ÖZET
Bu çalışma, işitme engelli ve işitme engelli olmayan sporcuların fiziksel ve
motorik özelliklerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışma ile işitme
engelli olan ve işitme engeli bulunmayan sporcuların fiziksel ve motorik özellikleri
arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmaya Niğde ve
Mersin işitme engelliler okulu sporcu öğrencilerinden 26; Aksaray güreş eğitim
merkezinden 14 sporcu katılmıştır. Katılımcıların fiziksel ve motorik özelliklerini
belirlemek amacıyla; boy ve vücut ağırlığı ölçümleri, vücut kitle indeksi, vücut yağ
ölçümleri, nabız ölçümleri, 20 metre mekik koşusu testi, dikey sıçrama testi,
esneklik testi, denge testi, 10 metre sürat testi, bacak kuvveti ve sırt kuvveti
ölçülmüştür. Deneklerden elde edilen veriler, öncelikle betimsel istatistik analizi ile
sunulmuştur. Đşitme engelli ve engelli olmayan sporcuların özelliklerinin
karşılaştırılmasında bağımsız örneklerde t-testi uygulanmıştır. Đstatistiki açıdan
anlamlılık seviyesi p< 0,05 olarak kabul edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda,
fiziksel özellikler açısından, boy, kol ve gövde yağ ölçümlerinde engelli sporcuların,
vücut ağırlığı, bacak ve vücut yağ oranı ölçümlerinde engelli olmayan sporcuların
daha yüksek derece elde ettikleri tespit edilmiştir (p<0.05). Motorik özellikler
açısından, denge ve esneklik testlerinde işitme engelli sporcuların, sürat, kuvvet,
sıçrama ve aerobik güç testlerinde ise engelli olmayan sporcuların daha yüksek
derece elde ettikleri görülmüştür(p<0.05). Ek olarak, Mersin ve Niğde bölgesinde
yaşayan işitme engelli sporcuların özelliklerinin karşılaştırıldığında, fiziksel
özellikler açısından Niğde bölgesinde yaşayan işitme engellilerin boy ve BMI,
Mersin Bölgesinde yaşayanların vücut ağırlığı ve vücut yağ yüzdesi açısından
yüksek
derece
elde
etmişlerdir(p<0.05).
Motorik
özellikler
açısından
değerlendirildiğinde, denge, sıçrama testlerinde ve nabız testlerinde Niğde, sürat,
kuvvet, esneklik, aerobik ve anaerobik kapasite testlerinde ise Mersin bölgesinde
yaşayan
engelli
sporcuların
yüksek
değerler
elde
ettikleri
tespit
edilmiştir(p<0.05).Sonuç olarak, işitme engelli sporcuların daha uzun boylu ve kol
ile gövde yağ oranları yüksek, BKI değerleri yaş ortalamasına göre Türkiye
ortalamanın altında, denge ve esneklik becerileri daha yüksek, engelli olmayan
çocukların hafif daha fazla kilolu, bacak yağ oran ve vücut yağ yüzdelerinin daha
yüksek, sürat, kuvvet, sıçrama ve aerobik güç özelliklerinin daha iyi olduğu
söylenebilir. Bölge açısından ise, Niğde bölgesinde yaşayan işitme engelli
sporcuların daha uzun boylu ve BMI değerleri daha düşük, denge becerileri daha
yüksek, Mersin Bölgesindeki engelli çocukların daha kilolu, vücut yağ yüzdesi daha
yüksek, sürat kuvvet, esneklik, aerobik ve anaerobik kapasitelerinin daha iyi olduğu
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Đşitme, Motorik, Spor
Download

Bu çalışma, işitme engelli ve işitme engelli olmayan sporcuların