İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ............................................................................................................. I
KISALTMALAR........................................................................................................... II
TABLOLAR/ ŞEKİLLER.............................................................................................. IV
Önsöz........................................................................................................................ 1
Çalışma Amacı ve Kapsamı ................................................................................... 2
I. BÖLÜM
24 ALTIN DEĞER
1. BİLGİ EVLERİNDE
DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI.................................................................................. 2
2. BİLGİ EVLERİ
DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNERGESİ ..................................................................................... 3
3. DEĞERLER EĞİTİMİNİN UYGULANMA ŞEKLİ .................................................................. 5
4. Eğitim Öğretim Döneminde Bilgi Evleri’nde İşlenecek Değerler ................................... 10
5. DEĞERLER EĞİTİMİ TAKİP ÇİZELGESİ ............................................................................. 10
6. Öğrenci Takip Çizelgesi .................................................................................................. 10
7. Veli Toplantısı ................................................................................................................ 10
8. Öğrenci Görüşmesi ........................................................................................................ 10
9. Davranış Güzeli (İyilik Kumbarası) ................................................................................. 10
2
II. BÖLÜM
ÇOKLU ZEKA KURAMI
1. Sözel/Dilsel Zeka ........................................................................................................... 13
2. Mantıksal/Matematiksel Zeka ....................................................................................... 15
3. Görsel/Mekânsal Zeka ................................................................................................... 15
4. Bedensel/Kinestetik Zeka .............................................................................................. 15
5. Müziksel/Ritmik Zeka .................................................................................................... 15
6. Sosyal/Kişilerarası Zeka ................................................................................................. 15
7. İçsel/Kişisel Zeka ............................................................................................................ 15
8. Doğa/Varoluşçu ZekasI .................................................................................................. 17
9. Çoklu zeka etkinlikleri
9.1.
MİLLİ VE İNSANİ DEĞERLERİMİZ YARIŞMALARI ................................................ 17
9.2.
Yeteneklisiniz Yarışması .................................................................................... 10
9.3.
El Yazısıyla Mektup Yarışması ........................................................................... 10
9.4.
Karikatür Fotoğraf ve Resim Yarışması ............................................................. 10
9.5.
Davranış Güzeli ve 24 Altın İnsan Yarışmas ...................................................... 10ı
9.6.
PANO ÇALIŞMALARI .......................................................................................... 10
9.7.
HİKAYE ÇALIŞMALARI........................................................................................ 10
9.8.
Ana Fikir Çalışması ............................................................................................ 10
9.9.
Okuma-Anlama Çalışması ................................................................................. 10
9.10.
Şiir Okuma Etkinliği ........................................................................................... 10
9.11.
Sunu Hazırlama Yarışması................................................................................. 10
9.12.
Kimdir Bu? Yarışması ........................................................................................ 10
9.13.
Özlü Sözler Ezberleme Yarışması ...................................................................... 10
9.14.
Resim ve Slogan Yarışması ................................................................................ 10
9.15.
GEZİLER ............................................................................................................. 10
9.16.
GENÇLİK KAMPLARI ETKİNLİKLERİ .................................................................... 10
9.17.
DEĞERLERİMİZDEN BİR KELİME ....................................................................... 10
9.18.
SEMİNERLER .......................................................................................... 10
III. BÖLÜM
3
EĞİTİM KOÇLUĞU
1. EĞİTİM KOÇLUĞU YÖNERGESİ ............................................................................................. 43
2. EĞİTİM KOÇLUĞU FAALİYETLERİ .......................................................................................... 47
3. ÖĞRENCİ KOÇLUĞU TAKİP ÇİZELGESİ .................................................................................. 48
IV. BÖLÜM
Ölçme ve Değerlendirme
1. ............................................................................................................................. 43
2. ............................................................................................................................. 47
3. ............................................................................................................................. 48
SONUÇ ...................................................................................................................... 50
KAYNAKÇA ............................................................................................................... 51
4
KISALTMALAR
BI: İşletme Zekası
BS: Bilgi Sistemi
BT: Bilgi Teknolojileri
5
I. BÖLÜM
24 ALTIN DEĞER
BİLGİ EVLERİNDE
DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI
Günümüzde her şeyden çok ihtiyaç duyduğumuz milli ve manevi değerlerimizi çocuklarımıza
benimsetmek ve sahip çıkmalarını sağlamak eğitim sistemimizin öncelikli konularından biri haline
gelmiştir. Küçükçekmece Belediyesi, değerler eğitimini esas alan eğitim hizmetleriyle kendine
güvenen, vatanı, milleti ve tüm insanlık için çalışan ; başarıyı iyilik ve güzellikle taçlandıran bireyler
yetiştirmeyi hedeflemektedir.Bu hedef doğrultusunda çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir.
BİLGİ EVLERİ
DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNERGESİ

AMAÇ:

Bugün içerisinde yaşadığımız dünyada her şeyin maddiyatla ölçülmesi sonucu oluşan milli ve
manevi çözülmeyi önlemek için, bizlere emanet edilen minik yavrularımıza milli ve manevi
değerleri aşılamak, milletini ve ülkesini seven, ülkesinin birliği ve dirliği için çalışan, inançlı ve
bilinçli bireyler yetiştirmek.


HEDEF:

Öğrencinin milli ve manevi değerlerlerimize sahip çıkmasını sağlamak

Öğrencilerin değerlerimizi benimsemesine ve uygulamasına katkı sağlamak

Öğrencilerin topluma faydalı olmasını sağlayacak değerlerimize sahip olmasında katkı
sağlamak


KAPSAM:

Bu çalışma Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evi üyelerine yönelik yapılacak olan değerler
eğitimiyle kazandırılacak olan olumlu tutum ve davranışlardaki çalışmalarda, uygulayıcı
personelin yapacağı faaliyetlerle ilgili usul ve esasları kapsar.
6
BİLGİ EVLERİ
DEĞERLER EĞİTİMİ YÖNERGESİ

Değerler Eğitimi 2 farklı kategoriden oluşmaktadır.

Tüm Üyelerimize Yönelik Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi Kulübü
Eğitim Öğretim Döneminde Bilgi Evleri’nde İşlenecek Değerler

EKİM: TEMİZLİK, BİLGİ, İLİM,

KASIM: DOĞRULUK-- -İÇ TEMİZLİK (düşünce, duygu(kalp))

ARALIK: SAYGI(davranış eğitimi) - SEVGİ(duygu eğitimi)- GÖRGÜ KURALLARI(EDEP) TEMİZLİK(söz-dil temizliği)

OCAK: MERHAMET, YARDIMSEVERLİK, İYİLİK, DOSTLUK, PAYLAŞIMCI OLMAK, HOŞGÖRÜ

ŞUBAT: ÇALIŞKANLIK- SORUMLULUK, AZİM, TASARRUF, KANAAT

MART: ADALET- KUL HAKKI, EMANET, AHDE VEFA

NİSAN: NÜBÜVVET, PEYGAMBER, SÜNNET

MAYIS: CESARET, KAHRAMANLIK, VATAN, BAYRAK SEVGİSİ, LİDERLİK, GİRİŞİMCİLİK, TEVAZU,
AİLE,

HAZİRAN: ÇEVRE(hayvan, bitki), İKTİSAT,VAKIF

TEMMUZ: SABIR , ORUÇ, YARDIMLAŞMA

AĞUSTOS: ŞÜKÜR

EYLÜL: İZZET, HAYAT, İNSAN,
DEĞERLER EĞİTİMİ TAKİP ÇİZELGESİ
 AMAÇ:
 Bilgi evlerinde yapılacak olan değerler eğitimi uygulamalarının
düzenli takibinin sağlanarak, bu uygulamalarla öğrencilere
kazandırılmak istenen davranışların ölçülmesinde yardımcı
olmak.
7
 HEDEF:
 Bilgi evlerinde değerler eğitimi kapsamında yapılacak
uygulamaların; planlanmasında, takip edilmesinde ve
değerlendirilmesinde sistemli çalışılmasını sağlamaktır.
 KAPSAM:
 Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri üyelerine yönelik yapılacak
olan değerler eğitimi uygulamalarının bilgi evi öğretmenleri ve
yöneticileri tarafından sistemli bir şekilde takibini sağlamaya
yönelik çalışmaları kapsamaktadır.
Öğrenci Takip Çizelgesi
8
Veli Toplantısı
Öğrenci Görüşmesi
9
Davranış Güzeli (İyilik Kumbarası)
II. BÖLÜM
ÇOKLU ZEKA KURAMI
Bir öğrenme psikoloğu olan Howard Gardner zeka kavramına farklı bir
boyut getirdi ve insanlardaki zekanın tek bir boyutta değil,çok farklı
boyutlarda değerlendirilmesi gerçeğini ortaya attı.
Gardner zekayı,”bir kişinin bir veya birden fazla kültürde değer
bulan bir ürün ortaya koyabilme,günlük yaşantısında karşılaştığı
sorunları etkin ve verimli şekilde çözebilme yeteneği” olarak
tanımlamaktadır(1995).
Prof. Gardner, yıllar boyu hakimiyetini sürdüren, insanların tek bir
zekaya sahip oldukları IQ denilen zeka anlayışını kırdı. Ona göre
insanların sahip oldukları çoklu zekaların her biri yaşamak, öğrenmek
ve insan olmak için kullanılan etkili birer araçtır. Gardner, çoklu
10
zeka kuramına ilişkin ve bilimsel kanıtları sunarken, büyük ölçüde
beyin araştırmalarına ve nöro-psikolojiye dayanmıştır. Bundan dolayı
kuram tartışmasız büyük bir kabul görmüştür.
ÇOKLU ZEKALAR
Üzerinde görüş birliğine varılmış 8 çeşit zeka olmakla birlikte 9. zeka
çeşidi olarak Gardner, Varoluşçu Zeka’nın da olası bir zeka tipi
olduğunu vurgulamaktadır. Her normal insan bu 8 yada 9 çeşit zekayı
belirli bir noktaya getirir.
Çoklu zeka kuramında 8 çeşit zeka belirlenmiştir. Bunlar:
1.Sözel / Dilsel (verbal/linguistic) Zeka
2.Mantıksal / Matematiksel (logical/mathematical) Zeka
3.Görsel / Uzamsal (visual/spatial) Zeka
4.Bedensel / Kinestetik (bodily/kinesthetic) Zeka
5.Müziksel/ Ritmik (musical/rhytmic) Zeka
6.Kişiler arası / Sosyal (interpersonal) Zeka
7.Kişisel / İçsel (özedönük/interpersonal) Zeka
8.Doğa Zekası
SÖZEL/DİLSEL ZEKA :
Sözel-dilsel zeka, dili etkili bir biçimde kullanma, kelimelerle ve
seslerle düşünme, dildeki kompleks anamları kavrayabilme, insanları
ikna edebilme, dildeki farklı yapıları fark edebilme, yeni yapılar
oluşturabilme, farklı dilsel kalıplarla ilgilenme becerisidir.
MANTIKSAL/MATEMATİKSEL ZEKA :
Mantıksal-matematiksel zeka, sayılar ve ilişkilerle düşünmeyi içerir.
Tahminde bulunma, eleştirel düşünmeme, zıtlıkları keşfetme,
mantıksal gerekçeler üretme, sınıflama, sıralama, kategorize,
mantıksal-matematiksel zekanın rutin işleri arasında yer alır.
GÖRSEL/UZAMSAL ZEKA :
Görsel-Uzamsal zeka, resimlerle, şekillerle düşünebilme, görsel
dünyayı algılayabilme, şekil, renk ve dokuları zihnin gözleriyle
11
görebilme ve bunları sanatsal formlara dönüştürebilme yeteneğidir.
BEDENSEL/KİNESTETİK ZEKA :
Bedensel-kinestetik zeka, aklın ve vücudun mükemmel bir fiziksel
performansla birleştirilerek belli bir amaca yönelik faaliyetlerin
sergilenebilmesi yeteneğidir.
MÜZİKSEL/RİTMİK ZEKA :
Müziksel-ritmikzeka, sesler, notalar, ritimlerle düşünme, farklı
sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme, ritmik ve tonal
kavramları tanıma ve kullanma, çevreden gelen seslere ve müzik
aletlerine karşı duyarlı olabilme becerisidir.
KİŞİLERARASI / SOSYAL ZEKA :
Kişilerarası-sosyal zeka, insanlarla birlikte çalışabilme, sözel ve
bedensel zeka dilini etkili bir biçimde kullanarak çok farklı
karakterlere sahip insanlarla kolaylıkla iletişim kurabilme, insanları
yönetebilme onlarla uyumlu çalışabilme ve insanları ikna edebilme
