ÖNEMLİ DUYURU

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların bu sınavlarda aldıkları puanların
aritmetik ortalaması hesaplanarak her aday için “Özel Yarışma Sınavı Puanı” ÖSYM
tarafından belirlenecektir.

ÖSYM, özel yarışma sınav puanı en yüksek olan adaydan başlayarak adayların
başarı sırasını tespit edecek ve adayların Özel Yarışma Sınavı Puanını ve başarı
sırasını tercihlerin alınmasından önce internet sayfasında duyuracaktır.

Tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı en geç bir ay içinde ÖSYM
tarafından internet sayfasında duyurulacaktır.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik
Numarası ve aday şifresi ile yapacaklardır. En fazla 30 tercih yapılabilecektir.

Yerleştirme, Özel Yarışma Sınavı Puanı en yüksek adaydan başlamak üzere
yapılacaktır.

Yerleştirmede, özel yarışma sınav puanının eşitliği halinde yazılı sınav puanı yüksek
olan adaya, bunların da eşit olması halinde geçerli KPSS puanı yüksek olan adaya
öncelik verilecektir.

Adaylar özel yarışma sınavı başarı sırası ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM
tarafından kadro/pozisyonlara yerleştirilecektir.

İlan edilen kadro ve pozisyonlara yapılan yerleştirmeden sonra herhangi bir ek
yerleştirme yapılmayacaktır.

Adayların, tercih etmeyi düşündükleri idarelerin mali hizmetler biriminin
(strateji geliştirme birimi) il, ilçe ve çalışma adresini ve ihtiyaç duydukları diğer
bilgileri öğrenmeleri yararlı olacaktır.

Adaylar, atandıkları idarede en az üç yıl mali hizmetler uzman yardımcılığı üç
yıl da mali hizmetler uzmanlığı olmak üzere en az toplam altı yıl süreyle görev
yapmak zorunda olup, mazeretleri olsa dahi, başka idarelerin aynı unvanlı
kadrolarına naklen atanmaları kanunla yasaklanmış bulunmaktadır. Tercih
yapılırken bu hususun da dikkate alınması önem arz etmektedir. (Bununla
birlikte, idarelerinin muvafakati üzerine başka unvanlı kadrolara atanmaları
mümkündür.)

Bu nedenlerle, adayların atama talebinde bulunmayacakları veya en az altı yıl
çalışmayı düşünmedikleri idarelere tercih listelerinde yer vermemeleri önem
arz etmektedir.

Yerleştirme sonuçları, yerleşen adaylar için ÖSYM’nin internet sayfasından
duyurulacaktır.

Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için
tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması
zorunludur.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlarını, ÖSYM’ye yapacaklardır. ÖSYM
yapılan itirazları inceleyerek sonuçlarını adaylara bildirecektir.

İlgili idarelere yerleştirilen adaylardan, yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından
açıklandığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte
yerleştirildikleri idarelere başvuranlar, malî hizmetler uzman yardımcısı olarak
atanırlar. Bu süre içerisinde başvurmayanların atama işlemi yapılmaz.

Adayın atanma talebini içeren dilekçe ekinde idareye aşağıdaki belgelerin teslim
edilmesi gerekmektedir:
a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
b)Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin atamayı yapacak idare
tarafından onaylanmış örneği,
c) Mal bildirimi,
ç) Altı adet vesikalık fotoğraf,

Atama talebini içeren dilekçede ilgilinin; mesleğe girişe engel adli sicil kaydının
bulunmadığına, görev yapmasına engel bir halin olmadığına ve erkek adaylar için
askerlik durumuna dair yazılı beyanına da yer verilmesi gerekmektedir.

Malî hizmetler uzman yardımcılarının yeterlik sınavına girme hakkını elde
edebilmeleri için atandıkları tarihten itibaren en az üç yıl fiilen çalışma şartı
bulunmaktadır. Yeterlik sınavının yapılacağı tarihte üç yıllık süreyi doldurmayanlar
daha sonraki yeterlik sınava katılacaklardır. Uzman yardımcılarının ücretsiz izinlerini
bu durumu dikkate alarak planlamaları yararlarına olacaktır.
Download

ÖNEMLİ DUYURU • Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların