ÜNĠVERSĠTEMĠZ BOġ KALAN ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI
ĠÇĠN EK BAġVURU ALACAKTIR.
EK KONTENJAN BAġVURU-KAYIT TAKVĠMĠ
Ek Kontenjanların ilanı
BaĢvuru (web üzerinden)
Kazananların ilanı
Kayıt Tarihi
: 23 Eylül 2014
: 24-25 Eylül 2014
: 28 Eylül 2014
: 01-02 Ekim 2014
Ġlk yerleĢtirme sonrasında bir programa kayıt yapmayan adaylar
baĢvurabileceklerdir.
Üniversitemizde kayıtlı öğrenciler baĢvuramayacaklardır.
Download

ÜNĠVERSĠTEMĠZ BOġ KALAN ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