TÜDOKSAD
Bilgi Notu ▪ 10.05.2014
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
Mevzuatta Değişiklikler
Giriş
Ekonomi Bakanlığı’ndan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın
Uygulanmasına Đlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2012/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(No: 2014/2) 8 Mayıs 2014 tarih ve 28994 sayılı Resmi Gazete’de,
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın
ekli olduğu 2014/6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Mayıs 2014 tarih ve 28995 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Đşbu Bilgi Notu’nda yukarıda anılan düzenleyici işlemler ile ilgili mevzuatta yapılan
değişikliklerden döküm sektörünü ilgilendirebilecek ve genel nitelikli olanlar
açıklanmaktadır.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklikler
Madde 12’de yapılan değişiklik ile büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik
uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin
uzun süreli uygulanması için yatırımların başlamış olması gereken tarih bir yıl ötelenmiştir.
Destek sürelerine ilişkin güncel durum aşağıdaki şekildedir.
Bölgeler
1
2
3
4
5
6
31/12/2013 yerine 31/12/2014 tarihine
kadar (bu tarih dahil) başlanılan
yatırımlar
2 yıl
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
10 yıl
1/1/2014 yerine 1/1/2015
tarihinden itibaren
başlanılan yatırımlar
3 yıl
5 yıl
6 yıl
7 yıl
Madde 15’te yapılan değişiklik ile büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik
uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi
çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisinin indirimli uygulanacağı oran ve yatırıma katkı
tutarlarının üst dilimde olması için yatırımların başlamış olması gereken tarih bir yıl
ötelenmiştir. Buna göre 31/12/2014 tarihine kadar başlayacak yatırımlarda oran ve tutarlar
aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:
Bölgeler
1
2
3
4
5
6
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Kurumlar vergisi veya
Yatırıma katkı
gelir vergisi indirim
oranı (%)
oranı (%)
15
50
20
55
25
60
30
70
40
80
50
90
Büyük Ölçekli Yatırımlar
Kurumlar vergisi veya
Yatırıma katkı oranı
gelir vergisi indirim
(%)
oranı (%)
25
50
30
55
35
60
40
70
50
80
60
90
8. Gazeteciler Sitesi Hare Sokak No: 20 K-6 34335 ▪ Levent ▪ Đstanbul ▪ TÜRKĐYE ▪ Tel: 90-212-324 42 42 ▪ [email protected]
|1
TÜDOKSAD
Bilgi Notu ▪ 10.05.2014
Madde 17’de yapılan değişiklik ile 1 ila 5’inci bölgelerde gerçekleştirilmesi durumunda
5’inci, 6’ncı bölgede gerçekleştirilmesi durumunda ise bu bölgeye uygulanan yardımlardan
faydalanabilecek yatırımlara aşağıdaki
“EK-4’te yer alan ‘Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar’ hariç olmak üzere Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton
eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde
gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve
yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.”
“Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik
üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç).”
Enerji verimliliğine yönelik yatırımlara getirilen istisnanın, yatırımın kendisine değil
mevcut imalat sanayi tesisine ilişkin olduğu yorumlanmaktadır. Bu çerçevede döküm
sektörüne ilişkin bir sınırlama yoktur.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına Đlişkin Tebliğde
Değişiklikler
Madde 6’da yapılan değişiklik ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” yazılarının 17/07/2008 tarihli
eski değil, 3/10/2013 tarihli yeni Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine
göre alınması hükme bağlanmıştır. Bu değişiklik 08/05/2014 tarihinden itibaren geçerli
olacaktır.
Döküm sektörü açısından 2008 ve 2013 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
karşılaştırması aşağıdaki şekildedir:
Ek
I: Çevresel Etki Değerlendirmesi
Uygulanacak Projeler Listesi
2008
4- Demir ve çeliğin ergitilmesi ile
ilgili tesisler:
a) Cevherden hadde mamulü
üreten tesisler,
b) Hurdaya dayalı sıvı çelik üreten
tesisler (50.000 ton/yıl ve üzeri),
c) Haddehaneler (50.000 ton/yıl
ve üzeri),
ç) Döküm tesisleri (50.000 ton/yıl
ve üzeri),
d) Demir dışı metal tesisleri
(ergitme veya haddeleme veya
döküm) (25 000 ton/yıl ve üzeri).
2013
4- Metal endüstri tesisleri:
a) Cevherden demir ve çelik
üreten tesisler (250.000 ton/yıl ve
üzeri),
b) Demir çelikten çelik üreten
tesisler (hurda dahil)(250.000
ton/yıl ve üzeri),
c) Demir çeliğin ergitildiği ve
dökümünün yapıldığı tesisler
(hurda dahil) (250.000 ton/yıl ve
üzeri),
ç) Demir dışı metallerin ergitildiği
ve dökümünün yapıldığı tesisler
(250.000 ton/yıl ve üzeri),
d) Sıcak haddeleme tesisleri,
1)Demir
veya
çeliğin
haddelendiği tesisler (250.000
ton/yıl ve üzeri),
2)Demir
dışı
metallerin
haddelendiği tesisler (250.000
ton/yıl ve üzeri).
