T.C.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği
NO: 2014/54
ANKARA (25.08.2014)- Taraf Gazetesi‟nin „CHP ve MHP‟li memuru
silin‟ baĢlıklı ve ĠçiĢleri Bakanı‟nın koordinatörlüğünde yürütülen „Kozmik
ÇalıĢma Grubu‟ içerikli haber tamamen yalan, uydurma ve iftiradır.
Ġlgili gazeteye tekzip gönderilmiĢ, hukuki süreç baĢlatılmıĢ ve Basın Ġlan
Kurumu da bilgilendirilmiĢtir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TARAF GAZETESĠ'NE GÖNDERĠLEN TEKZĠP
T.C.
ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği
SAYI : 90756879/137
25.08.2014
KONU : Tekzip
TARAF GAZETESĠ SORUMLU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNE
ĠSTANBUL
Gazetenizin 25.08.2014 tarihli nüshasının 1. Sayfasında manĢetten “CHP
ve MHP‟li memuru silin”, 5. sayfasındaki devamında „GiriĢimcileri fiĢlemiĢler‟
baĢlıklarıyla verilen ve içeriğinde „ĠçiĢleri Bakanı koordinatörlüğünde
çalıĢmalarını yürüten Kozmik ÇalıĢma Grubu‟nun KOSGEB fiĢlemesi‟ haberi,
tamamen gerçek dıĢı, asılsız itham ve iftiradan ibarettir.
Tüm
hukuki
haklar
saklı
kalmak
üzere, kamuoyunun
doğru bilgilendirilmesi amacıyla 5187 sayılı Basın Kanunu gereğince
açıklamanın gazetenizin çıkacak ilk nüshasında yayınlanmasını rica ederim.
Fatih DURSUN
Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavir V.
Download

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Basın ve Halkla ĠliĢkiler MüĢavirliği