^
5
0« tN ‘■Ift.
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03Konu: Kepez 27734 ada 2p. UİP.
y
EXP02016
ANTALYA
© J/# /2 0 1 4
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde 21 J-IIc, Ild, 22K-Ia, Ib, 22K-IVb nolu imar
paftalarında yer alan Mutlak Koruma Alanında kalan 27508 ada 1 parselin kültürel tesis
alanından park alanına 25701 ada 1, 25662 ada 1, parsellerin cami alanından park alanına,
27734 ada 2 parselin bir kısmının park alanından İbadet Alanı ve Kültür Merkezi alanına
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin incelenerek,
karara bağlanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederir
HüsamettijyEKMAS
İmar ve Ş e h irc ili^ y a ir e ^ ^ Şkdnı V.
Uygun görüşle arz
lerim.
...J09/20
/ 1
Bedrullah ER(
Genel-Sekıeter Yardımcısı V.
Uygun göçüşle arz ederim.
f a
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
BEB EÇ)İYE MECLİSİNE
I . t ./.m./2014
lere9Jf"üREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EK: -1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
- Açıklama raporu
- 12.08.2014/412 sayılı BBMK
-1/5000 ölçekli NİP fot.
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalya.bel.tr
E-posta: info@.antalva-bld.gov.tr
[email protected]
KEPEZ BELEDİYESİ
ADA PARSEL: 27734 ADA 2 PARSEL
PAFTA NO: 21J-IIC, D
K
ÖLÇEK: 1/1000
i
MEVCUT PLAN
GEREKÇE: ANTALYA BÜYÜKŞEHİRBELEDİYE MECLİSİNİN 12.08.2014 TARİH VE 412 SAYILI
KARARI GEREĞİ 27734 ADA 2 PARSELİN BİR KISMININ PARK ALANINDAN İBADET ALANI VE
KÜLTÜREL TESİS ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
ÖLÇEK: 1/1000
KEPEZ BELEDİYESİ
ADA PARSEL: 27734 ADA 2 PARSEL
PAFTA NO: 21J-IIC, D
ÖNERİ PLAN
l
i
p
m
p
m
f
S
s
»
m
İBADET ALANI
»
i
*
»
b^A 8,50m # /
GÖSTERİM
PLAN ONAMA SINIRI
KÜLTÜREL TESİS ALANI
İBADET ALANI
GEREKÇE: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12.08.2014 TARİH VE
412 SAYILI KARARI GEREĞİ 25662 ADA 1 PARSELİN CAMİ ALANINDAN PARK
ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ.
KEPEZ BELEDİYESİ
ADA PARSEL: 25662 ADA 1 PARSEL
PAFTA NO: 22K-lb
ÖLÇEK: 1/1000
MEVCUT PLAN
ÖNERİ PLAN
GÖSTERİM
PLAN ONAMA SINIRI
PARK
GEREKÇE: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12.08.2014 TARİH VE
412 SAYILI KARARI GEREĞİ 25701 ADA 1 PARSELİN CAMİ ALANINDAN PARK
ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ.
KEPEZ BELEDİYESİ
ADA PARSEL: 25701 ADA 1 PARSEL
PAFTA NO: 22K-IVb
MEVCUT PLAN
I
K
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
GÖSTERİM
PLAN ONAMA SINIRI
r; r* îV t
/t-*r
PARK
9
KEPEZ BELEDİYESİ
ADA PARSEL: 27508 ADA 1 PARSEL
PAFTA NO: 22K-la
MEVCUT PLAN
GEREKÇE: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12.08.2014 TARİH VE 412 SAYILI
KARARI GEREĞİ 27508 ADA 1 PARSELİN KÜLTÜR MERKEZİ ALANINDAN PARK ALANINA
i
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ.
K
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
5
ANTALYA MERKEZ KEPEZ BELEDİYESİ
27734 ADA 2 PARSEL, 25701 ADA 1 PARSEL,
25662 ADA 1 PARSEL, 27508 ADA 1 PARSELLERE İLİŞKİN
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI
Planlama Alanı Antalya İli, Kepez Belediyesi sınırları içerisinde Mazıdağı çevresinde
25701 ada 1 parsel, 25662 ada 1 parsel, 27508 ada 1 parsel ile Fabrikalar Mahallesi 27734 ada
2 parseli kapsamaktadır. (Şekil 1).
Planlama alanı 21 J-IIc, Ild, 22K-Ia, Ib, 22K-IVb nolıı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı paftaları içerisinde kalmaktadır.
Şekil. 1 Hava Fotoğrafı
PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı İSKİ’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 20
inci maddesi (Değişik 26/5/2004-5177/32) uyarınca hazırlanan “Antalya Su ve Atık Genel
Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği” Antalya Su ve Atık Genel
Müdürlüğü5nün 12/12/2010 tarih ve 22 nolu Genel Kurul karan ile yayımlanmıştır. Antalya
Kenti Su Kaynakları ile ilgili olarak 28/12/2009 tarih ve 27446 sayılı, 03/06/2011 tarih ve
27953 sayılı Resmi Gazete’lerde belirtilen düzenlemelere uygun olarak söz konusu “Düdenler
ve Mutlak Koruma Alanları”nm tespit çalışmaları da ASAT Genel Müdürlüğü tarafından
yapılarak “05/12/2011 tarih ve 33 no.lu Genel Kurul kararı ile de meriyet kazanmıştır.
ASAT Genel Müdürlüğünce belirlenen “Düdenler ve Mutlak Koruma Alanları” 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planlarına aktarılması noktasında plan kararlarının revize edilmesi
gerekmiştir.
Bu doğrultuda Kepez İlçesi sınırlan içerisinde imarlı alanlara rastlayan ve yapılaşma
karan içeren alanlarının Düdenlerin Mutlak Koruma Alanlarının işlenmesi ve bu alanlardaki
imar haklarımn transferlerinin yapılması amacıyla etaplar halinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı Revizyonlarının hazırlanmıştır.
f
i
1.
Etap olarak 261 numaralı düdenin mutlak koruma alanına ilişkin 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı Revizyonu yapılmış ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarih
ve 164 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.
Bu bağlamda 2. etap olarak; Mutlak Koruma Alanında kalan ve mülkiyeti
belediyemize ait olan Kültürel Tesis planlı 27508 ada 1 parsel ile mülkiyeti hâzineye ait cami
planlı 25701 ada 1, 25662 ada 1, parsellerin imar haklarının transfer edilmesi kapsamında,
Park ve dinlenme alanı olarak planlı 27734 ada 2 parselin bir kısmının “İbadet Alanı ve
Kültür Merkezi”, koruma alanında kalan ve yapı yasağı olan parsellerin ise “Park ve
Dinlenme Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plam değişikliği
hazırlanmıştır. Ayrıca eş zamanlı olarak üst ölçekli nazım imar planı ile alt ölçekli planların
uyumunun sağlanması amacıyla 27734 ada 2 parsel “Sosyal Donatı ve Kamu Hizmetleri
Kümelenme Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
de hazırlanmıştır. Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2014 tarih ve 411 sayılı kararı ile
1/25000 ölçekli, 12.08.2014 tarih ve 412 sayılı kararı ile de 1/5000 ölçekli nazım imar plam
değişiklikleri onanmıştır.
Bu doğrultuda üst Ölçekli plan kararları doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar
planı değişiklikleri hazırlanmıştır.
Plan değişikliği öngörülen parseller için ilgili kurumlar olan Antalya Defterdarlığı ’nm
ve Kepez Belediyesi’nin de uygun görüşleri bulunmaktadır.
BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM
Söz konusu parsellere ilişkin kadastral durum aşağıdaki haritada verilmiştir.
Şekil 2. Kadastral durum
27734 ada 2 parsel
25701 ada 1 parsel
25701
7 f
2
PLANLAMA KARARLARI
Planlamayı yönlendiren en önemli faktörler;
-Mülkiyet durumu.
- ASAT Genel Müdürlüğü “05/12/2011 tarih ve 33 no.lu Genel Kurul kararı
- Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2014 tarih ve 411 ve 412 sayılı kararlan
- Kurum görüşleri
Mutlak Koruma Alanında kalan ve Kültürel Tesis Kullanımı öngörülen 27508 ada 1
parsel ile cami kullanımı öngörülen 25701 ada 1, 25662 ada 1, parsellerin imar haklarının
transfer edilmesi kapsamında, Park alanı olarak planlı 27734 ada 2 parselin bir kısmının
“İbadet Alanı ve Kültür Merkezi”, koruma alanında kalan ve yapı yasağı olan parsellerin ise
“Park Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
hazırlanmıştır. Ayrıca hazırlanan plan değişikliği ile 27734 adanın güneyinde yer alan yol 15
metrelik taşıt yolu olarak planlanmıştır.
Söz konusu plan değişikliği ile 27734 ada 2 parselin bir kısmı yapılaşmaya konu
edildiğinden tarafımızca 27734 ada 2 parsele ilişkin imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt
raporu hazırlatılmıştır. Söz konusu etüt raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce
07.08.2014 tarihinde onaylamış olup; alan yerleşime uygun alan olarak tespit edilmiştir.
Tablo 1. Alan Dağılımı
KULLANIM
KÜLTÜREL TESİS ALANI
İBADET ALANI
PARK ALANI
TOPLAM
MEVCUT (m2)
8805
3995
14300
27100
ÖNERİ (m2)
3500
10800
12800
27100
Şekil 3. Plan Örneği
KEPEZ BELEDİYESİ
ADA PARSEL: 27734 ADA 2 PARSEL
PAFTA NO: 21J-IIC, D
ı / r n r 7 D C I C n lV C C İ
l'- t r t z . B C L tU lr tö l
ADA PARSEL: 27734 A D A 2 PARSEL
ÖLÇEK: 1/Î000
MEVCUT PLAN
GEREKÇE:AWAIYABÛY0KŞ£HIR8ELED1YEMECIİSININ12.08.201< TARİH VE
SAYILI
f
KARARI GEREGİ27734 ADA2 PARSOIN8IR KISMININPARKALAMNOANIBADET ALANİVE
I
kuCtûrel "TESİSalaninadonOştOROlmesi
fc - A o c c
ÖNERİ PLAN
PAFTA NO: 21J-IIC, D
ONAMASWiftl | „
l
^ ~ |xOL70REL TESİS AUttj #
^
^
KEPEZ BELEDİYESİ
ADA PARSEL: 27508 ADA 1 PARSEL
PAFTA NO: 22K-la
MEVCUT PLAN
GEREKÇE'ANTALYABÛYUKŞEHIRBELEDİYEMECLİSİNİN12.08.201<1TARJHVE412SAY»U t
KARARIGEREĞI27508ADA1PARSELİNKÜLTÜRMERKEZ1ALANINDANPARKALANINA
1
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ.
