Akbank Direkt Kart Kullanım Sözleşmesi
MADDE:1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İşbu sözleşme, AKBANK T.A.Ş'ye (Bundan böyle kısaca "BANKA" olarak
anılacaktır) BANKA’nın ÖZGÜR BANKACILIK KANALLARI’NDAN giriş yaparak
sanal ön ödemeli kart olan Akbank Direkt Kart (Bundan böyle kısaca “KART”
olarak anılacaktır) talebinde bulunan kullanıcı (Bundan böyle kısaca "KULLANICI"
olarak anılacaktır) ile BANKA arasında akdedilmektedir.
MADDE:2 SÖZLEŞMENİN AMACI
İşbu Sözleşme BANKA tarafından üretilen KART’a ilişkin kullanım koşulları ile
tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.
MADDE:3 TANIMLAR
KART (Akbank Direkt Kart): BANKA tarafından internet üzerinden
online
alışverişlerde kullanılması için oluşturulan, kredi kartı özelliği bulunmayan
yükleme yapılarak kullanılabilen ve yeniden yükleme özelliğine sahip ön ödemeli
sanal karttır.
ÖZGÜR BANKACILIK KANALLARI: İnternet Bankacılığı(“Akbank Direkt”), PC,
WAP, SMS, MMS, GPRS, WIFI, cep telefonu,Telefon Bankacılığı, Java istemci
taraflı veya mobil tarayıcı taraflı uygulamalar, cihaza özel uygulamalar, ATM, BTM,
avuç içi bilgisayar, kiosk veya sair kablolu veya kablosuz cihaz veya sistemler
aracılığı ile hizmet sağlanan kanallardır.
KULLANICI: KART tanımlamak ve kullanmak için BANKA’nın ÖZGÜR BANKACILIK
KANALLARI’ndan giriş yapıp, işbu sözleşmede belirtilen gereklilikleri yerine
getirmeyi kabul ederek KART talebinde bulunan ve kullanan gerçek kişilerdir.
MADDE:4 KULLANIM KOŞULLARI
1. KART sadece sanal olarak oluşturulur ve kullanılır. KART’ın, kredi kartı
özelliği bulunmamaktadır.
2. İşbu KART, banka hesabına bağlı değildir.
3. Sıfır bakiye ile oluşturulan bu KART ile üzerine yüklenen bakiye kadar
internet üzerinden alışveriş yapılabilir. KULLANICI, BANKA ATM’lerinden,
BANKA’nın internet, telefon ve mobil bankacılık kanallarından dolum
yapabilir. BANKA bu kanallarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
4. KART içerisindeki bakiye BANKA ATM’lerinden ve şubelerinden nakit olarak
çekilebilir. İşlem yapılabilecek limitler BANKA tarafından belirlenecektir.
5. KART’a yükleme ve KART’la alışveriş işlemleri; yasal düzenlemelerde veya
yetkili merci kararlarında belirlenen limitler dahilinde BANKA tarafından
belirlenecektir. Bu limitlerin yasal düzenlemeler veya yetkili merciler
tarafından
değiştirilmesi
durumunda
KART
limitleri
güncel
kanun/düzenleme vb’ye uyumlu olarak değiştirilecektir.
Bir takvim yılı içerisinde KART’a toplamda 2.000TL’ye kadar yükleme
yapılabilir.
6. KULLANICI, KART bakiyesini ve KART’ı ile gerçekleştirdiği işlemleri BANKA
ATM’lerinden, internet ve mobil bankacılık kanallarından takip edebilir.
BANKA erişim kanallarını değiştirme ve yeni kanallar ekleme hakkına
sahiptir.
MADDE:5 GENEL HÜKÜMLER
1. KART’ın kullanımından doğan tüm sorumluluk KART’ın oluşturulduğu
andan itibaren KULLANICI’ya aittir.
2. KULLANICI BANKA’nın internet ve mobil kanallarından; e-posta, T.C. kimlik
numarası, adres bilgileri ile kayıt olmak zorundadır. KART oluşturulurken
KULLANICI, KART’ın şifresini de belirleyecektir.
3. Bir kişi aynı anda birden fazla KART başvurusunda bulunamaz. Aynı T.C.
kimlik numarasına bağlı bir yıl içerisinde en fazla 2 adet Akbank Direkt Kart
alınabilecektir.
4. KART’la yapılan işlemlerden chip para kazanımı olmayacaktır.
5. Kart sistemini olumsuz yönde etkileyecek şekilde müdahale yaptığı tespit
edilen ya da herhangi bir şekilde hukuka aykırı kullanım/işlem yaptığı tespit
edilen KULLANICI’larla ilgili olarak BANKA’nın haklı nedenle derhal işbu
sözleşmeyi feshederek ve KART’ı iptal etme hakkı mevcuttur. Böylesi
durumlarda, haksız olarak kazanımı sağlanan varsa chip paralar da iptal
edilecektir. Yapılan işlemlerin hukuken suç unsuru taşıması halinde
KULLANICI’lar
hakkında ayrıca yasal işlemler
de başlatılacaktır. 18
yaşından küçük kişiler KART başvurusunda bulunamaz ve KART sahibi
olamaz. KULLANICI, BANKA tarafından kendisine
Facebook,
Twitter
mesajları
veya
benzeri
SMS, MMS, E-Mail,
iletişim
kanallarından
bilgilendirme ve pazarlama mesajlarının gönderilmesini kabul eder.
6. KART’la yetkili merci kararlarına ve/veya mevzuata aykırı kullanım yapılması
durumunda (BANKA’nın tabi olduğu düzenleyici/denetleyici merci kuralları
ve mevzuat dahil) bundan dolayı oluşan her türlü hukuki/cezai sorumluluk
ile
zarar-ziyanın
tazmin
yükümlülüğünün KART
sahibi
(KULLANICI)
kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Böylesi durumlarda
BANKA’nın işbu sözleşmeyi derhal haklı nedenle feshetme ve KART’ı
kullanıma kapatma hakkı mevcuttur.
7. KART’la yapılan ürün/mal/hizmet alımlarında, BANKA, KULLANICI ile
ürün/mal/ hizmeti satan/sunan firma arasındaki hukuki ilişkiyi bilmek ve
anlaşmazlıklara taraf olmak durumunda değildir. Bu nedenle KULLANICI,
KART ile gerçekleştirdiği tüm ürün/mal/ hizmet alımlarında ürün/mal/hizmeti
satan
işyerini
muhatap
alacaktır.
Bu
kapsamda
KART’la
alınan
ürün/mal/hizmetten kaynaklı herhangi bir sorun, şikayet, ayıp, tedarik
sıkıntısı vb. sorunda BANKA’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
8. KART bilgilerinin, KART’a bağlı olarak tanımlanan
cep telefonunun
korunması ve 3. Kişilere karşı güvenliğinin sağlanması KULLANICI’nın
sorumluluğundadır. Yine KART bilgilerinin 3.şahıslarla paylaşılmasından
doğacak sorumluluk da KULLANICI’ya aittir. KART sahibi, KART bilgilerinin
kayıp ya da çalıntı durumlarında yükleme yapılarak kullanılan
KART’ın
içerisindeki bakiyenin nakit hükmünde olduğunu ve hiçbir şekil/şartta bu
tutarın iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KART bilgilerinin
korunması ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gereken her türlü önlemin
alınması KULLANICI’nın sorumluluğundadır.
9. Para çekme/gönderme, internetten yapılan tüm işlemlerde sorumluluk
KULLANICI’ya
aittir.
Bu
sebeplerle
BANKA’ya
iletilen
itirazlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. KULLANICI; BANKA’nın sahibi bulunduğu söz konusu ön ödemeli KART
sistemi, KART’ın kendisi, kullanım esasları,ücretlendirme uygulamaları, web
sitesi ve sosyal medyadaki ürün sayfalarıyla ilgili her türlü düzeltme,
değişiklik yapma ve/veya ürünü sona erdirme hakkının mevcut olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
11. İşbu KART’ın kullanım esaslarını düzenleyen sözleşme ; KULLANICI’nın
Akbank Direkt KART’ı oluşturmasını takiben süresiz olarak yürürlüğe
girecektir. Sözleşme sona ermiş ya da feshedilmiş olsa dahi, yürürlükte
olduğu dönemde yapılan işlemler için, geçerli ve hükümlerini ifa etmeye
devam edecektir.
12. BANKA, öncesinde bildirimde bulunmak suretiyle her zaman ve sebep
göstermeksizin, KART’ı iptal etme ve işbu sözleşmeyi feshetme hakkına
sahiptir. KULLANICI, KART’ını 444 25 25 Akbank Telefon Şubesi'ni arayarak
her zaman
iptal etme hakkına sahiptir. KART’ta kalan bakiye, KART’ın
iptalinden sonra gönderilecek SMS koduyla birlikte Akbank ATM’lerinden ya
da Akbank Şubelerinden çekilebilecektir.
13. KART işlemlerinde kullanılacak şifre başvuru aşamasında KULLANICI
tarafından belirlenecektir. KULLANICI BANKA ATM'lerinden, Akbank Direkt
İnternet ve Akbank Direkt Mobil kanallarından şifresini değiştirebilecektir.
14. ATM üzerinden müşteriler: Kartsız işlem menüsünden, KART’a bakiye
yükleme, KART bilgileri görüntüleme, KART şifresi değiştirme, para çekme
ve hesap hareketleri görüntüleme işlemleri yapabilecektir. Kartsız işlem
yapılabilmesi için;
a. KULLANICI ATM’e gelerek "GİRİŞ” tuşuna basar.
b. Gelen
ekranda
Akbank
Direkt
Kart
menüsünü
seçer,
KULLANICI’dan KART’ına bağlı cep telefonu bilgisini girmesi
istenir. KULLANICI bu bilgiyi girerek GİRİŞ tuşuna basar ve
KULLANICI’nın girdiği cep telefonuna tek seferlik bir şifre
gönderilir.
c. Gelen ekranda cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık şifre
girilir ve GİRİŞ’e basılır.
d. Son olarak KULLANICI’dan Akbank Direkt Kartının şifresinin
girilmesi istenir. KULLANICI bu bilgiyi girerek GİRİŞ tuşuna basar.
e. Tüm bilgiler doğru ise KULLANICI işlemlerine ulaşabilecektir.
f. BANKA, akışta ve sunduğu hizmetlerde gerekli görülen düzenleme
ve değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.
15. Akbank T.A.Ş müşterileri, kredi
kartı ve banka kartlarıyla BANKA
ATM’lerindeki Ön Ödemeli Kart İşlemleri menüsünden KART numarası
girerek bakiye yüklemesi yapabilecektir.
16. KART şifresinin unutulması durumunda "SIFRE boşluk KART’ın son 4
hanesi" Turkcell 5857'ye SMS göndererek yeni şifre istenebilmektedir.
(Örnek metin : SIFRE 1234)
17. BANKA, KART uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemeler veya kendi
yönetsel
politikaları
kapsamında
ücretlendirme
veya
KART’ın
ürün
özellikleri ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.
18. KULLANICI detaylı bilgiyi BANKA’nın internet sitesi olan www.akbank.com
adresinden alabilecektir.
19. İşbu
sözleşme
nedeniyle
çıkabilecek
ihtilaf
halinde
İstanbul
Adliyesi
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili; BANKA’nın kayıt ve defterleri
HMK. m.193 anlamında kesin delil niteliğindedir.
20. KART
sahibi,
KART’ı
işbu
sözleşmede
belirtilmiş
koşullar
dahilinde
kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KART’ın, işbu sözleşmedeki
kullanım koşullarına aykırı olarak kullanılması durumunda, bundan dolayı
oluşan her türlü hukuki/cezai sorumluluk ile zarar-ziyanın tazmin yükümlülüğü
KART sahibine (KULLANICI’ya) aittir.
Akbank T.A.Ş.
Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Sicil Numarası : 90418
www.akbank.com
Download

Akbank Direkt Kart Kullanım Sözleşmesi