T.C.
AZDAVAY KAYI\4AKAMLI0I
AzdavayKdylereHizmetGotUrme
Birlif;i
Sayr :
Konu :
69540025-755.02.03i 31
20/01/2015
lnale Ilanl Hk.
ORMANVE SUi$LERi BAKANLIcI X,B6LGE MUDURLildU
Idaremiz tarafindanyaptrrrlacakolan; Azdavay -Karakuglu K6yii Engelli
Erigebilirlifine Uygun Ziyaretgi Merkezi RcstorasyonProjesi Ve Azdavay-eatak
Kanyonu Eogelli Erigebilirlifine Uygun Yttrttyiiq YolulParkuru projesi yaprm lqi
yaprmiqinin27/0112015
tarih ve saar14:30da KHCB ihale y0netm€liginintB, maddesine
gdre Aqrk ihale usulil ile ihalesi yaprlacaktrr ihale ilanl yazrmrz ekindedir.
Bileilerinizedcaederim.
AIi GT]\IER
Kavmakam
EK:
1AdetIhalellanr
DAGITIM:
Bilgi :
KASTAMONUIL OZEL1DARESI
AZDAVAY MAL MUDURLUGU
KASTAMONUDEFTERDARLIGi
ORMANVE SU I$LERI BAKANLIGIX,BOLCEMUDURTUGU
{Bu belgeelekironikimzaltdtr.Imzal suretininashnrg<irmek
iqinhttps://www-e-icisleri.gov.n/EvrakDogrulama
girerek(0Boog2-pRXLno-Ophnn2-Ig[/ueflO*mFppK?
adresine
gs ) kodunuyazmrz.
Aynnuhbilgiiqinirtibat:A.UZCUR
Telefon:Faks:
e-posta;
ElekftonikAE:www.icisled-qov.ir
l,,LteEed
sE9r.E9eAgtAI Dr
- E|rl-te
tuorJ e=tEI AtrE?,
iHALE iLANI
AZDAVAYiLcEsi K(iYLEREHizMET G6Tt,RME
-"I:s-"lfi,'nu,,.,u
BiRLirii EA$r$NLr6I
{AZDAVAY
K h G 6, 4734savrtr
xarnu-lnale
r<-*"in"
ii.
(BnLr,)una
rhaleslr:resn.rereri
rEFj
ve a6so6s8y,r,,,il i.,="-ri',l-",iiJ'luy,-r"nnn
Koyrere
HizmetG6r'rroe.rrrid;
i;il1:":[#,r^l,lJ,t#1,],1'',''
enaeuj_nosTu MiLLi PARK:KUREoaGunr pRojEsi
.
ENGELLi
ERi$EBiLiRLiGiNE_qlg.uN
iivan-riei-r,'e-n;<?irne"roo,qrnoNU ve ENcELLi
ERi$EEiLiRridiNE
uyGuN
vUnUiii!-iiiiiilonxuRuyAprr\,r
isi
Azddvay
llcesiKdytere
HizmEG6
c) Telefot ve FakSNumarasl
irridieaStfrE
Telefont
+90 lOrOOlztlrO+e
l::lT,:l:
r i ,.Aedavay
liiEl|-ilE-oaorai-, 6;-;;6-;;*,
UygtJfl Zryaretqt tuteraEzr Restor6syoru ve
Brnot{estorasyonu
(s Ade-;t;;
E tgFtri
otusrF
#3d;ifl
$.:'r1.:#iir::l
ruryil,i#:i,r.',r.'n-$rtfi
i+i eri5ebrrr
rii{i"e uJl
I9...:-y^q:_
l9ly! !l ..loeer
"^
E) Yapr16cadt
yer
-f
-,;;;;:
;
"r,ic'"
Babtelrev'erMahd esi ve K[re Deglt
SozleFmenin
qill;
nmEsrve Yer Teslimjnel4rjteaktp3 uE)r
d) Yaptlacdqr
Yer
Azdavay
b) YetkiliKurul
AzdavoyrEestxoyrerenizmEEo6rmGEF,6ilJ-naf,-v7ft
In-u=fii_a
ihe l,ey€ katt to bil meteri
Tebli$at iqin adres
KdylereHizrflerGotilrrne B'rl
i9i n
";.6,d;-;Hy-,t;,
b;t9
humBra5 ve faks nlmarasr il€ elektronik poEt;
mas,,hAlinde,.eutuah geffi
FU Ticaret ve/Veya Sdnayi
u"y" rhaletarihininifsrisrndebutundu6L
I'jzel ki5ili0h stc e kayrttr
/rto? a,rnn"19,
]:
"111
TDz'il.ki5i
almEsrh."rd., ltni;
ri".."i i*l''laz.ris' vevahu hususr€n
tevsik
I:il.^tlr'l!iI!ggi:yrreri belirtesdn.durumu
"ostJ'i'
11. I4dddeve 12. t4acjdeteri.rde-;yil-arourumtnrda
TUzel krgi
sdhip ortdqrna
noBn |']nulEnis d+neyim belgesinrn,aynl
razla h
olma
j$ deneyrm belgesinin baSka
. hdlinde sunuldcak
bir tilzel
gEstrtasaEgtE
: Dr
krSiye
Jl Ea:Etr ETEf,-!Hl"l-!e
:Luo
ts€rcuYokrur Yazrlal (mevruEtnutUrrrtertuyar:n:-[E-k!iii[64
,
Eankalardan
temin edjlecekbelgeter:
Teklif edilenbedelin o/o10,uhdan
az.otrhamakn?ete,isteklitdraftndai be|rlenecektutJrda bdfkaldr
nerdindekikullanrrm.mr5
nakit kredrsinrveya kurrdnirmafirs
turinui-,n"ttrou kredisiniya da serbsst
.15deneyimbergeleri;
Istektrnln,
son besyrt lqjndeyurt iqindeve yurt dr5rnda
kanruveyaOzetsektdrdes6:te5m€bedeltnin
en E?
neya %50ti oranrnOiOenettiiidivevan"t vonettidiia.r*. f,r"rii"i
,o:t_..,
,S.:gektegtirdioi
"i:i.ni rhale
kabuledilen
konusuis veya benzeriglerleilgili deneyiminilosteren ve tet<titioiten becielin
o/ojo
lstek ntnorganizasyofl
yaprsrve personel
dLr-umu
ile iliskinbeloeter-sekli ve lgeri5i KovrereHizmet Gotirme-.BirliEiihaG ydneimerigive yaprm igreri ihars uysurama
Ydnetmeli5indebelirtilen EtagtdEgitsterileniayr ue nitelir.t" iekn,k personeti
tngdat maha itrde
bulunduracadlna
delrTeknikpef5onel
Taahh0tnamesl
vef hesl zorunluduT,
Eu ihalede benzer iE olardk;
B-l1er Ir Grupldfl
TeblidListesinde
yer dlan :.\,,jt ,,t:,:,, i9terbenzeri$ otarckkabur
pll_:?]:r':9*..
I:
eoneceKBr.
tsudurumda,adeyveyaisteklilerlh
gruplercjan
belirtilen
herhangi
birlneEit if der'eyimterini
gos.teren
yeterli.kabuledilecektir.
belselerinisunrndlBn
Ihald konusurs veya benrer ise denk sayrlacEk
milhendislikveya nlimadrkbetitmterj;Infadt MohehdisriEi
bdliimu r.nezunu,rngaadutitrendisiviva
MimarlrkboliirhiiiTlezunu.
mimardiplomdsrorr,
AzdavayllgestK6ylereHizmeteottrme eirli5ieJffi
Kofla$rKdt:2 Atddvav/ xnstauoltu adresinde
gorulebitiie lob.oo iL kar.grhfii
aynrua."st"n i..in
edilebltr.lhaleyetel(llfvereEek
olanlann,ihaledokilmanrnr
satrnalmalaflzorunlutrlr.lit,aleook0menrve
GeeiciTeftinatA"davayileesiKdylerinE
Hlzm€tGdrUrmeI'rtidln; Eit T.C, ZrrafltBaokdsrE348678-s002
rR45 0001 0oo4 3Bo9TBso02 no'ruhesabrnayabnrdrakbankadekontu
subesi ne?dindeki
1
saattne
Azdavay KdytereHizmet
rlyet
Ctsddesi Htlkuflet KonaurKat:Z AzdavEy/ KASTAMONU(Azdav6yKaymakamllgt)
adreslnevedlecektir,
rs€K rer tekrrflerint.her bir i5 katemininmiktan ije uu i5 kalemlerifuin-terrltFEEiGn--EiliF
iiyr
S o n u c u bUlunan
b U l u n a n toplam
Carprmr
C
a r p r m l Sonucu
t o D l a m bedet
b e d e l ljzertnde,r
l i y e r l n d c r r vefeceklerdir;
vFfF.ettpfrti
i h i r F Sonucu,
E - h , , . , . ihale fizerine brraktan
ihate
iEtekliyleher bll i5 kaleminin hiktarr ile i$ kalernleri l9in teklii edilen btrim fiyauaftn qumrnri ronuiu
teklif ettikleri bedelin 903'ilnden az olmamak Uzere,,reenir
ILAN OLUT{UR
u
Azdav8yKayl,fi
akdmlldl
[email protected]
HizrrgF\#nrme EirltFBaskEnt,El
Lf'-F*ff
AI'GUNER
Kdymakanl
Birlik
Bagkenr
,/lt
aEPd
qEiIA1eP'-irE I EL
: L Ur0j a a : E T E T r z a - g n t l - : E
Download

Engelli Erişebilirliğine Uygun Ziyaretçi Merkezi Restorasyon Projesi