T.e
MU~ v ALiLiGI
II MiIIiEgitim Miidiirliigii
SaYI: 1235683611 001734487
Konu: Lise Ogrencilerine Yonelik Kurs
22/01/2015
....................;............MUOURLUaUNE tlgi
: Merkez Lale Carnii Yaptlrrna ve Y~atrna Demeginin bila tarih ve saYlhyazlSI.
Mu~ Merkez Carnii Yaptlrrna ve Ya~atrna Demegi bUnyesindeLiseogrend1erine
yonelik Edebiyat, Fizik, Kirnya ve Maternatikderslerinde pazar gUnleri Y eti~tirrne kursla,n
a9Ilacaglbila yazlda belirtilrnektedir. Kurs (ders) Ucretlerl demek tarafmdan kru;~Ilanacaktlr.
Okulunuzdan. Edebiyat, Fizik, Killya ve Matern;atik bran~lannda kurs (ders) verrnek
isteyen ogretmenlerin bizzat MerkezLale. Camii Yaptmna ve Y~atma Demegi He diyaloga
. ge9rneleri hususunda;
.
.
. \ .
Bilgilerinizi ve geregini rica ederirn.
Cevdet ARSLAN
ilMi11i Egitirn MUdfiru
EKt·, iIgi Yazl (1 Sayfa) Bu evrak guvenli 61ektronik i~zll ile irnzalanrnl~tir. .http://evraksorgu.meb.gov.trad:resindfi:neb97~85ge-32f2.,96fc~6fa5 .kodu ile.teyit edilepilir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız..