Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 7 milyon 230 bin metrekarelik alana kurulacak Ankara Uzay
ve Havacılık ihtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi
Kazan ilçesinde kuruldu
Havacılık, uzay ve alt sektörlerin bir alanda
yer alacağı, ağırlıklı olarak yüksek katma
değerli, ileri teknolojilere dayalı ürünlerin
üretileceği, nitelikli işgücüne sahip dünya­
nın sayılı havacılık merkezlerinden biri ol­
maya aday söz konusu OSB'nin, Kazan ilçe­
sinde 7 m ilyon 230 bin metrekarelik alanda
kurulduğunu belirten Tşık, “İhracat, ciro ve
Ar-Ge harcam aları gibi çeşitli büyüklükler
açısından en yüksek değerlere sahip 40 sa­
vunm a sanayi firm asının 2 3 ’ünün başkent­
te bulunm ası dolayısıyla O SB’nin Ankara'da
kurulm ası ihtiyacı doğm uştur” dedi.
Kümelenmenin merkezi Ankara
Uzay ve Havacılık İhtisas OSB ile Türkiye
savunm a, havacılık ve uzay küm elenm esi­
nin m erkezinin Ankara olacağını vurgula­
yan Işık, “A n k araya vakın Kırıkkale’deki
Silah Sanayi İhtisas O SB’den sonra savun­
ma sanayisine yönelik Türkiye'nin ilk ve
tek, dünyanın da sayılı uzay ve
havacılık sanayi bölgesinin
kurulm asıyla Ankara, küre­
sel bir Ar-Ge, yenilikçilik
ve teknolo j ik ya tın mla rın
W
yer aldığı, ulusal ve ulus­
lararası pazarlara yüksek
katma değerli ürün
çeşitliliğiyle en­
tegre olmuş bir
savunm a sanayi
merkezi haline
gelecek” diye
konuştu. » 5 ’te
Sanayi ve Teknoloji Bakanı İşık: "7 milyon 230 bin metrekarelik alana kurulacak
Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak"
zan ilçesinde 7 milyon 230 bin metre­
ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
karelik alanda kurulduğunu belirten
Fikri Işık, 7 m ilyon 230 bin
Işık, "İhracat, ciro ve Ar-Ge harcamala­
metrekarelik alana kurulacak
Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas O r ­ rı gibi çeşitli büyüklükler açısından en
yüksek değerlere sahip 40 savunma sa­
ganize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), yak­
nayi firmasının 2 3'ünün başkentte
laşık 10 bin kişiye istihdam sağlayabulunm ası dolayısıyla Uzay ve Havacı­
n cağını bildirdi.
lık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin
f i "
_
Bakan Işık,
Ankara'da kurulması ihtiyacı doğmuş­
Ankara Uzay ve tur" diye konuştu.
Havacılık İhtisas
Işık, Ankara Uzay ve Havacılık İh­
OSB'ye ilişk in tisas OSB'nin kurucu ortakları arasın­
d e ğ e rle n d irm e ­ da Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Ankara
lerde bulundu.
Sanayi Odası ve Savunma ve Havacılık
Havacılık,
Sanayii İmalatçıları Derneği'nin yer al­
uzay ve alt sek­
dığını söyledi.
törlerin bir alan­
Savunma sanayi sektörünün A nka­
da yer alacağı,
ra'da uzmanlaştığını vurgulayan Işık,
ağırlıklı olarak
Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'nin tam
yüksek katma de­
ğerli, ileri tekno­ kapasite faaliyete geçmesiyle yaklaşık 10
lojilere dayalı ürünlerin üretileceği, n i­ bin kişiye istihdam sağlanacağını kay­
telikli işgücüne sahip dünyanın sayılı detti. Uzay ve Havacılık İhtisas OSB ile
ly savunma, havacılık ve uzay
havacılık merkezlerinden biri olmaya Türkive
aday söz konusu OSB'nin, başkentin Ka­ kümelenmesinin merkezinin Ankara
B
olacağını vurgulayan Işık, şöyle konuştu:
"Ankara'ya yakın Kırıkkale'deki Si­
lah Sanayi İhtisas OSB'den sonra sa­
vunm a sanayisine yönelik Türkiye'nin
ilk ve tek, dünyanın da sayılı uzay ve
havacılık sanayi bölgesinin kurulmasıyla
Ankara, küresel bir Ar-Ge, yenilikçilik
ve teknolojik yatırımların yer aldığı, ulu­
sal ve uluslararası pazarlara yüksek
katma değerli ürün çeşitliliğiyle enteg­
re olmuş bir savunma sanayi merkezi ha­
line gelecek. Savunma, havacılık ve uzay
sektörünün sağlayacağı fırsatlardan ya­
rarlanarak ileri teknolojilerin kullanıl­
ması, sürekli yeni teknolojilere ihtiyaç
duyulması ve bu alanda geliştirilen tek­
nolojilerin de aynı zamanda sivil amaç­
la kullanılmasıyla ülkemizin ekonomik
kalkınmasına da katkı sağlayacak."
Bakan Işık, projenin kamulaştırma ve
imar planı aşamalarının ardından bu yı­
lın sonunda inşaat aşamasına gelmesi­
nin hedeflendiğini sözlerine ekledi.
■ANKARA AA
Download

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 7 milyon 230 bin