EKONOMĠ VE STRATEJĠ
DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ
Takvim ve Öngörüler
EKİM 2014
Dünya Ekonomisinde Beklentiler
ABD’de Büyüme
Hızlanıyor
• ABD’de ĠĢsizlik
Azalıyor
İkinci çeyrek dönemde yüzde
4,6 büyüyen ABD
ekonomisinde iktisadi
faaliyetlerde toparlanma
hızlanarak sürmektedir. Eylül
ayında sağlanan yüksek yeni
istihdam ile işsizlik yüzde
5,9’a inmiştir. ABD
ekonomisindeki büyüme ile
Merkez Bankası FED’in faiz
artışına yeni yılın ilk
çeyreğinde başlama olasılığı
da artmaktadır. Bu olasılığa
bağlı olarak Dolar güçlenirken
yeni küresel mali koşullar da
etkisini hissettirmektedir.
• Avrupa’da Yeni
Parasal
GeniĢleme
• Yeni KoĢullar
GeliĢen
Ülkeleri
Zorlayacak
• Türkiye’de
Büyüme
YavaĢlıyor
C
a
r
i
Büyüme Temposu Yüzde
AB’de Yeni Önlemler
Avrupa Birliği’nde ikinci
çeyrekte görülen yavaşlama
ve deflasyon üçüncü çeyrekte
de sürmüştür. İktisadi
faaliyetlerde ve beklentilerde
ortaya çıkan zayıflama
karşısında Avrupa Merkez
Bankası yeni parasal
genişleme önlemleri almıştır.
AMB faizleri düşürürken yeni
varlık alım programlarına
başlamaktadır. Avrupa Merkez
Bankası’nın önlemleri ile son
çeyrekte yeniden toparlanma
beklentisi bulunmaktadır.
Yeni Küresel Mali
KoĢullar
ABD Merkez Bankası’nın
parasal genişlemeyi sona
erdirmesi ve faiz artırımı
sürecine yaklaşması ile
birlikte yeni küresel mali
koşullar oluşmaktadır. Dolar
güçlenirken, küresel likidite
Dolar varlıklara doğru yönelmektedir. Faiz oranları artarken finansman ve sermaye
olanakları sıkılaşmaktadır.
Doların güçlenmesi ile birlikte
küresel ölçekte varlık fiyatları
aşağı yönlü yeniden fiyatlanmaktadır. Hisse senedi
fiyatları ise direncini korumaktadır.
Türkiye Ekonomisinde Beklentiler
3,0-3,5
İçindekiler:
Beklentiler
1
Takvim
2
Öngörüler
3
Bilgi Yönetimi 4
A
ç
Türkiye ekonomisinde iktisadi
faaliyetler ve büyüme ikinci ı
çeyrekte ivme kaybetmiştir. k
Böylece yılın ilk yarısında
büyüme yüzde 3,3 olmuştur.Y
a
Üçüncü çeyrekte ılımlı
büyüme devam etmiştir. Sonv
çeyrekte de büyüme yüzde a
3,0-3,5 aralığında bir tempoda
ş
gerçekleşecektir. Yeni
l
hükümet büyümeyi
ı
hızlandırmak için ilave bir y
önlem arayışı içinde değildir.o
2015 yılı büyüme hedefi de
r
muhtemelen yüzde 4,0 olarak
açıklanacaktır.
Kredi Notu ve Görünümü
Korundu
Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch
Ekim ayı değerlendirmesinde
Türkiye’nin yatırım yapılabilir
kredi notu ile durağan
görünümünü değiştirmemiştir.
Fitch Türkiye’nin yüksek cari
açığını, artan dış finansman
ihtiyacını, sermaye çıkış
olasılıklarını önemli riskler
olarak sıralarken Merkez
Bankası’na daha sıkı bir
para politikası önerisinde
bulunmaktadır.
Enflasyon Halen
Yüksek
Eylül ayı enflasyonu
indirimler ve gıda
fiyatlarında artışın
sınırlanması ile yıllık yüzde
8.86’ya gerilemekle birlikte
halen hedefin oldukça
üzerindedir. Ekim ayında
elektrik ve doğalgaz zamları
ile bunların ikincil etkileri
enflasyonu daha da
artıracaktır. Merkez
Bankası’nın Ekim ayı
sonunda açıklayacağı
Enflasyon Raporu’nda
yılsonu hedefi ile 2015
hedeflerini yükseltmesi
beklenmektedir.
