T.C. B A Ş B A K A N L I K
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI VAKFI MELEK
YATIRIMCILIK VE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NCA
SAĞLANAN DESTEKLER
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
06.03.2014
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Sunum Planı
 Genel Bilgiler
 Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliğinin avantajları
 BKS Sisteminin İşleyiş Şekli
 Desteklenen sektörler
 Yatırım kriterleri ve yatırımların onaylanma süreci
 Melek yatırım ağlarının lisanslanma süreci ve lisanslanan
ağlar
 Türkiye’de melek yatırımcılık ile ilgili son rakamlar, 5 yıl
sonraki hedefler ve tahminler
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Genel Bilgiler
 Giriş
 İş meleğinin tanımı
 Dünya uygulamaları ve örnek ülkeler
 ABD
 İngiltere
 Melek Yatırımı Almış Şirketler
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliğinin
avantajları
 Yönetmeliğin amacı
 Melek yatırıcıların önemi
 Yönetmelikteki vergi desteği
 Vergi desteği dışında Yönetmeliğin sağladığı faydalar
(kurumsallaşma, standartlaşma)
 Ortak yatırımlar ve ortak yatırımlar için getirilen ek imkan
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Bireysel Katılım Sermayesi Sisteminin Önemi
 Melek yatırımcıların (mevzuatta tanımlandığı haliyle




bireysel katılım yatırımcıları) kar güdüsü yanında
yatırımlarına bir sosyal sorumluluk projesi olarak
yaklaşmaktadır.
Erken aşama şirketlere sağladıkları rehberlik desteği ile iş
melekleri bu şirketlerin büyümelerine destek olmaktadır.
Birçok ülkede kamu iş meleklerini desteklemektedir.
Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) sistemi, iş meleklerinin
desteklenmesine yönelik ülkemizdeki ilk ve tek sistemdir.
Diğer destek mekanizmalarından farklı olarak bizim
sistemimizde girişimciler değil, doğrudan yatırımcılar
desteklenmektedir.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Bireysel Katılım Sermayesi Sisteminin Amacı
 Finansmana erişim sıkıntısı çeken erken aşama şirketler
için yeni bir finansal enstrüman oluşturulması,
 Bu piyasada belirli bir davranış kültürünün ve etik
kuralların hakim kılınması ve profesyonelliğin artırılması,
 BKS’nin kurumsallaştırılarak girişimcilerin güven duyacağı
bir finans piyasası haline getirilmesi,
 BKS
yatırımlarının devlet destekleri ile cazip hale
getirilmesi.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
BKS Sisteminin İşleyişi
 Lisans ölçütleri
 Yüksek gelire veya servete sahip (200.000 TL’nin üzerinde geliri
veya 1.000.000 TL’nin üzerinde serveti olanlar)
 Tecrübeli (üst düzey yöneticilik veya finans sektöründe girişim
sermayesi, KOBİ finansmanı gibi alanlarda çalışmış olmanız veya
daha önce başlangıç aşamasındaki şirketlere yatırım yapmış olma)
 Başvuru mekanizması (ağlar üzerinden)
 Kaynağın nakit olarak şirkete aktarılması ve 12 ay içinde
harcanması
 Şirketlerden 6 ayda 1 alınacak faaliyet raporları
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
KİMLER BKY LİSANSINA SAHİP OLABİLİR?
(Madde 5)
yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar:
• Lisans almadan önceki 2 yılda, yıllık gayrisafi geliri en
az 200.000 TL olan
• Lisans başvurusu anında toplam varlıklarının (Her
türlü menkul ve gayrimenkuller) değeri en az
1.000.000 TL olan
yatırımcılardır.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
KİMLER BKY LİSANSINA SAHİP OLABİLİR ?
(Madde 5)
 Tecrübeli yatırımcılar:
•
•
•
Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve
finansal kuruluşların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje
finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım
ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya
da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan veya,
Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000
TL olan bir şirkette genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst
bir pozisyonda çalışan veya,
BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan ve
müracaat sırasında bks yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde belirtilen nitelikleri haiz
halka açık olmayan en az üç şirkette BKY olarak ortak olan veya,
•
Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan
yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl
tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki en az üç
şirketin her birine en az 20.000 TL sermaye koyan,
yatırımcılardır.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Lisanslı BKY’lere Sağlanan Destekler
 BKY‘ler
hesapladıkları hisse tutarlarının %75’ini,
hisselerin elde edildiği dönemde yıllık gelir vergisi
matrahlarından indirebilirler.
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve
KOSGEB tarafından belirlenmiş programlar kapsamında,
vergi desteği için Müsteşarlığa başvurulan tarihten
itibaren projesi son 5 yıl içinde desteklenmiş girişim
şirketlerine iştirak sağlayan BKY’ler için vergi desteği
oranı %100 olarak uygulanır.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
10
BKY LİSANSININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR ?
(Madde 8)
 BKY’lere verilen lisanslar 5 yıl için geçerlidir.
 5 yıllık süre BKY’ye lisansın Müsteşarlıkça verildiği tarihte
başlar.
 Lisans süresi sonunda BKY’ler Hazine Müsteşarlığı tarafından
akredite edilen BKY ağları vasıtasıyla lisans yenileme talebinde
bulunabilirler.
 BKY’nin sahip olduğu lisansın süresi 5’er yıllık sürelerle
uzatılabilir.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Desteklenen Sektörler
 Mümkün olduğunca geniş (Yönetmelik Ek 4)
 Ağırlıklı olarak imalat yanında,
 Bilişim, yazılım gibi yenilikçi ve AR-Ge odaklı sektörler
mevcut
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Yatırım kriterleri ve yatırımların
onaylanma süreci
 Desteklenmesini hedeflediğimiz şirketler başlangıç
aşamasındaki şirketler
 Yatırım yapılan şirketin şu ölçütleri sağlaması gerekir:
 Son iki mali yıldaki satışlarının yıllık 5.000.000 TL’den fazla






olmaması.
En fazla elli çalışanı bulunması.
Şirketin, BKY’ye doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunmaması
Başka bir şirketin kontrolünde olmaması.
Belirlenen sektörlerde veya faaliyetlerde bulunması ve
Paylarının halka arz edilmemiş olması.
Şirketin bir A.Ş. olması
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Yatırım kriterleri ve yatırımların
onaylanma süreci
 Şartları sağlayan bir şirket için belgelerin hazırlanması ve
gönderilmesi
 Nakit olarak şirkete aktarılmadan ön onayımızın alınması
 Ön onayımız alındıktan sonra şirkete nakit olarak kaynak
aktarılması ve vergi desteği hak edilmesi
 Ön kontrol mekanizmasının nedeni mevzuata aykırı bir
durum varsa bunun önceden görülmesi
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Yatırım Değerlendirme ve Vergi Desteği Süreci
İş planı, esas sözleşme taslağı, ve
diğer belgeler nakit sermaye
aktarılmadan ve ortaklık nihai
hale gelmeden önce Hazineye
gönderilir.
Şirket adına ayrı bir banka
hesabı açılır ve nakdi
sermaye BKY tarafından bu
hesaba yatırılır.
Hazine mevzuata göre bu
belgeleri inceler. BKY
incelemenin sonucunu
beklemelidir.
Şirket esas sözleşmesinin, nakdi
sermayenin yatırıldığı banka
dekontunun, Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesinin ve ortaklık pay
defterinin ve ilgili belgelerin birer
örneği Hazineye gönderilir.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
BKY ile girişimci şirketi kurar ya
da mevcut şirkete BKY ortak
olur.
Tüm prosedürün
tamamlanmasını müteakip,
Hazine tarafından ilgili
vergi dairesine bildirim
yapılır.
Vergi Teşviki ve Yatırım Kısıtları
 BKY’lerin bir şirkete yatırım yapacakları tutarın alt sınırı
20.000 TL, üst sınırı 1.000.000 TL’dir.
 BKY tarafından farklı girişim şirketlerine yapılan yatırım üst
sınırı aşabilir.
 Vergi desteğine konu yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL’yi
aşamaz.
 Buradaki amacımız iş meleklerini mümkün olduğunca
başlangıç
aşamasındaki
yönlendirmektir.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
küçük
ölçekli
şirketlere
16
Ortak Yatırım ve Sınırı
 İki veya daha fazla melek yatırımcının birlikte bir
şirkete yaptıkları yatırım ortak yatırımdır.
 İş meleklerinin ortak yatırım yapması risk dağıtımı,
sinerji oluşması ve bilgi paylaşımı açısından çok
önemlidir. Bunu desteklemekteyiz.
 İş meleklerinin ortaklaşa yatırım yapmasını teşvik
etmek amacıyla ortak yatırım söz konusu olduğunda
bir şirkete yapılabilecek azami yatırım tutarı yıllık
2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
17
BKY En Fazla Kaç Yatırım Yapabilir?
(Madde 13)
 BKY’ler, lisanslarının 5 yıllık geçerlilik döneminde bireysel
olarak en fazla 20 farklı anonim şirkete yaptıkları yatırım için
vergi desteği alabilir.
 Bu sınırı aşan yatırımlar için vergi desteği sağlanmaz.
 En az 2 lisanslı BKY tarafından bir girişim şirketine beraber
yatırım yapılması şeklinde tanımlanan ortak yatırımlarda ise
BKY’ler, kendilerinin bireysel katılım yatırımları hariç
lisanslarının 5 yıllık geçerlilik döneminde en fazla 20 farklı
anonim şirkete yaptıkları ortak yatırım için devlet desteği
alabilir.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
AZAMİ ORTAKLIK PAYI NEDİR?
(Madde 18)
 BKY’ler girişim şirketi hisselerinin %50’sinden fazlasına sahip olamaz.
 BKY’ler ya da BKY ortaklıkları girişim şirketinde hâkim ortak olamaz, doğrudan
ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte girişim şirketini kontrol edemez.
 BKY’ler tek başlarına veya birlikte veya eşi ya da kendisinin veya eşinin altsoyu
ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları ile
birlikte doğrudan veya dolaylı olarak sermayeyi temsil eden payların ve payların
temsil ettiği toplam oy hakkının %50’sinden fazlasına sahip olamaz ve yönetim
kurulu üyelerinin %50’sinden fazlasını atayamaz.
 BKY’ler girişim şirketinin yönetim kurulunda temsil edilme hakkı sağlayan
imtiyazlı paylara sahip olabilir.
 BKY ve girişimci, önem arz eden konular için BKY’ye girişim şirketinin
yönetiminde veto hakkı veren imtiyazların ve girişimciye getirilebilecek
kısıtlamaların kapsamını serbestçe belirleyebilir.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
BKYLERİN GİRİŞİM ŞİRKETİNE KATILIMININ SINIRI
NEDİR?
(Madde 19)
 BKY’lerin girişim şirketi yönetimine katılımı resmi yönetim
organına katılımla sınırlıdır.
 BKY girişim şirketinde yönetim kurulu dışında idari görev alamaz
ve şirket personeli olarak çalışamaz.
 BKY girişim şirketinden herhangi bir şekilde ücret ya da maaş
alamaz.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Melek yatırım ağlarının lisanslanma süreci
ve lisanslanan ağlar
 Ağların önemi
 2014’den itibaren Yönetmeliğe göre başvuruları ağların almaya
başlamaları
 Ağlar ile yakın çalışma ve işbirliği
 Akredite Ağlar: Galata İş Melekleri, Keiretsu Forum İstanbul ve
Etohum.
 Devam eden Ağ başvuruları
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
İş Meleği Ağlarının İşlevleri
 Tüm dünyada, melek yatırımcılar yerel ağlar kurarak
girişimcilerle irtibata geçmektedir.
 Melek ağları, yatırımcılar arasında risk ve tecrübe paylaşımı
sağlayarak, sektörü sağlıklı bir yapıya kavuşturmaktadır.
 Ayrıca, girişimciler de karşılarında muhatap olacak bir ilk
merci bulduklarından,
kalmamaktadır.
yatırımcı
aramak
durumunda
 BKS sisteminin etkin çalışması ve yaygınlaşması için iş
meleği ağlarının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
22
Melek yatırım ağlarının lisanslanma süreci ve
lisanslanan ağlar
 Bir ağ aşağıdaki şartları yerine getirdiği takdirde akreditasyon
için başvurabilir:
 BKY ve girişimcilerin bir araya gelmelerini sağlayacak fiziki bir




mekana sahip olması.
Üniversite mezunu en az bir kişinin bulunması.
Ağa üye en az beş lisanslı BKY’nin bulunması ve bu BKY’lerin
toplamda biraz önce yatırım ölçütlerini sağlarken ifade ettiğim
nitelikleri haiz en az beş girişim şirketine ortak olması.
İşlevsel bir internet sayfasının ve veri tabanının olması.
Tarafımızca düzenlenen protokolü imzalamış olması.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
İş Meleği Ağlarının Akreditasyonu
 Ülkemizdeki BKS Sistemi içerisinde Müsteşarlığımızca
akredite edilecek ağların etkin olarak rol oynaması
hedeflenmektedir.
 BKY lisansı başvuruları 2014 yılının başından itibaren
şartlarımızı sağlayan akredite ağlar üzerinden alınacaktır.
 Akredite ağlardan beklentilerimiz:
 Lisans ve yatırım başvurularının Müsteşarlığımıza iletilmesi
 Kendilerine üye yatırımcılar tarafından Müsteşarlığımıza sunulan
iş planlarına uyumun takip edilmesi amacıyla istenen
raporların
hazırlaması
ve
tarafımıza
belirli
dönemler
itibariyle sunulması,
 Kendi üyeleriyle ilgili usulsüzlükleri Müsteşarlığımıza raporlanması,
 Müsteşarlığımızca talep edilen istatistiki bilgilerin sağlanması
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
24
Bireysel Katılım Sermayesi Sistemine ilişkin
İstatistiki Bilgi Üretimi
 BKS sistemine ilişkin tüm başvuruların elektronik ortamda
alınması ve
 Girişim şirketleri ve iş meleği ağlarından düzenli olarak
alınacak çeşitli raporlar ile bilgi sağlanması ile yatırımcılara
ve erken aşama şirketlere ilişkin geniş bir veritabanı
oluşturulacaktır.
 Bu raporlamalar ve geniş veri tabanı ayrıca sistemin
izlenmesi ve gözetlenmesi, aksaklıkların tespit edilmesi
amacıyla da kullanılacak ve sistem daha da iyi hale
getirilecektir.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
25
Türkiye’de melek yatırımcılık ile ilgili son
rakamlar, 5 yıl sonraki hedefler ve tahminler
 Vizyonumuz
 Ekosistemin geliştirilmesi
 Gerçekleşmeler
 206 kişiye lisans verilmiştir.
 Başvuru işlemleri devam eden 47 kişi bulunmaktadır. Çok kısa bir
zamanda 250 sayısına ulaşılması beklenmektedir.
 6 yatırım başvurusu alınmış olup, 5 başvuru sonuçlandırılmıştır.
Toplamda 2.377.500 TL tutarında yatırım erken aşama şirketlere
yönlendirilmiştir.
 3 ağ akredite edilmiştir. 3 ağın başvuru süreci devam etmektedir.
Akredite olmuş ağ sayısının 6’ya ulaşması beklenmektedir.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Türkiye’de melek yatırımcılık ile ilgili son
rakamlar, 5 yıl sonraki hedefler ve tahminler
 Hedefler ve tahminler
 İlk 5 yılda ülkemizdeki lisanslı melek yatırımcı sayısının 1000’leri
aşması ve vergi desteği almış yatırımların da aynı oranda artması
öngörülmektedir.
 Böylece gelişmiş ülke örneklerinde görüldüğü şekliyle kurumsal yerel
ağlar etrafında örgütlenmiş melek yatırımcıların ve
 Bu ağlar vasıtasıyla finansmana daha kolay erişim sağlayan
girişimcilerimizin yer aldığı bir ekosistem hayata geçmiş olacaktır.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
İş Planı (Yönetmelik Ek-3)
İş Planı
Yönetici Özeti: Burada işletmenin kısa bir tanıtımı, misyonu, sunduğu ürün ve hizmetler,
şirketin mali durumu ve finansman ihtiyacı ile bireysel katılım yatırımcısının koyacağı sermaye tutarı
ve yatırımdan beklentileri gibi BKS yatırımına ait temel bilgilerin kısa ancak ana özelliklerini
kapsayan iş planının bir özeti yer alacaktır. Bu bölüm bir sayfadan uzun olmamalıdır.
A. Şirket Bilgileri
1. Şirketin Ticaret Unvanı:
Başvuruyu Dolduran BKY’nin Adı, Soyadı:
_______________________________
Başvuruyu Dolduran BKY’nin Lisans Numarası:
__________________________
2. Kuruluş aşamasında veya mevcut bir işletme midir?
❏
3.
Kuruluş Aşamasında
❏
Mevcut İşletme İse;
Türkiye Ticaret Sicil Numarası (TTSN)
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
SGK İşyeri Sicil Numarası
İnternet Adresi (varsa)
Son 2 Mali Yıl Öncesindeki Net Cirosu
Geçen Mali Yıldaki Net Cirosu
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Mevcut İşletmenin kuruluş tarihi:
(Gün/Ay/Yıl)_____
İş Planı (Yönetmelik Ek-3)
1.
Başvuru tarihinden itibaren projesi son 5 yıl içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ya da
TÜBİTAK tarafından desteklenmiş midir?
❏
Evet ise projenin/desteğin adı: _________________
Tarihi: _________________
❏
Hayır
Not: Şirketin son iki mali yıla ait gelir tablosu ve varsa projesinin son 5 yıl içinde sayılan
kurumlardan biri tarafından desteklendiğine ilişkin yazı da Hazine Müsteşarlığına gönderilmelidir.
2.
Faaliyet Sahası (TÜİK’in Ulusal Ürün ve Faaliyet Sınıflaması US-97’ye göre):
❏
❏
❏
❏
❏
❏
İmalat
Tarım, Avcılık ve Ormancılık
Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama
İş Faaliyetleri
Diğer Toplumsal, Sosyal ve Kişisel Hizmet
Diğeri (açıklayın) ___________________________________
3.
Posta Adresi:
4.
İrtibat Bilgileri:
Sabit Tel: ______________________
Faks:
__________________
5.
Cep Tel:_______________
______________________E-posta:
Faaliyetin Yapılacağı Adres:____________________________________________
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
İş Planı (Yönetmelik Ek-3)
A. Şirket Ortakları ve Yönetimi - Mevcut şirket için ya da kuruluş
aşamasındaki durum için doldurulacaktır.
1.
Şirket Ortakları:
Ad-Soyadı/
Ticari Unvanı
2.
Pozisyonu
(Eğer Şirkette
Görevliyse)
Ortaklık
Süresi
(Yıl)
Hisse
Oranı
(Ortaklık
Yüzdesi
Uyruğu
TC Kimlik
No./
Pasaport
No.
BKY
ise
Lisans
No.
Vergi
Kimlik
No.
İşletmedeki Yöneticiler ve Kilit Personel (bu bölüm ekte yer alacak organizasyon şeması ile
desteklenecektir):
Ad-Soyadı
Pozisyon
İş Tecrübesi
(Yıl)
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Hisse Oran(%)
Uyruğu
TC. Kimlik/ Pasaport
No.
İş Planı (Yönetmelik Ek-3)
1. İşletmedeki Çalışan Sayısı:
İşçi:
Teknik Personel:
İdari Personel:
Toplam:
2. Yatırım Sonrasında Edinilecek İmtiyazların/İmtiyazlı Payların Nitelikleri:
İmtiyaz Sahibi Olacak BKY(ler) için doldurulacaktır.
Adı
Soyadı
Lisans Numarası
İmtiyazın Niteliği (Veto
hakkı, tasfiye halinde
öncelik, yönetim kurulunda
temsil, diğer)
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Açıklama
İş Planı (Yönetmelik Ek-3)
A. İş Tanımı
1. Kısaca yaptığınız/yapacağınız işi açıklayınız:
Burada şirketin mevcut/yeni çalışma alanları ve sunduğu/sunacağı ürün ve hizmetlerle ilgili
tanıtıcı bilgi verilmesi beklenmektedir.
B. Faaliyet Planı
1. Kısaca yaptığınız/yapacağınız faaliyetleri açıklayınız:
İşletmenin mevcut/yeni üretim ve operasyon planları (üretim metodu, üretim yeri, üretim süresi,
depolanması, iş akışı ile), pazarlama stratejileri, gelecek dönemde yapacağı ürün geliştirme ve kapasite
artırımına yönelik yapacağı çalışmalar ile bu kapsamında satın almayı düşündüğü makine, ekipman,
hammadde ve ara malı ile bünyesine katmayı planladığı personele ilişkin bilgilerin verilmesi
beklenmektedir.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
İş Planı (Yönetmelik Ek-3)
1.
Ortaklık Banka Hesabından finanse edilmesi düşünülen ekipman, hammadde/aramalı, personel
ve diğer kalemlerin tahmini satın alım tarihlerini ve maliyetlerini listeleyiniz. Buradaki toplam
tahmini maliyet/harcamaların F bölümünün 2. maddesinde belirtilen tutar ile aynı olması
beklenmektedir.
Madde/Ekipman/Personel/Diğer
2.
Tahmini satın alma
tarihi/işe alma tarihi
Tahmini Maliyet/Harcama
Faaliyetlere başlama tarihi (beklenti):
A. İşletmeyi/Faaliyeti Etkileyen
Demografik Faktörler
Temel
Ekonomik,
Sosyal
ve
Bu bölümde proje ya da faaliyet alanı kapsamındaki ürün ve hizmetle ilgili olarak ekonomik
potansiyeli, ekonomik ve demografik trendler, sosyal ve kültürel faktörler gelişim, teknolojik, politik
değişiklikler gibi çeşitli dışsal faktörler, olası etkileri ve bunlara cevaben uygulanabilecek tedbirler
gibi hususlara değinilmesi beklenmektedir. Eldeki verilerle azami gayret esasına göre doldurulması
beklenmektedir.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
İş Planı (Yönetmelik Ek-3)
A. Finansman Bilgileri
1.
Yatırım Şekli:
BKY ortaklığı
❏
Bireysel Yatırım
❏
2.
Şirketin Ortaklık Banka Hesabına Yatırılması Düşünülen BKY Sermayesi (TL):
3.
BKY Ortaklığı ise Her Bir BKY’nin Bilgilerini Giriniz:
Adı
Soyadı
BKY Lisans
Numarası
Lider Ortak
Üye BKY
Üye BKY
Üye BKY
Üye BKY
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
BKY Bazında
Yatırılması
Düşünülen
Sermaye (TL)
Oluşması
Beklenen Şirket
Pay Dağılımı
(Ortaklık
Yüzdesi)
Lisansının Geçerlilik
Döneminde Daha
Önce Yatırım Yaptığı
Şirket Sayısı
İş Planı (Yönetmelik Ek-3)
1.
Sağlanması Beklenen Kaynak ve Kullanım Projeksiyonu:
Kaynağı:
BKY
________
Kullanımı:
Arazi
________
Banka Kredisi
________
Bina
________
Devlet Desteği
________
Ekipman
________
Girişim Sermayesi
________
Araçlar
________
Tohum(Başlangıç)Sermayesi
________
Kiralama
________
Öz Sermaye
________
Stok
________
Diğerleri
________
Diğer İşletme Sermayesi
________
Muhtelif
________
Toplam (TL)
________
Toplam (TL)
________
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
İş Planı (Yönetmelik Ek-3)
5.