_LÇEK:K171000
Ö
ÖNERİ PLAN
ü
GÖSTERİM
I •
^LANONAMASİKİRİ
GEREKÇE:ANTALYABOYÛKŞEH)RBELEDlVEMECLJSİNJN12.0a.20UTARlHVE
412SAVlLI KARARIGEREĞI26701ADA1PARSELİNCAMIALANINDANPARK
ALANINADÖNÜŞTÜRÜLMESİ
KEPEZ BELEDİYESİ
ADA PARSEL: 26701 ADA 1 PARSEL
PAFTA NO: 22K-IVb
MEVCUT PLAN
m
GÖSTERİM
| L : _ I LjpLANONAMAS5NIRJ
[_____
f{;e fvt K L
a
J
k
ÖLÇEK:1/1000
ÖNERİ PLAN
KEPEZ BELEDİYESİ
ADA PARSEL: 25662 ADA 1 PARSEL
PAFTA NO: 22K-lb
MEVCUT PLAN
S i g S - —
______________________
V^ts/ıS
T
ÖLÇEK: 1/1000
ÖNERİ PLAN
ra s t:
■r 1*1. '■v'.v'V
GÖSTERİM
IONAMA SIKARI
6
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi
12 - 08-2014
Celse No
Meclis 1. Başkan V.
Divan Katibi
Divan Katibi
Ahmet BÜYÜKAKÇA
Halil ÖZTÜRK
Muhammet URAL
Karar No
412
Eki
2
Kepez, 21J, 22K nolu im ar paftalarında yer alan 2. etap olarak m utlak korum a alanında kalan M azıdağı
çevresinde yer alan 25701 ada 1 parsel, 25662 ada 1 parsel, 27508 ada 1 parsellerin im ar haklarının transfer
Özü :
edilm esi kapsam ında, Fabrikalar M ahallesinde yer alan 27734 ada 2 parselin bir kısmının İbadet Alanı ve
Kültür Merkezi Alanı, korum a alanında kalan parsellerin ise park alanı olarak planlanm asına ilişkin 1/5000
___________ ölçekli nazım im ar planı değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 1 adet rapor)_____________
Dairesi: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Evrak Ta.ve No
Meclisin 12-08-2014 Salı günü saat 14:00 'da yaptığı 2014 dönemi 7. Toplantısının
2. Birleşiminin 1. Oturumunda alınan 2014-412 sayılı kararıdır._________________________
GÜNDEMİN 16. MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarihli toplantısında gündemin 107.
maddesinde görüşülerek İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilen; Kepez, 21J
ve 22K nolu imar paftalarında yer alan 2. etap olarak mutlak koruma alanında kalan
Mazıdağı çevresinde yer alan 25701 ada 1 parsel, 25662 ada 1 parsel, 27508 ada 1
parsellerin imar haklarının transfer edilmesi kapsamında, Fabrikalar Mahallesinde yer alan
27734 ada 2 parselin bir kısmının İbadet Alanı ve Kültür Merkezi Alanı, koruma alanında
kalan parsellerin ise park alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar
planı değişikliği hakkındaki;
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.07.2014 tarihli raporunda;
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21J ve 22K nolu imar paftalarında yer alan 2.
etap olarak mutlak koruma alamnda kalan Mazıdağı çevresinde yer alan 25701 ada 1
parsel, 25662 ada 1 parsel, 27508 ada 1 parsellerin imar haklarının transfer edilmesi
kapsamında, Fabrikalar Mahallesinde yer alan 27734 ada 2 parselin bir kısmının İbadet
Alanı ve Kültür Merkezi Alam, koruma alanında kalan parsellerin ise park alanı olarak
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Komisyonumuzca
incelenmiş, uygun olduğu görüşüne varılmıştır.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.08.2014 tarihli raporunda;
Belediye : Kepez Belediyesi
Mahalle : Fabrikalar
P a fta : 21J, 22K
Ada/ P a rse l: 25701 ada 1, 25662 ada 1, 27508 ada 1, 27734 ada 2 parseller
"Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21J, 22K nolu imar paftalarında yer alan 2.
etap olarak mutlak koruma alanında kalan Mazıdağı çevresinde yer alan 25701 ada 1
parsel, 25662 ada 1 parsel, 27508 ada 1 parsellerin imar haklarının transfer edilmesi
kapsamında, Fabrikalar Mahallesinde yer alan 27734 ada 2 parselin bir kısmının İbadet
Alam ve Kültür Merkezi Alanı, koruma alanında kalan parsellerin ise park alanı olarak
planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Büyükşehir Belediye
Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.07.2014 tarihinde plan değişikliğinin uygun
bulunduğuna dair raporu bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Plan değişikliği öngörülen parseller için ilgili kurumlar olan Antalya
Defterdarlığımın ve Kepez B elediyesinin de uygun görüşü bulunmaktadır.
1/25000 ölçekli nazım imar planında koruma alamnda kalan parseller Kentsel ve
Bölgesel Açık ve Yeşil alan, 27734 ada 2 parsel ise “Kamu Kurumlan Yönetim ve Hizmet
Alanı” olarak planlıdır. Bu doğrultuda planların kademeli birlikteliği ilkesi doğrultusunda
üst ölçekli nazım imar planı ile alt ölçekli planların uyumunun sağlanması noktasında;
1/25000 ölçekli nazım imar planında 27734 ada 2 parselin “Sosyal Donatı ve Kamu
Hizmetleri Kümelenme Alanı” olarak planlanmasına ilişkin konu Büyükşehir Belediye
M eclisinin 08.08.2014 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.08.2014 tarihinde 1/25000 ölçekli
Uygulama İmar Planı değişikliğinin uygun olduğuna dair raporu bulunmaktadır.
Açıklamalar doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin
görüşülerek karara bağlanması hususu" bildirilmiştir.
Konu görüşmeye açılarak yapılan müzakereler sonucunda İmar ve Bayındırlık
komisyonu raporu doğrultusunda oylamaya sunulmuştur.
KARAR:
Kepez, 21J, 22K nolu imar paftalarında yer alan 2. etap olarak mutlak koruma
alanında kalan Mazıdağı çevresinde yer alan 25701 ada 1 parsel, 25662 ada 1 parsel, 27508
ada 1 parsellerin imar haklarının transfer edilmesi kapsamında, Fabrikalar Mahallesinde yer
alan 27734 ada 2 parselin bir kısmının İbadet Alanı ve Kültür Merkezi Alanı, koruma
alanında kalan parsellerin ise park alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım
imar plam değişikliğinin KABULÜNE oybirliği ile karar verildi. (EKİ: 2 adet rapor)
Ahmet BÜYÜKAKÇA
Halil ÖZTÜRK
Muhammet URAL
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU
Belediye
: Kepez Belediyesi
Mahalle
: Fabrikalar
Pafta
: 21J, 22K
Ada/ Parsel: 25701 ada 1, 25662 ada 1, 27508 ada 1, 27734 ada 2 parseller
Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21J, 22K nolu imar paftalarında yer alan
2. etap olarak mutlak koruma alanında kalan Mazıdağı çevresinde yer alan 25701
ada 1 parsel, 25662 ada 1 parsel, 27508 ada 1 parsellerin imar haklarının transfer
edilmesi kapsamında, Fabrikalar Mahallesinde yer alan 27734 ada 2 parselin bir
kısmının İbadet Alanı ve Kültür Merkezi Alanı, koruma alanında kalan parsellerin ise
park alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2014 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilmiştir.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.07.2014 tarihinde plan değişikliğinin
uygun bulunduğuna dair raporu bulunmaktadır.
Konu Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 günlü toplantısında
görüşülmüş, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına havale edilmiştir.
Plan değişikliği öngörülen parseller için ilgili kurumlar olan Antalya
Defterdarlığı’nın ve Kepez Belediyesi’nin de uygun görüşü bulunmaktadır.
1/25000 ölçekli nazım imar planında koruma alanında kalan parseller Kentsel
ve Bölgesel Açık ve Yeşil alan, 27734 ada 2 parsel ise “Kamu Kurumlan Yönetim ve
Hizmet Alanı” olarak planlıdır. Bu doğrultuda planların kademeli birlikteliği ilkesi
doğrultusunda üst ölçekli nazım imar planı ile alt ölçekli planların uyumunun
sağlanması noktasında; 1/25000 ölçekli nazım imar planında 27734 ada 2 parselin
“Sosyal Donatı ve Kamu Hizmetleri Kümelenme Alanı” olarak planlanmasına ilişkin
konu Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarihli toplantısında İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun
12.08.2014 tarihinde 1/25000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin uygun
olduğuna dair raporu bulunmaktadır.
Açıklamalar doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin
görüşülerek karara bağlanması hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.
12.08.2014
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:12.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
.
TALEP SAHİBİ
MURATPAŞA BELEDİYESİ
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2014 tarihli toplantısında
gündemin 72. maddesi olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 232 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 20m üzeri yoi kesitine cepheli konut
parsellerinde yüksek zemin katın ticaret alanı olarak
belirlenmesine ilişkin plan değişikliğine yapılan itirazlar
KOMİSYON RAPORU:
Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.06.2014 gün ve 232 sayılı
kararı ile uygun bulunan, 20m üzeri yol kesitine cepheli konut
parsellerinde yüksek zemin katın ticaret alanı olarak
belirlenmesine ilişkin plan değişikliğine yapılan itirazlar
Komisyonumuzca görüşülmüş;
1) 20m(dahil)-30m (hariç) arası yol kesitine cepheli parsellerdeki
itirazların ve itirazlar doğrultusunda hazırlanan uygulama imar
plan değişikliğinin Belediyesinden geldiği şekliyle kabulüne,
2) Kemerağzı Kundu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgesi
kapsamındaki
taleplerin
de
Bakanlıkça
değerlendirilmesine,
3) 30m üzeri yol kesitine cepheli parsellerdeki itirazların da
Belediyesi'nden geldiği şekliyle kabulüne karar verilmiştir.
Komisyon Raporu imza altına alınarak,
sunulmuştur.
Meclisin takdirine
KEPEZ BELEDİYESİ
ADA PARSEL: 27734/2, 25701/1, 25662/1,27508/1
PAFTA NO: 21J, 22K
MEVCUT PLAN
Gerekçe: ASAT Genel Müdürlüğü'nün 05.12.2011 tarih v e 33 nolu Genel Kurul kararı
doğrultusunda Antalya Traverten Platosu üzerinde mutlak koruma alanında kalan
25701 ada 1 parsel, 25662 ada 1 parsel, 27508 ada 1 parsellerin imar haklarının
transfer edilmesi kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesince yapılacak olan
27734 ada 2 parselin bir kısmının İbadet Yeri, Kültür Merkezi olarak
planlanması._________________ ______ ____________________________________
m m /Â
GÖSTERİM
---------" > LANONAMA SINIRI
■ ,
■ ■ J n û UDEN
D E MUTLAK
K ORUMA
ORl
ALAN SINIRI
A R K A LA N I
I
..
K
ÖLÇEK: 1/5000
ÖNERİ PLAN
KEPEZ BELEDİYESİ
ADA PARSEL: 27734/ 2, 25701/1, 25662/1,27508/1
PAFTA NO: 21J, 22K
MEVCUT PLAN
Gerekçe: ASAT Genel Müdürlüğü'nün 05.12.2011 tarih ve 33 nolu Genel Kurul kararı
doğrultusunda Antalya Traverten Platosu üzerinde mutlak koruma alanında kalan
25701 ada 1 parsel, 25662 ada 1 parsel, 27508 ada 1 parsellerin imar haklarının
transfer edilmesi kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesince yapılacak olan
^
27734 ada 2 parselin bir kısmının İbadet Yeri, Kültür Merkezi olarak
planlanması._____________________________ ____________________________________
I
K
ÖLÇEK: 1/5000
ÖNERİ PLAN
GÖSTERİM
PLAN ONAMA SINIRI
.
I A . . İBADET ALANI
W
KÜLTÜREL TESİS ALANI
-
Download

Gündemin 125.Maddesi