DOORUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU
TCDD 3.BOLGE MODORLfral MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLIdINA
Alsancak/IZMIR
Teklif Sahibinin Adi Soyadi/Ticaret Onvani :
Acik Tebligat Adresi
:
Bag11 Bulundugu Vergi Dairesi ye Numarasi:
.
T.C.Kimlik numarasi
:
Telefon ye Faks Numarasi
Kurulusunuzca kapali zarf usult1 Dogrudan Temin Yontemiyle gercekle§tirilecek olan
Kazma(150 adet),Kfirek(150 adet),Kazma sapi(200 adet),Kiirek sapi(300 adet) alum hi'ne ili§kin
dosya kapsamindaki btitun sartname ye ekleri ile diger belgeleri okuyup inceledim. Herhangi bir
itirazim olmayip pesinen kabul ediyorum ye teklifimi buna gore veriyorum.
t (rakamla),
1) S6z konusu isi
(yaziyla) yapmayi kabul ye taahhilt ederim/ederiz.
Turk Lirasi
2) Teklifime (KDV haric) Nan vergi ye masraflar dahildir.
3) Teklif tutannin en az %YU kadar gecici teminat yatirdigima dair beige ekte sunulmu§tur.
4) Teklifimiz 30 (otuz) On Mire ile gecerlidir
5) Verilen tekliflerin en di.isilk olam bile avantajli teklifolarak kabul cdilmeyecektir. Bu hususu
pesinen kabulleniriz.
6) Yukarida belirtilen is Uzerimde kalirsa, teklif bedelinin %6'si kadar kesin teminat vermeyi ye
sozlesme imzalamayi kabul ye taahhilt ederim /ederiz.
1 i
Not :
*Teklif mektuplan 11/08/2014 tarihi ye saat 17:00' a kadar, yukarida belirtilen adrese teslim
edilecektir. Bu saatten sonra gelen teklifler degerlendirmeye almmayacaktir.
**Teklif zarfinin ilzerine isin adi yazilacaktir.
***Gecici teminat yatirmayan teklif sahibinin teklifi dikkate alinmaz.
****Yapilan tercih sonunda, Mal/Hizmet aim' tizerinde kalan isteklinin milcbir sebep halleri disrada
usultine gore sozlesme yapmamasi ye ye yiikiimliilligUnti yerine getrimemesi durumunda gecici
teminatlan irat kaydedilir.
BiRiM FIYAT TEKLIF CETVELI
Stra No
1
Mal Kaleminin Adt ye Kisa Actklamast
Kazma
(Bir Ucu Sivri,Bir Ucu Yasst)
Birimi
Miktart
Adet
150
2
Kiirek
(Kisa Kovanit)
Adet
150
3
Kazma Sapi
Adet
200
4
Kiirek Sapi
Adet
300
Toplain . I mar (K.D.V I laric)
Teklif Edilen
Birim Fiyat (Para
birimi belirtilerek)
Tutart
(Para birimi
belirtilerek)
TOPRAK KAZMA SAPITEKNIK $ARTNAMESI
1)Kazma sap oval olacaktir.
2)Sap uzunlugu 80 cm. olacaktir.
3)Kazma sapinin kovan cap 50 mm. olacaktir.
4)Elle tutulan tarafin gap! 37 mm.olacaktir.
5)Agaclar kurutulmu cluz uzun elyafli budaksiz ve catlak olmayacaktir. Elyaf sap eksenine
paralel olacaktir.
6)Saplar hikori,finclik,karaaga4,d0udak,giirgen,kestane,kayacik,kizilak gibi agaclardan
yapilacaktir.
3/IX Bur° Sefi
Kaya
Osm.
3/I
3/I.
ONAY
AK SU AI
P.Yrd.
TOPRAK KOREK SAPITEKNIK SARTNAMESi
1)Kurek sap! cluz olacaktir.
2)Sap uzunlugu 140 cm. olacaktir.
3)Kurek sapinin kovan giri§ cap 35 mm. olacaktir.
4)EIIe tutulan tarafm 01)140-45 mm.olacaktir.
5)Kurek saplari me§e,fmclik,kestane agaclarindan yapilmis olacaktir.
3/IX Bum Sefi
ONAV/Z
12014
I 1/
la$bug TEMEL
Vol Miidiirii
KISA KOVANLI TOPRAK KUREK TEKNiK SARTNAMESI
1) Kiirek Teknik 5artname ozellikleri ekli kurek gizimindeki gibidir.
A44()
—
an AKSU
Ekrem A AY
3/1X Biiro 5efi
ONAY
14
aOug TEMEL
Yol Miidiirii
t
MALZEIVI.F, ".„RTERI
t—r
•
13
13.94641
I
KISP
gOVPNLI TOPRP
1, 40 -ti (*len
ice)
k
w
*1
0
0>
yr. 900_ f000
TS/ 9 F(olu
TSEn
resminden kapya e clikr7;,5-771
Vialzemenin eins
41 Lido 1 Eisa kevanil teprak kUregi
i
i
.°L,.."L`'‘......
197/
Tins:
:
m...4
Olgaleri
1...".;
TOPRAK KAZMA TEKNIK SARTNAMESI
(Bir ucu sivri bir ucu yassi)
1)Kazma agirligi 2.300-2.500 gr.arasinda olacaktir.
2)Yassi agiz geniOgi 60 mm olacaktir.
3)Kovan boyu 75 mm olacaktir.
4)Kovan did cap 45 mm olacaktir.
5)Kovan is taraf gap 40 mm olacaktir.
6)Kazma her iki agiz uctan uca 53 cm olacaktir.
7)Kovandan agiz uzakliklari 24 cm olacaktir.
rEkre ABAY
3/IX Buro 5efi
NY
.
Download

DOORUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BOLGE