1
2014 EYLÜL AYI SANAY ÜRET M ENDEKS DE ERLEND RMES
Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir
Sakarya Akademik Dan man
Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan her ay 5067 sanayi i yeri ve 1868 madde kapsanarak anket
uygulanmas ile sanayi üretim endeksi hesaplan yor. Endeksin temel y 2010 y . Endeks, madencilik ve
ta ocakç
sektörü, imalat sanayi sektörü ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörleri üretim ve
da
faaliyetlerini kaps yor.
Sanayi üretim endeksi içinde imalat sanayi sektörünün a rl yüzde 81,5; elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretim ve da m sektörünün a rl yüzde 12,44; madencilik ve ta ocakç
sektörünün
rl yüzde 6,05'dir. Endekste esas a rl k, imalat sanayi alt sektöründe bulunuyor.
Takvim etkisinden ar nd rma: hafta sonu tatili, resmi tatil, bayram tatili gibi süreyi etkileyen farkl klar n
giderilmesine takvim etkisinden ar nd rma deniyor.
Mevsim etkisinden ar nd rma: hava ko ullar , sektörel, sosyal, kültürel ve dinsel etkiler nedeniyle ortaya
kan farkl klar n ortadan kald larak kar la rma yap lmas na mevsim etkilerinden ar nd rma deniyor.
Takvim ve mevsim etkisinden ar nd rma: hem takvim hem de mevsim etkisi farklar n giderilmesine
takvim ve mevsim etkilerinden ar nd rma deniyor.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eylül ay nda sanayi üretimi canland . Mevsim ve takvim etkilerinden ar nd lm sanayi üretimi bir
önceki aya göre Eylül ay nda yüzde 1.7 artt . Eylül ay ndaki bu art , 2014 y
n en yüksek sanayi
üretim art oldu. ubat, Mart, May s ve A ustos ay nda sanayi üretiminde azalma görülmü tü.
Eylül ay nda Ana sanayi sektörleri itibariyle en yüksek art yüzde 2,6 ile madencilik ve ta ocakç nda
ya an rken, bunu yüzde 1,9 art la imalat sanayi ve yüzde 0,1 art la elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve da
takip etmektedir.
Ana sanayi gruplar s fland rmas na göre en yüksek art
imalat nda gerçekle ti.
ise, yüzde 6,9 ile dayan kl tüketim mal
malat sanayinin alt sektörlerinde en fazla art , di er ula m araçlar n imalat (%30,4) sektöründe
gerçekle ti. Bunu, %9,0 ile elektrikli teçhizat imalat , %7,5 ile temel eczac k ürünlerinin ve eczac a
ili kin malzemelerin imalat takip etmi tir. Bu sürede en h zl dü
ise %8,2 ile makine ve ekipmanlar n
kurulumu ve onar nda gerçekle mi tir.
2
2014 EYLÜL
SANAY ÜRET ENDEKS
10 Kas
2014
Eylül 2014 Sanayi Üretim Endeksi’ne ili kin veriler Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) taraf ndan 10 Kas m
2014 tarihinde yay mland .
TÜ K taraf ndan ayl k yay mlanan Sanayi Üretim Endeksi, Türkiye’deki sanayi kurulu lar n toplam
üretiminin zaman içindeki de imi hakk nda bilgi vermektedir.1
Aylara göre sanayi üretim endeksi (mevsim ve takvim etkilerinden ar nd lm , 2010=100)
2013
2014
Ocak
113,0
120,2
ubat
115,2
119,8
Mart
115,0
119,3
Nisan
115,4
120,5
May s
114,8
119,3
Haziran
117,5
119,9
Temmuz
117,5
121,8
ustos
114,5
120,5
Eylül
120,1
122,6
Ekim
116,7
Kas m
119,1
130,0
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
2013
2014
Eylül ay nda Türkiye (TR) Geneli Sanayi Üretim Endeksi bir önceki aya (A ustos 2014) göre yüzde 1,7 art
göstermi tir. Eylül (2014) ay nda önceki aya göre ana sanayi sektörleri itibariyle en yüksek art yüzde 2,6
ile madencilik ve ta ocakç nda ya an rken, bunu yüzde 1,9 art la imalat sanayi ve yüzde 0,1 art la
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da
takip etmektedir.
Ana sanayi gruplar na bak ld nda art ta dayan kl tüketim ve ara mallar ndaki yükseli in etkisi oldu u
görülmektedir.
malat sanayinin alt sektörlerinde geçen aya göre en fazla art di er ula m araçlar n imalat (%30,4)
sektöründe gerçekle ti. Bunu, %9,0 ile elektrikli teçhizat imalat , %7,5 ile temel eczac k ürünlerinin ve
eczac a ili kin malzemelerin imalat takip etmi tir. Bu sürede en h zl dü
ise %8,2 ile makine ve
ekipmanlar n kurulumu ve onar nda gerçekle mi tir. malat Sanayi Kapasite Kullan m Oranlar (KKO),
Eylülde geçen aya göre ayn kalarak yüzde 74 de erini alm r.
Endeks bir önceki y n ayn ay na göre yüzde 2,2 oran nda art göstermi tir. Eylül (2014) ay nda önceki
la göre ana sanayi sektörleri itibariyle en yüksek art yüzde 8,9 ile madencilik ve ta ocakç nda
1
Bültende mevsim ve takvim etkilerinden ar nd lm veriler kullan lmaktad r
Aral k
119,2
3
ya an rken, bunu yüzde 6,4 art la elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da
art la imalat sanayi takip etmektedir.
ve yüzde 1,1
Ana sanayi gruplar na bak ld nda y ll k art ta enerji ve sermaye mal mallar ndaki yükseli in etkisi
olmu tur. malat Sanayi Kapasite Kullan m Oranlar (KKO), Eylülde geçen y la göre yüzde 1,4 azalarak
yüzde 74 de erini alm r.
llara göre Eylül aylar itibariyle sanayi üretim endeksi (takvim etkisinden ar nd lm ,
2010=100)
Eylül
2011
111,2
2012
115,7
2013
123,2
2014
125,9
130,0
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
2013
2014
Sanayi üretiminde bir önceki çeyre e göre yüzde 1,5 geçen y n ayn çeyre ine göre yüzde 3,4’lük bir
art söz konusudur. Eylül ay n sanayi üretim endeks verilerinin 3. Çeyrek büyüme verilerini olumlu
etkilemesi beklenmektedir.
Tablo 1: Sanayi Üretim Endeksi Büyüme Önceki Aya Göre (%) Önceki Y la Göre (%)
Oranlar , Eylül 2014
Ara Mal
2,4
0,9
Dayan kl Tüketim Mal
6,9
2,1
Dayan ks z Tüketim Mal
-0,2
1,0
Enerji
1,5
5,7
Sermaye Mal
1,8
3,5
TOPLAM
1,7
2,2
Tablo 2: Sanayi Üretim Endeksi Sektörel Büyüme Oranlar , Önceki Aya Göre Önceki
Eylül 2014
(%)
(%)
Madencilik ve Ta ocakç
2,6
malat Sanayi
1,9
Elektrik, Gaz, Buhar ve klimlendirme Üretimi ve Da
0,1
TOPLAM
1,7
Y la Göre
8,9
1,1
6,9
2,2
Download

1 2014 EYLÜL AYI SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