ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME
Adı Soyadı :
1 üzüm tanesi = 1 birlik
10 üzüm tanesi = 1 onluk
Tablodaki verilenlerden yararlanarak
aşa¤ıdaki resimleri sepetlerle eşleştiriniz.
Noktalı kâ¤ıda farklı düzlemsel şekiller çiziniz. Çizdi¤iniz şekillerin
kenar ve köşe özelliklerini açıklayınız.
100 üzüm tanesi = 1 yüzlük
Tabloda boş bırakılan yerleri örnekteki gibi doldurunuz.
Tablo: Cisimler ve Yüzleri
Geometrik Cisim
Yüzlerindeki Düzlemsel Şekiller
Koni
407
705
224
750
Aşa¤ıdaki sıralamaları inceleyiniz. Noktalı yerlere s›ralamalar do¤ruysa
“D”, yanl›şsa “Y” yaz›n›z.
312 > 280 > 300
.....
645 > 640 > 604
.....
Bir bilgisayar oyunu için üç basamaklı bir sayı şifresi oluşturulacaktır.
şifrede 5, 3, 8 sayılarını kullanmak isteyen bir kişi şifreyi kaç farklı
şekilde oluşturabilir?
163 < 168 < 200
.....
515 < 742 < 404
.....
Aşa¤ıdaki sayıları Romen rakamlarıyla yazınız.
Ö¤rencilerin söyledi¤i sayıların okunuşlarını altlarındaki boşluklara
yazınız.
943
306
770
a) 13 = ..........
................................
................................
c) 17 = ..........
Yandaki açınım katlanırsa hangi geometrik cisim
elde edilir?
A)
................................
b) 9 = ..........
B)
C)
ç) 6 = ..........
Download

A) B) C)