T.C.
TARSUS KAYMAKAMLIGI
ilge Milli Efitim Miidiirlti$i
Sayr
:639882651165.99
I
l9t{t9
I 6 iraziran ?111i
ACELE VE GUNLUDUR
Konu :Kantin iqletmeci MemnuniYet
Durumu
TARSUS
Ilgi
: 09 I 0212012
VIUNUNT,UGUNN
tarihli MEB. okul Aile Birli[i Yonetmeli[i
erecek olup;
Okullarrmr zda Karrtin sdzlegmesi genellikle 30106120L4 tarihinde sona
tatahndan kantin
s6zleqmenin yenilenebilmesi igin'Miidtiiliifiiniiz ve okul Aile Birlifiiniz
memnunsanlz
iqletmecinizden mernnun olup olmadr[rmzr bif . raporla bildirilmesi,
kararrn aslt
alman
sozleqmenin yenilenmesi konuzunda okul-Aile nirligince karar ahnmast,
mahal
gibidir yaprlarak ekteki istenilen belgelerin doldurularak herhangi bir gecikmeye
Strateji
Mtidiirliigiimiiz
verilmeden 25106/2014 Carsamba iiinii mesai bitimine kadar
geliqtirme (1 ) biirosuna gdnderilmesini;
Ayrrca 2013-2014 E[itim-o[retim yrhna ait okulunuza ait kantin kira taksitlerinin
bilinmesi, okul
tamamrmn <idenmiq olmisr, aksi takdirie sozleqmenin yenilenmeyece[inin
okul Miidiirlii$i ve aile
kantin kira taksitlerinin tamamrmn almmasr hususunda sorumlulufun
birli[inde oldufu, hesaplarm kontrol edilerek yatrnlmrs ise dekontlarrnrn mutlaka
gdnderilmesi igin;
Gere[ini rica ederim.
EKLER
istenilen Belgeler
1-Okul Aile Birlifi karar fotokopisi
2-sozleqmenin yenilenmesine iliqkin Form (1) Form (2)
3-Kantin igletmeci Memnuniyet Raporu
4-Son iki Yrhn Ogrenci saYtlart
Not: ihateye Qrkacaksa ihale talep formu yoksa diler formlar doldurulacaktrr'
444 0 632
I
i.l
F
KARAR
KARAR
NO
KARAR
TARiHi
:
'{'
:
Okulumuz biiny-esindeki; ...1....1...... tarihtp ihale edilen kantinin ....1..../'.'...
tarihinde bir yrlhk sozleqme siiresi sona ermiqtir. Sozleqmenin . .. ....inci maddesi gerefi,
sozlegmenin
feshini gerektiren herhangi bir neden bulunmadrfrndan;
iqletmeci
..'.'.':
istatistik Enstittistince yayrmlanan Uretici Fiyatlarr Endeksi (UFE) lbir onceki yrhn aynr ayma
g6re o/odefiqim) orarunda artrnlarak yenilenmesine oy birliSi ile karar verilmiqtir.
Sayrsr
Personel Sayrsr
O[renci
BIRLIK BASKANI
:
:
uve
UYE
''"$
uvB
KANTiN, AqtK ALAN, sALoN vE BENzERi
venleniru xina yeruileruesirur ili$xin eiLoi ronuu
FORM'2
ir-i
irqesi
OKUL / KURUM ADI
KURUM KODU
RoResi
TELEFON
FAKS
E-POSTA
PERSONEL SAYISI
6GnrrucisAytsl
eGirirvl - 6cneriu
gexli
KIMYA veRileru yeRin
ruireliGi
iglerrue
Normal
Odretim
Ogretim
Kantin
Salon
ikiri
Di$er
Koy Trizel
Di$er
oKUL,AiLE einLiGihre DEVREDiLDit!i rnniH
HAKKTNTN
elexrRix tesisRn
Ba$rmsrz
Ara Sayag
SU TESiSATI
Bagrmsrz
Ara Sayag
ISINMA DURUMU
Bagrmsrz
Merkezi
ARSA
uUlxiyer
Agrk Alan
eiLCiLrni
Maliye
sAHiBi
I Ozel
rlaraci
t/i6 it;xi
ADA NO
PARSEL
NO
I
KIRALANAGAK YER|N
ALANI
:
KiRA YENiLEME BiLGiLERi
islerurci
BiR
oNcEKi yll_ xinasr
XinR eeLinLEME
(UFE) (bir dnceki yrtrn aynr ayrna gore % degigim)
Tarih
xinn
eileiLeni
UFE Oranl
:
%
:
%3 Arz
%6 Kati
Bedeli
Teminat
Okul Payt
ilPayt%10
llge Payl %10
Taksit
Taksit
Taksit
Kirasr
iHale xouisvoru Uyrleni
:
oKUL AILE BiRLiGi
eegxnN
oKUL A|LE BiRLiGi BA$KAN V.
,
.....t....t........
Okul MUdurU
KANT|N, AgrK ALAN, sALoN vE BENZER|vEnueniru xinamruuASrNA ir-i$xir,r
iunle rALEP FoRMU
FORM.l
ir-i
rLgESr
OKUL / KURUM ADI
KURUM KODU
I
RoResi
TELEFON
FAKS
E-POSTA
PERSONEL SAYISI
OGnrrucisAYtsl
Normal
ikiri
dfiretim
Odretim
ruirpr idi
|$LETME HAKKININ OKUL A|LE
Kantin
Salon
ELEKTR|K TES|SATI
Bagrmsrz
Ara Sayaq
SU TESISATI
Ba$rmsrz
Ara Sayag
ISINMA DURUMU
Bagrmsrz
Merkezi
rGiriu - OGneriu $exli
KIRAYA VERILECEK YER|N
Agrk Alan
Di$er
K6y Ttizel
Kigili$i
Di$er
einLiGittp nrvRpniroi6i ranis
ARSA
wtUlxiyer sAHiBi
eiLCiLrni
Maliye
Hazinesi
il Ozel
idaresi
ADA NO
6
PARSEL NO
KiRALANAGAK YER|N ALANI
iHale KoMisYoN Uyeleni
OKUL MUDURU
OKUL MUDUR YRD.
oKUL AiLE BiRLiGi eegKANl
OKUL NILE EiNLiGi EESKAN V.
.....t....t........
Okul
MUdUTU
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı