AÇIKLAMA
Bu doküman, uzun yıllardır Mavi Bayrak Ödülü alan plajların, plaj bilgilerinin değişmemesinden yola çıkarak başvuru
formunu özet olarak daha pratik bir şekilde doldurması amacı ile hazırlanmıştır. Bu formu önceki yıl Mavi Bayrak
ödülü almış plaj sorumlularının doldurması beklenmektedir. Ġlk defa ödül alacak veya ara vermiş olanlar ise,
Vakfımızdan temin edecekleri uzun formu doldurmalıdır.
Bu formda yer alan sözleşme kısmının belediye onayından geçmesi büyük önem arz etmektedir. Tesis ve belediyenin
sözleşmeyi birlikte imzalaması ile, Mavi Bayrak kriterlerine ilişkin başvuru formunda yer alan tüm sorularla ilgili
sorumluluk ortak bir şekilde taahhüt altına alınmış olacaktır. Böylece, denetimlerde daha önceki yıllarda olduğu gibi
tüm kriterler kontrol edilecektir.
Müracaat aşamasında doldurulacak olan bu belgelerin bir yıl süre için geçerli olduğu, aynı zamanda ödüle hak
kazanıldığı zaman “Mavi Bayrak Ödülünün” bir yıl süre ile geçerli olduğu ve her yıl tekrarlanması gerektiğinin bilinmesi
ve süresi dolan bayrakların hiçbir nedenle tekrar kullanılmaması çok büyük bir önem taşımaktadır.
Kriterlerde belirtilen „Çevre Eğitim Etkinlikleri‟ konusunda bir önceki yıl sezon süresince yapılmış olan ve Ek-1
tablosuna işlenen etkinliklerin belgeleri, ayrı bir dosya olarak bu başvuru formu ile birlikte gönderilmelidir. Ek-2
dosyası ise hem elektronik ortamda Vakfımıza iletilmeli, hem de bir kopyası yaz sezonunda panoda asılmak üzere
dosyada saklanmalıdır.
Ayrıca Ek-4‟te yer alan taahhütnamenin müracaat dosyası ile birlikte imzalı olarak gönderilmesi beklenmektedir.
Uluslararası Jüri‟de plajınızın Mavi Bayrak Ödülü için yeterli bulunmaması halinde yatırmış olduğunuz katılım payı bir
hafta içinde iade edilecektir. Ancak Ödül almaya hak kazanan plajların Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı(FEE)
tarafından açıklanmasından sonra her ne nedenle olursa olsun Mavi Bayrak Ödülü’nü istememeniz halinde
katılım payı iade edilmeyecektir.
Diğer taraftan, bir sonraki sezon gerçekleştirilmesi programlanan çevre eğitim etkinliklerini içeren (Ek-2), acil durum
planı (EK-3) ve taahhütname (Ek-4) sayfalarının birer kopyasını dosyanızda saklamanız öngörülmektedir. Çevre
eğitim etkinlikleri için dosyasını belediye aracılığıyla veya kendisi daha önceden göndermiş olan adayların EK-1 ve
EK-2 tablosunu doldurmasına gerek yoktur.
Kriterlerin ayrıntılı açıklaması ve çevre bilinçlendirme etkinlikleri konusunda Vakfımız tarafından hazırlanmış olan
dokümanlarımızdan ve web sayfamızdan (www.mavibayrak.org.tr) yararlanabilirsiniz. Yeterli gelmez ise, Vakfımız
yetkili uzmanlarına danışabilirsiniz.
Bu formunun en son 15 Kasım 2014 tarihine kadar Vakfımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Mavi Bayrak Ödülü ile başarılı bir sezon geçirmenizi dilerim.
Saygılarımla,
Yönetim Kurulu Adına
Erol GÜNGÖR
Genel Müdür
TAKVİM
10 Ekim 2014
15 Kasım 2014
Ocak 2015
Şubat-Mart 2015
Başvuru Formlarının dağıtılması
Başvuru Formları SON teslim tarihi
Ulusal Jüri Toplantısı
Yurtdışına dosyaların gönderilmesi
Nisan 2015
Uluslararası Jüri
Mayıs 2015
Ödüllerin açıklanması
01 Temmuz 2015 Bayrakların asılması için
SON TARĠH
Merkez Ofis
Antalya Şubesi
Mebusevleri Mah. Ayten Sok. No:28/1 TandoğanANKARA
Tel: 0 312 222 12 90-99
Faks: 0 312 222 11 42
[email protected]
Pınarbaşı Mah. 14. Cad. No:6/4
Konyaaltı-ANTALYA
Tel: 0 242 229 86 06
Faks: 0 242 229 86 07
[email protected]
Muğla Şubesi
İzmir ve Kuzey Ege Şubesi
Kanuni Sultan Süleyman Cad.
Mithatpaşa Sok. C Blok No:3/2
Konacık-Bodrum-MUĞLA
Tel/Faks: 0 252 358 69 02
[email protected]
Adalet Mah. 1586 Sok. No:4/2
Bayraklı-Bornova-ĠZMĠR
Tel: 0 232 422 22 82 Faks: 0 232 486 22 87
[email protected]
1
2
TESİSİNİZİ TANITMAK ÜZERE
www.mavibayrak.org.tr ‘DE YER ALACAK
KENDİ SAYFANIZ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER
Tesise Ait Bilgiler
Plaj/tesisin adı:
Bağlı olduğu şirket/kuruluş:
Tel:
Tesis web:
Faks:
Tesis e-posta:
Gen. Md adı:
Gen. Md e-posta:
Mavi Bayrak 1. sorumlusu adı ve görevi:
Mavi Bayrak sorumlusu
E-posta:
MB Temsilcisi sertifika no:
Mavi Bayrak 2. sorumlusu adı ve görevi:
E-posta:
MB Temsilcisi sertifika no:
Plaj/tesis hakkında Türkçe tanıtım bilgisi (lütfen e-posta olarak iletiniz):
Plaj/tesis hakkında İngilizce tanıtım bilgisi (lütfen e-posta olarak iletiniz):
Tesise Ait Ulusal Veya Uluslar Arası Sertifikalar/Ödüller
ISO 9001
ISO 22000
ISO 14001
OHSAS 18001
Yeşil Yıldız
ISO 10002
Green Key
Travelife
Diğer:
Konum Bilgileri
Havaalanına uzaklık:
Toplu taşıma:
Şehir merkezine uzaklık:
Var
Şehir merkezine ulaşım süresi:
Yok
Plaj Özellikleri
Plajın uzunluğu:
Plajın genişliği:
Plajın tipi:
Tesis plajı
Halk plajı
Tesis plajı ise;
Bakanlık belgeli
Denize uzaklığı: Denize sıfır
Beach Club
İkinci konut/yazlık
……. Yıldızlı veya Belediye belgeli
………sınıfı
Denize …….m
Kum
Çakıl
Kayalık
Ahşap iskele
Su sporları
Plaj sporları
Beton platform
Diğer:
Engelliler için Olanaklar
Tesise engelli müşteri kabul ediliyor mu? Evet
Hayır
Engelliler için şemsiye ve şezlong
Engelli WC’si:
Rampa:
Var
Plajda
Var
Yok
Denize girme olanağı: İskeleden asansör
Tesiste
Yok
Rampa ve tutamak ile
Denizde yüzebilen şezlong
Plajın Hassas Alan İle Bağlantısı
Özel Çevre Koruma Bölgesi
Doğal sit alanı
Hassas doğal alan
Arkeolojik sit alanı
Deniz kaplumbağası yuvalama alanı
Formu dolduran kişinin adı soyadı:
İmza:
Tarih: ……/……/20…
3
MAVİ BAYRAK ÖDÜL BAŞVURUSU YAPAN PLAJ İLE İLGİLİ BİLGİLER:
a. Plaj/Tesis adı:
b. Numune noktası adı:
c. Numune noktası kodu:
d.Plajın koordinatları(GPS cihazı ile ölçülmüĢ plajın orta noktasının enlem ve boylamı):
e. Adresi:
f. web sayfası:
g. Plajdan yararlanan maksimum ziyaretçi sayısı (kiĢi/gün):
h. Plajdan yararlanan ortalama ziyaretçi sayısı (kiĢi/gün):
ı. Tesis plajı ise tesisin adı ve bağlı olduğu Ģirket adı:
j. Tesis plajı ise tesis genel müdürünün ismi:
Cep tel:
E-posta:
k. Plaj Mavi Bayrak sorumlusu ve görevi:
l. Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi sertifikası varsa no:
Tel:
Cep tel:
Faks:
E-posta:
m. Mavi Bayrak 2. Sorumlusu adı ve görevi:
n. Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi sertifikası varsa no:
Tel:
Cep tel:
Faks:
BELEDİYE/BELDE İLE İLGİLİ BİLGİLER
Belediye adı:
Adres:
Ġl:
Ġlçe/belde:
Tel:
Faks:
E-posta:
web sitesi:
Belediye Mavi Bayrak 1.sorumlusu adı ve görevi:
Belediye Mavi Bayrak 2.sorumlusunun adı ve görevi:
Beldede sürekli ikamet eden nüfus:
Yoğun sezonda beldenin nüfusu:
MAVİ BAYRAK YEREL SORUMLUSU İLE İLGİLİ BİLGİLER:
a. Yerel sorumlu kuruluĢ (belediye, yerel dernek, turizm birliği vb.):
b. Sorumlu kiĢinin adı soyadı:
c. Görevi:
d. Tel:
e. Faks:
Cep tel:
f. E-posta:
4
EKLENECEK DOKÜMANLAR
1. 2014 YILINDA YAPILMIġ OLAN ÇEVRE EĞĠTĠM ETKĠNLĠKLERĠ DOSYASI (EK-1)
2. 2015 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN ÇEVRE EĞĠTĠM ETKĠNLĠKLERĠ TABLOSU (EK-2)
3. ACĠL DURUM PLANI (EK-3)
4. TAAHHÜTNAME (EK-4.1, EK4.2 veya EK-4.3)
5. PLAJLA ĠLĠġKĠLĠ HASSAS ALAN VEYA ÇEVRE BĠLGĠSĠ (YAZ SEZONUNDA PANOYA
KONULACAK BĠLGĠ)
6. BAĞLI OLUNAN ARITMA DEġARJ SUYU ANALĠZ RAPORLARI
5
MAVİ BAYRAK SÖZLEŞMESİ
Bu başvuru formu belediye, plaj işletmecisi ve Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) arasında bir
kontrat olarak kabul edilecektir. Yukarıda verilen bilgilerin doğru olduğunu ve ekte verilen Mavi
Bayrak Kriterleri’ne ilişkin yükümlülüklerin yerine getirileceğini formu imzalayarak taahhüt
ediyoruz.
Herhangi bir zorunlu kriterin uygulanmadığı durumda sorumlu yerel yönetim ve plaj yöneticisi,
Mavi Bayrak’ın indirilmesini ve takiben Ulusal Mavi Bayrak Koordinasyonu’nu bu konuda
bilgilendirmeyi taahhüt eder.
Ulusal/Uluslararası Jüri ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın; ulusal yönetmeliklere ve Mavi Bayrak
Kampanyası’nın gereklilikleri ve ruhuna uymayan belediye veya plaj yöneticisini tespit ettiğinde
Mavi Bayrağı indirme yetkisine sahip olduğu konusunda bilgilendirildiğimizi beyan ediyoruz.
www.mavibayrak.org.tr
adresinde yer alan “Plajlar için Mavi Bayrak Başvuru Formu”nu
okuduğumuzu, bu kapsamda geçen yıl TÜRÇEV’e vermiş olduğumuz Başvuru Formu’nda yer alan
bilgilerin bu yıl da geçerli olduğunu beyan ediyoruz.
Belediye BĢk veya Yrd
Plaj iĢletmecisi veya Tesis plajı ise Genel Müdür
Adı soyadı:
Adı Soyadı:
Tarih:
Tarih:
Ġmza ve kaĢe
Ġmza ve kaĢe
6
EK-1
2014 YILINDA GERÇEKLEġTĠRILMĠġ ÇEVRE EĞĠTĠM ETKĠNLĠKLERĠ
ENVIRONMENTAL EDUCATION ACTIVITIES PERFORMED IN THE YEAR 2014
Eğitim etkinliğinin adı
GerçekleĢtirilen tarih
Yapılan eğitim etkinliği ile ilgili kısa öz değerlendirme
(etkinliğe katılım nasıldı, katılımcıların görüĢleri neler oldu, etkinlik faydalı oldu diyebilir misiniz gibi)
Date
Short Assesment of the activity (did many people participate,
what was the outcome, etc).
Name of educational activity
1
2
3
4
5
ETKĠNLĠKLERĠN HĠTAP ETTĠĞĠ BÖLGE( REGION OF SCOPE ) ……………………………………………..
ETKĠNLĠKLERĠ ORGANĠZE EDEN BELEDĠYE-DERNEK VEYA ĠġLETME( ACTIVITIES ORGANIZED BY ) : ………………………………………………………………….




5’ten fazla yapılmış olan eğitim etkinlikleri için lütfen sayfayı çoğaltarak ekleyiniz.
Lütfen bu tabloyu yapılan etkinliklerin belgeleri ile birlikte ayrı bir dosya olarak gönderiniz.
Lütfen bu tabloyu elektronik ortamda da Vakfımıza gönderiniz.
Bu sayfayı word dokümanı olarak www.mavibayrak.org.tr ‘den indirebilirsiniz.
7
8
EK-2
2015 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ *
ENVIRONMENTAL EDUCATION ACTIVITIES PROGRAMMED FOR 2015**
Etkinlik adı
Name of the activity
Hedef grup
Target Group
Etkinlik yeri
Place of activity
Planlanan tarih
Date
1
2
3
4
5
ETKİNLİKLERİ ORGANİZE EDECEK BELEDİYE, DERNEK VEYA İŞLETME:………………………………………………….
(ACTIVITIES TO BE ORGANİZED AND HELD BY)
ETKİNLİKLERİN HİTAP ETTİĞİ BOLGE (REGION OF ACTIVITES):……………………………………………………………..
* Bu tablo yaz sezonunda gerçekleştirilmesi planlanan çevre eğitim etkinliklerini içerir ve ödüller belli olduktan sonra bir kopyasının plajdaki Mavi
bayrak Panosunda ayrılan göze konulması gerekmektedir. Beşten fazla etkinlik için lütfen bu sayfadan kopyalayıp ekleyiniz.
** This table shows the environmental education activities programmed for the next Blue Flag season and must be posted on Blue Flag Panel on
the awarded beach. For more than five activities please copy this page and add.
 Lütfen bu tabloyu elektronik ortamda da gönderiniz.
 Bu sayfayı word dokümanı olarak www.mavibayrak.org.tr ‘den indirebilirsiniz.
9
10
EK-3
MAVİ BAYRAKLI PLAJLARDA UYGULANMASI ÖNGÖRÜLEN
ACİL DURUM PLANI
Plajı kullananların sağlığını olumsuz yönde etkileyecek beklenmeyen deniz kirliliği ile kıyıda veya denizde
meydana gelebilecek kazaları kapsamaktadır.
Yöntem:
1 – Deniz Kirliliği:
Deniz suyunun, insan sağlığını olumsuz bir şekilde etkileyecek boyutta kirlendiğinin gözle görülmesi
(kanalizasyonun arıtılmadan doğrudan denize boşalması gibi) veya 15 gün ara ile yapılan deniz suyu analizlerinin
tehlike sınırını aştığı durumlarda izlenecek yol:
1.1 Acil durum uygulama sorumlusu, kirlenmeye neden olan kaynak biliniyorsa yetkilisine ve aynı zamanda
kaynak bilinsin veya bilinmesin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı bulunduğu Belediyeye en kısa süre
içinde haber vermelidir. Ayrıca ihtiyaç durumunda kaymakamlık veya valilik bilgilendirilmelidir.
1.2 Deniz araçlarından kaynaklanan kirlilik durumunda; Büyükşehir Belediyesi mücavir alanları içerisinde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki devri yapılmış olan Antalya, İstanbul, Kocaeli ve Mersin
Büyükşehir Belediyeleri, Limanlarda (yat limanı, balıkçı barınağı gibi yat bağlama yerleri hariç) Liman
Başkanlıkları, bunların dışında kalan deniz alanlarında ise doğrudan Sahil Güvenlik Bot Komutanları yetki
ve sorumluluğa sahiptir.
1.3 Atıklarını boşalttığını tespit ettiğiniz veya şüphelendiğiniz kirlilik kaynağı varsa, bununla ilgili kanıt olarak
sunabilecek fotoğraf, video çekimi, atık numunesi gibi bulguların mutlaka belgelendirilmesi büyük önem
taşımaktadır.
1.4 Kirlilik, kirliliğe sebep olanlarca, eğer sebep olanlar bilinmiyorsa belediye veya Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca temizlenir.
1.5 Kirliliğe neden olan faaliyetin durdurulması için mahallin en büyük mülki idare amiri aracılığıyla, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın İl veya İlçe teşkilatına, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Belediye
Başkanlıklarına en kısa sürede haber verilmelidir.
1.6 Acil durum uygulama sorumlusu, kirlenme kaynağı etkisiz hale gelinceye kadar aşağıdaki yöntemlerden
bir veya bir kaçı ile denize girmenin sakıncalı olduğunu nedeni ile birlikte açıklanmasını sağlamalıdır.
Açıklama, Türkçe ve yöreyi ziyaret eden turistlerin kompozisyonuna göre yabancı bir dilde yapılmalıdır.

Plajda megafon ile sık sık anons yapılması,

Plajın görünür yerlerine, birden çok uyarı levhası koyulması,

Belediye hoparlörü ile uyarılar yapılması,

Plajın görünür yerine pankart asılması,

Yerel radyo veya TV ile yayın yapılması,
1.7 Kirlilik oluşturan neden ortadan kalkıncaya kadar Mavi Bayrak indirilir ve Mavi Bayrak panosunda
bayrağın indirilme nedeni ilan edilir. (panoda ilan edilecek yazı örneği www.mavibayrak.org.tr
sayfamızdan temin edilebilir.)
2 – Kıyı veya denizde meydana gelebilecek kazalar ve yangın:
2.1 Plajdaki ilk yardım birimine haber verilmelidir.
2.2 Kazadan etkilenenler en seri araç ile............................................................................ sağlık ocağına
/hastaneye ulaştırılmalıdır veya aşağıdaki merkezlere haber verilmelidir.
Sağlık Ocağı veya Hastane Telefonu
:…………………….
2.3 Yangın durumunda itfaiyeye haber verilmelidir. İtfaiye Merkezi Telefonu: 110
2.4. Güvenlik ve asayişle ilgili durumlarda Polis tel: 155, Jandarma tel: 156
3– Deniz kirliliği durumunda Acil Durum Planı kapsamında Bilgi Verilecek Sorumlular:
Sorumlu Kişi
Plaj veya Tesiste
Sahil Güvenlik
Liman Başkanlığı
Belediye
Kaymakamlık
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
* Bu telefona günün her saati ulaşılmalıdır.
Lütfen bu sayfanın bir kopyasını dosyanızda saklayınız.
11
Telefon*
12
EK-4
TAAHHÜTNAME
Bu taahhütname müracaat dosyası ile birlikte gönderilecektir. Taahhütnamesi imzalanmamıĢ olan dosyalar kabul
edilmeyecektir. Uluslararası Jüri’de plajınızın Mavi Bayrak Ödülü için yeterli bulunmaması halinde yatırmış
olduğunuz katılım payı bir hafta içinde iade edilecektir. Ancak Ödül almaya hak kazanan plajların Uluslararası
Çevre Eğitim Vakfı(FEE) tarafından açıklanmasından sonra her ne nedenle olursa olsun Mavi Bayrak Ödülü’nü
istememeniz halinde katılım payı iade edilmeyecektir.
01 Temmuz 2015 tarihine kadar kriterleri eksiksiz olarak yerine getirmeyen tesislere daha sonra
kriterleri yerine getirse dahi Mavi Bayrağı verilmeyecek, ödül iptal edilerek katkı payı da iade edilmeyecektir.
Lütfen doldurmuĢ olduğunuz taahhütnamenin bir kopyasını kendinizde saklayınız.
Mavi Bayrak Ödülü için müracaatınızı takiben, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), prosedür gereği
yapılması gereken iĢlemleri tamamlamıĢ ve Uluslararası Jürinin değerlendirmesi sonucunda, plajınız Mavi
Bayrak Ödülüne hak kazanmıĢtır. Bu kapsamda;
1. Plajınızın bir yıl süre ile ödüle hak kazandığı ve bu ödülün kriterler yerine getirilmesi halinde
geçerli olduğunu,
2. TÜRÇEV veya Uluslararası Koordinasyonun yapacağı denetimler sırasında (bir kriter eksikse 10
gün süreyle,birden fazla kriter eksikse tüm sezon süresi için) bayrağın TÜRÇEV tarafından
indirileceği,
3. 30 Nisan 2016 tarihinden sonra üzerinde “2015” yazan bayrağın kullanılmayacağını
4. Plaj üzerinde yer alan ilave tesisler için; Mavi Bayrak baĢvurumuzu, plajımıza özgü numune
noktası olmaması sebebiyle yakınımızdaki numune noktası değerleriyle yaptığımızı ve bu
değerleri kabul ettiğimizi,
5. Mavi Bayrak ödülüne iliĢkin yürütülen hizmetler, uluslararası koordinasyona ödenen katılım payı
ve bayrak giderleri karĢılığı olarak aĢağıda verilen
Halk Plajları için: 430 Euro veya karĢılığı TL'yi
Tesise Ait Plajlarla İlgili Başvurular için: 300 (Üçyüz) Euro’dan az olmamak üzere;
Tesisin yatak sayısı: ………….. X 1.3 Є = …………. Euro veya karĢılığı TL’yi
03 Nisan 2015 tarihine kadar TÜRÇEV’in banka hesabına yatıracağımı(zı),
Beyan ve taahhüt ederim (ederiz)
Türkiye Çevre Eğitim Vakfının, Akbank-Tandoğan ġubesi’ndeki
IBAN TL: TR730004600395888000108474
IBAN EURO: TR170004600395036000108477
6. Mavi Bayrak Ödülü’nün geçerli olduğu tarih: Nisan 2015-30 Nisan 2016
ĠĢ bu beĢ maddeden oluĢan taahhütname tarafımızdan imza altına alınmıĢ olup, anlaĢmazlık halinde
Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
Not: Kayıtlarda karıĢıklık olmaması açısından dekontun üzerine katkı payının ait olduğu plajın adının yazdırılması
gerekmektedir.
TÜRKĠYE ÇEVRE EĞĠTĠM VAKFI
Erol GÜNGÖR
Genel Müdür
Rıza EPĠKMEN
Yönetim Kur. BĢk.
Plajın adı
Ġmzalayan yetkilinin
Adı Soyadı*
Tarih
Ġmza
KaĢe
:
:
:
:
:
* Ġmza yetkisine sahip olduğumu beyan ederim
(imza sirküleri ektedir)
Not: Lütfen doldurduğunuz taahhütnamenin bir kopyasını kendinizde saklayınız.
13
14
EK-5
PLAJLAR İÇİN MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ
Çevre Eğitimi ve Bilgilendirme
1.
Mavi Bayrak Programı ile ilgili bilgiler plajda sergilenmelidir. (z)
2.
Sezon süresince farklı kategorilerde en az beş çevre eğitim etkinliği gerçekleştirilmelidir. (z)
3.
Yüzme suyu kalitesi bilgileri (deniz suyu numunesi analiz sonuçları) plajda sergilenmelidir. (z)
4.
Plajın bulunduğu yörede yer alan kıyı alanları ekosistemi, doğal ve hassas alanlarla ilgili bilgiler verilmelidir.(z)
5.
Plajda bulunan donanımı ve olanakları gösteren bir harita Mavi Bayrak Panosunda sergilenmelidir. (z)
6.
Yasalara göre hazırlanan plaj davranış kuralları panoda sergilenmeli ve plaj kullanımını düzenleyen yasalar istenildiğinde
kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalıdır. (z)
Yüzme Suyu Kalitesi
7.
Numune alım yöntemi ve numune alma takvimi konusunda verilen standartlara uyulmalıdır. (z)
8.
Alınan numunelerin analizi konusunda verilen standartlara uyulmalıdır. (z)
9.
Sanayi ve kanalizasyon atıkları plaj alanını etkilememelidir. Beldede toplanan atıksular Ulusal Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği ve Kentsel Atıksu Direktifi’ne uygun olarak bertaraf edilmelidir. (z)
10. Yüzme suyunun Fekal Koliform (E.Coli) ve Fekal Streptekok/Enterekok (FS/IE) değerleri, Mavi Bayrak için belirlenen
limitler içerisinde olmalıdır. (z)
11. Yüzme suyu, fiziksel ve kimyasal parametreler için verilen kriterlere uygun olmalıdır. (z)
Çevre Yönetimi
12. Plajın bağlı bulunduğu yerel yönetim/plaj yöneticisi plajlarda çevresel denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bir çevre
yönetim sistemini oturtmak amacıyla belde bazında Mavi Bayrak Plaj Yönetim Birimi oluşturmalıdır. (k)
13. Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımını içeren tüm ulusal yasalara uymalıdır. (z)
14. Hassas alanların yönetiminde ilgili yönetmeliklere uyulmalıdır.(z)
15. Plaj temiz olmalıdır. (z)
16. Plaja gelen yosun ve diğer doğal bitki kalıntıları kötü bir görüntü yaratmadığı sürece plajda bırakılmalıdır. (z)
17. Plajda yeterli sayıda çöp kutusu, atık konteynırı bulunmalı, düzenli olarak boşaltılmalı ve temiz tutulmalıdır. (z)
18. Plajda veya yakınında geri dönüştürülebilen atıkları toplamak için imkanlar olmalıdır. (z)
19. Yeterli sayıda sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) bulunmalıdır. (z)
20. Sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) temiz tutulmalıdır. (z)
21. Sıhhi olanaklar (duş-tuvalet) atık su sistemine bağlı olmalıdır. (z)
22. Plajda izinsiz kamp, araç kullanımı ve herhangi bir atık boşaltımı yapılmamalıdır. (z)
23. Köpekler ve diğer evcil hayvanların plaja girişleri sıkı bir şekilde kontrol altında tutulmalıdır. (z)
24. Plajın bütün yapı ve ekipmanları bakımlı olmalıdır. (z)
25. Yörede mercan kayalıkları varsa, bunları izleme programı uygulanmalıdır. (z)
26. Plaj alanına ve belde içerisinde sürdürülebilir ulaşım araçları (toplu taşıma, bisiklet vb) teşvik edilmelidir. (k)
Güvenlik ve Hizmetler
27. İhtiyaca cevap verebilecek sayıda cankurtaran ve gerekli tüm malzemeleri plajda bulundurulmalıdır. (z)
28. Plajda ilkyardım malzemeleri bulundurulmalıdır. (z)
29. Kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planları oluşturulmalıdır. (z)
30. Plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı önlemler alınmalıdır. (z)
31. Plaj kullanıcılarının güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır. (z)
32. Plajda içme suyu bulundurulmalıdır. (k)
33. Beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvalet ve erişim rampası bulunmalıdır. (z)
15
Download

1 AÇIKLAMA Bu doküman, uzun yıllardır Mavi Bayrak Ödülü alan