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetlerİ
Enflasyonun yüksek seyri
GeliĢen
Ülkeler Ġçin
Merkez
Bankası’nın
sıkı
Geçici
Bahar
para politikasını Erken
zorunlu
Bitebilir
kılmaktadır.
FED’in 2014 yılında parasal
Kur
ArtıĢları ve
Merkez
genişlemeden
çıkışı
tamamBankası
layacak olması beklentisi ile
gelişen ülkeler için olumsuz
Merkez
fiyat oluşküreselBankası
mali koşullar
istikrarı
finansal
istikrarı
muştur.ve
Yılın
ikinci çeyreğinden itibaren
ise FED’in
hedefleri
çerçevesinde
ötelenen
faiz artişi
etkili sıkı
yılın
genelinde
göreceli
olmuş
ve gelişen
ülkeler
için
para
politikası
izlerken
yeni
yenidenmali
iyimser
küresel
küresel
koşullar
içinde
koşullar
oluşmaya
başlamışTürk
Lirasının
yeniden
tı.
AMB’nın
ilave
parasal
değer kaybı ile karşı
genişlemesi
de gelişen ülkekarşıyadır.
TCMB
ler
için
geçici
baharriski
ortamını
enflasyon yaratma
kuvvetlendirmişti. Ancak ABD
nedeniyle sepet kurun 2.60
ekonomisine ilişkin veriler ile
üzerine çıkmasına izin
FED’in faiz artışı yeni yılın
vermeyecektir.
hemen başında
başlayabilecektir.
Takvim ve Öngörüler
Sayfa 2
Ekim 2014 Ekonomi-DıĢ Politika-Siyaset Takvimi
Salı
Pazartesi
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
1
2
3
ABD
ISM ĠMALAT
EYLÜL VERĠSĠ
ECB AVRUPA
TÜRKĠYE
MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI
FAĠZ KARARI
ENFLASYON
VERĠSĠ
Cumartesi
Pazar
4
5
11
12
ABD
EYLÜL AYI
ĠġSĠZLĠK VERĠSĠ
6
7
JAPONYA
BOJ MERKEZ
BANKASI FAĠZ
KARARI
8
9
10
TÜRKĠYE
ORTA VADELĠ
PROGRAM
AÇIKLAMASI
TÜRKĠYE
AĞUSTOS AYI
PERAKENDE
SATIġ VERĠSĠ
TÜRKĠYE
IMF-DÜNYA IMF-DÜNYA
AĞUSTOS AYI
BANKASI
BANKASI
SANAYĠ ÜRETĠM TOPLANTI TOPLANTI
VERĠSĠ
IMF-DÜNYA
BANKASI
TOPLANTISI
13
14
15
16
AB
AĞUSTOS AYI
SANAYĠ ÜRETĠMĠ
TÜRKĠYE
TEMMUZ AYI
ĠġSĠZLĠK VERĠSĠ
ABD
EYLÜL AYI
SANAYĠ ÜRETĠM
VERĠSĠ
17
18
19
23
24
25
26
TCMB
PPK TOPLANTISI
FAĠZ KARARI
TÜRKĠYE
EYLÜL AYI
KONUT SATIġ
VERĠSĠ
29
30
31
ABD
FED MERKEZ
BANKASI FAĠZ
KARARI
TÜRKĠYE
EKĠM AYI
TÜKETĠCĠ GÜVEN
ENDEKSĠ
TÜRKĠYE
EYLÜL AYI
DIġ TĠCARET
VERĠLERĠ
JAPONYA
BOJ MERKEZ
BANKASI FAĠZ
KARARI
TCMB
ENFLASYON
RAPORU
TÜRKĠYE
AĞUSTOS AYI
AB
CARĠ AÇIK VERĠSĠ EYLÜL AYI
ENFLASYON
ABD
VERĠSĠ
AĞUSTOS AYI
PERAKENDE
SATIġ VERĠSĠ
20
27
21
28
22
TBMM Yeni Yasama Dönemine Başlıyor.
Irak-Suriye Tezkeresi Mecliste Görüşülecek.
Çözüm Sürecinde Yeni Yasa Çalışmaları.
İŞİD İle Mücadele Odaklı Sıkıntı ve Sorunlar.
HSYK’ de Kritik Seçimler.
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri
Sayfa 3
Takvim ve Öngörüler
Mali Göstergelerde Öngörüler
Türk Lirası’nda
Değer Kaybı
TL Faizler Yukarı
Yönlü
Dolar Güçleniyor
Emtia Fiyatları
Geriliyor
Türk Lirası Zayıflıyor
Doların küresel ölçekte tüm
para birimlerine karşı değer
kazanması ile birlikte Türk
Lirası da zayıflamaktadır.
Türk Lirası kırılgan diğer 5
gelişen ülke para birimleri ile
birlikte daha çok değer
kaybetmektedir. Yeni küresel
mali koşullar içinde Türk
Lirası üzerinde değer kaybı
baskısı artarak sürecektir.
Merkez Bankası’nın
müdahale sınırı sepet kur
2.60’dır ve müdahale olasılığı
artmaktadır.
Türk Lirası Faizler
Yukarı Yönlü
Tüm Emtia Fiyatları
DüĢüyor
Yükselen enflasyon ve
küresel ölçekte faiz
oranlarının artma eğilimine
girmesi ile birlikte TL faizler
de yukarı yönlüdür.
Mevduat ve kredi faizleri
kademeli-sınırlı artış
eğiliminde olacaktır. Bono
faizleri için yüzde 10 kritik
eşiktir. Merkez Bankası’na
faiz artış baskısı da
yaklaşmaktadır.
Güçlü Dolar ile birlikte başta
Euro olmak üzere Yen ve
Sterlin gibi diğer üç rezerv
para birimi zayıflamaktadır.
Dolar güçlenmeye devam
edecektir. Güçlü Dolar ile tüm
emtia fiyatları da gerileme
eğilimindedir. Metaller, soft
emtialar, kıymetli madenler ve
enerji fiyatları bir süre daha
aşağı yönlü olmaya devam
edecektir.
“Türk Lirası Sepet
Kurda Artış”
Reel Sektör ve İktisadi Faaliyetlerde Beklentiler
İktisadi
Faaliyetlerde Ilımlı
Büyüme
Yatırımlar
Durağan
İhracat Artışı
Yavaşlıyor
Döviz
Kurlarındaki Artış
Tüketiciyi
Olumsuz Etkiler
İktisadi faaliyetler yılın üçüncü
çeyreğini sıkılaştırma önlemleri, Cumhurbaşkanlığı seçimi,
küresel mali etkiler ve dış
politik gelişmeler çerçevesinde
ılımlı bir büyüme içinde geçirmiştir.
İktisadi faaliyetlerin seviyesi
yüzde 3,0-3,5 aralığında bir
büyümeyi göstermektedir.
Üçüncü çeyrekte konut
satışları, otomotiv satışları ile
beyaz eşya ve elektronik
satışları geçen yılın altında
kalmıştır.
Reel kesim beklentileri ve
tüketici güveni Temmuz ve
Ağustos aylarında durağan
kaldıktan sonra Eylül ayında
1’er puan artış göstermişlerdir.
Mevcut seviyeleri zayıf ve
geçen yılın altındadır.
Üretim tarafında sanayide
kapasite kullanım oranı Eylül
ayında da yüzde 74,4 ile
geçen yılın altında kalmıştır.
Üreticiler siparişlere yönelik
üretim yapmakta olup en az
stok ile çalışmaya devam
etmektedirler.
Özel kesim yatırımlarında
durağanlık üçüncü çeyrekte
de devam etmiştir. Alınan
yatırım teşvikleri geçen yılın
altında kalmıştır.
İnşaat, perakende ve hizmet
sektörlerinde mevsimsellik
ile birlikte mevcut işler
seviyesi artmıştır.
Önümüzdeki üç aya ilişkin
olarak alınan siparişler ve iş
beklentileri ise ılımlı
büyümenin süreceğini
göstermektedir.
Kredi olanaklarındaki
yavaşlama, TL likiditesinin
sıkılaşması ve TL faizlerdeki
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri
artışlar iktisadi faaliyetleri
sınırlamaya devam
edecektir.
İhracat sürükleyici iktisadi
faaliyet olmayı sürdürmektedir. Eylül ayında ihracat
yüzde 6,5 artmıştır. İthalat ta
Ağustos ayında özellikle ara
malındaki artış ile yüzde 7,0
yükselmiştir.
Kamu tüketim ve yatırım
harcamalarında ise üçüncü
çeyrekte hızlanma yaşanmıştır.İktisadi faaliyetler yılın
son çeyreğini özellikle döviz
kurlarındaki artışın yarattığı
beklentiler çerçevesinde
ılımlı bir büyüme ile geçirecektir. Ekim ayında
mevsimsellik ve bayram
etkisi ile bayram sonrası
erken başlayacak yılsonu
kampanyalarının etkisi
görülecektir.
Takvim ve Öngörüler
Ekonomi ve Strateji
Danışmanlık Hizmetleri
Sayfa 4
Bilgi Yönetimi; ORTA VADELI PROGRAM 2015-2017
Temel Ekonomik Büyüklükler
Zeytinoğlu Caddesi
Sarıkonaklar ĠĢ merkezi
C Blok Kat:3 Daire:16
Akatlar/ĠSTANBUL
Göstergeler
GSYH (Milyar TL, Cari Fiyatlarla)
GSYH (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla)
Kişi Başına Milli Gelir (GSYH Dolar)
GSYH Büyümesi (Sabit Fiyat İle Yüzde Değişim)
İşsizlik Oranı
İhracat (Milyar Dolar)
İthalat (Milyar Dolar)
Dış Ticaret Açığı (Milyar Dolar)
Cari Açık (Milyar Dolar)
Cari İşlemler Dengesi/GSYH
TÜFE
TELEFON:
(212) 3528795
FAX:
(212) 3528796
E-MAIL:
[email protected]
2013
1.565
822
10.857
4,1
9,0
151.8
251.7
-99.9
-65.1
-7.9
7.4
2014
1.764
810
10.537
3,3
9,6
160.5
244.0
-83.5
-46.0
-5.7
9.4
2015
1.945
850
10.936
4,0
9,5
173.0
258.0
-85.0
-46.0
-5.4
6.3
2014’e tasarruf yılı olarak başlanmış ve buna yönelik olarak çok sayıda
makro ihtiyari tedbir uygulamaya konmuştu.
Bu çerçevede 2014 yılında büyümenin yavaşladığı görülmektedir. Yeni
açıklanan OVP 2014 yılı büyümesini yüzde 3,3 olarak tahmin
etmektedir.
2015 yılı için ise geçen yıl yüzde 5 olan büyüme hedefi yüzde 4’e
çekilmiştir.
Türkiye mevcut küresel ekonomik koşullar ve ekonomik yapısı
içerisinde yüzde 3-4 aralığında bir büyümeye sıkışmaktadır.
Büyüme hızının arttırılması için artık parasal tedbirler değil çok sayıda
reforma ihtiyaç duyulmaktadır.
Web Adresi
www.esdh.com.tr
Dr.Can Fuat Gürlesel
[email protected]
TEMEL GÖSTERGELER
Dolar/TL
Euro/TL
Euro/Dolar
MB Politika Faizi %
Gösterge Tahvil Faizi %
Cari Açık Yıllık Milyar $
TÜFE Yıllık %
Toplam Krediler Milyar TL
Brent Petrol Varil Dolar
Dow Jones Endeksi
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
2,2737
3,0782
1,3485
10,00
11,05
64,2
7,75
1.094,9
2,2168
3,0532
1,3801
10,00
11,07
62,5
7,89
1.095,9
2,1596
2,9753
1,3775
10,00
10,69
60,1
8,39
1.101,2
2,1193
2,9305
1,3870
10,00
9,12
56,9
9,38
1.097,2
2,0954
2,8522
1,3633
9,50
8,49
52,8
9,66
1.110,0
2,1264
2,9032
1,3687
8,75
8,15
52,1
9,16
1,136,7
2,1371
2,8611
1,3388
8,25
8,55
48,5
9,32
1.133,8
2,1623
2,8502
1,3132
8,25
9,07
2,2813
2,8798
1,2617
8,25
9,98
9,54
1.163,7
8,86
1.178,9
106,36
15,699
109,13
16,322
107,76
16,457
108,20
16,581
109,56
16,717
112,36
16,826
106,02
16,563
103,19
17,098
94,67
17,042
Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri
Download

Ekonomik Takvim ve Beklentiler