VAKIF SENEDİ
KURULUŞ:
İşbu Resmi Senet Hükümlerini kurucu üyeler kar gayesi gütmeyen ve Medeni Kanun Hükümleri
gereğince Vakıf olarak tanınan Hükmi Şahsiyeti meydana getirmek maksadı ile imza ve kabul
etmişlerdir.
MADDE: 1 - VAKFIN ADI
Vakfın adı KOZA-İPEK EĞİTİM SAĞLIK HİZMET YARDIM VAKFI’ dır.
Bu Resmi Senette "KOZA-İPEK EĞİTİM SAĞLIK HİZMET YARDIM VAKFI" için kısaca "Vakıf deyimi
kullanılmıştır.
MADDE: 2 - VAKFIN İDARE MERKEZİ
Vakfın merkezi Ankara İli, Çankaya ilçesi olup, adresi Necatibey Caddesi No:56/B Demirtepe' dir.
İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla
yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.
MADDE: 3 - VAKFIN AMAÇLARI
Bu vakfın amacı, Türkiye dâhilinde her yere ve her vatandaşa imkânları ölçüsünde her derecede
ilköğretim, ortaöğretim, yüksekokul ve üniversite dâhil eğitim imkânları sunmak, sağlık, sosyal ve
kültürel hizmetlerde bulunmaktın
Aşağıdaki hususlar bu amacın kapsamına girer:
Üstün zekâlı, başarılı veya yoksul öğrencilere teşvik ikramiyesi tahsis etmek, eğitim, sağlık ve sosyal
hizmet konularında bilimsel araştırmalar yapmak veya yaptırmak, seminer düzenlemek, yayınlarda
bulunmak veya bu faaliyetlerde bulunanlara vardım etmek, değerli bulduğu araştırmaları
ödüllendirmek, öğretim elemanlarının daha üst düzeyde lisansüstü eğitim yapmaları konularında
katkıda bulunmak,
Yönetilmesi veya denetimi yetkililerce kendisine tevdi edilecek ve Mütevelli Heyetince kabule şayan
görülecek eğitim, kültür, sağlık ve sosyal tesisleri için verilen görevleri yapmak, kabiliyetli veya
yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak, yurt içinde
ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası ve ulusal düzeyde ilim, sanat ve
benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve teşvik gibi parasal ve ayni yardımlarda
bulunmak, yüksek ve mesleki tahsil yapmış elemanlara yurt içinde ve dışında ileri ihtisas çalışmaları
yapabilmeleri veya mesleki bilgilerini arttırabilmeleri için eğitim olanakları sağlamak, genel, özel ve
katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan diğer hizmetleri yapmak veya bunlara katkıda
bulunmak, çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine ve milli ülkülere sahip
sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek, Türk kültür ve sanat dallarının gelişmesi, yurt içinde ve dışında
tanıtılması ve yaygınlaştırılması için faaliyetlerde bulunmak,
MADDE: 4 - VAKFIN HUKUKİ DURUMU VE YAPABİLECEĞİ İŞLER
Vakıf kendi Mütevelli Heyetinden başka hiçbir yere bağlılığı olmayan ancak 4721 sayılı kanunla
belirtilen teftiş makamının denetimine tabi; tüzel kişiliği haiz özerk bir kurumdur.
Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve
taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya,
vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarım satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini
almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirini bir
ya da birden çok yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile
yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve
paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları
değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin
alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve
kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz
malların irtifak, intifa, sükûna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları
kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin
ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve
hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer
güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek
olan projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile
VAKIF SENETİ
olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara
iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye vakfın amaç
ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim,
tasarruf, mal edinme, İnşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48.
maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Gerekli yasal işlemlerin yerine getirilmesi koşulu ile Vakıf amacına uygun hususlarda yerli ve yabancı
diğer kurumlarla işbirliği yapabilir, karşılıklı parasal yardım, araç-gereç, eleman, bilgi desteği ve
temini gibi her türlü yardımlaşmada bulunabilir.
Aşağıdaki hususlarda vakfın amacının kapsamına girer:
Her türlü sosyal, kültürel, sağlık, eğitim tesisleri ve yurtlar inşa etmek, gereçlerini sağlamak, tiyatro. TV,
basın, sinema, güzel sanatlar ve diğer müspet ilimler için her türlü kurslar, okuma salonları, etüt eğitim
merkezleri, test merkezleri, kütüphaneler, kreş, anaokulu, ilköğretim okulları, ortaöğretim okulları,
yüksekokul ve üniversiteler ile yurtlar açmak, devlete veya Mütevelli Heyetçe uygun görülen
herhangi bir vakfa veya demeğe bir bedel karşılığında veya icabında hibe olarak devretmek.
Uygun görülecek yer ve şekillerde sağlık tesisleri kurmak, donatmak, bu tesisleri bizzat işletmek veya
kiralamak veya Mütevelli Heyet tarafından uygun görülen bir vakfa veya demeğe hibe etmek,
kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak.
Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunmak, ülkenin eğitim, kültür ve sağlık düzeyini yükseltmek amacı
ile çalışmalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahibi veya mağdur kişilere her türlü ayni
ve nakdi yardımda bulunmak, kültürel ve dini tesisler yapmak, mevcut olanları tamir etmek veya bu
konuda çalışan vakıf ve derneklere yardım etmek. Vakfın amaçları ile aynı veya benzer amaçlar
doğrultusunda faaliyet gösteren resmi ve kar amacı gütmeyen özel kurumlar ile diğer vakıf ve
derneklere yardımcı olmak.