8. Gazeteciler Sitesi Hare Sokak No: 20 K-6 34335 ▪ Levent ▪ Đstanbul ▪ TÜRKĐYE ▪ Tel: 90-212-324 42 42 ▪ [email protected]
|2
TÜDOKSAD
Bilgi Notu ▪ 10.05.2014
II:
Seçme-Eleme Kriterleri
Uygulanacak Projeler Listesi
8- Demir çelik veya demir dışı metal
tesisleri (1.000 ton/yıl ve üzeri
kapasiteli):
a) Demir çeliğin veya demir dışı
metallerin
ergitildiği,
üretildiği
tesisler,
b) Haddeleme tesisleri (sıcak veya
soğuk) veya Haddeleme işlemi
yapılmayan anma ısıl gücü ≥10 MW
olan tavlama fırınını içeren tesisler,
c) Döküm fabrikaları,
ç) Boru üretimi yapan tesisler,
d) Metal tozu üreten veya işleyen
tesisler.
8- Metal endüstrisi (1.000 ton/yıl ve
üzeri):
a) Cevherden demir ve çelik üreten
tesisler,
b) Hurda demir çelikten çelik üreten
tesisler,
c) Demir çeliğin ergitildiği ve
dökümünün yapıldığı tesisler (hurda
dahil),
ç) Demir dışı metallerin ergitildiği ve
dökümünün yapıldığı tesisler,
Finansal kiralama işlemlerine ilişkin Madde 20’ye aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
“Teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan makine ve teçhizatın tamamı veya bir
kısmı, finansal kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan satın alınarak da (sat ve geri
kirala) finansal kiralama işlemine konu edilebilir. Ancak, tamamlama vizesi yapılmış
olmakla birlikte satış için asgari süreleri doldurmayan veya tamamlama vizesi yapılmamış
teşvik belgeleri kapsamındaki makine ve teçhizat için Genel Müdürlüğün izni gerekir.”
Sat ve geri kirala (Đngilizce tabirle buy and leaseback) uluslararası finansal kiralama
uygulamasında yeri olan, ancak bir Yargıtay kararı nedeniyle ülkemizde 1995 yılından beri
uygulanamamış, bunu müteakiben 13/10/2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile
yasal dayanağa kavuşarak geçtiğimiz yıldan itibaren alternatif bir finansman aracı olarak
hızla yaygınlaşmış olan bir yöntemdir. Adından anlaşılacağı üzere finansal kiralama
işleminin kiracının aktifinde mevcut bulunan bir varlığa ilişkin olarak kurulmasını
öngörmektedir. Tebliğ’e eklenen fıkra ile sat ve geri kirala işlemlerinin daha da
yaygınlaşacağı düşünülmektedir. Nitekim bu yeni fıkra 20/06/2012 tarihinden itibaren
geçerli olacaktır.
Geçici Madde 1’e eklenen bir fıkrayla Tebliğ’in (1) yukarıda yer verilen 20/12’nci fıkrası,
(2) finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın yatırımcının mülkiyetine geçmesine
bağlı olarak yatırım amacı dışında kullanılmasında sorumlulukları düzenleyen 20/5’inci
fıkrası, (3) yatırım süresi içerisinde ithalat işlemlerine başlanmış, ancak ithalatı
gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın yatırım süresinin bitişini izleyen dört ay
içerisinde izin verilmesine dair 11/1’inci fıkrası ve (4) ithal ve yerli makine ve teçhizat
listelerinde yer alan fiyatların yüzde yüze kadar kadar artış veya yüzde elliye kadar
azalışlarının liste tadilatını gerekli kılmamasına ilişkin 16/2’nci fıkrasının daha önceki
Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında düzenlenen belgelere de uygulanması hükme
bağlanmıştır. Bu yeni fıkra 20/06/2012 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
Ek-2’de yer alan “Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak Teşvik Belgesi Talebinde
Bulunulmadan Önce Đlgili Mevzuatı Gereği Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından
Alınması Gereken Bilgi ve Belgeler” listesi güncellenmiş olup yapılan güncellemeler
döküm sektörü açısından özel bir yükümlülük getirmemektedir.
Saygılarımızla,
Evren GÜLDOĞAN
8. Gazeteciler Sitesi Hare Sokak No: 20 K-6 34335 ▪ Levent ▪ Đstanbul ▪ TÜRKĐYE ▪ Tel: 90-212-324 42 42 ▪ [email protected]
|3
Download

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Mevzuatta Değişiklikler