Yanan bizdik,
siz kömür sandınız.
BIZ MADENCİLER ÖLMEK
DEĞİL
YAŞATMAK İÇİN
VARIZ
TAŞ DEVRİ
Kaba Taş,
Yontma Taş,
Cilalı Taş
MADEN DEVRİ
Bakır
Tunç
(Bakır+kalay)
Demir
SOMA – EYNEZ
KARANLIKDERE
MEVKİ
13 MAYIS 2014
ÖNCE
Kamu yararı, Doğru yer,
Doğru proje,
Teknolojiye Yatırım
Gerçek risk analizi,
İşçi sağlığı iş güvenliği
önlemleri ve yatırımları
AMAÇ RİSKSİZ/ KAZASIZ ÜRETİM
SONRA
Sendikalı , güvenli,
güvenceli, eğitimli iş gücü,
Projeye uygun üretim, Her
an ölçme değerlendirme,
önlemlere riayet
ÖZEL SEKTÖRE AİT OCAKLARDAKİ MADEN KAZALARINDA
UYGULANMAKTA OLAN KURTARMA ORGANİZASYONU
08.01.2004 tarihli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Bakan oluruna göre özetle;
▪ kazanın olduğu il valiliğinin Enerji Bakanlığının ilgili kuruluşlarının
(TTK77 ve TKİ78 ) tahlisiye ekiplerinin olduğu Soma, Tunçbilek, ya da
Zonguldak’a yakınlığına göre, bu ekiplerin bağlı olduğu TTK ya da TKİ
Genel Müdürlüklerinden biri ile bağlantı kurarak, kazaya müdahale talebini
faks ile ilgili Genel Müdüre bildirmesi,
▪ tüzüğün 331. maddesinde sözü edilen Bakanlık temsilcisini atama
yetkisinin, kazaya müdahale edecek tahlisiye ekibinin bağlı olduğu
kurumun Genel Müdürüne verilmesi,
▪ ilgili kuruluşun Genel Müdürünün atadığı kişinin kaza yerinde tüzüğün
331. maddesinde belirtilen Bakanlık temsilcisi görevini yürütmesi,
▪ kaza yerine TTK ve TKİ Genel Müdürlüğünden iki ayrı Bakanlık temsilcisi
atanması durumunda kaza yerine ilk ulaşan kişinin Bakanlık temsilcisi
olarak görev yapması, olay yerine TTK Genel Müdürlüğünce de bir eleman
görevlendirilmesi durumunda Bakanlık temsilciliği yetki, görev ve
sorumluluğunun bu elemana devredilmesi şeklindedir.
ACİL
KURTARMA
PLANI
KAĞIT
ÜZERİNDE
DEĞİL
GERÇEKTE VAR
OLMALIDIR
İLK SAPTAMALAR
• AFAD, AKUT, İTFAİYE ve Yardım Dernekleri Ocakta
• Yerel Tahlisiye Ekipleri panikte
• Güvenlik askeri ve polisiye güvenliği şeklinde
• Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Tahlisiye Ekipleri
yetki alamıyorlar
• Her türlü belirsizlik
• Her türlü bilgi kirliliği
• ODAMIZ bu aşamada devreye girerek önce
kurtarma faaliyetlerine müdahale etti, Daha sonra
da kamuoyunu aydınlatma görevine başaldı.
Ayhan Yüksel
Maden M.O. Başkanı
TMMOB Genel Kurul
Sunumu
MADENCİLİK ÖZELLİKLE DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ ZOR, RİSKİ YÜKSEK, ÇOK
T E H L İ K E L İ B İ R İ Ş K O L U D U R . B U TA N I M A S L A « K A Z A D I R O L U R ,
KAÇINILMAZDIR» DEMEK DEĞİLDİR. BU BİLİME, TEKNOLOJİYE, AKLA ,
M A N T I Ğ A V E M E S L E Ğ İ M İ Z E S I Ğ A N B İ R TA N I M D E Ğ İ L D İ R .
BAZI SORULARI YILMADAN, YORULMADAN HEP BERABER SORALIM
Ar tık ; Soma, Karadon, Kozlu, Elbistan, Karacabey, Gediz………. . Olmasın
M adencilik f aaliyetlerini uhdesinde barındıran Enerji Bakanlığı ve bağlı
Maden İşleri Genel Müdürlüğü ( MİGEM) ve MİGEM’in muhatabı olan ruhsat
s ahibi yani TKİ’nin yetkisi, görevi, s orumluluğu nedir?
TKİ ve TTK neden vardır?
Havza madenciliği nedir? Niye havzada damarlar parça, parça alt
yüklenicilerce i şletilmektedir?
