T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :40216608/102.01
Konu :Varış bildirimi onayı
21.01.2015 / 5317235 DAĞITIM
Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 71 nci maddesinin birinci fıkrası; “Denizyolu ve havayolu
taşımacılığında, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma aracının işleticisi veya
temsilcisi, eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaştığında taşıma aracının varışını bildirir. Varış
bildirimi, veri işleme tekniği yoluyla verilir ve boşaltılacak eşya için düzenlenen özet beyanların tespiti
için gereken bilgileri içerir.” hükmünü amirdir.
31.10.2014 tarihli, 2014/23 sayılı Genelge ile, denizyolu taşımacılığında yukarıda yer alan yönetmelik
hükmü uyarınca yapılan varış bildiriminin, geminin limana yanaşmış olması koşuluyla gümrük idaresi
tarafından onaylanacağı ve varış bildiriminin gümrük idaresi tarafından onaylanması ile, gümrük
idaresince gemiden eşya boşaltılmasına izin verilmiş olacağı hükme bağlanmıştır.
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan söz konusu Genelgede yer alan “geminin limana yanaşmış
olması” ifadesinin geminin iskeleye yanaşmış olması olarak değerlendirildiği ve bunun uygulamada
sorunlara yol açtığı anlaşılmaktadır.
Bu çerçevede, geminin limana yanaşmış olması, geminin iskeleye yanaşması değil, ilgili liman
yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan ve gümrüklü saha
kapsamında yer alan deniz ve kıyı alanlarına varmış olması anlamına gelmekte olup söz konusu
genelge hükmünün buna göre uygulanması gerekmektedir.
Bunun yanında, geçici depolama yerine alınacak eşya ile ilgili olarak, Gümrük Yönetmeliğinin 78 inci
maddesi uyarınca, eşyanın gemiden indirilerek, görevli işletme personelinin sorumluluğu ve gümrük
memurlarının gözetimi altında öncelikle fiziksel olarak limana alınması ve sistemde yapılacak geçici
depolama yeri giriş işlemlerinin (eşyanın ve boşaltmanın durumuna göre gerekirse her bir özet
beyan/taşıma senedi bazında ayrı ayrı da olacak şekilde), boşaltma listesi ile özet beyan bilgilerinin
karşılaştırılmasını müteakiben gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a. Müsteşar Yardımcısı
DAĞITIM :
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Download

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI