TOFA 30.06.2014 ANAL ST SUNUMU
1
06 A ustos 2014
GÜNDEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2014 Y Öne Ç kan Konular
30.06.2014 Performans Özeti
Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar
Yurtiçi Pazar Paylar
hracat Performans
Sat Adetleri – Model Detayl
Finansal Sonuçlar
Finansal Pozisyon & letme Sermayesi
Yat mlar
Di er Geli meler
Beklentiler
Soru & Cevap
2
ÖNE ÇIKAN KONULAR
•
Doblo Amerika ve Binek Araç yat mlar programa uygun olarak devam ediyor.
•
Fiat Doblo ilk alt ayda yurtiçinde %11,3 pazar pay ile en fazla tercih edilen hafif ticari
araç, Fiat Fiorino ise %11,2 pazar pay ile takip eden ikinci en çok satan hafif ticari
araç oldular. Toplam CDV Pazar pay z %43,9 gerçekle ti.
•
K2 belgesinde
beklenmektedir.
•
Yeni Ducato lansman Haziran ay nda yap ld .
•
2014 ikinci çeyrekte Fiat otomobil pazar pay
•
Yurtiçi pazarda yerli üretimden en çok araç satan firma olma özelli imizi ilk yar da
koruyarak ülke ekonomisine olumlu katk sa lad k.
•
Haziran sonu itibariyle 2.1 milyar TL ile tarihimizin en yüksek nakit seviyesine ula
uygulamaya
geçen
%75
indirimin
pazar
olumlu
etkilemesi
birinci çeyre e göre 2 puan yükselttik
k.
3
TOFA SATI ADETLER
adet
141.292
110.521
73.586
67.706
65.308
60.611
44.871
22.835
2013 Q1
32.993
40.593
38.929
35.926
24.685
2013 Q2
26.379
2013 Q3
Yurtiçi
Toplam sat adetleri 2014 y
n ilk yar
110.521 adet olarak gerçekle mi tir.
58.808
39.120
36.550
15.163
2013 Q4
hrac at
51.713
2014 Q1
19.688
2014 Q2
Toplam
nda bir önceki y la göre %21.8 azalarak
4
TOFA SATI GEL RLER
milyon TL
3.495,7
3.488,5
1.710,9
1.777,6
1.071,7
639,2
2013 Q1
803,5
974,1
2013 Q2
1.889,7
1.659,7
1.127,1
1.078,7
944,5
811,0
715,3
549,0
2013 Q3
Yurtiçi
1.676,1
2013 Q4
hracat
2014 Q1
1.819,7
1.193,2
626,4
2014 Q2
Toplam
2014 y yar nda toplam gelirlerimiz ise birinci çeyre e göre Euro kurundaki
dü
e ve geçti imiz y la göre sat adetlerimizde görülen azalmaya ra men %0,2
oran nda artarak 3.495,7 milyon TL’ye yükselmi tir.
5
YURT
2014
PAZAR PERAKENDE SATI LARI
adet
68.774
35.523
32.670
48.307
35.021
Oca
ub
73.575
53.305
81.468
58.121
74.096
60.163
71.596
59.907
47.581
Mar
Nis
2013
May
Haz
Tem
2014
Toplam yurtiçi pazar 2014 y
n ilk yedi ay itibariyle bir önceki y la göre -%23,5
azalm ve 346.768 adet olarak gerçekle mi tir. Önceki y la göre daralman n ana
sebepleri olarak yüksek döviz kurunun maliyetlere olumsuz etkisi ve 2013 y nda
talebin bir miktar öne çekilmi olmas olarak s ralanabilir.
6
YURT
PAZAR SEGMENT GEL
OCAK-TEMMUZ 2014
adet
-106,571 adet
-75,443 adet
453.339
347.818
346.768
-31,128 adet
272.375
-%21,7
105.521
Otomobil
2013 Adet
-%23,5
-%29,5
74.393
Hafif Ticari Araç
Toplam
2014 Adet
7
YURT
PAZAR
MARKA PAZAR PAYLARI
Kümülatif – 2014 & 2013
% pazar paylar
HAF F T CAR ARAÇ PAZARI 2014 OCAK-TEMMUZ
27,8%
23,7%
15,3%
5,3%
FIAT
FORD
VW
RENAULT
4,9%
4,9%
MERCEDES
CITROEN
HAF F T CAR ARAÇ PAZARI 2013
26,4%
25,1%
12,6%
6,1%
5,5%
5,8%
8
FORD
FIAT
VW
RENAULT
CITROEN
PEUGEOT
YURT
PAZAR
MARKA PAZAR PAYLARI
Kümülatif – 2014 & 2013
% pazar paylar
OTOMOB L PAZARI 2014 OCAK- TEMMUZ
15,8%
15,0%
7,6%
VW
RENAULT
HYUNDAI
7,0%
6,7%
6,6%
FIAT
FORD
OPEL
OTOMOB L PAZARI 2013
14,6%
13,3%
8,8%
8,4%
7,6%
7,2%
9
RENAULT
VW
FORD
OPEL
FIAT
HYUNDAI
YURT
PAZAR
MARKA PAZAR PAYLARI
Kümülatif – 2014 & 2013
% pazar paylar
TOPLAM PAZAR 2014 OCAK-TEMMUZ
15,7%
12,9%
11,4%
10,4%
6,2%
VW
RENAULT
FIAT
FORD
HYUNDAI
5,2%
OPEL
TOPLAM PAZAR 2013
13,1%
12,7%
12,7%
11,4%
6,6%
5,8%
10
VW
RENAULT
FORD
FIAT
OPEL
HYUNDAI
TOFA YURT
PAZAR PERAKENDE
SATI LARI 2014
adet
11.534
8.261
9.436
9.086
7.065
4.639
4.152
Oca
5.267
4.218
ub
6.026
5.035
Mar
Nis
2013
•
May
6.883
Haz
8.421
7.351
Tem
2014
Tofa yurtiçi sat hacmi ise y n ilk yedi ay nda pazardaki küçülmeye paralel
olarak, 2013 y ayn dönemine göre -%28,1 oran nda azalm ve 40.730 adet
olmu tur.
11
TOFA
HRACAT HACM
Toplam Avrupa LCV Pazar
Tofa
H1 2014
Avrupa
talya
ngiltere
Fransa
Almanya
spanya
+%10,4
+%16,1
+%13,3
+%0,4
+%7,7
+%44,7
16.295
13.224
10.975
H1 2014
Avrupa
talya
ngiltere
Fransa
Almanya
spanya
+%6,5
+%3,3
+%10,6
+%2,9
+%2,4
+%17,8
15.352
13.857
11.718
13.081
12.039
13.922
13.162
13.906
13.590
14.594
13.046
%11,3
Oca
Toplam Avrupa Oto Pazar
hracat Adetleri Ocak - Temmuz 2014
ub
Mar
Nis
2013
May
Haz
Tem
2014
2014 y nda Avrupa’da uzun süredir devam eden oto
sat lar ndaki dü
yerini toparlanmaya b rakm görünüyor.
Buna kar n Arjantin ekonomisindeki bozulma ve UkraynaRusya geli melerinin olumsuz etkileri nedeniyle Avrupa
pazarlar ndaki iyile menin etkisi toplam ihracat adetlerimize
yans mam r. Yedi ayl k toplam ihracat z 88.703 adet
olmu tur.
