"Aşağıda detaylı bilgisi verilen TÜBİTAK 1003 projemizde bursiyer olarak çalıştırmak
amacıyla, uygun niteliklere sahip iki adet yüksek lisans öğrencisine ihtiyaç duymaktayız.
Proje ve yapılacak iĢler hakkında bilgi:
TÜBĠTAK projemizin adı: YÜKSEK YANSITICILIĞA SAHĠP HAFĠF BĠR BÜTÜNLEġĠK
PARABOLĠK GÜNEġ ENERJĠSĠ TOPLAYICI SĠSTEMĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ.
Birinci YL öğrencisi: Tercihen daldırma kaplama yöntemiyle, yüksek yansıtıcılığa ve
yutuculuğa sahip yüzeylerin geliĢtirilmesinde, bunların karakterizasyonunda (SEM, AFM,
XRD, UV-vis-NIR) ve hızlı yaĢlandırma testleri konusunda çalıĢacaktır (Malzeme Bilimi ve
Müh ABD -tercihen kimyager ya da konuyla ilgili kimya müh- olabilir).
Ġkinci YL öğrencisi: Bilgisayar destekli tasarım (Solidworks), sonlu elemanlar analizi
(ANSYS; kompozit mekanik analizi ve ısı transferi analizi -ıĢınım, iletim, taĢınım-) ve güneĢ
takip sistemi konularında görev alacaktır (Makine Müh ABD, Malzeme Bilimi ve Müh ABD
ya da Mekatronik ABD olabilir).
Bursların süresi 12 ay, miktarı ise 1.500,-TL/ay'dır. Bursiyerlerin lab'da haftaiçi çalıĢması
zorunludur. Yüksek lisans eğitiminde üç yılın doldurulmamıĢ olması gerekmektedir.
Seçkin Erden, Yrd Doç Dr / Seckin Erden, Asst Prof
Ege Üni Makine Müh Böl / Ege Uni Mech Engr Dept
35100-Bornova, Ġzmir / 35100-Bornova, Izmir, Turkey
T: (+90-232) 311 18 98 / 213
C: (+90-505) 450 47 62
http://seckinerden.wix.com/sanal"
Download

"Aşağıda detaylı bilgisi verilen TÜBİTAK 1003 projemizde bursiyer