İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
İMAL USULLERİ 1
MAK 2982
YdD
Yrd.Doç.Dr
Yrd.
Doç.Dr. Murat Kıyak
D . Murat Kıyak
M tK k
Makine Malzemesi ve İmalat Teknolojisi Anabilim Dalı
web: http://www.yildiz.edu.tr/~kiyak
e‐mail : mail : kiyak
kiyak@
@yildiz.edu.tr
yildiz.edu.tr
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
İMAL USULLERİ I
Bu sunumun hazırlanmasında çeşitli ulusal ve uluslararası yayınlardan faydalanılmıştır.
www.yildiz.edu.tr/~kiyak
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
2
1
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
DERSİN İÇERİĞİ
1. Üretim, İmalat ve Teknoloji Kavramları
2. Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
3. Dökümcülükte Kullanılan Araç ve Donatımlar
4. Döküm Yöntemleri
5. Talaşsız (Plastik) Şekillendirmenin Tanımlanması ve Esasları
6. Talaşsız Şekillendirme 7. Talaşsız Şekillendirme Yöntemleri İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
http://www.bologna
http://www.
bologna..yildiz
yildiz.edu.tr/
.edu.tr/ects
ects//index
index..php?r=
php?r=course
course//view
view&
&id
id=3864&
=3864&aid
aid=97
=97
Dersin Amacı:
1.
2.
3.
4.
5.
İmalat Sektörünün ulusal ve uluslararası boyutlardaki
etkileri hakkında bilgi vermek.
vermek.
Teknoloji,üretim
j,
ve imalat kavramları,, döküm,, ve talaşsız
ş
şekillendirme yöntemleri ve esasları, uygulamalar ve
gerçekleştirilen imalat türleri konusunda bilgi vermek
Kullanılabilir bir (kum)) kalıp dizayn edebilme seviyesine
ulaşmak
ulaşmak..
Plastik şşekil verme mekaniği,
ğ , teorileri ve p
prosesleri ile ilgili
g
bilgiler vermek.
vermek.
Ödevler sayesinde öğrencilere araştırma ve uygulama
yetisi kazandırarak daha ayrıntılı bilgi edinmesini
sağlamak..
sağlamak
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
2
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
İMAL USULLERİ 1 http://www.bologna
http://www.
bologna..yildiz
yildiz.edu.tr/
.edu.tr/ects
ects//index
index..php?r=
php?r=course
course//view
view&
&id
id=3864&
=3864&aid
aid=97
=97
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar::
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İmal Usulleri Ders Notları Talaşsız Şekil Verme
ş Ş
(M. Sağışman
(M. Sağışman, N. , N. Gültekin
Gültekin) (Prof. M.E. YURCİ / Y.T.Ü. Yayını)
) (Prof. M.E. YURCİ / Y.T.Ü. Yayını)
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
İMAL USULLERİ 1 Haftalık konular ve ilgili ön hazırlık çalışmaları
HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK
İmal usullerine giriş, teknoloji, üretim ve imalat kavramları Ders notları 3‐4 Döküm yönteminin esası ve katılaşma tekniği Ders notları 5‐8 3. Model tekniği ve model malzemeleri Ders notları 9‐21 4
4.
Kalıp ve iç kalıp (maça) malzemeleri
Kalıp ve iç kalıp (maça) malzemeleri Ders notları 21 25
Ders notları 21‐25 5. Kalıp ve maça muayeneleri, kalıplama tekniği Ders notları 25‐37 6. Kalıplama tekniği uygulaması, makinalar, kalıplama çeşitleri Ders notları 37‐50
7. Döküm yöntemleri, ergitme ocakları, özel yöntemler Ders notları 51‐62 8. 1. Yıliçi sınavı
9. Talaşsız şekillendirme esasları yöntemlerine giriş, dövme ve basma Ders kitabı 31‐40
10. Dövme ve basma makinaları
Ders kitabı 31‐40 11. Kalıpta dövme ve basma p
Ders kitabı 50‐57 12. Ekstrüzyon , Haddeleme Ders kitabı 57‐70 13. 2. Yıliçi sınavı
1.
2.
14.
Boruların biçimlendirilmesi+soğuk biçimlendirme yöntemleri Soğuk biçimlendirme yöntemleri 16. Final Sınavı
15.
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
Ders kitabı 70‐80 Ders kitabı 80‐89 YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
3
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
İMALAT
z
z
z
TANIMI
.
.
.
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
İMAL USULLERİ
İMALAT YÖNTEMLERİ
DÖKÜM
YÖNTEMİ
TALAŞSIZ
ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMİ
BİRLEŞTİRME
Ş
(KAYNAK)
YÖNTEMİ
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
TALAŞLI
ŞEKİLLENDİRME
YÖNTEMİ
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
4
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
DERSİN İÇERİĞİ
1.
2.
3.
4.
5
5.
6.
7.
Üretim, İmalat ve Teknoloji Kavramları
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
Dökümcülükte Kullanılan Araç ve Donatımlar
Döküm Yöntemleri
T l
Talaşsız (Plastik) Şekillendirmenin Tanımlanması ve Esasları
(Pl ik) Ş kill di
i T
l
E l
Talaşsız Şekillendirme Talaşsız Şekillendirme Yöntemleri İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
Üretim / İmalat / Teknoloji Kavramları
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
5
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
İMALAT İMALAT ≡
≡ ≠ ÜRETİM ? ? ?
İMALAT MANUFACTURING
ÜRETİM PRODUCTION
İMAL USULLERİ II
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
11
Doğada
ğ
mevcut maddeler ggenellikle elde
edildiği gibi kullanılmamaktadır
kullanılmamaktadır.. Birçok
işlemden sonra kullanılabilir hale
gelmektedir..
gelmektedir
Doğadaki maddelerin mamul hale
getirilmesinde bazı işlemler gerekir
gerekir..
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
6
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
İMALAT/ÜRETİM ? ? ?
İMAL USULLERİ II
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
14
7
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
Üretim (İSTİHSAL)
Malların biçim ve bileşiminde değişiklik yaparak
ekonomik anlam ve alanda yararlı sonuçlara
varma.
İnsanın topraktan, doğanın her türlü kaynak ve
güçlerinden kendine yararlı ürünler elde etmesi,
bunları işleyerek gereksinim duyduğu nesneler
durumuna koyması.
İMAL USULLERİ II
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
15
ÜRETİM
Ü ti ; (İSTİHSAL)
Üretim;
Üretim
Makine İmalat alanında, birincil üretim olarak
doğadan elde edilen Demir madeninin Yüksek
Fırınlarda işlenerek DÖKME DEMİR elde
edilmesidir.
İMAL USULLERİ II
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
16
8
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
ÜRETİM ( İ s t i h s a l )
Yüksek fırınlar, demir cevherini işlemekte kullanılan dikey
izabe fırınlarıdır
fırınlarıdır.. Cevher ve yakıt, fırının üst bölümünden
kesintisiz bir şekilde eklenirken, fırının alt kısmından hava
üflenir..
üflenir
Bu sayede maden cevherinin fırının tavanından tabanına
doğru hareket ettiği bütün süre boyunca ergime
gerçekleşir.
gerçekleşir. İşlemler sonucunda fırının alt kısmından
ergimiş metal elde edilmektedir.
edilmektedir.
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
ÜRETİM
MÖ 5. yüzyıldan itibaren Çin'de kullanılan yüksek
f l
fırınların
A
Avrupa'da
'd
ilk olarak
l k 1491 yılında
l d
İngiltere'de kullanılmıştır
kullanılmıştır.. İlk dönemlerde tüm
yüksek fırınlarda yakıt olarak odun kömürü
kullanılmakla birlikte 1709 yılından itibaren daha
verimli bir yakıt olan kok kömürü kullanılmaya
başlanmıştır
başlanmıştır.. Ayrıca, 1828 yılında geliştirilen
basınçlı hava üflemesi yöntemi yüksek fırınların
verimi artırmıştır.
artırmıştır.
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
9
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
ÜRETİM
Türkiye’de 9 adet yüksek fırın bulunmaktadır
bulunmaktadır..
İskenderun Demir
Demir‐‐Çelik Fabrikası'nda Cemile, Ayfer,
Gönül, Dilek isimlerinde 4 adet, Ereğli Demir
Demir‐‐Çelik
Fabrikası'nda Ayşe ve Zübeyde olmak üzere iki
adet, Karabük Demir‐
Demir‐Çelik Fabrikası'nda ise Fatma
(1939
1939‐‐Türkiye
Türkiye'nin
nin ilk Yüksek Fırını),
Fırını) Zeynep ve Ülkü
olmak üzere 3 adettir.
adettir.
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
ÜRETİM
z
z
z
Bloom–kare yada dikdörtgen kesitli, kalınlığı
Bloom–
150mm’den
150
mm’den daha fazla olan ve genişliği kalınlığının
iki katından fazla olmayan yarı mamüllerdir
mamüllerdir..
Billet––kare veya dairesel kesitlidir ve bloom’dan
Billet
daha küçüktür
küçüktür..
Slab––dikdörtgen kesitlidir, genişliği kalınlığının iki
Slab
katından fazladır
fazladır.. Slablardan platina
platina,, sac veya şerit
üretilir..
üretilir
ÜRETİM YÖNTEMLERİ - TALAŞSIZ - YRD.DOÇ.DR.MURAT KIYAK
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
20
10
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
ÜRETİM
ÜRETİM YÖNTEMLERİ - TALAŞSIZ - YRD.DOÇ.DR.MURAT KIYAK
21
TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ
TEKNOLOJİ,
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
11
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
TEKNOLOJİ GENEL TEKNOLOJİ ;
İMAL USULLERİ I
ÖZEL TEKNOLOJİ;
TEKNOLOJİ;
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
TEKNOLOJİ YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
12
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
TEKNOLOJİ İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
TEKNOLOJİ MEKANİK TEKNOLOJİ:
TEKNOLOJİ:
KİMYASAL TEKNOLOJİ:
TEKNOLOJİ:
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
13
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
DÖKÜM YÖNTEMİ
METAL DÖKÜMÜ
METAL DÖKÜMÜ
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
Yöntemin Tanımı
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
14
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
Yöntemin Tarihçesi
YIL
DÖKÜM
M.Ö. 4000
M.Ö. 4000 Kil kalıp
M.Ö. 2500
M.Ö. 2500 Balmumu kalıp (bronz)
bronz)
İMAL USULLERİ II
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
29
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
Yöntemin Tarihçesi
YIL
DÖKÜM
1400
Kum döküm
1600
Sürekli Kalıp
1800
Pota kullanımı
1850 Santrifüj Döküm Makinesi
İMAL USULLERİ II
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
30
15
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
Yöntemin Tarihçesi
YIL
DÖKÜM
1920 Metal Kalıba Döküm
1940 Kaybolan mum modeller,
ç
ğ y
Reçine Bağlayıcılı kum
1950 Seramik Kalıplar İMAL USULLERİ II
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
31
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKÜM İŞLEMİNDE BAZI
DÖKÜM İŞLEMİNDE BAZI TANIMLAR
CEVHER
CEVHER / GANK / HEMATİT / TENÖR
/ GANK / HEMATİT / TENÖR
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
16
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKÜM İŞLEMİNDE BAZI TANIMLAR
CEVHER
1.
.
2
2.
.
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKÜM İŞLEMİNDE BAZI TANIMLAR
CEVHER
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
17
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKÜM İŞLEMİNDE BAZI TANIMLAR
GANK
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKÜM İŞLEMİNDE BAZI TANIMLAR
TENÖR
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
18
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKÜM İŞLEMİNDE BAZI TANIMLAR
HEMATİT
İ
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKÜM İŞLEMİNDE BAZI TANIMLAR
Demir ihtiva eden minerallerin sayısı çok fazla
olduğu gibi, yeryüzünün hemen her bölümünde
az veya çok demir bulunur
bulunur..
Demir
ihtiva
eden
mineraller;
mineraller;
oksitler,
karbonatlar, silikatlar ve sülfürler halinde
bulunur..
bulunur
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
19
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKÜM İŞLEMİNDE BAZI TANIMLAR
Manyetit
Limonit
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKÜM İŞLEMİNDE BAZI TANIMLAR
Siderit
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
20
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKÜM İŞLEMİNDE BAZI TANIMLAR
Pirit
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKÜM İŞLEMİNDE BAZI TANIMLAR
Hematit
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
21
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKÜM İŞLEMİNDE BAZI TANIMLAR
Hematitler;;
Hematitler
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKÜM İŞLEMİNDE BAZI TANIMLAR
Türkiye’de 500 kadar Hematit madeni vardır.
vardır.
Kullanılabilecek özellikteki demir cevheri
rezervleri;;
rezervleri
Sivas‐
Sivas‐Erzincan,
Kayseri
Kayseri‐‐Adana,
Malatya,
Kırşehir‐
Kırşehir‐Ankara
ve
Balıkesir
bölgelerinde yer almaktadır.
almaktadır.
Kullanılabilir demir tenörü % 55 civarında olan
yataklardan yılda yaklaşık 5 milyon ton üretim
gerçekleştirilmektedir.
gerçekleştirilmektedir.
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
22
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
PİK DEMİR ELDESİ
+
SICAK HAVA
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKME DEMİR / DÖKME ÇELİK dökme demir denir
denir..
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
23
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKME DEMİR / DÖKME ÇELİK İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKME DEMİR / DÖKME ÇELİK Grafitlerin şekli ve miktarı,
miktarı dökme demirlerin
mukavemet ve sünekliğini etkiler.
etkiler. Buna göre
de dökme demirler, grafit karakteristiğine
göre sınıflandırılabilir
sınıflandırılabilir..
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
24
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKME DEMİR / DÖKME ÇELİK İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKME DEMİR / DÖKME ÇELİK İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
25
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
Demir‐‐Karbon (
Demir
Karbon (Fe
Fe‐‐C) Denge Diyagramı
YAYGIN
KULLANILAN
DÖKME
DEMİİR
DEM
BÖLGESİİ
BÖLGES
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKME DEMİR / DÖKME ÇELİK İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
26
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKME DEMİR / DÖKME ÇELİK 750X X500
100X 100X
Gri dökme demirlerin mikroyapısı
a)Ferrit yapılı, b) Perlit yapılıdır
Küresel Dökme demirlerin mikroyapısı
a) Ferrit Yapılı, b) Perlit yapılıdır.
Temper dökme demirlerin mikroyapısı 100X
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKME DEMİR / DÖKME ÇELİK (%C)
(%Si)
(%Mn)
(%S)
(%P)
0,4‐1,0
0,05‐0,25
0,05‐1,0
0,06‐0,20
0,06‐0,18
Gri Dökme Demir/Kır d.d.
2,5 – 4,0 1,0‐3,0
Temper Dökme Demir ök
i
(Beyaz d.d.)
1,8 – 3,6 0,5‐1,9 0,25‐0,80
Küresel Grafitli Dökme Demir
3,0 – 4,0 1,8‐2,8 0,15‐0,90 0,03 (max.) 0,10 (max.)
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
27
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKME DEMİR / DÖKME ÇELİK DÖKME ÇELİK
İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKME DEMİR / DÖKME ÇELİK İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
28
İMAL USULLERİ 1 DERS NOTLARI
26.02.2014
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKME DEMİR / DÖKME ÇELİK İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
Dökümcülüğün Tanımlanması ve Esasları
DÖKME DEMİR / DÖKME ÇELİK İMAL USULLERİ I
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK YTÜ
MAK.MÜH.BÖL.
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
29
Download

İMAL USULLERİ 1