AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Motorin ve Benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/142960
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa)
:
:
:
:
Limonluk Mahallesi 2457 5/6 33120 YENİŞEHİR/MERSİN
5053183300 - 3243266127
[email protected]
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 01- Motorin Lİtre 920.000 02- Benzin (95 Oktan) Litre 440.000
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
: Akaryakıt : Akaryakıt ürünleri (Motorin, Kurşunsuz Benzin) İdareye ait
araçlara takılacak olan ATC ile ATOS?a bağlı istasyon pompalarından
araç depolarına ve İdarenin aşağıda belirtilen hizmet binalarında
bulunan Jeneratör yakıt depolarına ve Deniz Liman Şube
Müdürlüğündeki Deniz Botlarının depolarına teslim edilecektir. S.NO
HİZMET BİNALARI 1 Yeni İl Emniyet Müdürlüğü 2 Çarşı İl Emniyet
Müdürlüğü Ek bina 3 Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü 4 Mezitli İlçe
Emniyet Müdürlüğü Binası 5 Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü 6 Bölge
Trafik Şube Müdürlüğü 7 Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 8 Koruma
Şube Müdürlüğü 9 Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü (Bomba) 10
Özel Harekât Şube Müdürlüğü 11 Toplum Destekli Polislik Şube
Müdürlüğü 12 Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 13 Soğuksu ek hizmet
Binası 14 Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği 15 Güneykent Polis
Merkezi Amirliği 16 Huzurkent Polis Merkezi Amirliği 17 Karacailyas
Polis Merkezi Amirliği 18 Kazanlı Polis Merkezi Amirliği 19 TSO
Mağazalar Polis Merkezi Amirliği 20 Osmaniye Polis Merkezi Amirliği
21 Şehit Natık Karadeniz Polis Merkezi Amirliği 22 50.Yıl Şehit Resul
Polat Polis Merkezi Amirliği 23 Siteler Polis Merkezi Amirliği 24 Tece
Polis Merkezi Amirliği 25 Yumuktepe Polis Merkezi Amirliği 26
Güneykent İkmal Şube Müdürlüğü Kademe 27 Çamlıbel Brifing Salonu
Yeni Hizmet Binası eklenmesi halinde jeneratörlerinin yakıt ikmalleri
yapılacaktır. Deniz Botları 1 Deniz Liman Şube Müdürlüğü Deniz
Botları 2 KOM Şube Müdürlüğü Deniz Botu
: Alımlar işe başlanıldığı tarihten itibaren 365(üçyüzaltmışbeşgün) günlük
süre içinde ihtiyaçlar dahilinde araçlara ve yer destek cihazlarına
yapılacaktır.
b) Teslim yerleri
c) Teslim tarihi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Emniyet Müdürlüğü Limonluk Mah. 2457 Sokak. No:5 Kat:7 (Yemek
salonu) Yenişehir/MERSİN
: 05.12.2014 - 14:00
b) Tarihi ve saati
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak
4.1. İhaleye
katılma
şartları
ve
istenilen
kriterler:
belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı
olduğunu
gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu
gösterir
belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İstekliler, İstasyonlu Akaryakıt Satış Bayisi olduğunu gösterir bayilik belgesinin aslı
veya
aslına
uygundur
ibareli
noter
tasdikli
suretini
ibraz
edeceklerdir.
2- İstekliler,İstasyonlu akaryakıt Bayisi olarak EPDK'dan alınmış"Lisans Belgesi'nin aslı
veya aslına uygundur ibareli noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.
3- Türkiyede Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren istasyonlu akaryakıt Satış Bayileri
yukarıdaki belgelerin yanı sıra "Serbest Bölge Faaliyet Belgesinin"aslı veya aslına
uygundur
ibareli
noter
tasdikli
suretini
ibraz
edeceklerdir.
4.1.2. Teklif
vermeye
yetkili
olduğunu
gösteren imza
beyannamesi
veya
imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek
kişi
olması
halinde,
noter
tasdikli
imza
beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter
tasdikli
imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli
4.1.4. Şekli
ve
ve
içeriği
içeriği
İdari
İdari
Şartnamede
Şartnamede
belirlenen
belirlenen
teklif
geçici
mektubu.
teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu
şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik
ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Akaryakıt ürünleri (Motorin, Kurşunsuz Benzin) konusunda gerçekleştirilen işler kabul edilecektir.
5.Ekonomik
6. İhale
7. İhale
açıdan
en
yerli
avantajlı
ve
dokümanının
teklif
sadece
fiyat
yabancı
görülmesi
esasına
tüm
ve
göre
isteklilere
satın
belirlenecektir.
açıktır.
alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mersin
Emniyet MüMersin Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak paranın dekontu ile
Mersin Emniyet
Müdürlüğünden
Müdürlüğü Limonluk Mah.2457
alınabilir. adresinden
Sok.
No:5
satın
Kat:6
İkmal Şube
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak
indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emniyet Müdürlüğü /İkmal Şube Müdürlüğü
Limonluk Mah.2457 Sokak No:5 Kat:6 Yenişehir/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği
gibi,
aynı
adrese
iadeli
taahhütlü
posta
vasıtasıyla
da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu
ihalede,
işin
tamamı
için
teklif
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici
teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Download

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR MERSİN İL EMNİYET