Havza madenciliğinden neden vazgeçilmiştir?
Her aşamasının planlanması ve çalışılması bütünlük ar z eden madencilik
i ş kolu çeşitli adlar altında neden alt yüklenicilere verilmiştir?
Bir i şi ucuza yapmak nelerden fedakârlık etmemiz demektir?
Üretim z orlamasının s onuçları ne olmuştur?
Yeni kanunlar yapmak s orunları çözer mi?
Eğitimden dem vurulurken i şçinin eğitimde harcayacağı s aatleri i ş kaybı
görenlere k im dur diyecektir?
……………………………………………
“MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ
VE SORUMLULUKLARI»
( M İ G E M W E B S AY FA S I N D A N A L I N M I Ş T I R AY N I S İ T E D E N D A H A FA Z L A B İ L G İ Y E U L A Ş I L A B İ L İ R )
Ü l kemi zdeki madenci l ik faal i yetl erini düzenl eyen 3213 Sayı l ı Maden Kanununda;
madenl eri n Devl eti n hük üm ve tasarrufu al tı nda ol duğu, bul unduğu yeri n
mül k i yeti i l e i l gi li ol madı ğı hük me bağl anmı ştır.
D ev l eti n h ü k ü m ve ta s a rru fu a l tı nd a k i m a d e nl e rd e , i ş l etm eye e l veri şl i e ko no m ik b i r
c ev h eri n b u l u nm a sı d u ru m u nd a ru h s a tl arı n ve ri l mesi , d e neti m i , p ro j ele rini n
i nc e l e nm esi i l e i l g i l i m a d e nc i l i k fa a l i yetle ri E ne rj i ve Ta b i i Kay na k l a r Ba ka nl ı ğı a d ı na
M a de n İ ş l e ri Ge ne l M ü dü rl ü ğü ta ra fı nd a n y ü rü tü l me kte d i r.
M a de n İ ş l e r i G e n e l M ü dü r l ü ğü nün gö r ev l e r i a ş a ğı da ki ş e k i l de b e l i r l e nmi ş ti r :
1. M a d e n h a k l a r ı i l e i l g i l i r u h s a t la r ı ve r m e k ve b u r u h s a t s a h a l a r ı nd a ki m a d e nc i l ik
fa a l i ye tl e r i ni t a k i p e t m e k ,
2 . M a de n l er i n a r a n m as ın ı ve ü r eti m i n i te ş v i k etm e k a m a c ı y l a, m a l i o l a n akl ar geti r i c i
a r a m a ve ü r eti m l e i l gi l i fa a l i yetl er i de s te k l ey i ci te db i r l e r a l m a k ,
3 . M a de n c i li k fa a l i yetl er i ni n ü l ke i h ti ya ç l ar ı , ya r a r ı , gü ve n l iği ve ge l i ş e n te k n ol oji
do ğr u l tu s u nda y ü r ü tü l m esi ni s a ğl aya ca k te db i r l e r i a l m a k ve te ş v i k i ç i n ge r e k l i
ö n e r i l erde b u l u n mak ,
4 . Fa a l i yetl e r i n i ş g ü ve n li ği ve i ş ç i s a ğ l ığı i l ke l e r i ne u y gun y ü r ütül m e si ni t a k i p e t m e k ,
5 . M a de n c i li k fa a l i yetl er i ni ç ev r e ve kay n ak ko r u m a i l ke s i n e u ygu n o l a r a k y ü r ü tm e k ,
i l gi l i ku ru l uş l ar i l e i ş b i rl i ği i ç i n de i z l e m ek ve ge r e k l i te db i r l e ri a l m a k ,…….”
……………..
ETKİN VE YETKİYLE DONATILMIŞ
DENETIM SİSTEMİ
MEVCUT DENETİM SİSTEMİ
İç Denetim
 Teknik Nezaretçi (3213 Sayılı Maden Kanunu)
 İş Güvenliği Uzmanı (6331 Sayılı İş Güv. Kanunu)
 TKİ (Asıl İşveren/Ruhsat Sahibi) Kontrol Mekanizması
 Dış Denetim
 ETKB/MİGEM
 ÇSGB/İTKB
İŞVERENİNİZİ DENETLEYEBİLİR MİSİNİZ?
Madenlerde denetim yapısının bir ayağı da teknik nezaretçi
olarak görev yapan maden mühendisleridir. Teknik nezaretçiler
MİGEM tarafından atanmakta ve yaptıkları denetimler MİGEM
tarafından takip edilmekte ve belli yaptırımlar uygulanmaktadır.
Bunların sonucu olarak teknik nezaretçiler devlet (kamu) adına
denetim yapmaktadır. Hâlihazır uygulamada ücret, denetim
yapılan madenin ruhsat sahibi veya işletmecisi tarafından
ödenmekte yani ruhsat sahibi ile teknik nezaretçi karşı karşıya
gelmektedir. Teknik nezaretçilerin işverenden bağımsız olması
sağlanmalıdır.
Aynı sorun şu anda iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri
için de geçerlidir.
POL İ T İ KALAR / ANAYASA
EĞİTİM
BİLİM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI
DEVLETIN GÖREV VE SORUMLULU ĞU
KAMU YARARI
İSTİHDAM
DENETİM
İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ
DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI
DOĞA / ÇEVRE
SU
YER ALTI KAYNAKLARI
ENERJİ
ÖZGÜRLÜKLER
BİLİM / ÜNİVERSİTELER
ÖRGÜTLENME
SENDIKALAR
MESLEK ÖRGÜTLERİ
BASIN
KAMU YARARI?
ANAYASAL HAKLAR?
DENETİM?
OKULLAR
ÖZELLEŞTİ
HASTANELER
ÖZELLEŞTİ
YER ALTI
KAYNAKLARI
ÖZELLEŞTİ
MTA TKİ TTK
ETİBANK
NEREDE ?
E.T.K.B./MiGEM
Ç.S.G.B.
“ÖZELLEŞTIRME”;
KÜRESEL KAPITALIZMIN, KRIZINI
AŞMAK
Fransa
2-4 Mart
AMACIYLA ÜRETTİĞİ, ÖZELLİKLE 1980’Lİ
1848 KararnamesiADI
YILLARDAN SONRA MAL, HİZMET VE
“İşçilerin
alt işverenKİRALAMA
SERMAYENİN KÜRESEL ÖLÇEKTE
SINIRSIZ
HİZMET ALIMI
DOLAŞIMINI SAĞLAMAK IÇIN “LİBERAL
tarafından
TAŞERON
REFORMLAR” ADI ALTINDA “DÜNYA”
çalıştırılması ya da VS.
ÖLÇEĞİNDE DAYATTIĞI, EKONOMİK,
işçi simsarlığı OLSA DA
TOPLUMSAL, SİYASAL VE İDEOLOJİK
SONUÇ AYNIDIR
BOYUTLARI OLAN KÜRESEL POLİTİKA
yasaklanmıştır”
ARAÇLARINDAN BİRİSİDİR.
(Mony, 81)
GüvenceGüvencesizlik
•
•
•
•
•
•
•
İşgücü piyasası güvencesi
İşten atılmaya karşı korunma
İşçi sağlığı ve iş güvenliği
Mesleki güvence
Vasıfların geliştirme olanağı
Sabit ve yeterli bir gelir kazanma güvencesi
İşgücü pazarında örgütlü olarak işçi sendikaları
tarafından temsil edilme gücü
Sağlık, eğitim, ulaşım gibi ihtiyaçların hak olarak
edinimi.
Yard. Dç. Berna Güler
Müftüoğlu
Marmara Üniv.
GÜNÜMÜZDE EN BÜYÜK KAVGA ENERJI
HAMMADDELERI IÇIN VERILMEKTEDIR
 Ekonomik krizi aşmak adına dünyada uygulanan politikalar ile
ortaya çıkan sonuç; işsizliğin artması, eşitsizliğin derinleşmesi,
sosyal ve ekonomik dokunun zarar görmesi, göçlerin yaşanması,
sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve altyapı gibi temel yurttaşlık
haklarının piyasalaştırılması, kamu hizmetlerinden yoksun
kalma olmaktadır.
 Son birleşmelerden sonra, dünya madencilik endüstrisinin
sermaye toplamının %40'ı beş şirketin eline geçmiştir.
ARTIK HIÇBIR ŞEY ESKISI GIBI DEĞILDIR!
Katı Olan Her şey…
 İşçi – emekçi
 Emek gücü
 Emek gücünü satma
 İşçi sağlığı
 Kadrolu
 Kamu işletmeciliği
 Sendikalaşma
 Sosyal güvenlik hakkı
 Barınma hakkı
Buharlaşıyor…..
 Çalışan – işgören
 İnsan kaynağı
 Kariyer planlama
 İş sağlığı
 Sözleşmeli 4/b 4/c
50/d
 Özelleştirme
 İKY / TKY
 Esnek güvenlik
 Kentsel dönüşüm
Yard. Dç. Berna Güler
Müftüoğlu
Marmara Üniv.