becerisidir.
KİŞİSEL / İÇSEL ZEKA :
Kişisel-içsel zeka, kendimiz hakkındaki duygu ve düşünceleri
şekillendirebilme, yaşamı sürdürebilme ve yaşadıklarımızdan
öğrendiklerimizle, hayat felsefemizi oluşturabilme, yaşamımızı bu
doğrultuda planlama kişisel istek ve hayaller oluşturabilme
becerisidir.
DOĞA ZEKASI :
Doğa zekası, doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma ve canlıların
yaratılışları üzerinde düşünme becerisidir.
12
Çoklu zeka etkinlikleri
Değerler eğitimi kapsamında yapılan tüm çalışmalar çoklu zeka esas alınarak
gerçekleştirilmektedir. Üyelerimizin zeka alanları tespit edilerek bu alanlara
uygun kulüplere ve etkinliklere yönlendirilmektedirler.
MİLLİ VE İNSANİ DEĞERLERİMİZ YARIŞMALARI
13
Yeteneklisiniz Yarışması
14
El Yazısıyla Mektup Yarışması
15
Karikatür Fotoğraf ve Resim Yarışması
16
Davranış Güzeli ve 24 Altın İnsan Yarışması
17
PANO ÇALIŞMALARI
Ayın değerleriyle ilgili yapılan pano çalışmalarına
üyelerin katılımı sağlanmaktadır.
Hoşgörü
Sevgi ve Saygı
18
HİKÂYE ÇALIŞMALARI
Ayın değerleriyle ilgili hikâye yazma, hikaye tamamlama, ana fikir bulma ve
okuma-anlama çalışmaları yapılmaktadır.
19
Hikâye Yazma Etkinlikleri
Ana Fikir Çalışması
20
Okuma-Anlama Çalışması
ŞİİR ETKİNLİKLERİ
Şiir Okuma Etkinliği
21
YARIŞMA ETKİNLİKLERİ
Kimdir Bu?
22
23
Özlü Sözler Ezberleme Etkinlikleri
24
Resim ve Slogan Yarışması
25
GEZİLER
Eyüp Sultan Camii ve Türbesi
Şeyh Yahya Efendi Külliyesi
26
GENÇLİK KAMPLARI ETKİNLİKLERİ
 Doğal yaşam etkinlikleri
 Spor
 Yürüyüş
 Yarışmalar
 Temel yaşam becerileri eğitimleri
27
 DEĞERLERİMİZDEN BİR KELİME
28
SEMİNERLER
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
III. BÖLÜM
EĞİTİM KOÇLUĞU
Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evlerinde Değerler Eğitimi kapsamında
öğrencilerin kendilerini daha iyi tanıma ve doğru seçimlerde
bulunabilmeleri amacıyla Eğitim Koçluğu hizmeti sunulmaktadır.Bu
hizmet doğrultusunda öğrenci ve velilerle gerçekleştirilen görüşmeler,
çeşitli anketler ve etkinliklerle öğrencinin doğru şekilde
yönlendirilmesi ve doğru seçimler yapması amaçlanmaktadır.
EĞİTİM KOÇLUĞU YÖNERGESİ
 Ben ne istiyorum?
 Ben neler yapabilirim?
 Ben neleri yapmaktan hoşlanırım?
 Ben nerede olmak istiyorum?
 Sorularına öğrenciyle birlikte cevap bulmaya çalışır.
 Öğrenciyi kendi gündeminde tutar
 Öğrencilerin ailesi, okulu, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla olan
ilişkilerini düzenlemesine yardım eder.
 Öğrencilerin zaman kullanım becerilerini geliştirir.
 Öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutar.
 Öğrencilerin öz güven ve öz saygı geliştirmesine destek olur.
 Öğrenciye Değerlerini kazandırır.
192
Eğitim Koçluğu Faaliyetleri
 Değerler Eğitimi Kulübü
 Bilgi Değerlendirme Sınavı (BDS)
 Yetenek Yönelim Testi
 Davranış Güzeli Yarışması’na katılım
 Hayatımıza Değer Katan Sohbetler’e katılım.
 Uygun Gezilere Katılım
 Velileri ile toplantılar ve bilgilendirme
ÖĞRENCİ KOÇLUĞU TAKİP ÇİZELGESİ
 AMAÇ:
 Öğrenci koçluğu uygulamalarının düzenli takibinin sağlanarak,
bu uygulamalarla öğrencilere kazandırılmak istenen
davranışların ölçülmesinde yardımcı olmak.
 HEDEF:
 Oluşturulan öğrenci koçluğu planlamasının verimli bir şekilde
takibinin yapılmasını sağlamak.
 KAPSAM:
 Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri üyelerine yönelik yapılan
öğrenci koçluğu uygulamalarının öğretmenler tarafından
takibini sağlamaya yönelik çalışmaları kapsamaktadır.
193
BİLGİ EVİ DEĞERLER EĞİTİMİ KATILIM ÜYE SAYISI
 CENNET BİLGİ EVİ
1784
 FATİH BİLGİ EVİ
485
 HALKALI BİLGİ EVİ
1102
 İKİTELLİ BİLGİ EVİ
1211
 İNÖNÜ BİLGİ EVİ
328
 SEFAKÖY BİLGİ EVİ
1605
 SÖGÜTLÜÇEŞME BİLGİ EVİ
819
 TAŞTEPE BİLGİ EVİ
 TOPLAM
956
8290
GÖRÜŞÜLEN VELİ SAYISI
 CENNET BİLGİ EVİ
270
 FATİH BİLGİ EVİ
185
 HALKALI BİLGİ EVİ
158
 İKİTELLİ BİLGİ EVİ
225
 İNÖNÜ BİLGİ EVİ
166
 SEFAKÖY BİLGİ EVİ
253
 SÖGÜTLÜÇEŞME BİLGİ EVİ
 TAŞTEPE BİLGİ EVİ
 TOPLAM
295
185
1737
194
IV. BÖLÜM
ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ
 Yetenek Yönelim Testi uygulamaları yapılmaktadır,
 Çocuklar yeteneklerine göre kulüplere yönlendirilmektedir,
 Yapılan çalışmalar bilimsel yöntemlerle ölçme değerlendirme
birimi tarafından değerlendirilmektedir.
195
KAYNAKÇA
Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri
196
Download

24 Altın Değer