12
HRACAT ÜLKE KIRILIMI
HAZ RAN 2014
2013
Di er; 6,4%
MENA; 7,8%
H1 2014
MENA; 12,8%
talya; 20,9%
Di er; 4,0%
Güney
Amerika; 2,8%
Güney
Amerika;
10,2%
Fransa; 10,4%
talya; 26,1%
Di er Avrupa;
10,9%
Fransa; 9,1%
Belçika; 3,5%
Di er Avrupa;
13,1%
Almanya;
7,5%
Belçika; 4,4%
spanya; 5,7%
spanya; 7,4%
Almanya;
7,0%
ngiltere;
16,4%
ngiltere;
13,5%
Türkiye Toplam Araç hracat
Tofa ; 75.670
%16,4
Di er; 385.230
%83,7
13
SATI LAR – SEGMENT KIRILIMLI
H1 2014
adet
Yurtiçi
hracat
% 46,9
Hafif Ticari
Araç;
18.500
% 19,2
Oto;
14.542
Oto;
16.351
Hafif
Ticari
Araç;
61.128
% 53,1
% 80,8
Toplam
Oto;
30.893
% 72,0
% 28,0
Hafif Ticari
Araç;
79.628
14
TOFA SATI ADET – Model detayl
H1 2014
Yurtiçi Sat lar
Doblo Cargo
Doblo Panoroma
Yeni Doblo Cargo
Yeni Doblo Panoroma
Fiorino
PSA’ya sat lan MCV
Linea
thal Araçlar
Yurtiçi Sat
hracat
Doblo Cargo
Doblo Panoroma
Yeni Doblo Cargo
Yeni Doblo Panoroma
263 - Opel/Vauxhall
Fiorino & di er MCV
Linea
Di er
Toplam hracat
Toplam
30.06.2014
3
7.159
305
7.038
1.596
12.011
6.739
34.851
30.06.2014
5.637
744
22.253
3.655
10.608
32.295
455
23
75.670
110.521
30.06.2013
2.311
9.918
377
9.980
3.691
19.886
9.665
55.828
30.06.2013
4.129
873
21.490
6.306
9.488
41.254
1.924
85.464
141.292
-2.308
-2.759
-72
-2.942
-2.095
-7.875
-2.926
-20.977
1.508
-129
763
-2.651
1.120
-8.959
-1.469
23
-9.794
-30.771
15
ÜRET M & KAPAS TE KULLANIM ORANI
Kümülatif Üretim Hacmi (adet)
256.428
Kapasite Kullan m Oran (%)
Vardiyaya Göre %
64%
66%
62%
61%
2013 12
2012 09
2012 06
2012 12
64%
2014 06
2014 03
2013 12
2013 09
2013 06
2013 03
2012 12
2012 09
2012 06
2012 03
92%
78%
80%
52%
54%
63%
51.796
63.983
58.545
67%
59%
93%
2013 09
106.974
2013 06
130.917
2012 03
133.128
98%
2014 06
96%
185.237
2013 03
189.853
2014 03
244.614
Kurulu Kapasiteye Göre %
Türkiye Otomotiv Üretimi
%19.0
Tofa ;
106.974
Di er;
457.104
%81.0
•
•
2014 y
n ilk yar
itibariyle üretim hacmi 106.974 adet
olarak gerçekle mi , üç vardiya düzeni ile kurulu kapasite
üzerinden hesaplanan kapasite kullan m oran z ise %54
seviyesinde olmu tur.
Fabrikam z 2013 ba ndan itibaren iki vardiya düzeninde
çal maktad r, vardiya düzenine göre hesaplanan kapasite
kullan m oran %80 seviyesindedir.
16
NANSAL PERFORMANS
17
BRÜT KAR
000 TL
478.945
445.296
250.000
211.615
233.681
212.945
216.092
200.000
150.000
12,4%
13,1%
239.132
14,3%
12,8%
100.000
11,4%
239.813
15,0%
13,2%
10,0%
5,0%
50.000
0
0,0%
2013 Q1
2013 Q2
2013 Q3
Brüt Kar
•
2013 Q4
2014 Q1
2014 Q2
Brüt Kar M arj
2014 y birinci yar nda Brüt Kar z %7,6 artarak 479 milyon TL seviyesine
gelmi , Brüt Kar Marj z ise %13,7 olmu tur.
18
FAAL YET KARI
000 TL
293.669
260.447
150.000
127.536
100.000
7,5%
132.911
7,5%
124.854
148.041
145.628
107.158
8,0%
8,8%
7,5%
8,0%
6,0%
4,0%
5,7%
50.000
10,0%
2,0%
0
0,0%
2013 Q1
2013 Q2
2013 Q3
Faaliyet Kar
•
2013 Q4
2014 Q1
2014 Q2
Faaliyet Kar Marj
Faaliyet Kar 30.06.2014 itibariyle bir önceki y la göre %12,8 artarak
294milyonTL* olmu tur. Faaliyet Kar Marj z ise %8,4 seviyesinde
gerçekle mi tir.
