YILMAZ KAYALAR FEN LİSESİ
MATEMATİK VE FEN OLİMPİYATLARI-4
19.01.2015
PROJE FORMU
PROJE
SAHİBİ
ADI
AMACI
YILMAZ KAYALAR FEN LİSESİ
“ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ OLİMPİYATI -4-”
Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; Tokat geneli Orta
okulları 8. sınıfları arasında ;






KAPSAMI
HEDEFİ
FİNANSMANI
Katılacak öğrencilerin Matematik ve Fen Bilimlerine ilgisini artırmak.
Öğrencilerin Matematik ve fen bilimlerindeki bilgi ve yeteneklerini
ölçmek, verilecek ödüllerle sınav öncesi motivasyonlarını artırmak.
İl ve ilçelerimizin TEOG başarısını artırmaya katkıda bulunmak.
İlçelerimizde ve İlimizde daha sonra yapılacak bu tür etkinliklerin
yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak
Öğrencilerimizin diğer illerde yapılacak bu tür etkinliklere katılımında
teşvik edici rol oynamak
TEOG’ye hazırlanan öğrencilerin ve ailelerinin Erbaa Yılmaz Kayalar
Fen Lisesi’ni tanımasını sağlamak
Bu proje ilimizdeki tüm Ortaokullarının 8.sınıf düzeyindeki öğrencilerini
kapsar.
Matematik ve Fen Bilimlerindeki başarılı ve yetenekli öğrencilerin tespit
edilip ödüllendirilmesi ve bu iki bilim dalına ilginin artırılması.
Okul Aile Birliği Birliği-Sponsorlar
UYGULAMA BASAMAKLARI :
UYGULAMA
BASAMAKLARI
VE İŞLEYİŞİ





PROJENİN İŞLEYİŞİ :




YASAL
DAYANAK
Projenin tasarlanması,
Projenin kapsamının belirlenmesi,
Projeye katılacak okulların tespit edilmesi,
Projeye katılacak okullarla iletişim kurulması,
Projenin uygulanacağı gün gerekli koordinasyonun sağlanması.
Proje için gerekli izinin alınması,
Yerel ve ulusal basında tanıtılması,
Çalışma takviminin belirlenmesi,
Hazırlanan katılım davetiyelerinin okullara gönderilmesi.
Yarışma esasları 13.01.2005/25699 tarihli Resmi gazetede yayınlanan Millî
Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği 22.maddesine uygun olarak düzenlenmiştir. (Değişik
bent:2.3.2008/26804 RG)
M A T E M A T İ K ve F E N O L İ M P İ Y A T I
ÇALIŞMA TAKVİMİ
TARİH
23-27 Mart 2015
01-10 Nisan 2015
YAPILACAK
ÇALIŞMALAR
“Matematik ve Fen Olimpiyatı” Duyurusunun İl ve
İlçelerdeki Ortaokul Müdürlüklerine yapılması
Ortaokul Okul Müdürlükleri tarafından olimpiyata
katılacak olan öğrenciler ve sorumlu öğretmenlerin
Yılmaz Kayalar Fen Lisesi’ne yazılı ve elektronik
ortamda(ADİS üzerinden) bildirilmesi.
03 Mayıs 2015 Pazar
Olimpiyat Sınavı
Saat 10:00
03 Mayıs 2015 Pazar
Saat 12:00- 13:30
Yılmaz Kayalar Fen Lisesi tarafından hazırlanan okul
tanıtım etkinlikleri
ŞARTNAME
1. Olimpiyat Tokat genelindeki tüm Ortaokullarının 8.sınıf öğrencilerine yönelik olacaktır.
2. Matematik ve Fen Bilimleri Olimpiyatına en fazla 5 öğrenci katılabilecektir.
3. Olimpiyat sorularının genel kapsamı, Ortaokul 8. Sınıf müfredatına uygun olacaktır.
4. Konu dağılımı; 5, 6, 7 ve 8. Sınıf %100 şeklinde olacaktır.
5. Sorular öğrencilerin hem yeteneğini hem de bilgisini ölçecek nitelikte olacaktır.
6. Matematik ve Fen Bilimleri olimpiyatı toplam (Matematik 15, Fizik 9, Biyoloji 8 ve Kimya
8) 40 sorudan oluşacak ve toplam süre 100 dk. olacaktır.
7. Matematik ve Fen Bilimleri olimpiyatı tek oturumda gerçekleştirilecektir.
8. Sorular 5 şıklı olacak, 4 yanlış bir doğruyu götürecek, hesaplama ve puanlama netler
üzerinden yapılacaktır.
9. Sınav sonuçları optik okuyucu tarafından okunacaktır.Standart sapma hesaplamasını da yine
optik okuyucu yapacaktır. Derecelerde eşitlik olması durumunda önce öğrencinin yaptığı
doğru sayısına bakılacak, eşitlik bozulmazsa yanlış sayısının az olması da göz önüne
alınacaktır. Eşitlik buna rağmen yine bozulmazsa yaş olarak daha küçük olan öğrenciye
öncelik verilecektir.
10. Öğrencinin sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi"ni, e-okuldan alınmış fotoğraflı öğrenci
belgesini getirmesi gerekmektedir.
11. Sınav günü, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olmamak şartıyla serbest kıyafetle gelinebilir.
Sınava başlama saatinden itibaren 15 dakikaya kadar geç kalan öğrenciler alınır ancak geç
kalan öğrencilere ek süre verilmez. Yarışma başlangıcından itibaren ilk 30 dk. içinde
öğrencinin yarışmadan ayrılmasına izin verilmeyecektir.
12. Yarışma esnasında; cetvel, pergel, hesap makinesi gibi yardımcı araçlar kullanılmayacaktır.
Müsvedde olarak soru kitapçığında boş bırakılan yerler kullanılacaktır.
13. Değerlendirme bireysel
olacaktır.
bazda yapılacaktır. Her okulun yalnızca 1 sorumlu öğretmeni
14. Değerlendirme sonunda dereceye giren öğrencilere ödüller verilecektir.
15. Yol ücreti katılımcıya aittir.
Tablet Bilgisayar&
ÖDÜLLER
1.ye : Notebook Bilgisayar& Madalya
2.ye : Tablet Bilgisayar& Madalya
3.ye : Bisiklet& Madalya
Dereceya giren okullarımıza Katılım Belgesi
Olimpiyata katılan tüm okullarımıza Katılım Belgesi verilecektir.
Ödüller Yılmaz Kayalar Fen Lisesi Müdürlüğü’nün yıl sonu Şiir Gecesi etkinliğinde takdim
edilecektir.
Olimpiyat ile ilgili her türlü soru, görüş ve önerilerinizi Yılmaz Kayalar Fen Lisesi Müdürlüğü Ar-ge
ve Projeler birimine iletebilirsiniz.http://ykfl.k12.tr/ Tel:05367155330
Download

Dökümanlar için tıklayınız - Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü