ORTAHiSAR iSMETPASA iLK.ORTAOKULU ONARIM
DOVME BA$LIK
430
i$i
DOVME MIZRAK
a12
i$LEMELi PRoFiL
4OX3O
2MM KUTU
i$LEMELi PROFiL
30x10 LAMA
i$LEMELI PRoFiL
MM KUTU
4OX3O 2
iSLEMELi DEMiR O
12
l-Betonarme duvar yaplml esnasmda, 50x50x2mm
kutu profil duvar igine 40cm ankraj edilecek.
2-Duv ar igleri tamamlandrktan sonra, korkulu[u
olugturacak profil, ankraj edilen profile eklenerek
devam edilecek.
3-Tiim imalatlar dekoratif iqlemeli ferforje demir
imalat olacak.
4-Harpugta ile alttakiyatay kutu profil arasmda 5cm
boqluk kalacak.
5- Korkulufun toplam uzunlulu 84 metredir.
6-1.50 cm arayla bolmeler olugturulacaktrr.
7- Korkuluk, imalah tamamlandtktan sonra
bovanacak.
(J)Ni
i
ii
'1.
YYY
66F
35r
'o
FA
tr:!tF
N O;i
(DFr=
H
r:g
.F
:<d
E!O
5Fl
:< 55
-oo
-x
E€-' 5
(t)
v)
x5e
E9X
*l
FAB
i6 F
tsp
w
:-l
H€
5-
(A
F
o
-,
f
n
i1
-1
z
z
str
ll
{,
s
tJ '- N
oo u.l
rts{
Oo
*B
E'S
Rlt6
sF
NJ+
tl
oC)
xtJ
oo\
A
I
'.1,J@
6:;s
-
_.<
7{
t-
oo
5
ts
(D
(-f
Fl
(D
!E
g ;'E
a'
F'ts E
€ssii E
B.E €.8.
g
+= 5.H
e (t
+g
*i-
3€
[B
EEHA
E,ts
H
ts6-O
;E5
i+E i
^
".<
t'si'
o.< f
E.: *
-J
(DgtX
'-r a) .
6"8E
Ft FO)
FE T
*.?. ;t
..
H
F
x
5
n
C
F
/^\
2
^b
a
FT
F tr
N
lr
r4
.+
-
6t
o
't
D6vme Baghklar
i
Dou*.
Y
ll
@
B'A
i.J
MB-2969
MB-8098
DekoratilParqalarz l2x6ntm'
Sfqg/
nfi
i{
dl.-r
-
W
5.5x9
*r{rd-[,
Hot Forget
Post Tops
-itFil|
tf
:l
f\
\-/
,
tt-'ott
tt*'"
o' lEkt'
lxl5
5
t,l,ik3
0.llks.
306
t2
H
N-
l2.to
z-
l-t24o
!
I{- | 260
oRTAH|SAR iSMETPASA iLKOKULU oNARIM isi iNSAAT MAHAL L|STES|
1.
2.
3.
4.
5.
Okulun arka tarafrndaki 84 metre uzunlupunda, ortalama 2,50 metre yiiksekligindeki
betonarme duvar yrkrlarak, mahalden uzaklagtrnlacak.
Yrkrlan duvann yerine, projede gtisterildigi gibi yeni betonarme duvar yaprlacak.
Duvann kahplarr playwood kahp ile yaprlacak.
Duvann i.jzerine beton harputta yaprlacak.
Duvar yaprmr esnasrnda 1,50 metre arayla 50x50x2mm kutu profiller 40 cm derinliie kadar
duvara ankraj yaprlacak.
6.
Duvar yaprm iglemi tamamlandrktan sonra, projede belirtilen korkuluk, daha 6nce duvara
ankraj edilen profilin eklenerek yaptlacak.
7.
8,
Korkulupu olu$turan demir imalatlar ferforje demir imalat olacak.
Korkuluiu olu$turan ttim demir imalat boyanacak.
GENEL SARTLAR
f.
2.
3.
4.
isteklilerin igi proje, $artname tarif ve mahal listelerine uygun olarak yapmast esas olup
Pursantaj tablosu sadece odeme dilimlerini gdsteren bir tablodur. Pursantaj tablosunda
olsun y6da olmasrn, proje detay, tarif ve mahal listesinde belirtilen iglerin fen ve sanat
kurallarrna uygun bir gekilde y0klenici taraflndan yaprlmast zorunludur. Pursantaj
tablosunda yaprlan hatadan yola gtkrlarak ek 6deme talebinde bulunulamaz.
ig Kapsamrnda tijm nakliye ve yatay di.isey ta9lmalar teklif fiyata dahil saytlacak ayrtca bir
bedel 6denmeyecektir.
i5 sonunda gahgrlan mek6nlann temizligi bedelsiz yapllacaktlr.
Yaprlacak itler isin projesine teknik gartnamesine ve mahal listesine uygun yapllacaktlr.
Yaprlacak tUm i$ kalemleri Pozlara, bayrndrrhkga aqrklanan poz tanlmlartnt, mahal
listesinde yaprlan ig tantmlannt, agrklamalartnt beraber ve ayrl ayrl karSllamak zorundadtr.
Mahal listesinde pozlara kargrhk gelen tanrmlar genitletilmi$ olup acrklama d6hilindeki
ti]m i$ler ilave bir bedel istemeden yuklenici taraftndan fen ve sanat kurallartna uygun
Sekilde gergeklegtirilecektir.
Merkez ismetnasa ilkokulu Elektrik ve insaat imalatlarr
Mahal Listesi
Ana Pano ve yangrn ihbar santraline balrmsrz olarak gekilecek topraklamalar, bina
iginde kablo kanah kullanarak, merdiven boglulundan bahgeye gegilmek suretiyle
Sartnameye uygun gekilerek ballantrlarr yaprlacaktrr.
2. Ana panodan zemin kattaki diler tablolara gekilecek olan kolon hatlan, mevcut srva
altr tesisat borulanndan gekilemezse, kablo kanah kullanrlarak gekilecektir.
J. Zemin kat hol krsmrnda agftta giden tesisat kablolan uygun kanal d6generek, kanal
igine ahnacaktrr.(Zaylf akrm tesisatr olan yerlerde bdliinmiig kablo kanah kullanrlacak)
Laboratuar mahallinde agrkta olan mevcut tesisat kablolarr diizgiiLn bir gekilde kanal
1.
igine almacak.
Kablo kanallan estetik ve diizgiin bir gekilde duvar ve tavanlara sallam olarak montajr
yaprlacaktrr.
Kat tablolan deligimi sonucu olugan ve elektrik tesisatr gekilirken yaptlmasr gereken
duvar krnmlanna srva ve boya tamiri yaprlacaktrr. 27 .501IMK- Y.25.003/07
7. Laboratuar srmfimn zemin d<igemesi krnhp, tefsiye yaptldrktan sonra tekrar zemin
seramik dciqemesi yaprlacak. I 8. 198/l2A- 27 S&llMK- Y .26.0051403
5.
Nebin OZTURK
Elek. Teknikeri
Download

4-Harpugta ile alttakiyatay kutu profil arasmda 5cm 5