ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN
GERÇEKLEŞTİRİLECEK BOSNA HERSEK MENŞELİ 380.000 kg
TAZE SOĞUTULMUŞ KEMİKSİZ SIĞIR ETİ İTHALATI İÇİN İDARİ
ŞARTNAME
(ADMINISTRATIVE RULES)
19/01/2015
1- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) tarafından Bosna Hersek menşeli
380.000 kg taze soğutulmuş kemiksiz sığır eti (GTP 02.01) ithal etmek amacıyla,
kapalı zarfla teklif alma usulüne göre ihale düzenlenecektir.
2- İhale tarih ve saati (son teklif verme tarih ve saati): 26.01.2015, saat 14:00.
3- İhale yeri: Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1370. Sokak No: 10
Balgat/Ankara adresinde bulunan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Hizmet
Binası toplantı salonu.
3- İsteklilerin tekliflerinin değerlendirilebilmesi için Teklif Mektubu ile birlikte teklif
edilen birim fiyat ile 380.000 kg’ın çarpımı sonunda bulunacak rakamın %3’üne
tekabül eden tutarda, geçerlilik süresi 28.02.2015 tarihinden önce dolmayacak
şekilde ve ekli örneğe uygun olarak Türkçe dilinde düzenlenmiş Geçici Teminat
Mektubu vermeleri veya aynı tutarı İdareye ait aşağıdaki Euro hesabına yatırarak
ödeme dekontunu teklif zarfı içinde ibraz etmeleri gerekmektedir:
Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şube
IBAN: TR030001001745362613076460
SWIFT : TCZBTR2A
4- İsteklilerin tekliflerini 26.01.2015 tarihi saat 14:00’e kadar elden ESK Genel Evrak
ve Arşiv Şube Müdürlüğü’ne ulaştırmaları gerekmektedir. İhale saatine kadar
İdare’ye ulaşmış olması kaydıyla iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek teklifler de
değerlendirmeye alınır.
5- Faks ile verilen teklifler ile geçici teminatı ile birlikte verilmeyen teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sahibi olan istekli ihale sonucunun tebliğ
edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde İdareye toplam sözleşme bedelinin
%6’sı tutarında Kesin Teminat Mektubu vererek sözleşme imzalayacaktır. Aksi
takdirde isteklinin Geçici Teminatı İdare adına irat kaydedilecektir.
7-Kesin teminat mektupları geçerlilik süresi 31.05.2015 tarihinden önce dolmayacak
şekilde ve İdarenin talep ettiği formatta düzenlenecektir. Yüklenici kesin teminat
tutarını 3 ncü maddede verilen hesap numarasına da yatırabilir.
8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sahibi sıfatıyla sözleşme imzalamak için
davet edilen istekli kesin teminatı vererek süresi içinde sözleşme imzalamadığı
takdirde İdarenin vereceği karar çerçevesinde ihale iptal edilecek veya en avantajlı
ikinci teklifin sahibi olan istekli sözleşmeye davet edilecektir.
9- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun kapsamı dışındadır.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Download

EK 1 İdari Şartname