BM325 B ILIMSEL A RA STIRMA
¸
VE YAZIM T EKNIKLERI F INAL U YGULAMASI
F INAL U YGULAMANIZDA :
˘
UYARI: Asa
¸ gıda
verilen konular BUP dosyası kullanılarak yapılacaktır.
(a.) En az iki tablo(multirow ve multicolumn içeren) verilecektir.
(b.) Numaralı ve numarasız iki¸ser denklem ve denklem sistemi, ayrıca satır içinde geçen en
az iki matematiksel ifade verilecektir.
(c.) Birer adet numaralı ve numarasız item, description,theorem ve proof verilecektir.
(d.) En az iki bölüm, en az 4 altbölüm(subsection) ve en az iki adet subsubsection verilecektir.
(e.) En az iki adet minipage, fbox(veya framebox), parbox kullanılacak.
(f.) Renkli metin örnekleri verilecektir.
(g.) Metin içerisinde bir paragraf farklı fontta ve ayrıca çe¸sitli büyüklüklerde yazı örnekleri
kullanılacak.
(h.) \includegraphics[scale=]{} ile .jpeg, .gif, .bmp ve .pdf dosyaları metin içinde ölçekli
olarak kullanılacak.
(i.) Matematiksel formüller içinde matris, integral, toplam sembolü, rasyonel fonksiyon, karekök ve küpkök örnekleri verilecektir
(j.) Döküman genelinde en az 5 adet referans, herbir denklem ve tabloyada metin içerisinde
referans verilecektir. Ayrıca s¸ ekil ve resimlerede metin içerisinde referans verilecektir.
(k.) En az iki adet footnote verilecektir.
(l.) Metin içerisinde ve referanslarda olmak üzere en az üç adet url verilecektir.
(m.) \renewcommand{}{}, \newcommand{}{} örnekleri verilip dökümanda kullanılacak.
(n.) Bir bölümde sunumda anlatılan konunuz verilecek.
Teslim Tarihi: Final sınavı gününde LATEX dosyası olarak teslim edilecektir.
Daha sonra yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.
˘
Dersin Ögretim
Üyesi:
Yard.Doç.Dr.Salim CEYHAN
Download

BM325 BILIMSEL ARA ¸STIRMA VE YAZIM TEKNIKLERI FINAL