**Katkılarından Dolayı,
Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliğine Teşekkürler.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
1
Ahlaksal
değer
yargılarını
ve
ahlaksal
davranışların standartlarını, bunların altında yatan
felsefi ilkeleri inceleyen felsefe dalıdır.
Etik; kuramsal ahlak olarak da bilinir.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
2
 Yararlılık ilkesi(karşılıklı zarar vermeme)
 Dürüstlük İlkesi(Aldatmama)
 Saygı İlkesi
 Özerklik ilkesi(Tarafların bağımsızlığı,istekliliği)
 Eşitlik ilkesi(Bireysel ve toplumsal bağlamda eşitlik)
 Hakkaniyet ve Adalet İlkesi
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
3
Adalet ve hukukun bireylere
kazandırdığı;
Kazanç yada hukuk düzeninin kişilere
tanıdığı yetkidir.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
4
 İnsan hakları, Batıda ilk kez 1215 yılında İngiltere’de
gündeme gelmiştir.
 Resmi olarak 18. yy sonlarında Amerikan Haklar
Bildirgesi.
 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel
Bildirgesi.
 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
5
Sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı
bulunan fertlerin, sırf insan olmaları vasfıyla
sahip bulundukları ve T.C. Anayasası,
milletlerarası antlaşmalar, kanunlar ve diğer
mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan
haklarını ifade eder.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
6
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
7
 Nuremberg Kanunları
 Helsinki Deklerasyonu
 Lizbon Bildirgesi
 Amsterdam Bildirgesi
 Bali Bildirgesi
 Çocuk Hastaların Hakları Bildirgesi
 Varşova Toplantısı
 İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
8
 Anayasa,
 Tıbbi Deontoloji Tüzüğü,
 Hasta Hakları Yönetmeliği,
 Hasta Hakları Uygulama Yönergesi ile düzenlenmiştir.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
9
Hizmetten genel olarak faydalanma hakkı:
Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık
hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep,
cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları
dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.
Bilgilendirme ve bilgi isteme hakkı:
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu
öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi
sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
10
Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme:
Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği
sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden
faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan
tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini,
görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve
değiştirmeye hakkı vardır.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
11
İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:
 Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik,
şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış
gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir
sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
12
Ziyaret ve refakatçi bulundurma:
Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esasları
çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve
mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları
ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde
refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
13
 Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık
hizmeti almaya hakları vardır.
 Güvenlik : Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 Dini vecibeleri yerine getirebilme :Sağlık tesisinin
imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler
çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı.
vardır.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
14
 Reddetme, durdurma ve rıza:
Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi
müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza
çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
 Müracaat, şikayet ve dava hakkı:
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her
türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya
hakkı vardır.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
15
 Bir yerde hak varsa hemen yanı başında
sorumluluk da vardır.
 Hasta Sorumluluğu : Hastanın bir sağlık
kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan
sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev
ve yükümlülüklerdir.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
16
1-Genel Sorumluluklar:
 Kişiler kendi sağlığına dikkat etmeli.
 Basit durumlarda kendi bakımını yapmalıdır.
 Kişi eğer uygunsa kan verebilir organ ve doku
bağışında bulunabilir.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
17
2. Sosyal Güvenlik Durumu
 Hasta; sağlık, sosyal güvenlik durumu ve kişisel
bilgi değişikliklerini zamanında bildirmekle
sorumludur.
 Vizeleri zamanında yapmak zorundadır.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
18
3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
 Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği
hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp
görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları
ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz
vermelidir.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
19
4. Hastane Kurallarına Uyma:
 Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve
uygulamalarına uymalıdır.
 Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik
kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .
 Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık
çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
 Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden
yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve
değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
 Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve
ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak
zorundadır.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
20
 Hasta memnuniyeti; Verilen hizmetin hastanın
beklentilerini karşılaması yada hastanın verilen
hizmeti algılamalarına dayanmaktadır.
 Beklenti;
 Genel olarak hasta memnuniyetinin beklentilerle
ilişkili olduğuna inanılmaktadır.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
21
 Anayasanın 41. ve 56. maddesinde bireylerin
Sağlıklı yaşama hakkına sahip olduğu ve sağlık
eğitiminin önemi vurgulanmaktadır.
 Hasta hakları yönetmeliğine göre hastaların
bilgilendirme ve bilgi isteme hakları mevcuttur.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
22
1. Hastaya ait faktörler
 Bireyin geçmiş deneyimleri.
 Arkadaşları aracılığıyla edindiği bilgiler.
 Yazılı ve sözlü basın aracılığı ile edindiği
beklentiler.
 Yaşı,cinsiyeti, eğitim düzeyi, sağlık durumu,
sosyal statüsü.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
23
2-Hizmet Verenlere İlişkin Faktörler
 Sağlık personelinin kişilik özellikleri.
 Hastaya gösterdiği nezaket,şefkat,ilgi ve anlayış.
 Sağlık personelinin profesyonel tutumları.
 Sağlık personelinin bilgi ve becerilerini sunma
Biçimleri.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
24
3.Çevresel ya da Kurumsal Faktörler
 Hastanenin ulaşılabilirliği ve ortamı.
 Hastanenin çalışma saatleri.
 Hastanenin otopark, temizlik ve yiyecek
hizmetlerinin kalitesi.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
25
 İNTERNETTEN www.saglik.gov.tr ADRESİNE
 ALO 184 SABİM HATTINA
 HASTANELERDEKİ HASTA HAKLARI BİRİMLERİNE
 BAŞVURABİLİRSİNİZ.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
26

HASTA VEYA
HASTA YAKINI
HASTANE
HASTA HAKLARI BİRİMİ
BAŞVURU FORMU DOLDURULUR.
WEB ORTAMINA AKTARILIR.
(AYNI GÜN)
ÇOK ACİL BİR DURUM VARSA HASTANE İDARESİ BİLGİLENDİRİLİR.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
27
HASTANE
HASTA
HAKLARI
BİRİMİ
HAKKINDA BAŞVURU YAPILAN
HASTANE ÇALIŞANINDAN
BİLGİ İSTENİR.
(İKİ GÜN İÇİNDE)
TARAFLAR DIŞINDA BİLGİ
ALINMASI GEREKEN
KİŞİLER VARSA
ONLARDANDA BİLGİ
ALINIR.
(İKİ GÜN İÇİNDE)
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
28
ALINAN TÜM BİLGİ
BELGELER HASTANE HASTA
HAKLARI KURUL ÜYELERİNE
DOSYA OLUŞTURULARAK
DAĞITILIR.
 Hastane Hasta
Hakları Birimi
•KURUL HAFTADA
BİR TOPLANIR
•DOSYALARI
DEĞERLENDİRİR.
•OY ÇOKLUĞU İLE
KARAR VERİR.
•KARARLAR HASTA
HAKLARI BİRİMİNE
BİLDİRİLİR.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
29
ETKİLİ İLETİŞİM
 İletişim Nedir?
> İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin her türlü yolla
bir başkasına aktarılmasıdır.
> Konuşmak ve dinlemekten önemlisi bu sürecin amacı;
“anlaşılmaktır”.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
30
 İki insan birbirinin farkına vardığı andan itibaren
iletişim başlar.
 Söylediği/söylemediği, yaptığı/yapmadığı her
şeyin bir anlamı vardır.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
31
İLETİŞİMİN AMACI
 İnsanların temel bazı gereksinimlerini
gidermektir. İletişim sisteminin
etkinliği; bireylerin kendileri
hakkındaki bilgileri anlama, düzeltme
ve dolayısıyla davranışlarına yardımcı
olmaktır.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
32
İLETİŞİMİN ÖĞELERİ NELERDİR?
 Bireyler, duygularını, düşüncelerini,
gereksinimlerini sözlü (konuşarak) veya sözsüz
(davranışlar, mimikler, jestler) olmak üzere iki
temel yolla iletmeye çalışır.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
33
İLETİŞİMİN ÖĞELERİ NELERDİR?
1.
2.
3.
4.
Gönderici,
Mesaj,
Kanal,
Alıcı.
Eğer mesaj doğru oluşturulmuş, doğru yolla
iletilmiş ve doğru yorumlanmışsa alıcı ve
göndericinin mesajı aynı olacaktır. İletişimin olup
olmadığı bu iki kişi arasındaki geri bildirimle
anlaşılır.

Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
34
İLETİŞİMDE;
BEDEN DİLİ %60
SES TONU %30
SÖZLER
%10
ETKİLİDİR.
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
35
Ergani Devlet Hastanesi Eğitim Birimi
36
Download

HASTA HAKLARI - Ergani Devlet Hastanesi