TARIMSAL YAYIM
VE DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ
HİZMETİ VEREN SERBEST DANIŞMAN VE
KURULUŞ FAALİYETLERİ
2
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Milletimiz çiftçidir.
Milletin çiftçilikteki çalışma imkanlarını, asri ve iktisadi tedbirlerle en
yüksek seviyeye çıkarmalıyız.
3
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
4
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Tarımda yaşanan hızlı gelişme ve değişimlere paralel olarak, çiftçilerimizin bilgi
ihtiyacını karşılamak ve tarladan sofraya güvenilir gıda arzını etkinleştirmek
için Sertifikalı Tarım Danışmanlığı uygulaması başlatılmıştır.
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
5
Mehmet Mehdi EKER
6
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Tarımsal yayım ve danışmanlık çalışmaları, kalkınma süreci içerisindeki kırsal
toplumların kalkınmalarında olduğu kadar, topyekûn tarım sektörünün
gelişmesinde de vazgeçilmez bir unsurdur.
Halil İbrahim GÜL
Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı
7
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
8
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Etkin, verimli ve sürdürülebilir tarımın yolu tarımsal yayım ve danışmanlık
hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi ile mümkün olur.
Süleyman BULUT
Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanı
9
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
10
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
TARIMSAL DANIŞMANLIK HAKKINDA
AMAÇ
Ülke düzeyinde yaygın, etkin ve verimli bir tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi oluşturarak; çiftçi/tarımsal işletme
sahiplerinin bilgi, teknik, yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasını sağlamaktır.
HEDEF
Tarım, ekonomiye dayalı bir sektör olmasından dolayı kalite, standart,verimlilik,sermaye,rekebet,Pazar,sürdürülebilirlik
gibi iktisadi kavramlarla yakından ilişkilidir. Tarım sektörünün gelişimi dünya üzerinde değişimlerin doğru okunması,
sektörün yerel ve global ihtiyaçlara göre konumlandırılması, yönlendirilmesi ve nihayetinde mahalli ve evrensel araştırma
bulgularıyla elde edilen teknolojik yeniliklerin üreticiler tarafından kullanılmaya başlaması sonucunda davranış ve yeniliklerin benimsetilmesi ile mümkün olacaktır. Bu işlevi de;kırsal kesimde yaşayan nüfusun mevcut deneyim,uygulama ve
tutumları dışında yaşam standartları üzerinde de değişikliği amaçlayan ve geçmişte özellikle tarımsal yayım hizmetleri,
bugün ise yayım hizmetlerinin yanında tarımsal danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bilgi ve teknolojinin üretildiği
noktadan, bunların dönüştürüldüğü ve üreticilere aktarıldığı ve nihayetinde üretici eli ile uygulandığı bu döngüsel zincirde
sağlanan; tutum ve davranış değişiklikleri sayesinde yeni bilgi ve teknolojilerin benimsenmesi, iyi bir yaşam standardı,
bilinçli ve güçlü bir üretici kitlesinin yanında bugün çevre koruma bilincine sahip sürdürülebilir bir tarımı da hedeflemektedir.
TARIMSAL DANIŞMANLIK HAKKINDA
• Tarımsal Yayım ve Danışmanlık sisteminin yaygın, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla 2009
yılından beri, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti desteklenmektedir.
• Çiftçilerimizin bilgi ve becerilerini artırarak gelir seviyelerinin ve üretimde ürün artışının yanında, ürün kalitesini ve
standardını yükseltmek amacıyla danışmanlık hizmeti sunan kişi, kurum ve kuruluşlarda 2013 yılı itibari ile 2101
danışman 111958 işletmeye hizmet vermektedir.
TARIM DANIŞMANLARININ GÖREV VE SORUMLUKLARI
• Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya hizmet verdiği diğer birimlere
gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, gerektiğinde ilgili mevzuata uygun tarımsal uygulamalar yapmak
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme sahiplerini ve hedef kitleyi bilgilendirmek
11
• Sürdürülebilir bitkisel ve hayvansal üretime yönelik üretim teknikleri konusunda her türlü bilgi ve yeni teknolojinin
hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
12
• Tarımsal işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve etkin bir şekilde ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak
• İşletme ekonomisi yayımı/danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak
• İşletmelerin ekonomik analizleri, gelişim planlamaları, iş ve sermaye verimliliğinin iyileştirilmesi ve aile işletmelerine
özgü sorunlar, ev ekonomisi, mekanizasyon ve bitkisel çoğaltım materyalleri ve tohumluk üretimi konularında yayım/danışmanlık yapmak
• Tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve girişimcilik eğitimlerini yapmak
• Güvenilir gıda arzına yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunmak ile görevlidir
TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ÇALIŞMA GRUBU
• MURAT TOY Çalışma Grup Sorumlusu (312)3156555-56 dahili (414)
• MEHMET YAMÇİCİ Merkez Teknik Komitesinin iş ve işlemlerini yapmak, Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin
düzenlenmesine dair yönetmelik, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri uygulama esasları, tarımsal yayım ve
danışmanlık sınavı uygulama esasları, Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi mevzuatı hazırlama, değiştirme, görüş verme, dava dosyaları ve mevzuatın her türlü işlemleri, diğer kurum ve kuruluşların mevzuat
çalışmalarına görüş verme. (312)3156555-56 dahili (452)
• MAHMUT GÖKTAŞ Tarımsal danışmanlık sınavı tarihlerini belirleme, komisyon olurlarını alma, diğer kurum ve kuruluşlarla yazışma yapmak, sınav ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak. (312)3156555-56 dahili (455)
• FEHİM RODOPLU Serbest tarım danışmanlarının, üretici birliklerinin yetkilendirilmesi, yetkilendirilen bu kişi/kuruluşlara verilen cezaların sicile işlenmesi, tüm bilgilerin veri tabanına işlenmesi, (312)3156555-56 dahili (459)
13
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• VEHBİ KAHRAMAN Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi iş ve işlemlerini yapmak, destekleme ile ilgili
haciz kararlarını cevaplamak, tarımsal danışmanlık veri sistemi ile ilgili işlemleri yürütmek. (312)3156555-56 dahili
(455)
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
14
• ŞÜKRAN YAĞAN Tarım yayımcısı/danışmanı sertifikasını düzenlemek kayıt etmek, veri sistemine girmek, veri sistemindeki bilgileri kontrol etmek (312)3156555-56 dahili (459)
• ELİF FİGEN KAYMAK Çalışma grubunun, faaliyetlerini raporlamak, gerçekleşmeleri izlemek, aylık, yıllık, il bilgi kartlarını düzenlemek (312)3156555-56 dahili (456)
• SERKAN KARABAĞLI Şirketlerin, tarımsal dernek/vakıfların, ziraat odaların yetkilendirilmesi, yetkilendirilen bu kişi/
kuruluşlara verilen cezaların sicile işlenmesi, tüm bilgilerin veri tabanına işlenmesi, (312)3156555-56 dahili (431)
• GÜLER ŞANLI Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin düzenlenmesine dair yönetmelik, tarımsal yayım ve
danışmanlık hizmetleri uygulama esasları, tarımsal yayım ve danışmanlık sınavı uygulama esasları, Tarımsal yayım ve
danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi mevzuatı hazırlama, değiştirme, görüş verme, dava dosyaları ve mevzuatın
her türlü işlemleri, diğer kurum ve kuruluşların mevzuat çalışmalarına görüş verme. (312)3156555-56 dahili (456)
• E.TUNCAY KESKİN Tarımsal danışmanlık sisteminin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, tanıtımı için projeler geliştirmek,
olumlu toplum algısı oluşturmak için çalışma yapmak (312)3156555-56 dahili (452)
• NİZAMETTİN ÖZIŞIK Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi iş ve işlemlerini yapmak, destekleme ile ilgili
haciz kararlarını cevaplamak, tarımsal danışmanlık veri sistemi ile ilgili işlemleri yürütmek. (312)3156555-56 dahili
(449)
İLLERE GÖRE
HİZMETİ VEREN SERBEST DANIŞMAN VE
KURULUŞ FAALİYETLERİ
AFYONKARAHİSAR
16
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
AFYONKARAHİSAR
•
ÇAY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
•
SULTANDAĞI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
•
KİRAZ KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI
•
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
267 İŞLETMEYE 3 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 5 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
ADANA
ADANA
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
•
•
•
•
17
1811 İŞLETMEYE 18 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV
YAPAN 36 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ADANA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
ADANA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
AGR TAR. YAY. DAN. MÜH. HİZ. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.
DENİZ TAR. ANALİZ LAB. TAR. DAN. İNŞ. TAAH. MÜH. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
• ADANA İLİ KARATAŞ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• ADANA İLİ SEYHAN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• ADANA İLİ İMAMOĞLU ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
Adnan AKSU
Süleyman ÖZDEMİR
Orhan YENEL
Halil KARBOĞA
Deniz SUCU
Tolga ÜNAL
Osman ALCI
Halil GÜVEN
Mustafa GERGER
Hasan BALKIR
Gülsevim TİRİNG
Hasan Can BOYDAK
Barış KUYUCU
ADIYAMAN
18
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ADIYAMAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
GÖLBAŞI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
TUT ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
KAHTA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
SAMSAT ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
BESNİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
GERGER ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YET. BİRLİĞİ
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
ÇELIKBIR TAR.YAY.VE DAN.EML.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
REHBER TARIMSAL YAYIM VE DAN.MÜH.HİZ.LTD.ŞTİ.
AS GLOBAL TAR. YAY. DAN. VE MÜH. HİZ. LTD.ŞTİ.
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
Mutlu ŞAHİN
Çetin ŞAHİN
İbrahim Halil BAŞLİ
Seydi Vakkas DEMİREL
Fidan AYAZ
Nevzat ASLAN
Ömer Faruk TÜRK
Süleyman KIZILDAĞ
Suat OLGUN
ASGLOBAL LTD ŞTİ. ÇİFTÇİ ZİYARETİ
2995 İŞLETMEYE 18 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 52 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR
ADIYAMAN
KAHTA ZİRAAT ODASI ÇİFTÇİ ZİYARETİ
19
SERBEST TARIM DANIŞMANI HALİL BAŞLI ÇİFTÇİ ZİYARETİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GÖLBAŞI ZİRAAT ODASI ÇİFTÇİ ZİYARETİ
AKSARAY
20
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
AKSARAY
•
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
•
DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
•
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
•
ÖNDER ÇİFTÇİLER DERNEĞİ
•
MERKEZ İLÇE KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
1199 İŞLETMEYE 3 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 21 DANIŞMAN
HİZMET VERMEKTEDİR.
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ BİRLİĞİ İŞLETME ZİYARETİ
AKSARAY
AKSARAY
TARLA GÜNÜ
21
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
AMASYA
AMASYA
22
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
•
•
•
•
•
SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİ BİRLİĞİ
ORTA ANADOLU TAR. ÜRE. VE DAM. HİZ. LTD. ŞTİ.
MERZİFON ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
Hamdi GÜL
Davut KARAKÖSE
Ebubekir ULUDAĞ
Şeref SEZER
Ahmet KARAGÖZOĞLU
Ergül ÇELEBİ
704 İŞLETMEYE 7 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 13 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
ANKARA
1036 İŞLETMEYE 3 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV
YAPAN 23 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
23
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• TARGEP TARIM GIDA ÜRÜN. DAN. EĞT. PRJ. TER. HAY.
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
• TURUNCU TARIMSAL DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.
• ÇEVSA DANIŞ. ÇEVRE MÜH. İLAÇ VE HALK SAĞ. MAK. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
• NESLİ TAR. DAN.LTD.ŞTİ.
• DAMIZLIK SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİ BİRLİĞİ
• TARIM DANIŞMANLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ
• TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK KURUMU DERNEĞİ
ANKARA
24
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ANKARA
ANKARA
ÇİFTÇİ ZİYARETLERİ
ANKARA
ANKARA
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
25
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ANTALYA
ANTALYA
26
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
• SİSTEM TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
• SON TEKNİK TARIM VE ZİRAİ DANIŞMANLIK
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
• ALTINBAŞAK TAR. YAY. DAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
• MSG ZİRAİ ÜRETİM VE TEKNİK DANIŞMANLIK HİZ.LTD.ŞTİ.
• ANTALYA DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• S.S. ARİF TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
• ANTALYA İLİ S.S. YAZIR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA
KOOPERATİFİ
• ANTALYA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• S.S. TOSLAK-YENİKÖY-HACIKERİMLER KÖYLERİTARIMSAL
KALKINMA KOOPERATİFİ
İbrahim AKBULUT
Murat ERDOĞAN
Mehmet AKBABA
Şafak KAYRAK
Devrim YARAŞ
Necla KÖSE
Fatih ARSLAN
Sadık TOSUN
Yüksel ÖZSİPAHİ
Recep GÖÇMEN
Kemal KÜÇÜK
Ali Sami GÜMRÜ
İbrahim YAVUZ
Ayşe METİN
Ayşegül EFE
Fazıl Mustafa OKUDAN
Hakan YAVUZ
İŞLETME ZİYARETİ
920 İŞLETMEYE 12 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV
YAPAN 20 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
AĞRI
AĞRI
• ARARAT TAR. DAN. LTD. ŞTİ.
• UFUK TAR. YAY. VE DAN. SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.
SERBEST TARIM DANIŞMANI
Burhan LEVENT
378 İŞLETMEYE 2 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV
27
YAPAN 7 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ARTVİN
28
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ARTVİN
•
•
•
•
•
•
•
•
S.S.947 SAY.FINDIK SATIŞ KOOP.
S.S.947 SAY.FINDIK SATIŞ KOOP.
BORÇKA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
HOPA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
MURATLI KÖYÜ TAR.KALK.KOOP
YUSUFELİ İLÇESİ SEBZE ÜRÜNLERİ TAR.ÜRE.BİRLİĞİ
YUSUFELİ İLÇESİ BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
400 İŞLETMEYE 4 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 8 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
ÇİFTÇİ ZİYARETLERİ
ARTVİN
ARTVİN
ÇİFTÇİ ZİYARETLERİ
ÇİFTÇİ ZİYARETLERİ
29
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ARTVİN
30
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ARTVİN
ÇİFTÇİ ZİYARETLERİ
ÇİFTÇİ ZİYARETLERİ
ÇİFTÇİ ZİYARETLERİ
ARTVİN
ARTVİN
31
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ÇİFTÇİ ZİYARETLERİ
32
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ARTVİN
ARTVİN
ÇİFTÇİ ZİYARETLERİ
ARDAHAN
ARDAHAN
• ARDAHAN İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• ARDAHAN İLİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ARICILAR BİRLİĞİ İŞLETME ZİYARETİ
33
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
100 İŞLETMEYE 1 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 2 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
AYDIN
AYDIN
34
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
•
•
•
•
•
•
MAVI TAR. DAN.MÜH. HIZ. LTD. ŞTI.
KARYA TAR. DAN. VE MÜH. HIZ. LTD. ŞTI.
GÜNEYEGE TAR.DAN.VE.YAY.A.Ş
ATLAS TAR.DAN.VE MÜH.HIZ.LTD.ŞTI.
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
GÜNEY EGE TARIMSAL DANIŞMANLIK VE YAYIMCILIK
ANONİM ŞİRKETİ
• DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• ARI YETİŞTİRICILERI BİRLİĞİ
• KUYUCAK ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
Ali ÖZDEŞ
Özlem KOYUNCU
Atilla Muharrem UÇMAKLIOĞLU
Alp TOMBULOĞLU
Gökhan İŞÇİOĞLU
Keziban KERİM
Elif SARI
Özgür TİRE
Ayla KURU
2388 İŞLETMEYE 13 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 50 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
AYDIN
AYDIN
35
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÇİFTÇİ EĞİTİMİ
AYDIN
36
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
AYDIN
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ AYDIN FUAR ETKİNLİĞİ
AYDIN
AYDIN
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ SÖKE FUARI
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ DANIŞMAN EĞİTİMİ
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ TARLA GÜNÜ
37
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ DANIŞMAN EĞİTİMİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
BALIKESİR
38
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
BALIKESİR
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
Ayça AKGAĞA
• İDA TAR. FAAL. TARIMSAL DAN. PROJE HİZM.ÇEV PAZ.
SAN.TİC. LTD.ŞTİ.
• KAZDAĞI TAR. DAN. PRJ. HİZ. ÇEV. TAR. FAAL. PAZ. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
• KİRAZ TAR. DAN. PRJ. HİZ. ÇEV. TAR. FAAL. PAZ. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
• ARI YETİŞTİRİLERİ BİRLİĞİ
• DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YET. BİR.
• HAVRAN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• BİGADİÇ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• AYŞEBACI TARIMSAL KALKINMA KOOP.
• SAVAŞTEPE SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• HAVRAN İLÇESİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• İVRİNDİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
İsmail Hakkı DURAY
Recep ERDEM
527 İŞLETMEYE 5 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV
YAPAN 10 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
BALIKESİR
BALIKESİR
39
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
TOPRAK NUMUNESİ ALIMI
BALIKESİR
40
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
BALIKESİR
TOPRAK NUMUNESİ ALIMI
TOPRAK NUMUNESİ ALIMI
TOPRAK NUMUNESİ ALIMI
BATMAN
BATMAN
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
Fahrettin DEMİR
Yasin SUÇİÇEK
1284 İŞLETMEYE 5 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 26 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
41
• ÖN-KAY TAR. HAY. VE GIDA DAN.HİZM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
• BERSU DAN.HİZ. TARIM HAY. GIDA MAD. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
• SOLİN TAR.YAY.DAN.MÜH.HİZ.LTD.ŞTİ.
• BİO-ORGANİK TAR. HAY. YAY. DAN. MÜH. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
• ÇAKAR TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
LTD.ŞTİ.
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
BARTIN
BARTIN
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
42
AslIhan YILMAZ YOĞURTÇU
• SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
ÇİFTÇİ EĞİTİMİ
58 İŞLETMEYE 1 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 1
DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR
BİLECİK
BİLECİK
• DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• SÜT ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• YENİPAZAR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• GÖLPAZARI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
43
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
BAYBURT
44
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
BAYBURT
• BAYBURT ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• BAYBURT ARI YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
Hülya ÖZKAN
Umut ÖZKAN
190 İŞLETMEYE 3 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 4 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
BAYBURT
BAYBURT
45
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ÇİFTÇİ EĞİTİMİ
BAYBURT
46
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
BAYBURT
İŞLETME ZİYARETİ
İŞLETME ZİYARETİ
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
BİNGÖL
BİNGÖL
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
Turhan BUCUKA
394 İŞLETMEYE 3 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN
9 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
• ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
47
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ARI YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ
BİTLİS
48
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
BİTLİS
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
Emrullah BAYCAN
• MSA TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK
HİZ. PROJE TEM.TED. SAĞ.HİZ. SAN. TİC. LTD.
654 İŞLETMEYE 2 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 10 DANIŞMAN
HİZMET VERMEKTEDİR.
BURSA
BURSA
• YENİŞEHİR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• İNEGÖL ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• KELES ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• NİLÜFER ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• İZNİK ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• MUSTAFAKEMALPAŞA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• LANSY MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İNŞ. FİDAN .GIDA
SAN. VE TİC LTD. ŞTİ.
• MDH TARIMSAL DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK
İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
OSMANGAZİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ORHANELİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YET. BİRLİĞİ
ORHANGAZİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
GEMLİK ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
S.S. ÖMERLİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
GÜRSU ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
KESTEL ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
MDH TARIMSAL DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK
İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
49
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
BURSA
BURSA
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
Cengizhan TÜRKER
50
Ahmet OKUMUŞ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İNEGÖL MEYVE ÜRETİCİLER BİRLİĞİ
İNEGÖL SÜT ÜRETİCİLER BİRLİĞİ
KULACA KALKINMA KOOPERATİFİ
İNEGÖL MEYVE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
YENİŞEHİR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
İNEGÖL SÜT ÜRETİCİLER BİRLİĞİ
İZNİK SULAMA BİRLİĞİ
MUDANYA MEYVE ÜRETİCİLER BİRLİĞİ
BURSA BÖLGESI HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
YENİŞEHİR İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
2159 SAYILI YENİŞEHIR TARIM KREDİ KOOPERATİFİ
2153 SAYILI KÖPRÜHİSAR TARIM KREDİ KOOPERATİFİ
1024 SAYILI SELİMİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFİ
1153 SAYILI BARAKFAKI TARIM KREDİ KOOPERATİFİ
3043 İŞLETMEYE 18 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV
YAPAN 58 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
BURSA
BURSA
51
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GEMLİK ZİRAAT ODASI ÇİFTÇİ ZİYARETİ
52
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
BURSA
BURSA
GEMLİK ZİRAAT ODASI ÇİFTÇİ EĞİTİMİ
BURSA
BURSA
MUDANYA MEYVE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ
KULACA TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ
MUDANYA MEYVE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ
53
İZNİK ZİRAAT ODASI ÇİFTÇİ ZİYARETİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
BURSA
54
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
BURSA
DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ İŞLETME ZİYARETİ
BURSA
İNEGÖL ZİRAAT ODASI ÇİFTÇİ EĞİTİMİ
BURSA
İNEGÖL ZİRAAT ODASI ÇİFTÇİ ZİYARETİ
55
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
56
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
BOLU
• BOLU İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• BOLU İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
BOLU
BURDUR
BURDUR
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
• S.S BÜĞDÜZ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
Nurittin ERBAY
Veli ÖZDEMİR
Yaşar Cumhur TÜRKER
Bayram SARIBAŞ
• AZİZİYE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
• S.S.GÖLHİSAR TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
790 İŞLETMEYE 2 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV
• S.S. YASSIGÜME KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
YAPAN 10 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
• DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• BUCAK ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI SERBEST DANIŞMANLAR
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• GÖLHİSAR VE ALTINYAYLA SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
57
• KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ÇANAKKALE
ÇANAKKALE
58
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
Ahmet Nadir BİRGÜL
Fehim IŞIK
Metin AYGÜN
• BAYRAMİÇ İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• ÇANAKKALE İLİ 661 SAYILI EVCİLER TARIM
KREDİ KOOPERATİFİ
• ÇANAKKALE İLİ 2333 SAYILI EVCİLER TARIM
KREDİ KOOPERATİFİ
• ÖZEMEK KIRSAL KALKINMA VE TARIMSAL
DANIŞMANLIK TİC. LTD.ŞTİ.
• KÖŞE BUCAK BASIM YAYIN TAR. REK. SOS. HİZ. TUR. SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
• BİGA ZİRAAT ODASI
• ÇANAKKALE İLİ ECEABAT ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• ÇANAKKALE İLİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ÇANKIRI
ÇANKIRI
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
• ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• ÇERKEŞ ZİRAAT ODASI
• KIZILIRMAK ÇELTİK ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
Fatma OLUKÇUOĞLU
Cengiz ERCAN
500 İŞLETMEYE 6 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV
YAPAN 8 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
59
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ÇORUM
60
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ÇORUM
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
• ZİRAAT ODASI
• MECİTÖZÜ ZİRAAT ODASI
• ALACA ZİRAAT ODASI
• ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
Mesut Emre KARAARSLAN
Mustafa ALCA
Aynur ARUN
Sait YILDIRIM
Melih BASAR
Emre EDİZ
Ali BEGİK
Muzaffer GÜLÜNAY
• MERKEZ MEYVE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• MERKEZ SOĞAN ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• MECİTÖZÜ SÜT ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
788 İŞLETMEYE 7 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 13 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
ÇORUM
ÇORUM
ZİRAAT ODASI TARLA GÜNÜ
ZİRAAT ODASI KONYA FUAR ETKİNLİĞİ
61
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
62
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DAMIZLIK KOYUN -KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
ORHAS TARIM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
FIRAT TARIMSAL DAN. HİZ. LTD. ŞTİ.
KOZA TAR. DAN. HİZ. LTD. ŞTİ.
ESA TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZ. LTD. ŞTİ.
ROS DAN. HİZ. TAR. VE HAY. GIDA MAD. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
• İDEAL TARIMSAL DAN. HİZ. LTD. ŞTİ.
• KANATLAR TARIMSAL YAYIM VE DAN.SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ.
• GOLD TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.
ŞTİ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İKRA TAR. DAN. HİZ. LTD. ŞTİ.
AL-ER TARIMSAL DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
CAN FİDAN TAR. DAN. HİZ. LTD. ŞTİ.
A-PROM DAN. BİL.ÖZEL EĞİ. HİZ. MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
POLAT TAR. DAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
SİLVAN TAR.DAN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
M-E-D TAR.DAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
DİCLEM TAR. DAN. HİZ. LTD.ŞTİ.
BTS TAR. YAY. VE DAN. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
AVŞAR TAR. DAN.HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÖZHAN TAR. DAN. HİZ. İŞ. SAĞ. VE İŞ GÜV. UZM. OTO SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ.
YILMAZ TAR. YAY. VE DAN. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ZEKİOĞLU TAR.DAN. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
MOD TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
AMED TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.
DİYAR GÜVEN TARIMSAL YAYIM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.
SİLVAN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
SUR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
Berat YEŞİL
Mehmet KAYA
Abdullah YETEK
Adnan TEMÜR
Cengiz DOĞAN
Yusuf CEYLAN
Taner CEYLAN
63
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
7164 İŞLETMEYE 19 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 118 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
64
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
ÇİFTÇİ EĞİTİMİ
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
65
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
DİYARBAKIR
66
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
DİYARBAKIR
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
DENİZLİ
DENİZLİ
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
ACIPAYAM İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
ÇAMELİ İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
KALE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
DENİZLİ İLİ GÜNEY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
543 İŞLETMEYE 6 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 14 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
67
•
•
•
•
•
•
Nihat DİKMEN
Yasin GÜNGÖR
Nurten GÜR
Osman Nuri AĞAN
Gökhan Hakkı GÖKÖZ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
68
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
DENİZLİ
DENİZLİ
İŞLETME ZİYARETİ
DENİZLİ
DENİZLİ
69
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İŞLETME ZİYARETİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
DÜZCE
DÜZCE
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
70
Salih ÖZDEMİR 
ARICILAR BİRLİĞİ PRAG GEZİSİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
ZİRAAT ODASI
AKÇAKOCA ZİRAAT ODASI
KAYNAŞLI ZİRAAT ODASI
S.S.257 SAYILI DÜZCE FIN. TAR.SAT.KOOP.
S.S.940 SAYILI ÇİLİMLİ FIN.TAR.SAT.KOOP.
S.S.930 SAYILI GÖLKAYA FIN.TAR.SAT.KOOP.
S.S.847 SAYILI GÜMÜŞOVA FIN.TAR.SAT.KOOP.
S.S.1010 SAYILI YIĞILCA FIN.TAR.SAT.KOOP. SERBEST
DANIŞMANLAR
ARICILAR BİRLİĞİ ALMANYA GEZİSİ
297 İŞLETMEYE 5 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 7 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
EDİRNE
EDİRNE
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
Ahmet TAVŞANKORU
Remzi KÜÇÜK
Osman TUMAN
Lütfü AÇAR
Önder KÖROĞLU
Metin ERGÜN
1324 İŞLETMEYE 13 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 23 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
HAVSA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
KEŞAN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
MERİÇ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
S.S ADASARHANLI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
İPSALA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ENEZ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
KEŞAN TAR.ÜR.YAY.HAY.İNŞ VE DAN.PROJE HİZM. ÇEVRE
MÜH.MÜŞAVİRLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
71
•
•
•
•
•
•
•
•
ELAZIĞ
72
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ELAZIĞ
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
Hacı Bayram ÇİMEN
• ELAZIĞ İLİ VE İLÇELERİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• ELAZIĞ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ERZİNCAN
ERZİNCAN
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
Remzi ALP
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
822 İŞLETMEYE 5 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 16 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
73
• DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• S.S. YALINCA KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
• DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• ERZİNCAN MERKEZ VE ÜZÜMLÜ İLÇESİ SEBZE ÜRETİCİLERİ
• BİRLİĞİ
• S.S. ÜZÜMLÜ İLÇE MERKEZİ TARIMSAL KALKINMA
KOOPERATİFİ
• TERCAN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• ÜZÜMLÜ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ERZURUM
74
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ERZURUM
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AZİZİYE ZİRAAT ODASI
TORTUM SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
ERDEM DANIŞMANLIK
ŞENKAYA BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
ŞENKAYA ZİRAAT ODASI
OLTU BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
AZİZİYE ZİRAAT ODASI
S.S.ERZURUM BÖLGESİ SULAMA KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
ERZURUM İLİ DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
NARMAN TAR.DAN.TAR.HAY.OR.İNŞ.TAAH.SANVE TİC.LTD.ŞTİ.
SUDEA PROJE DANIŞMANLIK ARAŞTIMA YAT. TAAH. VE TİC.
LTD.ŞTİ.
• ERDEM DAN. VE LAB. HİZM. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
Ömer BASTEM
Murat KARAOĞLU
1133 İŞLETMEYE 7 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 23 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
ERZURUM
ERZURUM
75
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
AZİZİYE ZİRAAT ODASI ÇİFTÇİ ZİYARETİ
ERZURUM
76
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ERZURUM
OLTU- ŞENKAYA BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
Mehmet BOYACI
BarIş GÜLTEKİN
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
ALPU SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
İNÖNÜ İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
S.S. BEYAZALTIN KÖYÜ SULAMA KOOPERATİFİ
ÇİFTELER İLÇESİ PATATES ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
BORA TOPRAK ANALİZ LABORATUVARI VE TARIMSAL
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİC. LTD.ŞTİ.
• ÇİFTELER ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• TEPEBAŞI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• MAHMUDİYE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
77
•
•
•
•
•
•
78
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ÇİFTÇİ EĞİTİMİ
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
ÇİFTÇİ EĞİTİMİ
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
79
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GAZİANTEP
80
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GAZİANTEP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GAZİANTEP İLİ ARI YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ
NİZİP ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
NURDAĞI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
İSLAHİYE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ŞEHİTKAMİL ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ARABAN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
AKD TARIM DAN.VE EĞİT. HİZ.LTD.ŞTİ.
ÖZDEMİR TARIMSALYAYIM DANIŞMANLIKVE MÜHENDİSLİKHİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
BOZDOĞAN DAN. MÜH.VE TAR. YAY. HİZ. LTD.
ÇATALBAŞ TOPUZLARTARIMSAL YAYIM VEDAN. HİZ. LTD. ŞTİ.
CANSUYUM TAR. YAY. DAN.VE MÜH. HİZ. LTD.ŞTİ.
TEKNİK TAR. YAY. VE DAN. HİZ. LTD. ŞTİ.
GAZİANTEP
GAZİANTEP
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
• BAHADIRLI TAR. YAYIMDAN. VE MÜH. HİZ.LTD. ŞTİ.
Haydar ŞAHİN
İzzettin ŞAHİN
Fatma YILMAZ
Tuncay ALKUŞ
Ömer DAĞ
Hamza KARAYILAN
• ÖZDEM TAR. YAY.DAN.VE İLAÇLAMA HİZMETLERİ
• GAP-AGRO TAR.YAY. DANLTD. ŞTİ.
• SAYINAL TAR.YAY. DANHİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
METLERİ LTD. ŞTİ.
• S.S.GÜNEYDOĞU TAIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
• GAZİANTEP İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• DERKAN TAR.YAYIM DAN. VE MÜHENDİSLİK HİZ-
7610 İŞLETMEYE 21 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 142 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
81
• EMRE CAN TAR.YAY. DAN. HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
82
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GAZİANTEP
GAZİANTEP
AKDAĞ ŞİRKETİ ÇİTÇİ ZİYARETİ
GAZİANTEP
GAZİANTEP
BAHADIRLI ŞİRKETİ BUDAMA EĞİTİMİ
BAHADIRLI ŞİRKETİ BUDAMA EĞİTİMİ
BAHARLI ŞİRKETİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ
83
BAHADIRLI ŞİRKETİ ÇİFTÇİ EĞİTİMİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GAZİANTEP
84
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GAZİANTEP
CANSUYUM ŞİRKETİ ÇİTÇİ ZİYARETİ
GAZİANTEP
GAZİANTEP
ÇATALBAŞ-TOPUZLAR ŞİRKETİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ
ÇATALBAŞ-TOPUZLAR ŞİRKETİ ÇİFTÇİ TOPLANTISI
GAPAGRO ŞİRKETİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ
85
CANSUYUM ŞİRKETİ ÇİTÇİ ZİYARETİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GAZİANTEP
86
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GAZİANTEP
GAPAGRO ŞİRKETİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ
GAZİANTEP
GAZİANTEP
ISLAHİYE ZİRAAT ODASI İŞLETME ZİYARETİ
ISLAHİYE ZİRAAT ODASI ÇİFTÇİ EĞİTİMİ
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
87
ISLAHİYE ZİRAAT ODASI İŞLETME ZİYARETİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
88
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GAPAGRO ŞİRKETİ TARLA GÜNÜ
GAZİANTEP
NURDAĞ ZİRAAT ODASI ÇİFTÇİ ZİYARETİ
GAZİANTEP
NURDAĞ ZİRAAT ODASI ÇİFTÇİ EĞİTİMİ
89
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GİRESUN
90
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
GİRESUN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
TİREBOLU ZİRAAT ODASI
BULANCAK ZİRAAT ODASI
ESPİYE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
KEŞAP FINDIK ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
EYNESİL ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ
YAĞLIDERE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
PİRAZİZ ZİRAAT ODASI
S.S. İNECE KÖYÜ TAR. KOOP.
KEŞAP ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
KLAS TAR. DAN. GÜV. SİS.TEM. HİZ. TİC. LTD.ŞTİ
FİSKOBİRLİK ÇİFTÇİ EĞİTİMİ
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
Erdoğan ÜSTÜN
Hakan CEBECİ
Halil DELİBAŞI
Sedat GÜLEÇ
4356 İŞLETMEYE 13 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 90 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
GÜMÜŞHANE
GÜMÜŞHANE
• GÜMÜŞHANE İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
40 İŞLETMEYE 1 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 1 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR
91
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
HAKKARİ
HAKKARİ
92
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
Mürsel ÖNER
Barış DİRİ
Abdulselam ŞEN
• NÜPELDA TAR. YAY. VE DAN. LTD. ŞTİ.
• HESEDOVVA TAR.VE YAY. DAN. LTD. ŞTİ.
• HAKKARİ İLİ YÜKSEKOVA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
931 İŞLETMEYE 3 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV
YAPAN 15 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR
HAKKARİ
HAKKARİ
93
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ÇİFTÇİ EĞİTİMİ
HAKKARİ
94
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
HAKKARİ
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
HATAY
HATAY
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
• BANKİR TAR.YAY.VE DAN.HİZ.LTD ŞTİ
• BEREKET TAR. YAY. VE DAN. MÜH. LTD. ŞTİ.
• ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
Özden ŞAHİN
Çiçek ÇİL
Edip KUŞ
Fuat NALBANTOĞLU
Türker ÇALIM
Yahya HAMURCU
Lokman SAYGILI
Hamdi Tanju KATİPOĞLU
Aykan HACI
Emine ÇOLAK
Emine YILMAZ
Sofi KIRBECİ
Ali Eşref MURSALOĞLU
Özden YILMAZLAR
Selcan AĞBAHT
Ziya HASOĞLU
Ömer PEKEL
Ahmet Onur YILDIZ
Eşref KABAALİ
Teksin EKİZ
Muhammet T.GÜLERDEN
Gülşen AYDIN
Fuat NALBANTOĞLU
LatifeF. NALBANTOĞLU
Mutia AÇIK
Serap DİREM
• KIRMIZI ET ÜRET. BİRLİĞİ
95
• HATAY TAR.YAY. VE DAN. HİZ.LTD.ŞTİ.
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
1761 İŞLETMEYE 21 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 33 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
IĞDIR
IĞDIR
96
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
Serhat SAĞLAM
• IĞDIR İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• IĞDIR TAR.YAY. VE DAN. İŞ SAĞ. VE GÜV.SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
ISPARTA
ISPARTA
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
Mehmet Hamdi KÜÇÜKCOŞKUN
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
1113 İŞLETMEYE 1 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 15 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
97
• ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇESİ SÜT ÜRÜNLERİ TARIMSAL
ÜRETİCİLER BİRLİĞİ
• ISPARTA İLİ DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ
BİRLİĞİ
• ISPARTA İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• MEYRA DANIŞMANLIK VE MÜH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
• EMEK TARISAL YAYIM VE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.
98
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ISPARTA
ISPARTA
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
ISPARTA
ISPARTA
99
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SALUR KÖYÜNDE ÇİFTÇİ TOPLANTISI
İSTANBUL
100
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İSTANBUL
• ARI YET.BİRLİĞİ
• SİLİVRİ ÖNDER ÇİFTÇİ DANIŞMANLIK DERNEĞİ
• İSTANBUL İLİ HOLSTEİN IRKI DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ
348 İŞLETMEYE 2 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 7 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
İSTANBUL
İSTANBUL
101
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ARI YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ ÇİFTÇİ TOPLANTISI
İSTANBUL
102
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İSTANBUL
ARI YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ İŞLETME ZYARETİ
İSTANBUL
ARI YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ İŞLETME ZYARETİ
103
ARI YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ İŞLETME ZYARETİ
İSTANBUL
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
104
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İZMİR
• DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• S.S İZMİR KÖY KALKINMA VE DİĞER TARIMSAL AMAÇLI
KOOPERATİFLER BİRLİĞİ
• ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• BERGAMA İLÇESİ TARLA BİTKİLERİ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• S.S. İZMİR BÖLGESİ SULAMA KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
• DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• KEMALPAŞA İLÇESİ BAĞYURDU YAŞ SEBZE VE MEYVE
PAZARLAMA KOOPERATİFİ
• S.S. BADEMLİ FİDANCILIK TARIMSAL KALKINMA
KOOPERATİFİ
• S.S. PİRİNÇÇİ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
İZMİR
İZMİR
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
Erhan SEVİMLİ
Fetiye ÖZDAL
Eray DUYAR
Muhammet Ali CANSEVEN
Selahattin SEZGİN
Cemile ÇAYLAN
Mehmet SOLAK
Pınar Ebru ULUSOY
Nuray SOLAK
Cahit TUNÇ
4491 İŞLETMEYE 21 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 83 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
S.S. YEŞİL BADEMLİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
KEMALPAŞA İLÇESİ KİRAZ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
MENEMEN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
TARDANIŞ TEK.TAR.DAN.MÜH.TEM.HİZM.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
PUSULAPLATFORM TAR. DAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
ERTEM İŞ SAĞ. VE GÜV. TAR. DAN. MÜH. LTD. ŞTİ.
İZMİR İLİ KONAK ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
BOTAR TAR. DAN. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
TORBALI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI KEMALPAŞA ZİRAAT
ODASI BAŞKANLIĞI MENEMEN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• İZMİR İLİ KONAK ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• TORBALI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI KEMALPAŞA ZİRAAT
ODASI BAŞKANLIĞI MENEMEN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• İZMİR İLİ KONAK ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
105
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İZMİR
İZMİR
106
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İZMİR
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ İŞLETME ZİYARETİ
İZMİR
İZMİR
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ İŞLETME ZİYARETİ
107
KONAK ZİRAAT ODASI ORGANİK TARIM GEZİSİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
KONAK ZİRAAT ODASI ÇİFTÇİ TOPLANTISI
KAHRAMANMARAŞ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
KAHRAMANMARAŞ
108
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
GÖKSUN MEYVE ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLERİ
BİRLİĞİ
ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ANDIRIN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
TÜRKOĞLU ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
PAZARCIK ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
AFŞİN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
KARAGRO TAR. YAY. VE DAN. LTD. ŞTİ.
ÇAĞLAYANCERİT ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
DONAT TAR. YAY. VE DAN. LTD. ŞTİ.
ATEŞBEY TARIMSAL YAY.VE DAN.HİZ.LTD.ŞTİ.
Mehmet NACAR
Metin KARA
Sakine OVAYOLU
Hasan YILDIZ
Yusuf KOYUNCU
Ahmet Kadir ÇOLAKOĞLU
Selim YAĞMUR
Adem AKBAŞ
Asiye YAYLACIK
3095 İŞLETMEYE 20 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 58 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
109
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
KAHRAMANMARAŞ
110
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
KAHRAMANMARAŞ
TARLA GÜNÜ TÜRKOĞLU ZİRAAT ODASI
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ
TEKNİK TARIM VE DANIŞMANLIK ŞTİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ
111
TEKNİK TARIM VE DANIŞMANLIK ŞTİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
KARAMAN
KARAMAN
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
112
Ayşe SAVAŞAN
• KARAMAN İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• KARAMAN İLİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
100 İŞLETMEYE 1 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 2 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
KARS
KARS
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
•
•
•
•
•
DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
DİGOR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
EKOLOJİK TARIMSAL DAN. EĞİTİM LTD. ŞTİ.
Cemal ÇİFTÇİ
Ersavaş KARADAŞ
Önder Ahmet AKDENİZ
Elvan ZEYTUN
Yasin ATEŞ
Sabri GÖNEN
Hürriyet KOÇ
Selçuk ÖZDAMAR
Sevcan IŞIK
Murat BUĞUR
Muhammet Vefa TAŞ
İŞLETME ZİYARETİ
113
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
683 İŞLETMEYE 10 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 11 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
KASTAMONU
114
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
KASTAMONU
•
•
•
•
•
ARIYETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
TAŞKÖPRÜ SARIMSAK ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
TOSYA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
207 İŞLETMEYE 3 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 4 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
KAYSERİ
KAYSERİ
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
Nursen BENZER
• YEMBU TAR. ARAŞ.GELİŞ.VE PRO.TİC.SAN. LTD.ŞTİ.
• YEŞİLHİSAR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
115
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
116
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
KIRŞEHİR
• KIRŞEHİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ
KIRŞEHİR
KİLİS
KİLİS
• KİLİS İLİ ORGANİK ZEYTİN ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• YILMAZ DAN MÜH. VE TAR.YAY. HİZ.LTD.ŞTİ.
• POL-TAR TAR YAY.DAN.VE MÜH.HİZ.LTD.ŞTİ.
588 İŞLETMEYE 3 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 12 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
117
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
KIRKLARELİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
KIRKLARELİ
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
118
Mustafa Cem KARACA
Namık OVALI
Mustafa KURNAZ
Kerem KARAKAYA
• KIRKLARELİ BÖLGESİ HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ
BİRLİĞİ
• DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
180 İŞLETMEYE 1 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 3 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
KIRKLARELİ
KIRKLARELİ
ZİRAAT ODASI ÇİFTÇİ ZİYARETİ
119
ZİRAAT ODASI ÇİFTÇİ ZİYARETİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ZİRAAT ODASI ÇİFTÇİ ZİYARETİ
KOCAELİ
120
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
KOCAELİ
• KOCAELİ İLİ DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• TARGİM TARIM GIDA MÜŞAVİRLİK GERİ
• DÖNÜŞÜM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
• DERİNCE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• KOCAELİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• İZMİT ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
109 İŞLETMEYE 2 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 2 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
KONYA
KONYA
• DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• EREĞLİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• BOZKIR İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• EREĞLİ BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• KARATAY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
MERAM ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• SARAYÖNÜ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• KARAPINAR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• SELÇUKLU ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• ALTINEKİN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
•
121
• ILGIN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
122
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
KONYA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ILGIN İLÇESİ SÜT ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLER BİRLİĞİ
SARAYÖNÜ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
S.S. KARAMAN BÖLGESİ HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ
BİRLİĞİ
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
S.S. İÇERİ ÇUMRA TARIMSAL KALKINMA KOOP
S.S.KONYA- KARAMAN BÖLGESİ TARIM KOOPERATİFLERİ
BİRLİĞİ
ÜNİTEK TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAYVANCILIK
VETERİNERLİK BİLİŞİM TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
• AGRE DANIŞMANLIK EĞİTİM VE YAYIM HİZMETLERİ TİC. LTD.