* SPK kurallar
faaliyet kar
gere i Q2 13’ten itibaren faaliyet kar na dahil edilen kur farklar
n d nda tutulmas ile hesaplanm r.
n önceki dönem s
fland rmas na göre
19
FAVÖK (EBITDA)
000 TL
464.612
421.193
217.127
200.000
12,7%
150.000
204.066
11,5%
206.032
12,4%
100.000
233.137
189.510
13,9%
231.475
12,7%
10,0%
50.000
0
2013 Q1
2013 Q2
2013 Q3
FA VÖK
•
2013 Q4
2014 Q1
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2014 Q2
FA VÖK Marj
FAVÖK 30.06.2014 itibariyle bir önceki y la göre %10,3 artarak ve 465
milyonTL seviyesine ç km , FAVÖK marj z ise %13,3 olmu tur.
* SPK kurallar
faaliyet kar
gere i Q2 13’ten itibaren faaliyet kar na dahil edilen kur farklar
n d nda tutulmas ile hesaplanm r.
n önceki dönem s
fland rmas na göre
20
NET KAR
268.665
000 TL
216.261
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
104.263
6,3%
6,1%
6,3%
6,0%
2013 Q1
2013 Q2
2013 Q3
2013 Q4
Net K ar
•
113.699
109.199
107.062
134.002
134.663
8,0%
7,4%
2014 Q1
2014 Q2
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
Net K ar Marj
2014 y
n ilk yar nda Net Kar z bir önceki y la göre %24,2 artm ve
269milyonTL seviyesine ç km r. Bu sonuca göre Net Kar Marj z ise %7,7
oran nda gerçekle mi tir.
21
GEL R TABLOSU ÖZET
KUR FARKLARI FAAL YET KARI DI INDA TUTULARAK
HESAPLANMI TIR
TL Milyon
Net Sat lar
30.06.2014
30.06.2013
3.495,7
3.488,5
0,2%
Brüt Kar
478,9
445,3
7,6%
Faaliyet Kar
293,7
260,4
12,8%
Vergi Öncesi Kar
254,1
260,7
-2,6%
Net Kar
268,7
216,3
24,2%
13,7%
12,8%
0,9%
Faaliyet Kar Marj
8,4%
7,5%
0,9%
Vergi Öncesi Kar Marj
7,3%
7,5%
-0,2%
Net Kar Marj
7,7%
6,2%
1,5%
FAVÖK Marj
13,3%
12,1%
1,2%
Brüt Kar Marj
22
LANÇO ÖZET
TL Milyon
30.06.2014
31.12.2013
2.108,3
1.746,8
361,5
Stoklar
468,4
379,4
89,0
Ticari Alacaklar
K.V. Tüketici Finansman
Kredileri
468,8
511,1
-42,3
666,8
664,9
1,9
Di er Dönen Varl klar
91,0
103,4
-12,4
Maddi Duran Varl klar
1.243,5
1.261,2
-17,7
Maddi Olmayan Duran Varl klar
U.V. Tüketici Finansman
Kredileri
615,7
622,9
-7,2
481,4
537,0
-55,6
Di er Duran Varl klar
199,2
116,8
82,4
6.343,0
5.943,3
399,7
Haz r De erler
Toplam Varl klar
23
LANÇO ÖZET
TL Milyon
30.06.2014
31.12.2013
sa Vadeli Finansal Borçlar
U.V. Finansal Borçlar n K.V.
mlar
242,9
58,5
184,4
1.042,6
944,8
97,8
Ticari Borçlar
1.354,0
1.370,1
-16,1
253,1
207,4
45,7
1.380,1
1.280,9
99,2
174,1
182,8
-8,7
Özsermaye
1.896,2
1.898,8
-2,6
Özsermaye & Yükümlülükler
6.343,0
5.943,3
399,7
Di er K sa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
Di er Uzun Vadeli Yükümlülükler
24
NANSAL POZ SYON
TL Milyon
Q2 2014 Q1 2014 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013
2012
Haz r De erler
2.108,3
1.746,8
1.849,9
1.831,0
1.747,8
1.637,5
K. V. Finansal
Borçlar
1.285,5 -1.144,5 -1.003,3
-884,3
-938,0
-902,8
-941,2
U.V. Finansal
Borçlar
1.380,1 -1.489,9 -1.280,9 -1.376,6 -1.220,8 -1.320,9 -1.344,5
1.941,5
K.V. Tüketici Fin.
Kredileri
666,8
666,4
664,9
653,2
675,9
673,0
679,7
U.V. Tüketici Fin.
Kredileri
481,4
518,1
537,0
488,9
497,0
474,3
497,9
Net Finansal
Pozisyon
590,9
491,6
664,4
731,1
845,0
671,4
529,4
25
NANSAL POZ SYON
EUR Milyon
06.14
03.14
12.13
09.13
06.13
03.13
12.12
12.11
12.10
Tofa Fin. Borcu
558
505
401
437
437
498
498
620
601
KFK Fin. Borcu
363
372
377
386
422
461
474
412
297
Verilen Tüketici
Kredileri
397
394
409
416
467
495
501
441
314
Fin. Varl klar
729
646
595
673
728
754
696
570
578
Net Finansal
Pozisyon
204
163
226
266
336
290
225
-22
-6
26
NET
LETME SERMAYES
TL Milyon
30.06.2014
31.12.2013
Ticari Alacaklar
468,8
511,1
-42,3
Stoklar
468,4
379,4
89,0
91,0
103,4
-12,4
Ticari Borçlar
1.354,0
1.370,1
-16,1
Di er Borçlar
200,9
156,7
44,2
-526,7
-533,0
6,2
Di er Alacaklar
Net
letme Sermayesi
27
YATIRIMLAR
Milyon €
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
H1
Yap sal
99
69
17
25
30
36
27
12
Linea
52
11
6
15
14
10
2
-
Minicargo
155
53
20
20
17
10
5
-
263
11
193
182
85
63
40
51
39
356
-
-
-
-
-
-
10
27
317
326
225
145
124
96
95
78
Toplam
2014/
e
400
28
2014 YILI BEKLENT LER
•
Pazar beklentimizi son geli meler do rultusunda 650 - 670 bin band olarak
revize ettik.
•
Buna ba
•
Bat Avrupa oto pazarlar nda görülen olumlu trend geçti imiz y l Arjantin ve
Ukrayna’ya yap lan sat lar n bu y l eksilmesi nedeniyle ihracat za s rl etkili
olmaktad r. hracat beklentimizi 140,000 -150,000 bin band nda koruyoruz.
•
Yat mlar
bekleniyor.
•
Y n son çeyre inde Doblo Amerika ihracat na ba lanacak.
olarak yurtiçi sat lar
n 85 - 90 bin band olarak revize ettik.
n yeni projelerle yakla k EUR 400 milyon seviyesinde olmas
29
2014 YILI BEKLENT LER
Jeep Cherokee lansman bu ay yap lacak. Y n son aylar nda ise Jeep Renegade sat
ba lanacak.
na
30
SORU & CEVAP
31
ÇEK NCE
Bu sunu
irket yönetiminin gelece e ili kin belirli görü lerini
yans tan ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu sunu ta
yans lan beklentilerin mant kl oldu u dü ünülmesine kar n,
bu beklentiler çe itli de kenler ve varsay mlarda
olu abilecek de likler taraf ndan etkilenebilir ve gerçekle en
sonuçlar ile aralar nda önemli farkl klara neden olabilir.
Tofa , üst düzey yöneticileri, müdürleri, çal anlar veya
herhangi di er bir ki i bu sunu un kullan lmas ndan
do abilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
32
Download

2. Çeyrek Finansal Sonuçları Analist Sunumu