KARABOK VALiLiGi
DEFTERDARLIK MiLLi EMLAK MUDURLUGUNDEN
Ve 2009/15199 Sayll Bakanlar
A
R
Ю
︲
S
k Yaplmasi Hakklnda Kanunun Ek 3 maddesive 14/7/2009 tanh‖
4706 say‖ I Hazineye Ait Taslnmaz Ma‖ arln Deoe‖ endinimesi ve KDV Kanununda Deoisik‖
arak duzenlenen Kamu Ta§ lnmazla口 nln Yanttm a「 a Tahsisine l‖ Okin usul ve Esaslar kapsaminda
―
‐
―
m
arda
Devlet
Yard
nnlarl
Hakklnda
Karara
dayan‖
ヽ
││…
―
―
―
,│
│‐
―
――
0''‐
yla
yl「
│‖
口
d:d口 y:d yulul,uvOへ
…
Kurulu
へ
u:u[uへ
Kara口
oe kOnulan
'‐ Yatl口
l ´
●
●
__Ⅲ ■_二 _^_ ^^:ヽ ´
‖nite‖
│^:汁
i仏 レ Rぅ レレ1 1ocic● H‖ ornklir
^:´
^
,
^:│^‖ レ
kte
irtifak
hakkl tesis ed‖ ecektir
e‖
baolmslZ Ve surek‖
mtllklyeti Hazine adlna kaylth a,aolda o2e‖ ikleri be‖ rtilen taslnmazlar uzerinde 49 yl su「
Mah′ K6yo
ilgesi
1
KARABUK
Safranbolu Emek Mah
YlzOIIlml
Yahnma Tahsis Edilecek
Alan (m')
Cinsi
imar Durumu
Ada
Parsel
(m2)
Arsa
Ozel egitim
tesisleri
900
1
6263,27
alan
Filli
Ray[c Deoeri
Son BasVuru
Durumu
(TL)
Tarihi Ve Saati
Bo5
6263270,00
Tamaml
24/03/2015
17:00
I
Te,vikten yararlanma,artlarl:
durll言 ■)vCrillli§ yatlrim tcsvik bclged sahibi olan vcya yatinm tc,宙
1)Ekonomi Bakanllこ lnCa(Te,Vik Uygulama ve YabancI Senlnayc Gcncl M●
k bclgesinc csas olmak uzcrc Hazinc
lf鶴 。
淑温 』農
崚Hn
器
器虚
誡器淵忠∬翼出笛観I綿背猟1鮮需ftl癬 り
『 lr:響 淵電
1lЖ 激 ヽ需獄:ul肥‖
労
i」
tarlm,hayvanci1lk ve c=itim yatlmmli9in bir,tllrizm yatirlllnlarl i,in lki,digcr yat1lmlar i9in io katindan a2 01mayall,
3)Toplam sabt yatruln ttltar1 500 000,00‐
TL smdan(be,yllZ bin TL)az olamaz,
natta sahip olan,
4)Taahhnt cdlcn yatrlmin cn azソ ZdC ymlliSini(%20)kar,layacak miklarda net ozlkγ
5)Yatlrlmin nc,ekilde flnanse cdileccEini beyan cden,
6)Taahhnt edilcn yatrlmin toplam ttltarl 10 000 000-TL'yi(on milyon TL)asan yatlrlmlarda izibilitc raporu ve inansman t7ablosunu vcren gcrOek vc tllzcl ki,ilcr yararlanabilir
7)Flllans ve sigoltaclllk sektOrlcrinde faaliyct gOstcren hmmlar ve i,ortaklklarl bu te,vkten yararlanamaz
Ba,vuru sekl"
1)Yatrlmcl,Kamu Ta,lnllnazlarlnm Yatirllnlara Tallsisine lli,kin Usul ve Esaslar HaklKlndaki YOnctmcH=in Ek l電
c yer alan talcp fonnunu vc Ek‐ 6'da ycr alan yatlrlm bilgi fomunu
doldurarak,Ek‐ 2 de yer alan yatrimcldan istcnecek belgclcrle birlikte 3 taklm dosya ile(l aSll,2 kopya)24 03 2015 tarihine kadar De■
euncsi gerckmencdlr
2)Ba,vurtl onccshde Karabuk Dcicrdarl131 Mullasebc Mndurlu♪
vezncsine 1 500,00‐
TL(BinbC,yiレ TL)yatirllarak,buna■
crdarll=unlza(Milli Emlak Mldurlig。 )muracaat
iskin makbuzlln yukarlda sayllan belgclerlc b[liktc
К
ぬ
蹴 轟蹴 鮒:ぷ Ⅷ器 脚 出 織 辮淵慰富獄懺 It蹴 :乱 dd響
顧
躙 総職 霊ξ
鴇 驚照 Y脚鷹ぶ
・ …
Komisyon herllangi bir surctlc sonlmlu dcgildir
4)Ba,vllrll bclge ve fornlarina′
n4■
″
′α
″
′
dψσ
α
″
α
bγ た
ク
フた
たgο ν″ ve l夕 、
′
θ
″′
α
なigο ν″ adreslcrinden
″″″′
5)irtlbat Tel(370)4123037(309-310-330)
ula,1labilir
Download

ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.