İ : 9
eshabı
ümranı
bilâd
C : 1
envar, j •bif ittifak hareketi m ü t e k a d i m e d e b u l u n a n « H a t M a r n »
istipM e b u s u M ö s y ö «Albenroze» n a m zattır. M e b u s a n ­
şar ettik. Milleti Osmaniyeye olan s a d a k a t i m i z icad a n b i r çoğu Mecliste hazır b u l u n m u ş olsaydı b u t e b tam'âniyeti efkâr
edileceği
29 . 12 . 1324
ve intişarı
vuku bulduğunu maalmesâr
bınca bu iydi tebrike m ü b a d e r e t ederiz. Biz ve aşâ-
r i k n a m e y e u m u m âzâyı Meclis t a r a f ı n d a n vaz'ı i m z a
irimiz ve b u r a d a k i ahali emniyet içindedir.
edilmiş olacağı d e r k â r idi. Tebriknamlenin havi o l ­
İbnürreşid
d u ğ u takriben iki yüz elli i m z a , dört saat Zarfında
R E İ S — Tabii m ü n a s i p bir cevap verilecek.
toplanmıştır.
NAFİ
ti m ü t e k a d d i r n e , M ö s y ö «,Şarl D ö P ö t i » ile M ö s y ö
P A Ş A — Böyle CeziretüTArab'ın
mühim
Meclisi A y a n d a İse b u husustaki h a r e k e ­
ü m e r a s ı n d a n bir zatın öyle gönderdiği bir tebrikten
«Löşövalye» n a m zatlar t a r a f ı n d a n i c r a
dolayı kendisine beyanı teşekkür edilmesini rica ede
B u n d a n m â d â , gerek m a t b u a t 've g e r e k halik, Meclisi
rim.
Melbusana karşı u m u m i y e t l e
S E K İ P B E Y (Saruhan) — Bendeniz P a ş a Hazret­
olunmuştur.
hissiyatı
i'bJlâskârane
perverde etmektedirler.
lerinin ifadesini teyit ederim. İ b n ü r r e ş i d ' i n n e mev­
Profesör
M ö s y ö Alfred
D u r a n , D e r s a a d e f e vu-
k i d e b u l u n d u ğ u m a l u m d u r . B u n a karşı yazdacak ce­
k u b u l a n seyahatına dair 'Birinci Dairei Belediye d a ­
v a b ı n fazla elfâzı ihtiramiye ile yazılmasını
hilindeki m e r a s i m s a l o n u n d a Ibir k o n f e r a n s vererek,
Heyeti
M u h t e r e r n e n i n nazarı d i k k a t i n e a r z ederim.
R E İ S — Tabii
İstanbul
münasip
bir lisanla
b u m ü n a s e b e t l e inikası ziya vasıtasiyle birtakım tasâ-
yazılacaktır.
Heyeti Belediyesi t a r a f ı n d a n d a bir tebrik-
n a m e gönderilmiş, o k u y a l ı m m ı efendim?
vir irâe etmiş ve bendenizin d e hazır
bulunduğum
bu k o n f e r a n s t a u m u m t a r a f ı n d a n Devleti
Osmaniye
h a k k ı n d a alkışlar vuku bulmuştur.
M E B U S L A R — Okuyunuz.
İ S M A İ L K E M A L B E Y (Berat) — G a z e t e y e veril­
Meclisi M e b u s a n ı O s m a n i y e
Milleti m u a z z a m a i
siyle ihya eyleyen
Osmaniyeyi
en şamil
Meşrutiyet İdaresinin
mana-
Belediye, Hükümeti
sali kemali
M i 11 iyenin m u h t e ş e m
bulunan m e b u s a n ı k i r a m
m ü c a h i d i ekberi vatanperver İstanbul
m e t Rıza
Mebusu Ah­
lazım
Mebuslar — H a c e t y o k efendim.
tim­
R E İ S — E f e n d i m gelen d i ğ e r tebrik
hazeratına v e
Hazretlerinin Riyasete
bir c e v a p
mı efendim?.
telgraflarını
k ı r a a t e d e v a m ediyoruz^
intihabı
Y a n y a M e r k e z T i c a r e t 'Mahkemesi Reisi M e h m e t
hasebiyle müşarünileyhe dahi tebrikâtı halisesini tak­
Bahaettin Bey t a r a f ı n d a n v e İslimiye m ü f t ü s ü A h m e t
dime iptidar ve b i m e n n i h i l k e r i m b u m ü l k ve milletin
H a m d i Efendi t a r a f ı n d a n gönderilen telğrafnamelerin
temin
Beyefendi
R E İ S — Peki efendim. Ayrıca
icabatı ka-
nuniyesinden olup ahiren içtima eden Cemiyeti U m u ­
miye
mesini talep ©ylleriz.
ve te'yidi saadet ve satvetine
muvaffakiyeti
mebusanımızın
t e m e n n i y a t ve d a a v â t ı m t e k r a r eyler.
18 K â n u n u e v v e l 1324
b i l u m u m âzâyı k i r a n ı
(teşekkürler)
ederiz d i y e m u k a b e l e d e bulunuyorlardı. K â t i p Efen­
Reisi Sani
Reisi Sami
di d e v a m ile - T a h r a n Sefareti seniyesi m a s l a h a t g ü ­
Cafer
M e h m e t Sait
zarlığından m e v r u t 8'6 n u m a r a l ı telgrafnamenin halli.
Cemiyeti U m u m i y e Belediye Reisi
M e b u s l a r d a n bazıları — O k u n s u n
Şehremini
HAMPARSUM
Ziver
rim.
R E İ S — Paris Sefareti seniyesi tarafından; F r a n ­
sa P a r l a m e n t o s u
tarafından
gönderilen
ye vaz'ı imza e d e n zevatın dört saat
i m z a ettiklerine dair bir kâğıt var.
telgrafnamezarfında
vazt
N e z a r e t i n e Paris Sefareti
Okunsun.
seniyyesinden
n u m a r a l ı t a h a r r i r a t ı n tercümesidir.
eden
Meclisi
dim.
İktizasındandır.
varid olan 18 K â n u n u e v v e l sene 1908 tarihli ve 473
inikad
R E İ S — Şimdiye kadar Ibir ç o k telgrafnamle dercedilmedi. Altı yüzden ziyade telgrafname v a r d ı r efen­
M E B U S L A R D A N B İ R İ — O , gazetelerin menafii
;
M E B U S L A R — O k u n s u n efendim,
Hariciye
efendim.
E F E N D İ ( K o z a n ) — O telgraf­
lar k i o k u n m u y o r s a , omların d a dercini istirham ede­
(Alkışlar)
Şeref
yalnız şu suretle k i m l e r tarafından gönderildiği tef­
him olundukta
Mebusanı
R E İ S — Telgrafların
ediyoruz.
hulâseten
arzına
devam
T a h r a n Sefareti seniıyyesi m a z l â h a t g ü z a r l ı ğ ı n ı n 2 4
Osmaniye
K â n u n u e v v e l 1908 tarihli ve 86 n u m a r a l ı telgrafname­
F r a n s a Meclisi M e b u s a n ı t a r a f ı n d a n t e b r i k n a m e hu­
sinin
susunda F r a n s a Reisi Vükelâsı v e H a r i c i y e Nazırı ile
tezkere gönderilmiştir.
halidir k i H a r i c i y e
Nezareti
CeMesinden
— 113
T B M M KÜTÜPHANESİ
bâ
Download

İ : 9 29 . 12 . 1324 C : 1 TBMM KÜTÜPHANESİ •bif ittifak hareketi