T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Yrd. Doç.
Doçent
ANABİLİM/ANASANAT DALI
Profesör
AĢağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve Ģartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren en az 15 gündür.Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına,
Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma
veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç adet fotoğraf ile özgeçmiĢi, varsa
yayınlarıyla (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalıĢma ve yayınlarını, özgeçmiĢlerini ve
yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde, Profesör kadrolarına baĢvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde
hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT: -Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.
- BaĢvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
- BaĢvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmiĢlerini, yayınlarını, yabancı dil baĢarı belgelerini ve haklarında
bilimsel referans alınabilecek üç Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar
geçersiz sayılacaktır.
- Başvuracak adayların "Başvuru Formunu Doldurmaları" gerekmektedir.
AÇIKLAMA
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
1 Türk sanayisinin konjöktörel analizi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
ĠKTĠSAT TEORĠSĠ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
1 Su mimarisi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
TÜRK VE ĠSLAM SANATLARI
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
1 Sosyal değiĢme sürecinde Türk mutfak kültürü konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
BESLENME VE DĠYETETĠK
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
1 FotodesenlenmiĢ silisyum yüzeyler üzerine polimer sentezi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
POLĠMER MÜHENDĠSLĠĞĠ
TURİZM FAKÜLTESİ
TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ
1
TURĠZM REHBERLĠĞĠ
Otel zinciri iĢletmelerinde muhasebe organizasyonu konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
Konaklama iĢletmelerinin yiyecek içecek faaliyetlerinde tedarik zinciri maliyetleri konusunda çalıĢma
1 yapmıĢ olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
1 Raylı sistemler konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
MAKĠNE TEORĠSĠ VE DĠNAMĠĞĠ
KONSTRÜKSĠYON VE ĠMALAT TEKNOLOJĠSĠ
1
TERMODĠNAMĠK
1
Toz metal paslanmaz çelikler konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
ÜRETĠM METALURJĠSĠ
Kanallar içerisindeki akıĢ ve ısı transferi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
AZ91 Magnezyum alaĢımının döküm ve mekanik özelliklerine kalayın etkisi konusunda çalıĢma yapmıĢ
1 olmak.
MEKANĠK (MAKĠNE)
1 Lorentz kuvveti kullanarak kanal akıĢ kontrolü konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
1 Gerçeklik terapisi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
ĠLKÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
İŞLETME FAKÜLTESİ
ÜRETĠM YÖNETĠMĠ VE PAZARLAMA
1
Gençlerde hedonik tüketim davranıĢları konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
MUHASEBE VE FĠNANSMAN
1 KOBĠ finansmanı konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
MUHASEBE VE FĠNANSMAN
1 çalıĢma yapmıĢ olmak.
Finans kurumlarındaki tahvillerin uluslararası standartlar çerçevesinde değerlendirilmesi konusunda
FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ
RESĠM
1 Temel sanat eğitiminde disiplinler arası yaklaĢımlar konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
RESĠM
1 Türk resim sanatında semboller konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
TIP FAKÜLTESİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
1 Diyabetik ketoasidozlu hastalarda leptin düzeyi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak.
FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON
1 yapmıĢ olmak.
Spinal kord yaralanmalı hastalarda otonom disfonksiyonunun değerlendirilmesi konusunda çalıĢma
SON BAġVURU TARĠHĠ: 10.12.2014
Download

Üniversitemiz Birimlerine Alınacak Öğretim Üyesi İlanı İçin tıklayın