İLİ
: YOZGAT
TARİH : 20/03/2015
KONU : ÇEVRE TEMİZLİĞİ
َ ‫يَا أَيُّ َها ْال ُمدَّث ُِّر قُ ْم فَأَنذ ِّْر َو َربَّكَ فَكَبِّ ْر َو ِّثيَابَكَ َف‬
‫ط ِّه ْر‬
َّ ‫صلَّى‬
َّ ‫سو ُل‬
‫سلَّ َم‬
ُ ‫قَا َل َر‬
َ ُ‫اَّلل‬
َ ‫علَ ْي ِّه َو‬
َ ِّ‫اَّلل‬
ْ ‫ض‬
‫سنُ َها َو َس ِّيئ ُ َها فَ َو َجدْتُ فِّى َم َحاس ِِّّن أ َ ْع َما ِّل َها‬
َ ‫ت‬
َ ‫ع ُِّر‬
َ ‫ى أ َ ْع َما ُل أ ُ َّمتِّى َح‬
َّ َ‫عل‬
َّ
َ
ُ
َ
‫ق‬
‫ي‬
‫ر‬
‫الط‬
‫ن‬
‫ع‬
‫ط‬
‫ا‬
‫م‬
‫ي‬
‫ى‬
‫ذ‬
‫أل‬
‫ا‬
ُ
َ
ِّ
َ
ِّ
ِّ
Aziz Kardeşlerim!
Okuduğum âyet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Ey bürünüp sarınan (Resûlüm)! Kalk ve
(insanları) uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Elbiseni
tertemiz tut.” 1
Muhterem Müminler!
Yüce Allah, insanoğlunun hayatını devam ettirdiği
yeryüzünü canlı ve cansız varlıklarıyla birlikte bir düzen ve
denge içerisinde yaratmıştır. Tesis edilen bu mükemmel düzen,
bütün yaratılmışlar için en ideali olup, herhangi bir eksiklik de
yoktur. Günümüzde ekolojik denge olarak da isimlendirilen bu
düzen Allah’ın büyüklüğünü ve azametini de ortaya
koymaktadır.
Kur’ân-ı Kerim’de çeşitli âyet-i kerimelerde bu durum
şöyle arz edilmektedir: “Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre
yaratmışızdır.”2 “O (Allah), göğü yükseltti ve dengeyi
koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”3 “Yeri yaydık, oraya sabit
dağlar yerleştirdik, orada her şeyi bir ölçüye göre bitirdik.”4
Kıymetli Kardeşlerim!
Kainatı bir düzen içerisinde yaratan Rabbimiz, yarattığı
her varlığı, eşref-i mahlukat olan insanın istifadesine sunmuştur.
Bununla birlikte insan, halife olma özelliğiyle diğer varlıkların
idarecisi de olmuştur. Bize düşen sorumluluk ise verilen bu
nimetlerden israf etmeden, düzeni bozmadan, şükrünü eda
ederek istifade etmektir.
Ancak insanoğlu sorumluluğunu tam olarak yerine
getiremediğinden dolayı geride bıraktığımız asırda ve içinde
bulunduğumuz çağda ekolojik dengenin bozulması ve çevre
kirliliği önemli bir problem olarak ortaya çıkmıştır. Yüca Allah
insandan çevreyi korumasını, temiz tutmasını, doğal dengeyi
bozmamasını istemektedir. Aksi halde insan yaptığı hatanın
karşılığını yine kendisi görecektir. Bu durum bir âyet-i kerimede
şöyle ifade edilir: “İnsanların kendi işledikleri kötülükler
sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır.
Yanlıştan dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı kötü
sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır.”5
Muhterem Müslümanlar!
Varlıkların, Yüce Allah tarafından hizmetimize
verildiğini ifade etmiştik. O halde bize düşen vazife de
ormanlarımızın, akarsularımızın, göllerimizin, parklarımızın,
bahçelerimizin, sokaklarımızın, caddelerimizin, köylerimizin ve
şehirlerimizin, kısacası çevremizin temiz tutulmasına ve
korunmasına gayret etmektir.
İman gibi büyük bir nimeti bize lütfeden Allah, bizim
her yönümüzle temiz olmamızı, maddi ve manevi temizliğimize
dikkat etmemizi istemektedir. “Şüphesiz Allah, tövbe edenleri
sever, temizlenenleri de sever.”6 âyet-i kerimesi müminlere bir
rehberdir. Ayrıca temizliği imanının yarısı 7 sayan Efendimiz
(sas) de bilhassa çevre temizliğine ve doğanın korunmasına
büyük önem vermiştir. O’nun (as) bu konudaki beyanları ve
örnekliği bütün insanlığa ufuk açıcı niteliktedir.
“Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz
edilip gösterildi. İyi amelleri arasında yoldan atılmış olan
ezayı gördüm. Kötü amelleri arasında ise yere gömülmemiş
tükürük de vardı.” 8 şeklindeki Hz. Peygamberin (sas) hadis-i
şerifi, çevrenin kirletilmesi konusunda, ufak bir ayrıntının bile
ahiret gününde insanın karşısına hesap vereceği bir durum
olarak çıkacağını ortaya koymaktadır. Demek ki, yerlere,
akarsulara bilinçsizce ve sorumsuzca atılan her çöp atığı, başkası
adına hak ihlali olduğu gibi onu atan için de cezayı gerektirecek
bir davranıştır. Ayrıca insanların çevresini temiz tutmaları ise
Allah Rasûlü’nün (sas) ifadesiyle sadaka vermeye denk
tutulmuştur. O’nun (as) bu konudaki “(İnsanlara) eziyet verici
bir şeyi yoldan kaldırman sadakadır.” 9 beyanı geniş
çerçevede değerlendirildiğinde görülecektir ki, maddi ve manevi
hoşa gitmeyen rahatsız edici şeyleri ortadan kaldırmaya
çalışmak ibadet olarak kabul edilmektedir.
Değerli Müminler!
Günümüzde yaşanan aşırı çevre kirliliğinden dolayı
ekolojik denge de bozulmuş, bu da iklimlerin değişmesine,
sellere,
felaketlere
sebebiyet
vermiştir.
Yaşananlar
göstermektedir ki, çevre temizliği zamanımızda daha fazla önem
arz etmektedir. Çevre ve tabiat Allah’ın (cc) bize emanetidir. Bu
emanete sahip çıkmak bizim görevimizdir. Aksi halde zarara
uğrayacak olan yine biz ve sonraki nesiller olacaktır.
1. Müddessir, 74/ 1-4
2. Kamer, 54/ 49
3. Rahman, 55/ 7-8
4. Hicr, 15/13
5. Rum, 30/41
6. Bakara 2/222
7. Müslim, Tahare, 1, I, 204
8. Müslim, Mesacid, 57, II, 390
9. Müslim, Zekat, 56, I, 699
Hazırlayan: Mustafa Koç- Şefaatli İlçe Vaizi
Download

İman gibi büyük bir nimeti bize lütfeden Allah, bizim İLİ : YOZGAT