• ŞTİ.
KONYA
KONYA
KONYA
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
Hacı Ali ÜNAL
Tülün AYSAN
Hasan EKENLER
Mehmet ERARSLAN
Aliye ARIKAYMAK
Özgür UTKU
Rabia DONBALOĞLU
Nermin BÜYÜKAKSOY
Himmet BÜYÜKAKSOY
Jale ERENLER
123
1843 İŞLETMEYE 19 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 36 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• İSRA TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.
• TARDAŞ EĞİT. ARAŞ. GEL. DAN. TAR. GIDA SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.
• TARIMCILAR DAN.MÜM.TAR.GIDA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
• ÖNDER ÇİFTÇİ DERNEĞİ
• KTD TAR. DAN. TAŞ.TEM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
• ÜNTED ÜNİVERSİTE TARIM GIDA EĞİTİM DANIŞMANLIK
AR-GE SAN.TİC.A.Ş.
Süreyya CACIK
Şefika Ebru KAYA
Hatice Buket UTKU
Mevlüt SUCU
Yusuf KÜÇÜKŞEN
Sabit KOSTAK
İsmail TOKLU
Mustafa Seyhan TOPALOĞLU
Fatma Selcen ÖZTÜRK
İlhan HARMANCI
Bayram LORASCAN
Mehmet DUTKUN
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
KÜTAHYA
KÜTAHYA
124
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
İzzet DUMAN
• DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
ÇİFTÇİ EĞİTİMİ
MALATYA
MALATYA
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
•
•
•
•
•
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
•
•
•
2403 İŞLETMEYE 12 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 55 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
125
•
•
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
BORAN TARIMSAL DAN.VE MÜH. GIDA İNŞ. NAK. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
BEYLER YAY. DAN. PRJ. VE MÜH. TİC. LTD. ŞTİ.
AY-TAÇ TAR. DAN. VE YAY. TEM. İNŞ.GIDA MAD. SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.
TEKNO EKOLOJİ DAN. YAZ. İNŞ. PAZ. TİC. VE SAN.LTD. ŞTİ.
D VİZYON DAN. MÜH. TİC. LTD. ŞTİ.
YİĞİT DAN.YAY.PRO.VE MÜH.TİC.LTD.ŞTİ. SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
Nadir KOŞAR
Ali Rıza BOZKURT
Servet İnan KARACA
MALATYA
126
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
MALATYA
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ
MALATYA
MALATYA
127
BEYLER DANIŞMANLIK ŞİRKETİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ
MANİSA
128
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
MANİSA
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
KÖY-KOOP MANİSA BİRLİĞİ
KULA İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
S.S. SOMA MERKEZ ORSÜT KALKINMA KOOPERATİFİ
SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
DEMİRCİ İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
S.S.MANİSA BÖLGESİ SULAMA KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI
• S.S.BÜYÜK BELEN TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
BAŞKANLIĞI
•
•
•
•
•
•
•
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
MANİSA
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SALİHLİ BAL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
AHMETLİ SULAMA BİRLİĞİ
SOMA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
DEMİRCİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
GÖLMARMARA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
SALİHLİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
KÖPRÜBAŞI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
AHMETLİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
SELENDİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
AKHİSAR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
129
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MANİSA
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
MANİSA
MANİSA
130
SERBEST TARIM DANIŞMANLARI
•
•
•
•
•
KULA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ALAŞEHİR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
KIRKAĞAÇ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
SARUHANLI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
SARIGÖL GÜÇ BİRLİĞİ TARIMSAL DAN. HİZM.SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
• BULUT TARIMSAL DAN. VE TİC LTD. ŞTİ.
• TURGUTLU ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
Veysel YALÇINKAYA
Hasan ÇETİL
Süleyman YÜKSEL
Murat ONAY
Mehmet ALGAN
Ahmet ÖZKAN
İrfan YARAN
1763 İŞLETMEYE 12 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 36 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
MARDİN
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
MİDYAT ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
AYDIN TARIMSAL YAY. VE DAN. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ŞARMED TAR.YAY.VE DAN.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
DERYA TAR.YAY. VE DAN.HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
KİKAN TAR. YAY. VE DAN. HİZ. NAK. İNŞ. MÜH. PET. SAN. VE
TİC. LTD.ŞTİ.
• AHM YILDIZ TAR. YAY. VE DAN. HİZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
• YEŞİL GAP TAR. YAY.DAN.HİZ.İNŞ.NAK.TEM.YEM.SAN.VE TİC.
LTD.ŞTİ
131
•
•
•
•
•
•
MARDİN
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
MARDİN
MARDİN
132
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
•
•
•
•
•
•
UZMAN TAR. YAY. DAN. HİZ. LTD. ŞTİ.
AŞA TAR. YAY. VE DAN. LTD. ŞTİ.
TARDEM TAR.YAY. VE DAN. HİZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
KILIÇ TAR. YAY. VE DAN. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BADIL TAR. YAY. VE DAN. HİZ. LTD.ŞTİ.
UÇKAN TAR. YAY. VE DAN. HİZ. LTD. ŞTİ.
Veysel YALÇINKAYA
Hasan ÇETİL
Süleyman YÜKSEL
Murat OMAY
Mehmet ALGAN
Ahmet ÖZKAN
Cem UĞUREL
İrfan YARAN
Rezan BÜYÜKASLAN
Yaşar BÜYÜKASLAN
Vejdin TAYFAN
Mehmet Emin SARIBOĞA
Şeymus SARUHAN
Ramazan DEMİRKAYA
İzzettin DEMİRKAYA
Abdulhekim ÇAKI
Vedat AYDOĞAN
Ayşe ÜRÜN UÇKAN
Şahin UZUN
Abdurrahman DURMAZ
Metin YILMAZ
Fevziye SARUHAN
Burhan BULUT
Şükran ALPAĞAT CAN
Mehmet H.S.KILIÇASLAN
4420 İŞLETMEYE 28 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 94 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
MERSİN
MERSİN
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
S.S. MERSİN NARENCİYE VE DİĞER TARIM ÜRÜNLERİ
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
TARSUS SÜT ÜRÜNLERİ TARIMSAL ÜRETİCİLER BİRLİĞİ
ÖRTÜALTI SEBZE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
GÜLNAR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
TURUNÇGİL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ İLÇE SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
ANAMUR MUZ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
133
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mehmet ÇETİN
Baki TOPRAK
Gönül POYRAZ
Murat TOPÇUOĞLU
Mustafa LEVENT
Ali ŞEN
Durmuş İŞİAÇIK
Ufuk KAYA
Mehmet ERTARGIN
Hasan KARA
Mehmet ZİYADE
Hüseyin DÖLEK
Ebru UYGUN GÜNER
Fatma ABACI
Selin KUNT
Mehmet EYCE
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
MERSİN
MERSİN
134
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
• SİLİFKE İNAN DANIŞMANLIK GÖZETİM MÜH. GIDA
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
• FLORA DANIŞMANLIK HİZ.VE TARIMSAL YAYIM GIDA
HAY. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
• ÇELİKCAN VET. HEK. HİZ. VE TAR. DAN. GIDA MAK.
İNŞ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
• ÇÖZÜM DAN. HİZ. VE TAR. YAY. GIDA HAY. TUR. İNŞ.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
• AS TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
LTD.ŞTİ.
Mahmut Çağlar GÜRBÜZ
Mehmet Akif BAŞ
Veysel ÇOBAN
Emre ESEN
Özgür BERKTAŞ
Umran SUER
Oğuzcan YILDIZ
Nilay ŞENAY
Halil ÖZEN
4452 İŞLETMEYE 40 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 72 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
MERSİN
MERSİN
• MERSİN İLİ MUT ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• MERSİN İLİ SİLİFKE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• MERSİN İLİ TARSUS ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• ERDEMLİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
135
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
136
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
MERSİN
MERSİN
ÇİFTÇİ EĞİTİMİ
MERSİN
MERSİN
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
ÇİFTÇİ TOPLANTISI
137
SİLİFKE ARI YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
KKY BİRLİĞİ KARAKOYUN PROJESİ
138
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
NİĞDE
• NİĞDE İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• NİĞDE İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
NİĞDE
NEVŞEHİR
• DAMIZLIK KOYUN - KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• ÜRGÜP ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
NEVŞEHİR
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
Sema YOLAL
Ali ÖZTÜRK
Necip KARATAŞ
139
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
182 İŞLETMEYE 4 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 4 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
MUĞLA
MUĞLA
140
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
•
•
•
•
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
FETHİYE İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
S.S. KUMLUOVA BELDESİ TARIMSAL KALKINMA
KOOPERATİFİ
• MİLAS İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• MİLAS İLÇESİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
Mehmet YALÇIN
Halil YILDIRIM
Erdal EKİZOĞLU
Rabia AÇIKEL
Yalçın ENGİZ
Mehmet Osman BARAN
Aydın AYDOĞAN
Selçuk Fikri ÖZKAN
Serhat ÖZSARI
434 İŞLETMEYE 5 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV
YAPAN 10 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
MUĞLA
MUĞLA
141
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İŞLETME ZİYARETİ
İŞLETME ZİYARETİ
MUŞ
142
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
MUŞ
• TARLAM TAR.YAY.VE DAN.TİC.LTD.ŞTİ
• SAHRA TAR. YAY. VE DAN. HİZ. LTD. ŞTİ.
• OVA TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
• İPEK TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SAN.TİC.
LTD.ŞTİ.
• BALHAN TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZ. İŞ SAĞ İŞ.
GÜV. UZM.İNŞ. OTO SAN LTD ŞTİ.
1326 İŞLETMEYE 2 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 28 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
ORDU
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ZİRAAT ODASI
S.S.29 SAYILI ORDU F.T.S.KOOP.
AKKUŞ ZİRAAT ODASI
AYBASTI ZİRAAT ODASI
ÇAMAŞ ZİRAAT ODASI
S.S.1008 SAYILI ÇAMAŞ F.T.S.KOOP.
ÇAYBAŞI ZİRAAT ODASI
FATSA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ÇATALPINAR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
GÜRGENTEPE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
143
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ORDU
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ORDU
ORDU
144
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
S.S.39 SAYILI FATSA F.T.S.KOOP.
GÖLKÖY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
S.S.776 SAYILI GÖLKÖY F.T.S.KOOP.
KABADÜZ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
KABATAŞ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
KUMRU ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
KORGAN S.S.852 SAYILI F.T.S.KOOP.
PERŞEMBE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
S.S. 163 SAYILI PERŞEMBE F.T.S.KOOP
ULUBEY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
S.S 777 SAYILI ULUBEY F.T.S.KOOP.
ÜNYE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
FATSA ORGANİK FINDIK ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
Engin ÖZTÜRK
Ekrem ATAŞ
Rahime TUTAR
Olcay KOÇ
Sevilay KIRMAN
Aslı GÜDEK
Muhammet ÖZTEKİNCİ
Mehmet FİDAN
Fatma KÖŞKER (BAŞ)
5619 İŞLETMEYE 27 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 112 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
OSMANİYE
OSMANİYE
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
İsmet SOYTORUN
Ferdi FODUL
•
•
•
•
•
ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
KADİRLİ İLÇESİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
ZAMAN TAR.YAY.VE DAN.MÜH.LTD.ŞTİ
KADİRLİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
230 İŞLETMEYE 1 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 5 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
145
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
RİZE
RİZE
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
146
Güray İsmail HABERAL
•
•
•
•
•
•
ARDEŞEN ZİRAAT ODASI
ARI YET.BİRLİĞİ
ÇAYELİ ZİRAAT ODASI
PAZAR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
FİSKOBİRLİK
S.S. 38 SAYILI FINDIKLI FINDIK TAR. SAT. KOOP.
PAZAR ZİRAAT ODASI ÇİFTÇİ ZİYARETİ
250 İŞLETMEYE 5 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 5 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
SAKARYA
147
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• ADAPAZARI SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• S.S. SAKARYA BÖLGESİ HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ
BİRLİĞİ
• S.S. SİNANOĞLU KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
• ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• S.S.LİMANDERE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
• ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• KOCAALİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• KARASU ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• KAYNARCA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
SAKARYA
SAKARYA
148
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SAKARYA
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
• SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• S.S. 202 SAYILI FINDIK TAR. SAT. KOOP.
• FERİZLİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• KARASU FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
• SS 945 SAYILI ADAPAZARI FINDIK TARIM
SATIŞ KOOPERATİFİ
• DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• S.S.KUSCA KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
RIfat KOÇAK
Özcan ÖZYOL
1305 İŞLETMEYE 10 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 27 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
SAMSUN
SAMSUN
BAFRA ZİRAAT ODASI ÇİFTÇİ ZİYARETİ
BAFRA ZİRAAT ODASI ÇİFTÇİ ZİYARETİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
AYVACIK ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
SALIPAZARI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
VEZİRKÖPRÜ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ÇARŞAMBA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
BAFRA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
İLKADIM ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ONDOKUZ MAYIS TARIMSAL FINDIK ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
BAFRA SEBZE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
ARI YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ
DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRCİLERİ BİRLİĞİ
ATAKUM CANİK İLKADIM SÜTÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
SAMSUN İLİ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
S.S.282 SAYILI TERME FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
149
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SAMSUN
150
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SAMSUN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TERME ORGANİK FINDIK TARIM ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
ÇARŞAMBA ORGANİK FINDIK ÜRETİCİLER BİRLİĞİ
BAFRA TAHIL ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
BAFRA SÜT ÜRETİCİLER BİRLİĞİ
TERME ELMA ÜRETİCİLER BİRLİĞİ
ÇARŞAMBA-AYVACIK-SALPAZARI SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
ALAÇAM SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
S.S.ALAN-AYDIN-ARMUTLU-ULUKÖY-MUSAAĞAKUYUMCUOĞLU VE GÖKGÖL KÖY. TAR. KAL. KOOP.
S.S. 733 SAYILI ÇARŞAMBA TAR. SAT. KOOP.
KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ
KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ
SAMSUN
SAMSUN
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
• LADİK SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• TEKKEKÖY SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• TERME İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
Buğra ÇOLAK
Abdülmecit Hakan ZENGİN
Dilek KÖMPE
İsmail KASİK
Hicran Çıkış KANCA
Uğur YİLDİRİM
Ramazan TINKIR
Ercan BAYRAM
• HAVZA-VEZİRKÖPRÜ-LADİK-KAVAK-ASARCIK KIRMIZI ET
4195 İŞLETMEYE 24 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 81 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• ÇARŞAMBA ÖRTÜ ALTI SEBZE ÜRETİCİLERİL BİRLİĞİ
151
• ÜRETİCİLERİL BİRLİĞİ
SİNOP
152
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SİNOP
• DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
160 İŞLETMEYE 1 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 2 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
SİİRT
SİİRT
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
Mehmet KARATAŞ
Aburrezzak SEVGİ
1859 İŞLETMEYE 3 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 30 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
• FISTIK ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• MSA TARIMSAL YAYIM DANIŞMANLIK HİZMETLER PROJE
TEM. TEKS. SAĞ. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
153
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
FISTIK ÜRETİCİLER BİRLİĞİ ÇİFTÇİ ZİYARETİ
154
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SİVAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
DAMIZLIK YETİŞTİRİCİLER BİRLİĞİ
ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
HAFİK ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
YILDIZELİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
GEMEREK ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
GÜRÜN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
KANGAL ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
SİVAS
SİVAS
SİVAS
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
2577 İŞLETMEYE 13 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 41 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
155
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
• İMRANLI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• KOYULHİSAR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• ŞARKIŞLA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• KANGAL TARI. YAYIM VE DAN.LTD.ŞTİ.
• ARC ORG. BİLG. EM. TAR. HAY.TEKS.
GIDA İMALAT.İTH. İHR. SAN A.Ş.
• ŞARKIŞLA TAR.YAY. VE DAN LTD ŞTİ
• ZARA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• S.S. SİVAS BÖLGESİ HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
• PATATES ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• S.S.SİVAS PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ
• GÜRÜN İÇ SU ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ
• ŞARKIŞLA İLÇESİ SÜT ÜRETCİLERİ BİRLİĞİ
Burhan PINARBAŞI
Önder KILCI
Fatih PINARBAŞI
ŞIRNAK
156
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ŞIRNAK
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
M. Ali ERGÜ
•
•
•
•
•
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
İDİL TARIMSAL YAYIM VE DAN. LTD. ŞTİ.
REFORM TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZ.LTD.ŞTİ
İDİL ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI SERBEST DANIŞMAN
1774 İŞLETMEYE 4 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 28 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR
ŞANLIURFA
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ABİDE TARIMSAL DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
KIRAN TAR. DAN. LTD ŞTİ.
ACEMOĞLU TAR. DAN. VE EĞ. HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
ÇİFTÇİ TAR. YAY. DAN. VE EĞİT. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
SARUHAN TAR. YAY. DAN. VE MÜH. HİZ. LTD. ŞTİ.
FERSER TAR. YAY. VE DAN. TİC. LTD. ŞTİ.
VİRAN TAR. DAN. ELEKT. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
YEKTA TAR. DAN. VE YAY. LTD. ŞTİ.
HASAT TAR. DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ARİN TAR. DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
157
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
158
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ŞANLIURFA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MEBSA TAR. DAN. VE EĞİ. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
AK KOZA TAR. YAY. DAN.VE MÜH. HİZ. LTD. ŞTİ.
AKSU TAR. DAN. HİZ. LTD. ŞTİ.
BEREKET ZİRAİ DAN.SAN.VE TİC.A.Ş
HASBAY TARIMSAL DAN. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
KERVAN TAR.YAY.DAN.VE MÜH.HİZ.LTD.ŞTİ.
YAŞAR TARIMSAL DAN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
SİNAN KIRAN TAR.YAY.DAN.HİZ.LTD.ŞTİ
MİTAR TAR. DAN.EĞİTİM VE YAY.HİZ.LTD.ŞTİ
DİCLE TAR.YAY.VE DAN.HİZ.LTD.ŞTİ
MİRAN TAR.YAY. VE DAN.LTD. ŞTİ
HİLVANTAR.YAY.VE DAN.İNŞ.TEM.GIDA PET.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
ŞANLIURFA
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ŞANLIURFA TARIMSAL DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
GAPSU TARIMSAL DANIŞMANLIK EĞİTİM SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.
HAZAN TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
GÖKDELEN TARIMSAL DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.
HRT TARIMSAL DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK SANAYİ LTD.ŞTİ.
GAZİ AYATA TARIMSAL DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.
MAHİS TARIMSAL DANIŞMANLIK YAYIN HİZMETLERİ
ZİRVE TAR.DAN. İNŞ.TUR.TEKS.PET.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ELİSA TASRIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZ.LTD.ŞTİ.
CEMRE TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZ. SAN VE TİC.
LTD.ŞTİ.
159
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ŞANLIURFA
160
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
• ERENKÖY TAR.YAY. VE DAN. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
• YAZAR TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK TİC.LTD.ŞTİ.
• ŞANLIURFA İLİ SURUÇ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• ŞANLIURFA İLİ BOZOVA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• ŞANLIURFA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
Eyüp KIRAN
Ali YAHLİZADE
Adil FİDANCI
Serpil FİDANCI
Hatice ASLAN
Elvin KIRAN
Özlem ARSLANARGUN
Bekir TOSUN
Fahri YAĞMUR
Hatice KAYA
Şeyh İmam AĞDEMİR
Beşir YETİM
Mevlüt UÇAK
Çiğdem KORELLI
Nihat TAŞDEMİR
İbrahim Halil AKSU
• ŞANLIURFA İLİ BİRECİK ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
9974 İŞLETMEYE 39 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 194 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
UŞAK
• MERKEZ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
• DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİTİCİLERİ BİRLİĞİ
UŞAK
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
198 İŞLETMEYE 3 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 3 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
161
Meral KELEBEK
Caner KELEBEK
Dursun BAYRAM
162
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
UŞAK
UŞAK
TARLA GÜNÜ
UŞAK
UŞAK
163
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
TARLA GÜNÜ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
TOKAT
TOKAT
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
164
İbrahim YURTKULU
Fayik GÖKTÜRK
•
•
•
•
•
UDH DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.
ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
ERBAA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
TURHAL SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL ARI FUARI GEZİSİ
1305 İŞLETMEYE 4 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 20 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
YALOVA
YALOVA
• ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• ÇİFTLİKKÖY ZİRAAT ODASI
• ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
157 İŞLETMEYE 2 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 3 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
165
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
166
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HAYRABOLU ÖNDER ÇİFTÇİ DAN. DERNEĞİ
MALKARA ÖNDER ÇİFTÇİ DAN. DERNEĞİ
MALKARA SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
MURATLI ÖNDER ÇİFTÇİ DAN. DERNEĞİ
ÖNDER ÇİFTÇİ DAN. DERNEĞİ
ZİRAAT ODASI
DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
T.C HAYRABOLU İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
MURATLI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
Rahime GÜNGÖR
Ekrem AKGÜL
İsa ESEROĞLU
1244 İŞLETMEYE 9 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 21 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
167
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
168
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ
TARLA GÜNÜ
TRABZON
721 İŞLETMEYE 6 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 17 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
S.S.231 SAYILI ARSİN FINDIK TAR. SAT. KOOPERATİFİ
S.S.232 SAYILI YOMRA FINDIK TAR. SAT. KOOPERATİFİ
S.S.942 SAYILI AKÇAABAT FINDIK TAR. SAT. KOOPERATİFİ
S.S.165 SAYILI VAKFIKEBİR FINDIK TAR. SAT. KOOPERATİFİ
S.S.36 SAYILI BEŞİKDÜZÜ FINDIK TAR. SAT. KOOPERATİFİ
S.S.28 SAYILI TRABZON FINDIK TAR. SAT. KOOPERATİFİ
S.S.203 SAYILI ARAKLI FINDIK TAR. SAT. KOOPERATİFİ
S.S.66 SAYILI SÜRMENE FINDIK TAR. SAT. KOOPERATİFİ
S.S.265 SAYILI MAÇKA FINDIK TAR. SAT. KOOPERATİFİ
OF ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
169
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TRABZON
TRABZON
170
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
TRABZON
ARAKLI FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ ÇİFTÇİ EĞİTİMİ
TRABZON
TRABZON
FİSKOBİRLİK ÇİFTÇİ ZİYARETİ
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
FİSKOBİRLİK ÇİFTÇİ ZİYARETİ
171
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
172
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
TRABZON
TRABZON
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
TRABZON
FİSKOBİRLİK ÇİFTÇİ TOPLANTISI
TRABZON
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
173
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
VAN
174
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
VAN
• SERHAT TARIMSAL YAYIM VE DAN. LTD. ŞTİ. GÜRPINAR/
VAN
• IŞIK TAR.YAY.DAN.VE PRO.HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
• SARI BAŞAK TAR. YAY. DAN. İŞ SAĞ. VE GÜV. İNŞ.SAN.VE
TİC. LTD.ŞTİ.
• YNC TAR.YAY. VE DAN. HAY. TUR. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
• ANKA-ZFA TAR. YAY. VE DAN. TAR. HAY. TUR. İNŞ. İTH. İHR.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
• KOM AGRO TAR. YAY. VE DAN.HAY.İNŞ.TUR.LTD.ŞTİ. NUDA
TAR. YAY. VE DAN. HİZ. LTD. ŞTİ.
• VAN TAR. YAY. DAN. VET. MÜH. LTD. ŞTİ.
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
ÇİFTÇİ ZİYARETİ
VAN
VAN
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
• YAĞMUR TARIMSAL HAYVANCILIK YAYIM DANIŞMNALIK MÜH.
Nadir İNAN
Aykan AYIŞIK
Mehmet Sait KARDAŞ
Erdoğan DEMİR
HİZ.LTD.ŞTİ.
• SARAY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• BAŞKALE ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI SERBEST DANIŞMANLAR
175
4598 İŞLETMEYE 8 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 85 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
YOZGAT
176
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
YOZGAT
SERBEST TARIM
DANIŞMANLARI
• DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
• YOZGAT İLİ SORGUN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
• YOZGAT İLİ SARIKAYA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
Adile GÜLEÇ
Rıfat GÜLEÇ
677 İŞLETMEYE 5 KİŞİ/KURULUŞTA
GÖREV YAPAN 11 DANIŞMAN HİZMET
VERMEKTEDİR.
YOZGAT
YOZGAT
177
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
İŞLETME ZİYARETİ
178
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
YOZGAT
YOZGAT
İŞLETME ZİYARETİ
ZONGULDAK
•
•
•
•
•
•
ZONGULDAK
S.S. 264 SAYILI ALAPLI FINDIK TAR. SAT. KOOP.
S.S.905 SAYILI ORMANLI FINDIK TAR. SAT. KOOPERATİFİ
GÖKÇEBEY ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
KARADENİZ EREĞLİ ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ALAPLI ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
179
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
498 İŞLETMEYE 5 KİŞİ/KURULUŞTA GÖREV YAPAN 10 DANIŞMAN HİZMET VERMEKTEDİR.
DÜNDEN BUGÜNE TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
180
Yayınlayan
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Egitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
Bakanlık Adına İmtiyaz Sahibi ve
Genel Yayın Koordinatörü
Halil İbrahim GÜL
Egitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı
Yayın Sorumlusu
Süleyman BULUT
Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanı
Editör
Murat TOY- Elif Figen KAYMAK- E. Tuncay KESKİN
Grafik Tasarım
Özlem Ünal SAVAŞ
Yayın Yeri ve Tarihi
ANKARA -2014
Download

Tarımsal danışmanlık - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı