ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
Bilgisayar Destekli İngilizce Öğretiminin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi
Elife VURAL ÖZKİP
Niğde Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı
Mayıs- 2009, 145 Sayfa
İlköğretim çağındaki birçok öğrenci tarafından anlaşılması zor ve sıkıcı olarak
nitelendirilen İngilizce dersine karşı öğrencilerin motivasyonlarını sağlamak ve bu derse karşı
ilgilerini çekmek için değişik yöntemler uygulanması, öğrenmeyi daha verimli hale
getirmektedir. Bunların başında bilgisayar destekli öğretim (BDÖ) gelmektedir.
Bilgisayar
destekli
öğretimin
ilköğretim
5.
sınıf
öğrencileri
üzerinde
kullanılabilirliğini göstermek amacı ile yapılan bu araştırma ile ilgili olarak; günümüzde bir
fantezi olarak görülen BDÖ ile yapılan eğitim uygulamalarının gelecek kuşaklar için aktif bir
şekilde kullanılacak olması, bu uygulamaları geliştirmek için yapılan çalışmaların önemini
daha da artırmaktadır.
Bu araştırmanın amacı, 5. sınıf İngilizce dersi öğretiminde BDÖ’ nün öğrenci
motivasyonuna olan etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmacı tarafından
MEB öğretim programına uygun olarak hazırlanan ilköğretim 5. sınıf “Time for English
Student’s Book” İngilizce ders kitabında yer alan “Physical Education Physical Exercises ”
adındaki 6. ünite ile ilgili BDÖ yazılımı geliştirilmiştir. Hazırlanan BDÖ yazılımında konular
zengin görsel bir sunumla, animasyonlar eşliğinde anlatılmakta; öğrencilerin bilgisayarla
çeşitli şekillerde etkileşime girmesi sağlanmaktadır.
Bu araştırmada temel araştırma deseni olarak, öntest-sontest kontrol gruplu deneysel
desen kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın bağımsız değişkeni bilgisayar destekli
İngilizce öğretim yöntemidir. Araştırmanın bağımlı değişkeni ise öğrencilerin İngilizce
dersine yönelik motivasyon düzeyleridir. Araştırmada deney grubuna bilgisayar destekli
öğretim, kontrol grubuna ise geleneksel öğretim yöntemleri uygulanmıştır.
Araştırma, ilköğretim 5. sınıf “Time for English Student’s Book” İngilizce ders
kitabında yer alan “Physical Education Physical Exercises ” adındaki 6.ünite ile ve uygulama
süresi olan 3 hafta ile sınırlı tutulmuştur.
Araştırmaya 2007–2008 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi
ilköğretim kurumlarından Niğde Merkez 23 Nisan Havacılar İlköğretim Okulunda okuyan 5.
sınıf öğrencileri katılmıştır. Deney ve kontrol grubu oluşturmak için 4 sınıf seçilmiş ve
deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma,
kız, erkek olmak üzere toplam 115 öğrenci ile
gerçekleştirilmiştir. İngilizce dersi başarı puanları incelenerek denk ikişer sınıftan yirmi üçer
öğrenci belirlenmiş ve deney-kontrol grupları oluşturulmuştur.
Araştırmada verileri toplamak amacı ile uzman görüşü alınarak çevirisi yapılan;
Lepper ve arkadaşları (2004) tarafından hazırlanan, “Motivasyon Düzeyini Belirleme Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçeğin uyarlama çalışması yapılmış ve Cronbach Alfa (α) değeri 0.89 olarak
bulunmuştur. Verilerin analizinde, deney ve kontrol gruplarının arasındaki farkın anlamlılığını
belirlemek amacı ile t-testi kullanılmış ve elde edilen verilen yüzde, frekans, ortalama
kullanılarak yorumlanmıştır.
Yapılan araştırma sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır:
Deney grubu öğrencilerinin iç ve dış motivasyon ön-test ve son-test puanları
arasında son-test lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür.
Kontrol grubu öğrencilerinin iç ve dış motivasyon ön-test ve son-test puanları
arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.
Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin iç ve dış motivasyon düzeyine ait ön-test
puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.
Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin iç ve dış motivasyon düzeyine ait son-test
puanları arasında anlamlı bir farklılık görülmüştür.
Böylece araştırma sonucunda, bilgisayar destekli İngilizce öğretiminin, geleneksel
öğretim yöntemine göre öğrenci iç ve dış motivasyonunu artırmada daha etkili olduğu
saptanmıştır.
Anahtar Kavramlar: Bilgisayar Destekli Öğretim, Bilgisayar Destekli İngilizce
Öğretimi, Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımı, Motivasyon
Download

Bilgisayar Destekli İngilizce Öğretiminin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi