Sonuç Bildirgesi
GENEL BİLGİLER
Düzenleyen Kurum
: Eyüp Belediyesi Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
Yarışmanın Adı
: “Huzurun BaĢkenti Eyüp”
TFSF Onay No
: 2014/048
Yarışma Bölümleri
: Sayısal: Renkli veya S-B
Fotoğraf Teslimi Bitiş Tarihi :17 Aralık 2014 saat 17.00
Jüri Toplanma Tarihi
: 20 Aralık 2014
Sonuç Bildirim Tarihi
: 22 Aralık 2014
Ödül Töreni
: ġubat 2015
Ödüller
: Birinci
5.000.- TL
Ġkinci
3.000.- TL
Üçüncü
2.000.- TL
Mansiyon (3 adet)
750.- TL
Sergileme/Satın Alma (En fazla 24 adet)
100.- TL
Albüm Yayını
: Var
Seçici Kurul
: Mustafa ATAġ
(Fotoğraf Sanatçısı) (Katılamadı)
Süleyman GÜNDÜZ
(Fotoğraf Sanatçısı)
Muhsin DĠVAN
(Fotoğraf Sanatçısı)
Aras NEFTÇĠ
(Mimar)
Nadir EDE
(Fotoğraf Sanatçısı)
Abdusselam FERġATOĞLU
(Fotoğraf Sanatçısı)
Ġsmail KÜÇÜK
(Fotoğraf Sanatçısı)
Ali Ġhsan GÜLCÜ
(Fotoğraf Sanatçısı)
TFSF Temsilcisi
: Firdevs SAYILAN
SONUÇ BİLGİLERİ:
Katılan kişi sayısı
Katılan fotoğraf sayısı
: 318
:1153
Ödüller:
Ödül
Birinci
Ġkinci
Üçüncü
Mansiyon
Mansiyon
Mansiyon
Adı Soyadı
Ġn Gyu PARK
Ġlknur UĞUR
Cem ELBĠR
Ceyda ESKĠN
Ġsmail AKTAġ
Meltem ÜNAL
Sergilemeler (24 adet)
AdıSoyadı
1. Adem TÜRKEL
Fotoğraf No/Adı Şehir
Ġstanbul
Ġstanbul
Kocaeli
Ġstanbul
Ġstanbul
Ġstanbul
Fotoğraf No: / Adı
Eyüp Camii
Şehir
Ġstanbul
2. Adnan DEMĠR
Eyüp’te Çocuk Olmak
Kocaeli
3. Ali Haydar CEYLAN
-
Kocaeli
4. Ali Haydar Ceylan
-
Kocaeli
5. Aydın Berk BĠLGĠN
Sonbahar
Ġstanbul
6. Cem TÜRKMEN
Gökkubbe
Ġstanbul
7. Çağrı ĠġBĠLĠR
01020304
Ġstanbul
8. Fatih Reha COġKUN
Huzura Doğru
Ġstanbul
9. Ġbrahim AYġIL
Mutluluk
Ġstanbul
10. Ġbrahim AYġIL
Siluet
Ġstanbul
11. Ġhsan ĠLZE
Zikir
Ġstanbul
12. Ġhsan ĠLZE
Sema
Ġstanbul
13. Ġsmail TÜTÜN
1481
Ġstanbul
14. Mine ERTUĞRUL
Ġnanç ve Sevgi
Ġstanbul
15. Mustafa HASÖKÜZ
Teklif
Ġstanbul
16. Mustafa HASÖKÜZ
Bent
Ġstanbul
17. Nagihan ÇOBAN
Pencereler
Kocaeli
18. Serkan ÖZKAN
Bir Avuç
Sakarya
19. Sevilay YURTSEVER
Sisli Sabah
Ġstanbul
20. Sevilay YURTSEVER
Ressam
Ġstanbul
21. Sina YILDIRIM
Bir Dilek Diledim
Ġstanbul
22. Ülkü SEVĠNÇ
Mavi
Ġstanbul
23. Yılmaz TOPÇU
Eyüp Sultan
Aydın
24. Zehra ÇÖPLÜ
Ramazan
Ġstanbul
Download

Sonuç Bildirim Listesi için tıklayınız.