendirme sürecindeki önemi daha da artmaktadır. Durum
kamuoyunun dikkatine saygıyla sunulur.
Cinnah Caddesi Vali Dr. Reşit Sokak 5/7
Çankaya/ANKARA Tel: 505 674 62 67
[email protected] - www.bte.org.tr
Download

Bilgilendirme Notu - Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği