27Ekim31Ekim2014
AVRUPA'DA25BANKASTRESTESTİNİGEÇEMEDİ...
Geçtiğimiz hafta piyasalarda yaşananlara geçmden önce 26 Ekim Pazar günü Avrupa Merkez Bankasının açıkladığı 130
bankanınstrestestisouçlarınabirgözatalım.
Avrupa Merkez Bankası ECB’nin Euro Bölgesi’ndeki 130 bankaya uyguladığı stres testi sonucunda 25 bankanın başarısız
olduğugörüldü.Sözkonusutestin2013sonuitibariylegeçerlisahipolunanvarlıkveborçlarıbazaldığınıbelirtmekgerekiyor.
ECB’den26EkimPazargünüyapılanaçıklamayagörebazalınanbirkrizsenaryosundaEuroBölgesigenelinde25bankada
25milyarEurolukkrediaçığıtespitedildi.25bankadan12’si2014yılıiçerisinde25milyarlıkaçığın15milyarEurosunukapattı.
Diğer 13 bankanın ise 2 hafta içinde sermaye açıklarını nasıl kapatacaklarına dair ECB’ye bir plan sunmaları gerekiyor.
Bankalarınsermayeaçıklarınıkapatmalarıiçinise6ile9ayarasısüreleriolacak.25sorunlubankaarasındaençokaçıkveren
İtalyanMontedeiPaschidiSienaoldu.Bankanın2.1milyarEuro’yaihtiyacıvar.Strestestisonuçlarınagöreenbaşarısızülke
ise9bankasınınsermayeaçığıolduğuortayaçıkanİtalyaoldu.
Global piyasalarda geçtiğimiz hafta açıklanan verilere baktığımızda ABD tarafından haftanın ilk önemli verisi beklentilerin
üzerindeaçıklananEylülayıİkinciElKonutSatışlarıoldu.BirdiğerönemliveriisebeklentilereyakıngelenABDTüketiciFiyat
Endeksiydi. Ağustos ayına ait Çekirdek Perakende Satışlar verisinde ise beklenti altında kalındığı görüldü. Bu hafta İşsizlik
MaaşıBaşvurularıdabeklentidenkötügeldi.HaftanınsonönemliverisiisebeklentilereparalelgelenEylülayınaaitYeniKonut
Satışlarıverisioldu.AmerikakıtasınınönemlibirdiğerekonomisiKanada’danhaftaboyuncaaçıklananverilerebaktığımızda
Toptan Satışlar verisinin beklentilere paralel artış gösterdiğini, Çekirdek Perakende Satışların beklentilerin altında kalarak
daralmagösterdiğini,KanadaMerkezBankasıBOC’unisefaizleribeklendiğigibisabitbıraktığınıgördük.
Bu hafta Avrupa’daki önemli gelişmelerden biri Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tarihinde ilk kez politika müzakerelerinin
bulunduğu gizli toplantı tutanaklarının basına sızmasıydı. Avrupa tarafından açıklanan verilere baktığımızda ise, haftanın ilk
önemli verisi Avrupa Ekonomisi'nin lokomotifi konumunda olan Almanya'dan gelen ve fiyatlarda herhangi bir değişiklik
olmadığını gösteren Üretici Fiyat Endeksiydi (PPI). Bölgedeki ihracat ve ithalat arasındaki farkı gösteren Euro Bölgesi Cari
Denge verisi ise beklenti altında kaldı. Almanya ve Euro Bölgesinden beklenti üzerinde açıklanan Satın Alma Müdürleri
Endeksleri (PMI) de diğer önemli verilerdendi. Bölgeden gelen haftanın son önemli verisi ise beklenti üzerinde açıklanan
Almanya GFK Tüketici Güven Endeksi oldu. Avrupa'nın bir diğer önemli ekonomisi İngiltere'den gelen verilere baktığımızda
Eylül ayı Perakende Satışlar verisi beklenti üzerinde daraldı. Önemle takip edilen bir diğer veri ise İngiltere ekonomisinin
büyümetrendinedevamettiğinigösteren2014yılıüçüncüçeyrekbüyümeverisiydi.
Asyatarafındanaçıklananverilerebaktığımızdakarşımızaçıkanenönemliveriçeyreklikbazdadüşmeyedevamedenancak
beklentiüzerindekaldığıiçinolumlukarşılananÇinbüyümeverisioldu.Çin’denaçıklanandiğerönemliverilerisebeklentileri
aşan yıllık Sanayi Üretim verisi ve öncü HSBC İmalat PMI verisiydi. Japonya tarafından ise açıklanan çok fazla veri yoktu.
Gelen veriler arasında en önemlisi beklentilerden fazla çıkan Ticaret Dengesi oldu. Hafta boyunca Avustralya’dan gelen en
önemli veri ise 2014 üçüncü çeyreğe ait Tüketici Fiyat Endeksi verisi oldu. Kıtanın bir diğer önemli ekonomisi olan Yeni
Zelanda’dan gelen 2014 üçüncü çeyrek TÜFE verisi beklenti altında kalırken, Ticaret Dengesinde de beklenti üzerinde açık
olduğugörüldü.
YurtiçipiyasalardaiseenönemligelişmeTCMBParaPolitikasıKurulu’nunaçıkladığıFaizKararıoldu.Beklenildiğigibibirhafta
vadelirepoihalefaizoranı%8.25,borçlanmafaizoranı%7.50vegecelikfaizoranı%11.25oranlarındasabittutuldu.Toplantı
sonrasıyayımlananaçıklamada,sıkıparapolitikasındakiistikrarınkredihacmindestabilgörünürlükleartışsağladığınıvefiyat
istikrarınınolumludüzeyeyaklaştığıbelirtildi.
27Ekim31Ekim2014
ABD
ABDtarafındanaçıklananverilerebaktığımızdahaftanınilkönemliverisibeklentilerinüzerinde
açıklanan Eylül ayı İkinci El Konut Satışları oldu. Son ay içerisinde satılmış olan ikinci el
konutların yıllıklandırılmış seviyesini gösteren veri 5.17 milyon olarak gerçekleşti. Rakamların
5.1 milyon düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Veri ağustos ayında 5.05 milyon olarak
gelmişti.
S&P
DOW
%4,12
1964,58
%2,59
16805,41
BirdiğerönemliveriisebeklentilereyakıngelenABDTüketiciFiyatEndeksioldu.Tüketicilerin
talep ettiği mal ve hizmetlerde olan fiyat değişiminin ölçüldüğü CPI aylık bazda beklentilerle
NASDAQ %5,29
aynıyönde%0.1,yıllıkbazdabeklentilerinüzerinde%1.7düzeyindegeldi.Yıllıkbazdaverinin
%1.6 gelmesi bekleniyordu. Besin ve enerji maddelerinin hesaplamaya dâhil edilmediği
4483,72
Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi ise aylık bazda beklentilerin altında %0.1, yıllık bazda
beklendiği gibi %1.7 gerçekleşti. Aylık bazda beklenti %0.2 gelmesi yönündeydi. Ağustos ayına ait Çekirdek Perakende
Satışlar verisinde ise beklenti altında kalındığı görüldü. Çekirdek Perakende Satışların Ağustos ayında %0.2 arttığı tahmin
ediliyorduancakgerçekleşme%0.3’lükdaralmaolduğunugösterdi.VerideTemmuzayındada%0.5’likdaralmagerçekleşmişti.
Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları beklentiden kötü geldi. Bir önceki haftaya ait veride gerçekleşme 283.000 kişi ile 269.000
kişilikbeklentininüzerindeolumsuzolarakgeldi.Dahaöncekihaftayaaitveri266.000kişiolarakgerçekleşmişti.
Haftanın son önemli verisi ise beklentilere paralel gelen Eylül ayına ait Yeni Konut Satışları verisi oldu. Beklentinin 473.000
olduğuveridegerçekleşmenin467.000düzeyindeolduğugörüldü.Ağustosayıverisiise504.000’den466.000’eaşağıyönlü
revizeedildi.
Amerika kıtasının önemli bir diğer ekonomisi Kanada’dan hafta boyunca açıklanan verilere baktığımızda Toptan Satışlar
verisinin beklentilere paralel %0.2 düzeyinde artış gösterdiğini, Çekirdek Perakende Satışların beklentilerin altında %0.3
düzeyindedaralmagösterdiğini,KanadaMerkezBankasıBOC’unisefaizleribeklendiğigibi%1.00düzeyindesabitbıraktığını
gördük.
27Ekim31Ekim2014
AVRUPA
BuhaftaAvrupa’dakiönemligelişmelerdenbiriAvrupaMerkezBankası'nın(ECB)tarihindeilk
kez politika müzakerelerinin bulunduğu gizli toplantı tutanaklarının basınasızmasıydı. Söz
konusugizlibilgilerdeAlmanyaBundesbankBaşkanıJensWeidmann'ınGüneyKıbrısMerkez
BankasıBaşkanıPanicosDemetriadesileKıbrısHalkBankası'nınaldığı9milyarEuro’lukkısa
vadeli kredi için bankanın ayırdığı teminatın değeri konusunda anlaşmazlığa düştüğü
görülüyor. Avrupa Bölgesi'nden diğer önemli bir gelişme ise Avrupa Merkez Bankasının,
BaşkanMarioDraghi'ningeçenayvarlıkalımprogramınageçileceğiniaçıklamasınınardından
ilkkezteminatlıtahvilalımıgerçekleştirmesioldu.BilindiğigibiEuroBölgesi'ndeenflasyonEylül
ayında %0.3’e düşmüş ve Uluslararası Para Fonu (IMF) bölgenin 2008'den bu yana üçüncü
defaresesyonagirmeolasılığının%40olduğunubelirtmişti.
DAX
FTSE
CAC40
%1,55
8987,80
%1,24
6388,73
%2,37
4128,90
Avrupa tarafından açıklanan verilere baktığımızda, haftanın ilk önemli verisi Avrupa Ekonomisi'nin lokomotifi konumunda
olanAlmanya'dan gelen ve fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadığını gösteren Üretici Fiyat Endeksi (PPI) oldu. Üreticilerin
satın aldığı mal ve hizmet fiyatlarında %0.1’lik artış beklentisi vardı ancak fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü.
BölgedekiihracatveithalatarasındakifarkıgösterenEuroBölgesiCariDengeverisiisebeklentialtındakaldı.Beklentinin18
milyar900milyonEurodüzeyindeolduğuveridegerçekleşmenin21milyar300milyonEuroolduğugörüldü.
AlmanyaveEuroBölgesindenbeklentiüzerindeaçıklananSatınAlmaMüdürleriEndeksleri(PMI)dediğerönemliverilerdendi.
AlmanyaİmalatPMI’dabeklenti49.5düzeyindeyken,gerçekleşmeninbeklentiüzerindekalarak51.8seviyesindeolduğu,Euro
Bölgesi İmalat PMI’da ise beklenti 49.9 düzeyindeyken, gerçekleşmenin beklentileri karşılayarak 50.7 seviyesinde olduğu
görüldü.AlmanyaHizmetPMI’dabeklenti55.0düzeyindeykengerçekleşmebeklentininhemenaltında54.8seviyesinde,Euro
BölgesiHizmetPMI’daisebeklenti52.0düzeyindeyken,gerçekleşmeninbeklentiüzerinde52.4seviyesindeolduğugörüldü.
Bölgeden gelen haftanın son önemli verisi ise beklenti üzerinde açıklanan Almanya GFK Tüketici Güven Endeksi oldu.
AçıklananGFKTüketiciGüvenEndeksinin8.0düzeyindekibeklentiyiaşarak8.5düzeyindeolduğugörüldü.
27Ekim31Ekim2014
AVRUPA
Avrupa'nınbirdiğerönemliekonomisiİngiltere'dengelenverilerebaktığımızdailkolarakMerkezBankasınınsontoplantıyaait
açıklanantoplantıtutanaklarınıtakipettik.Tutanaklarda,İngiltereMerkezBankası(BOE)MaliPolitikaKuruluüyelerindenMartin
WealeveLanMcCafferty'nin politika faizini25bazpuanartırımile0.75’eçekilmesiönerisininbeklentilereparalelolarak2'ye
karşı 7 oy ile reddedildiği görüldü. Hafta boyunca açıklanan verilerden Eylül ayı Perakende Satışlar verisi beklenti üzerinde
daraldı. Perakende satışların Eylül ayında %0.1 oranında daraldığı tahmin edilirken, daralmanın %0.3 düzeyinde olduğu
görüldü.Önemletakipedilenbirdiğerveriiseİngiltereekonomisininbüyümetrendinedevamettiğinigösteren2014yılıüçüncü
çeyrekbüyümeverisiydi.İngiltereekonomisininbeklentilereparalel%0.7oranındabüyüdüğügörüldü.GSYİH,geçensenenin
aynı çeyreğinde göre, yani yıllık bazda da %3.0 oranında büyümüş oldu. Ayrıca haftanın son işlem gününde İngiltere
BaşkanıCameron'unaçıklamalarıtakipedildi.Cameron,ABbütçeharcamalarıkonusundaciddigörüşayrılıklarınınolduğunu,
Avrupa ekonomisinin büyüyememesinin İngiltere ekonomisi için risk yarattığını, AB'nin İngiltere'den 1.7 Milyar Sterlin'lik yeni
talebininkabuledilemezolduğunuaçıkladı.
27Ekim31Ekim2014
ASYA
Asya tarafından açıklanan verilere baktığımızda karşımıza çıkan en önemli veri çeyreklik
bazda düşmeye devam eden ancak beklenti üzerinde kaldığı için olumlu karşılanan Çin
büyüme verisi oldu. Bir önceki çeyrekte %7.5 düzeyinde olan büyümenin üçüncü çeyrekte
%7.3 düzeyine indiğini gördük. Beklenti ise %7.2 düzeyinde büyüme olduğu yönündeydi.
Çin’den açıklanan bir diğer önemli veri ise beklentileri aşan yıllık Sanayi Üretim verisiydi.
Beklentinin yıllık %7.5 büyüme olduğu veride %8.0’lik büyüme görülmesi global büyümeye
ilişkinumutverdi.AyrıcaÇinekonomisiiçinönemliolanSabitYatırımlarında%16.1oranında
arttığıgörüldü.EkimayınaaitöncüHSBCİmalatPMIverisibeklentiüzerindekaldı.Beklentinin
50.2seviyesindeolduğuveridegerçekleşme50.4düzeyindeoldu.
Nikkei
%5,22
15292
HangSeng %1,21
23302
Shangai
%1,66
2302,28
Japonya tarafından ise açıklanan çok fazla veri yoktu. Gelen veriler arasında en önemlisi
beklentilerdenfazlaçıkanTicaretDengesioldu.İthalatveihracatarasındakifarkıgösterenTicaretDengesinde91milyarYen
açıkolduğutahminedilirken,1.07trilyonYenaçıkolduğugörüldü.JaponyatarafındakibirbaşkagelişmeiseJaponyaMerkez
Bankası Başkanı Kuroda’nın konuşmasıydı. Kuroda yıllık enflasyon görünümü için resmi görünümü tekrarlayarak, çekirdek
enflasyonunşuaniçin%1.25civarındakalmayadevametmesininbüyükolasılıkolduğunubildirdi.
Hafta boyunca Avustralya’dan gelen en önemli veri 2014 üçüncü çeyreğe ait Tüketici Fiyat Endeksi verisi oldu. Açıklamaya
göreüçüncüçeyrekte%0.5oranındaartantüketicifiyatdüzeyinin,%0.4oranındaartmasıbekleniyordu.BöylelikleTÜFEyıllık
bazda beklentilere paralel %2.3 oranında artmış oldu. Kıtanın bir diğer önemli ekonomisi olan Yeni Zelanda’dan da 2014
üçüncüçeyrekTÜFEverisigeldi.Konutfiyatlarındakiyavaşlamanınetkisiylebeklentiolan%0.5düzeyininaltındakalanüçüncü
çeyrek TÜFE %0.3 seviyesinde açıklandı. Yıllık bazda ise tüketici fiyatlarındaki artışın %1.3’lük beklentiyi karşılayamayarak
%1.0 düzeyinde kaldığı görüldü. Yeni Zelanda ekonomisinin beklenti üzerinde ticaret açığı verdiği görüldü. İhracat ve ithalat
arasındakifarkıgösterenveridebeklenti700milyonYeniZelandaDolarıaçıkverildiğiyönündeyken,açığın1.35milyarYeni
ZelandaDolarıolduğugörüldü.Buaçıktaithalatınihracatagöredahafazlaartmışolmasıroloynadı.
27Ekim31Ekim2014
TÜRKİYE
YurtiçipiyasalariçinbuhaftanınenönemliverisihiçkuşkusuzPerşembegünüyapılanvefaizoranlarınınaçıklandığıTürkiye
CumhuriyetMerkezBankasıParaPolitikasıKurulutoplantısıoldu.Beklenildiğigibibirhaftavadelirepoihalefaizoranı%8.25,
borçlanmafaizoranı%7.50vegecelikfaizoranı%11.25oranlarındasabittutuldu.Toplantısonrasıyayımlananaçıklamada,
sıkı para politikasındaki istikrarın kredi hacminde stabil görünürlükle artış sağladığını ve fiyat istikrarının olumlu düzeye
yaklaştığıbelirtildi.İhracatınise,küreselekonomidekiyavaşlamayarağmendengelibüyüdüğüaçıklandı.Yılınbaşındadevreye
girensıkıparapolitikasının,çekirdekenflasyonüzerindeetkisinindeolumluolmayabaşladığınıvedüşenemtiafiyatlarınında
buna yardımcı olduğu belirtildi. Ancak gıda fiyatlarının bu iyileşmeyi genel anlamda frenlediği not edildi. PPK kararları
öncesindeMaliyeBakanıMehmetŞimşekkatıldığıbirtoplantıdaenflasyonunönemliölçüdegıdafiyatlarından,kısmendeTürk
Lirası’ndakideğerkaybındankaynaklandığınısöyledi.EnflasyonlamücadeledeMerkezBankasınıdestekleyeceklerinibelirten
Şimşek,malıdengeniniyinoktadaolunduğunu,kısavadedeılımlıbüyümebekledikleriniancakreformlarilebunuortavadede
dahaiyihalegetirebileceklerinisöyledi.Enflasyonun%3-5arasınaindirilmesigerektiğinibelirtenBakanŞimşek,butemelhedef
içinreformprogramınınönemininvurguladı.
USDTRY ve EURTRY kurunda haftalık düşüş meydana geldi. Sürpriz çıkmayan faiz kararları sonrasında USDTRY 2.2294
seviyesine kadar gerileyerek 18 Eylül 2014 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Yurtiçi piyasalarda BİST 100 ise
haftayı79.417seviyesinden%5.1oranındaprimlekapattı.
Hafta içerisinde Merkezi Hükümet Borç Stoğu da açıklandı. Geçtiğimiz aylara göre artış gösteren borç stoğu Eylül ayı için
603milyar150milyonTürkLirasıolarakaçıklandı.Detaylıincelemeyebaktığımızda,buayaçıklananartışındışborçkısmının
dövizbazlıolmasısebebiyle,kurfarkındandolayıarttığıgözlendi.
27Ekim31Ekim2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
Bu haftanın ekonomik veri trafiğine bakmadan önce Türkiye’de 26 Ekim’de kış saati uygulamasına geçileceği için 26 Ekim
Pazar gecesi FX enstrümanlarında hafta açılışının 23:05’te olacağını, 31 Ekim Cuma gecesi kapanışın da 22:55’te
gerçekleşeceğinihatırlatmakisteriz.
PazartesigününePazargünüaçıklanmışolanAvrupaMerkezBankasıECB’ninbankastrestestisonuçlarıilebaşlayacağız.
TSİ 12:00’de açıklanacak Almanya IFO İş Dünyası Güven Endeksiyle beraber Euro Bölgesi Özel Kesim Krediler verisi
izlenecek.15:30’daTürkiye’denKapasiteKullanımOranı,17:00’deiseABD’denBekleyenKonutSatışlarıtakipedilecek.
Salıgününe02:50’deJaponya’danaçıklanacakPerakendeSatışlarverisiilemerhabadiyeceğiz.Buverininardından10:00’da
Almanya’danaçıklanacakİthalatFiyatListesiizlenebilir.YurtiçipiyasalarınCumhuriyetBayramıTatilinedeniyleöğledensonra
ve Çarşamba tam gün kapalı olacağını hatırlatmak isteriz. Günün devamında 15:30’da ABD’den açıklanacak Dayanıklı Mal
Siparişleriverisive17:00’deyineABD’dengelecekTüketiciGüvenEndeksiverisitakipedilebilir.
Çarşamba günü 02:50’de Japonya’dan gelecek Öncü Sanayi Üretim Verisinin ardından 03:00’de Yeni Zelanda’dan
açıklanacakİşDünyasıGüvenEndeksiizlenecek.12:30’dakiİngiltereBireyselKredilerverisininardından15:30’dakiKanada
Üretici Hammadde Fiyat Artışı verisi izlenebilir.21:00’de ABD Merkez Bankası FED’in FOMC Faiz Kararı ve toplantı
sonucunu takip edeceğiz. Veri açıklandığı sırada piyasadaki oynaklığın artabileceğini hatırlatmak isteriz. 23:00’de ise Yeni
ZelandaMerkezBankasıRBNZ’ninFaizKararıizlenecek.
Perşembegününe03:30’dakiAvustralyaKonutYeniKonutSatışlarıverisiilebaşlayacağız.10:00’dakiİngiltereUlusalKonut
Satışları verisi ardından 11:00’de Türkiye’den Tüketici Güven Endeksi verisi izlenebilir. 11:55’te ise Almanya’dan gelecek
İşsizlik Oranı verine bakacağız.15:30’da ABD’den gelecek 2014 üçüncü çeyrek büyüme (ilk tahmin) verisi günün en
önemliverisiolmayaaday.SözkonusuveriFED’infaizartırımsüreciyledirekbağlantılıolduğuiçinbeklentilerdenfarklıgelmesi
halinde piyasalarda yüksek oynaklığa neden olabilir. Büyüme verisinin hemen ardından saat 16:00’da ise FED Başkanı
Yellen’inbirkonferanstayapacağıkonuşmapiyasakatılımcılarıtarafındanyakındantakipedilecektir.
Cuma günü ise haftanın ve ayın son günü olması nedeniyle hızlı hareketlere neden olabilir. Güne 00:45’te gelecek Yeni
Zelanda Yapı İzinleri verisiyle başlayacağız. Bu verinin ardından 02:50’de açıklanacak Japonya Hanehalkı Harcamaları ve
TÜFEverileriizlenecek.03:30’daiseAvustralyaüçüncüçeyrekÜFEverisitakipedilecek.10:00’daAlmanya’danaçıklanacak
PerakendeSatışlarverisinitakiben11:00’deTürkiyeTicaretDengesive13:00’deEuroBölgesiTÜFE’siizlenebilir.15:30’daki
KanadaAğustosayıbüyümeverisiyleaynısaateABD’denTüketiciFiyatEndeksi,KişiselGelirveGiderverileritakipedilebilir.
Haftanınsonönemliverilerininise16:45’tekiChicagoPMIverisive16:55’tekirevizeMichiganTüketiciGüvenEndeksiverisi
olmasıbekleniyor.
27Ekim31Ekim2014
EURUSD
ÇarşambagünüABD'deaçıklananenflasyonverilerindeolumsuzperakendesatışlarverisinekarşıngerçekleşmeolumluydu.
PerşembegünüEuroBölgesiveAlmanya'daaçıklananpozitifPMIverilerideEuroBölgesiekonomisiiçinolumlusinyallerdi.
Ancak FED'in erken faiz artırma olasılığına muhalif açıklamaların gelmemesi nedeniyle hafta genelinde doların euroya karşı
güçlüolduğugörüldü.
BuhaftaaçıklanacakverilerebakarsakPazartesigünüaçıklanacakolanABDbeklemedekievsatışları,Salıgünüaçıklanacak
olan ABD dayanıklı mal siparişleri , Perşembe günü açıklanacak olan ABD büyüme verisi ve Cuma günü Euro Bölgesi'nde
açıklanacak olan enflasyon verilerinin ön plana çıkması beklenebilir. Genel olarak Euro Bölgesi verilerinde olumsuz, ABD
verilerindeiseolumlubeklentilerinolmasınedeniyledolarıneurokarşısındagüçlenmepotansiyelinedikkatetmekteyarar
görüyoruz.
Pariteye teknik açıdan bakarsak;1.2660 desteği üzerinde kalıcılık arayan paritede, bu seviye üzerinden oluşabilecek alıcılı
seyirde 1.2740 ve 1.2830 izlenebilecek ilk direnç seviyeleri. Paritede 1.2740 seviyesi üzerinde işlemlerin, yukarı hareketin
devamlılığı adına kritik olduğunu hatırlatalım. Dolar lehine işlemlerin oluşması ve 1.2660 seviyesi altında kalıcılık halinde ise
1.2620vedahaaşağıdada1.2570destekleritakipedilebilir.Stochasticgöstergesindemavirenklegösterilen%Değrisinin
aşırısatışbölgesinegirdiğigörülüyor.
27Ekim31Ekim2014
GBPUSD
Çarşamba günü açıklanan son MPC toplantı tutanakları verisinde gerçekçi vurguların olması hafta genelinde sterlinin
zayıflamasınanedenoldu.Perşembegünüaçıklanannegatifperakendesatışlarverisiaşağıyöndehareketidestekledi.Tüm
kara bulutlara karşın Cuma günü açıklanan büyüme verisinde negatif bir gerçekleşmenin meydana gelmemesi ise hızlı bir
yükselişenedenoldu.
İngiltere'debuhaftaveritrafiğisakin.TekönemliveridiyebileceğimizvePerşembegünüaçıklanacakolanUlusalKonutFiyat
Endeksi'ndebeklentilerolumlu.Olumlugerçekleşmesterlindesınırlıbirgüçlenmeyenedenolabilir.
Pariteyeteknikaçıdanbakarsak;1.6110direncialtındafiyatlananGBPUSDparitesinde,Sterlinlehinehareketliliğindevamıve
1.6110 seviyesi üzerinde kalıcılık durumunda 1.6180 ve 1.6225 dirençleri izlenebilir. 1.6110 direnci altında aşağı yönlü
işlemlerin oluşması durumundaysa 1.6060 ve 1.6010 destekleri takip edilebilir. Bears ve Bulls indikatörleri negatif görünüm
sergiliyor.
27Ekim31Ekim2014
USDJPY
Önceki hafta 105.55 kritik desteği üzerinde kalıcılık sağlanması sonrası haftayı 106.87 seviyesinden tamamlayan kontratta,
geçtiğimiz hafta da toparlanma gayretinin devam ettiği görüldü. Hafta başı ve ortasında 107.20 direnci üzeri kalıcılık
sağlayamayanparitedeperşembevecumagünleriise108.30kritikdirencidenemelerivardı.Paritede108.30direncininkritik
olduğunu ve yaşanan toparlanma hareketinin devam etmesi adına üzerinde kalıcılık gerektiğini hatırlatalım. Bu durumda
izleyeceğimizdirençlersırasıyla108.90-109.50ve110.10seviyelerindebulunmakta.Ayrıca110.10'unbirsonrakikritikdirenç
konumunda olduğunu hatırlatalım. 108.30 seviyesinin geçilememesi durumunda yaşanacak geri çekilmelerde ise 107.20106.70-106.20 ve 105.55 desteklerini izlemeye devam edeceğiz. 105.55'in önemli destek konumunda olduğunu tekrar
belirtelim.Geçtiğimizhaftaaşırısatışbölgesindençıkanstochasticindikatörününaşırıalımbölgesinegirdiğigörülüyor.
ÖnümüzdekihaftapariteyietkileyebilecekABDveJaponyatarafındakiverileregözatacakolursak;ABD'depazartesihizmet
PMIvebeklemedekievsatışları,salıdayanıklımalsiparişlerivetüketicigüveni,çarşambamortgageverileri,perşembeGSYİH,
cuma günü ise kişisel gelir-gider ve tüketim harcamaları ile Michigan Tüketici Güveni verileri ön plana çıkmakta. Japonya
tarafındaisesalıperakendesatışlar,çarşambaendüstriyelüretim,cumagünüiseevsatışları,TÜFEveişsizlikoranıverileri
izlenecek.
27Ekim31Ekim2014
S&P500
Biröncekihaftayaşanansatışdalgasınınardındanhaftayı1880desteğininhemenüzerindenkapatankontrattageçenhafta
yükselişler hakimdi. Haftanın son iki günü ise 1954 direnci denemeleri yaşandı. 1954 seviyesi üzerinde kritik 1980 direnci
izleyeceğiz.Yukarıhareketindevamıadına1980üzerikalıcılıkgerektiğinibelirtelim.Budurumdaizleyeceğimizdiğerdirençler
sırasıyla 2001-2011-2022-2034 ve 2044 seviyelerinde bulunmakta. 1880 direncinin geçilememesi durumunda ise 1954
seviyesialtında1933-1916ve1907destekleriniizleyeceğiz.1907ninilkönemlidestekolduğunuvealışiştahınınkorunması
adınakritikönemdeolduğunuhatırlatalım.Yüksekmomentumluçıkışsonrasındafractalınnegatifedönmemesinedeniylehala
yükselişpotansiyelinindevamettiğisöylenebilir.
Gelecek hafta ABD borsalarını ve kontratı etkileyebilecek ABD verilerine bakacak olursak; pazartesi hizmet PMI ve
beklemedekievsatışları,salıdayanıklımalsiparişlerivetüketicigüveni,çarşambamortgageverileri,perşembeGSYİH,cuma
günüisekişiselgelir-gidervetüketimharcamalarıileMichiganTüketiciGüveniverileriönplanaçıkmakta.
27Ekim31Ekim2014
ALTIN
BiröncekihaftaFEDyetkilileriBullardveKocherlakota'nınerkenfaizartırımınakarşıolduklarınıaçıklamalarıilebirliktehızlıbir
şekilde yükselen altında, geçen hafta bu açıklamaların yeterince desteklenmemesi ile geri çekiliş hareketleri izlendi. ABD'de
açıklananenflasyonverilerindedeciddibirnegatifsapmanınmeydanagelmemesidebuhareketleridestekledi.
Bu hafta altını etkileyebilecek verilere bakarsak; Pazartesi günü açıklanacak olan ABD beklemedeki ev satışları, Salı günü
açıklanacak olan ABD dayanıklı mal siparişleri , Perşembe günü açıklanacak olan ABD büyüme verisinin ön plana çıktığı
söylenebilir.ABDverilerineilişkingenelolumlubeklentileraltınıbaskılamayadevamedebilir.
Teknikaçıdanbakacakolursak;Bollingerüsteğrisindesatışlakarşılaşanaltında1233direncinintestedilmesisonrasındabu
seviyealtındankısmigeriçekilmelerinizlendiğialtında,aşağıyönlüseyrindevametmesihalinde1222ve1216destekleritakip
edilebilir.İşlemlerinpozitifyönlüolmasıve1233seviyesiüzerindekalıcılıkhalindeise1244venegatifalgıadınakritikseviye
olan1255direnciizlenebilir.
27Ekim31Ekim2014
BRENT
Önceki haftayı 86.30 seviyesinin hemen altında tamamlayan kontratta yeni haftada yine geri çekilmeler gözlense de 83.00
desteğiüzerindetutunmasağlanmasısonrasıtoparlanmaçabasıvardı.haftanınsonişlemgünündeiseöncekihaftaolduğu
gibi
86.30
seviyesi
üzerine
atma
gayreti
hakimdi.
bu
seviye
üzeri
kalıcılık
durumunda
87.80 ve 88.50 ilk dirençler. Özellikle 88.50 önemli direnci üzerinde kalıcılık sağlanabilmesi halinde toparlanma
olabileceğinivebudurumdaizleyeceğimizilkdirençlerin89.80-90.40-91.00ve92.20seviyelerindeolduğunuhatırlatalım.
88.50altındakalıcılıkdurumundaisegeriçekilmelerindevamedebileceğinidüşünmekteyiz.İlkdesteklersırasıyla84.60-83.8083.00-82.00-81.70-81.00-80.50ve80.00seviyelerindebulunmakta.MACDindikatörününpozitifeğilimişaretetmeyebaşladığı
söylenebilir.
27Ekim31Ekim2014
USDTRY
Yurt içi piyasalar geçtiğimiz hafta Perşembe günü TCMB'nin verdiği faiz kararına odaklandı. Faiz oranında bir değişikliğe
gidilmemesihaftanınsonikigünündefaizindirimisürprizinisatınalanfonların,pozisyondeğişikliğinegitmesinenedenoldu.
Önümüzdeki haftaya bakarsak Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle piyasaların nispeten sakin olması beklenebilir. Ancak
PerşembegünüABD'deaçıklanacakolanbüyümerakamlarınınglobaletkisininkurdadalgalanmayayolaçmasıbeklenebilir.
Teknikaçıdanbakacakolursak;TLlehinehareketlilikile2.2350/2.2330direncialtındafiyatlanankurdageriçekilmenindevam
etmesi durumunda kritik 2.2220 ve 2.2165 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketliliğin oluşması ve bant üzerinde
kalıcılıkhalindeise2.2400,dahayukarıdada2.2440izlenebilecekilkdirençseviyeleri.ParabollicSARindikatörügeçenhafta
olduğugibibuhaftadanegatifgörünümsergilemeyedevamediyor.
27Ekim31Ekim2014
EURTRY
Geçtiğimiz hafta Perşembe günü açıklanan Euro Bölgesi PMI verilerinde sürpriz denebilecek pozitif gerçekleşmeler izlendi.
Ancak TCMB'nin faiz oranında bir değişikliğe gitmemesi sonucu lirada görülen güçlenme haftaya boyunca negatif yönde
fiyatlanankurudahadaaşağıçekti.
CumhuriyetBayramıtatilinedeniyleyurtiçipiyasalarınsakinolmapotansiyelindendolayıAvrupaverilerinindahafazlaönem
taşıdığı söylenebilir. Özellikle Perşembe günü açıklanacak olan negatif beklentili Almanya enflasyon ve Cuma günü
açıklanacakolanAlmanyaperakendesatışlarverilerinitakipetmekteyararvar.
Teknikaçıdanbakacakolursak;Kritik2.83seviyesinedoğruhareketliliğingözlemlendiğiEURTRYkurunda,buseviyealtındaki
kalıcılıkdurumundailkdestekler2.8250ve2.8170seviyelerindebulunmakta.Eurolehinehareketlilikteise2.8440ve2.8530
dirençseviyeleritakipedilebilir.2.83seviyesininaltındakikalıcılıktanegatifalgıdanbahsedebiliriz.Geçtiğimizhaftanınsongünü
oluşandojinedeniylePazartesiveSalıgünüoluşacakgünlükmumlarınyönününönemkazandığısöylenebilir.Boşmumların
oluşmasıdurumundatepkialımlarıizlenebilir.
Download

27 Ekim - 31 Ekim 2014