Finansal Planlarınız nelerdir?
Geleceğe ilişkin projeksiyonlar doğrultusunda şirketin ihtiyaç duyduğu finansman tutarı ve türleri
ile bu tutarın hangi takvimde kullandırılacağının detaylandırılması beklenmektedir.
A. Pazar Bilgileri – (Eldeki verilerle azami gayret esasına göre
doldurulması beklenmektedir)
1.
Ürün/Hizmet
Burada sunulan mal veya hizmetler, pazar gelişmeleri, mevsimsellik gibi ürün veya hizmetin
sunumunu ve maliyetini etkileyen unsurlar detaylı olarak tanıtılacaktır.
2.
Müşteriler
Ürün veya hizmeti kimler almaktadır?
Yaş: _________
Cinsiyet: _________
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Gelir Düzeyi: __________
İş Planı (Yönetmelik Ek-3)
1.
Rekabet
Rakipleriniz kimlerdir? Yerli mi yoksa yabancı mı? Güçlü ve zayıf yanlarınız nelerdir?
Aynı veya benzer ürün ve hizmeti sunan diğer üreticiler ve işletmelere ilişkin bilgi ile işletmenin
rakip işletmelerden farklı ve üstünlük veya zayıflık yaratabilecek özelliklerinin ortaya koyulması
gerekmektedir.
2.
Pazar Büyüklüğü
Pazar Büyüklüğü nedir? Hedef pazarınızın faaliyetlerinizi destekleyecek büyüklükte ve
kapasitede olduğuna inanıyor musunuz? Nasıl?
Burada pazarın büyüklüğü, gelişim aşamaları, dağıtım kanalları gibi ürün ticarileşmesini etkileyen
piyasa bilgilerinin verilmesi gerekmektedir.
5. Reklam/Tanıtım
Ürününüzü/hizmetinizi nasıl tanıtacaksınız? Maliyetini nasıl karşılayacaksınız?
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
İş Planı (Yönetmelik Ek-3)
6. Pazar Tecrübesi
Sizin ve girişimcinin pazar bilgisi yeterli midir? Pazar bilgisini nasıl elde ettiniz?
A. Çıkış Stratejisi-Öngörü niteliğinde olup, yatırımcıyı bağlayıcı
nitelikte değildir.
Yatırımcı şirketteki ortaklıktan ne kadar sürede ve hangi şekilde çıkmayı düşündüğünü
belirtecektir.
B. Diğer Bilgiler – Bu bölüm ve sonrasında yer alan bilgiler öngörü
niteliğinde olup, yatırımcıyı bağlayıcı nitelikte değildir.
Faaliyet sonunda tahmini olarak yaratılacak ilave istihdam nedir?
❏
Tam zamanlı______
❏
Yarı Zamanlı ______
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
❏
Mevsimsel ______
İş Planı (Yönetmelik Ek-3)
A.
Finansal Öngörüler
Finansal kaynaklar ve nakit akımlarını da içeren kapsamlı tablolara yer verilmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda, mevcut işletmeler için son 2 mali yıla ilişkin gelir tablosu ile aşağıda yer alan
örneğe uygun doldurulmuş gelecek 3 yıla ilişkin beklenen nakit akım ve 3 yıla ilişkin beklenen
gelir tabloları; yeni kurulacak işletmeler içinse; aşağıda yer alan örneğe uygun doldurulmuş
gelecek 3 yıla ilişkin beklenen nakit akım ve 3 yıla ilişkin beklenen gelir tablolarına bu bölümde
yer verilmelidir.
1. Nakit Akım Tablosu Öngörüsü
BAŞLANGIÇ
BAKİYESİ
1.
GELİRLER
Satışlar
2.
Diğer Gelirler
3.
Toplam Gelirler
4.
NAKİT GİRİŞİ
Nakit Satışlar
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
1. YIL
2. YIL
3. YIL
Teşekkürler.
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Download

IT Governance and The 4 Cobit Domain Processes