ETİBANK
İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA GELİNEN NOKTA
BİR GELİŞMİŞLİK KRİTERİDİR
Denetim ve yaptırımlar etkili ve sistemli olmadıkça istediğiniz yasayı çıkarın sonuç
alamazsınız. Denetim mekanizmaları doğru işletilmeli, MİGEM teşkilatlanması ülke
sathına yayılmalı, kadroları arttırılmalı, ve konusunda yeterli süre çalışmış deneyimli
mühendislerden oluşturulmalıdır. Aynı husus Çalışma Bakanlığının iş müfettişleri için de
geçerlidir
Ülkemizde yıllardır tüm örgütlenmeler engellenmektedir, sendikalar işçi sağlığı
iş güvenliği konusunda çok önemli bir unsurdur. Sendikalar emekçilerin iş
yerlerini, çalışma koşullarını iyileştirme mücadelesi için vardır. İşçi eğitimleri
tamamlanmaksızın işbaşı yapmamaları konusunda da sendikaların kararlı
olmaları gerekmektedir.
Sektörde özelleştirmeler, rodövans (kiralama) ve
taşeronlaştırma sonucu yaşanan felaketler
% 40 oranında artmıştır
Geniş alanları kaplayan linyit bölgelerinde kaynak kaybına neden olmadan, rasyonel
olarak değerlendirilmesi için yatağın parçalara ayrılarak işletilmesi yerine, bir bütün
olarak değerlendirildiği havza madenciliği savunulmaktadır. TTK ve TKİ’nin varlıkları da
bunu sağlamak üzerinedir. Bu havzada da geniş bir alana yayılan linyit rezervlerinin
doğal sınırlar yerine bölünerek işletilmesi bu açıdan da problemlidir. Bir bütün olarak
değerlendirmek yerine, parçalara ayrılıp farklı şirketlerin işletmesine verilmiş olması
üzerinde de tartışılması gerekmektedir. 2011 yılında Afşin Çöllolar’da yaşadığımız
felaketten sonra da odamız bu konuya dikkat çekmiştir bildiğiniz gibi 2 si mühendis 9
emekçinin cenazeleri halen çıkarılamamıştır.
Geçmişte meslektaşlarımızın uzmanlaşmasında da büyük rol oynayan adeta birer okul
olarak kabul edilen madencilik kuruluşlarımız (TKİ, TTK ) işlevsizleştirilmek yerine asli
görevlerine dönmelidir. Tecrübeli meslektaşlarımızdan azami faydalanarak araştırma ve
teknolojiye yatırım yapılmalıdır.
S ON Y I LLA RDA YA ŞANA N Ç O K Ö L ÜM LÜ M A DE N K A Z ALA RI
TABLO: 1/1
YER
TARİH
MADENİN
CİNSİ
OLAYIN
ŞEKLİ
ÖLÜ
SAYISI
Armutçuk
7.3.1983
Kömür
Grizu patlaması
103
Kozlu
10.4.1983
Kömür
Grizu patlaması
10
Yeni Çeltek
14.7.1983
Kömür
Grizu patlaması
5
Kozlu
31.1.1987
Kömür
Göçük
8
Amasra
31.1.1990
Kömür
Grizu patlaması
5
Yeni Çeltek
7.2.1990
Kömür
Grizu patlaması
68
Kozlu
3.3.1992
Kömür
Grizu patlaması
263
Sorgun
26.3.1995
Kömür
Grizu patlaması
37
Aşkale
8.8.2003
Kömür
Grizu patlaması
8
Ermenek
22.11.2003
Kömür
Grizu patlaması
10
S ON Y I LLA RDA YA ŞANA N Ç O K Ö L ÜM LÜ M A DE N K A Z ALA RI
TABLO: 1/2
YER
TARİH
MADENİN
CİNSİ
OLAYIN
ŞEKLİ
ÖLÜ
SAYISI
Çorum/Bayat
9.8.2004
Kömür
Grizu İştiali
3
Küre
8.9.2004
Bakır
Yangın
19
Gediz
21.4.2005
Kömür
Grizu patlaması
18
Dursunbey
2.6.2006
Kömür
Grizu patlaması
17
M.Kemalpaşa
10.12.2009
Kömür
Grizu patlaması
19
Dursunbey
23.2.2010
Kömür
Grizu patlaması
13
Karadon
17.5.2010
Kömür
Grizu patlaması
30
Elbistan
10.2.2011
Kömür
Şev kayması
11
Kozlu
8.1.2013
Kömür
Metan degajı
8
Soma
13.5.2014
Kömür
Ocak yangını
301
TOPLAM 956
www.maden.org.tr
Download

Biz madencİler ölmek değİl yaşatmak İçİn varIZ