Vakfın amacını gerçekleştirmek için: uluslararası kuruluşlar ve tüm ulusal kamu kurum ve kuruluşları
ile bilumum özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek
odaları vb. kuruluşlar ile işbirliği halinde ortak projeler yapmak, uygulamak, yapılmış olan projelere
ortak veya yardımcı ortak olarak katılmak veya desteklemektir.
MADDE: 5 - VAKFA TAHSİS EDİLEN MAL VARLIĞI
Kuruluş mal varlığı toplam 850.000.-YTL olup vakfın kurulmasına müteakip mal varlığına yapılacak
ilaveler ile artırılabilir.
Kurucular Vakfa aşağıdaki menkul varlıkları tahsis etmişlerdir.
Koza İpek Holding A.Ş.
A.T.P İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
H. Akın İpek
Melek İpek
C. Tekin İpek
Pelin Zenginer
250.000.-YTL.
250.000.-YTL.
250.000.-YTL.
25.000.-YTL.
25.000.-YTL.
25.000.-YTL.
25.000.-YTL.
Vakfın kurulmasından sonra gerçek ve tüzel kişiler tarafından Vakfın esas varlığına eklenmek şartı ile
bağışlanacak her türlü mal ve haklar Mütevelli Heyeti kararı ile kabul edilerek yukarıda yazılı Vakıf
mamelekine ilave edilecektir.
MADDE: 6 - VAKFIN GELİRLERİ VE SARF YERLERİ:
Vakfın başlıca gelirleri,
Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
Vakıf Menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur. Vakıf amaçlarına
tahsis edilen fonlar hiçbir şekilde başka amaçla kullanılmaz.
MADDE: 7 - VAKFIN ORGANLARI:
Vakfın organları şunlardır:
Mütevelli Heyeti
VAKIF SENETİ
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
MADDE: 8 - MÜTEVELLİ HEYETİNİN KURULUŞU
Vakfın mütevelli heyeti, aşağıda adlan yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan
Koza İpek Holding A.Ş.
A.T.P İnşaat ve Ticaret A.Ş. Koza Altın İşletmeleri A.Ş.
Hamdi Akın İpek
Melek İpek
Cafer Tekin İpek
Pelin Zenginer
Gerçek kişiler ile tüzel kişi vakıf temsilcilerinden oluşur.
Ancak;
İstifa, gerçek kişilerin iş göremez hale gelmeleri gibi nedenlerle Mütevelli heyetinde meydana
gelen boşalmalarda yönetim kurulunun önereceği iki kat aday arasından Mütevelli Heyetince
seçilecek kişi,
Ölüm halinde ise;
Vasiyet etmesi halinde vasiyet ettiği varisi,
Vasiyetinin bulunmaması halinde varislerin kendi aralarında seçecekleri varisi,
Varislerin seçilecek kişi hakkında karar vermemesi halinde ise yönetim kurulunun önereceği iki
aday arasından Mütevelli Heyetince seçilecek kişi, Mütevelli heyete seçilir.
Yönetim Kurulu kararı ile tüzel kişiliği temsilen mütevelli heyet üyeliğe atanan kişinin, mütevelli
heyet üyeliği, tüzel kişinin alacağı yeni bir karar ile değiştirilebilir. Ayrılan üyenin yerine atanan
yeni üye otomatik olarak eski üyenin yerine mütevelli heyet üyesi olur.
MADDE: 9- MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
Yönetim kurulunu seçmek,
Denetim kurulunu seçmek,
Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek,
yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek.
Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarının aynen veya değiştirerek kabul etmek,
Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini,
verilecekse miktarını belirlemek,
Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
MADDE: 10 - MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:
Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.
Mütevelli heyet olağan toplantısı bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek
üzere Şubat ayı içinde yapılır.
Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en
az beşte ikisinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak
toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular
görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az
Onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar
yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve
gündemi, toplantı gününden önce üyelere ulaşacak şekilde bildirilir.
Mütevelli heyet üye tamsayısının yansından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde
toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır.
VAKIF SENETİ
Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yandan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması
halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.
Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil
tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik,
düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının yansından bir fazlasıdır.
MADDE: 11 YÖNETİM KURULU:
Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim
kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak
şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun. İlk toplantısında başkan,
başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi
bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve
çağrılır. Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya iki
toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı üç olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde
başkanın oyu tercih nedeni olup iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak
imzalanır.
MADDE: 12 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:
Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:
Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak
yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin
onayına sunar. Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması
hususunda gereken çalışmaları yapar.
Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli
girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel
sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde
işlerine son verir.
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve
kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve
bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
h) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir,
Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
MADDE: 13 VAKFIN TEMSİLİ:
Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan
yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar
dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya
birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge
veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.
MADDE: 14-DENETİM KURULU
Denetim Kurulu, Mütevelli Heyet adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir
organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe iki yıl için seçilecek iki asil üye ve iki yedek üyeden
oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Denetim kurulu,
incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler
tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet
toplantısından önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.
Download

Vakıf Senedini İndirmek İçin Tıklayınız.