T.C.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELEDİYE ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
AMAÇ
MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediye Başkanlığı Belediye Orkestra
Müdürlüğünün, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir.
KAPSAM
MADDE 2- Bu yönetmelik, Avcılar Belediyesi Orkestra Müdürlüğü’nün; çalışma usul ve
esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.
DAYANAK
MADDE 3- Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin 1. Fıkrasının
(b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR:
MADDE 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında:
a) Başkanlık
: Avcılar Belediye Başkanlığı’nı
b) Belediye
: Avcılar Belediyesi’ni,
c) Belediye Başkanı : Avcılar Belediye Başkanı’nı
d) Müdürlük
: Orkestra Müdürlüğü’nü
e) Müdür
: Orkestra Müdürü’nü
f) Şefler
: Orkestra Müdürlüğü’nde görevli tüm şefleri
g) Personel
: Orkestra Müdürlüğü’nde görevli tüm personeli
İKİNCİ BÖLÜM
TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
TEŞKİLAT
MADDE 5 - (1) Avcılar Belediyesi Orkestrası Müdürlüğü İdari Teşkilatı; müdür, şef,
sanatçı, memur, sözleşmeli personel, işçi personel ve diğer personelden oluşur.
(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve
bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik
kazanır.
MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ
MADDE 6- (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğün iş ve işlemleri ile alakalı gelen giden evrak kayıtlarını tutmak, gelen
evrakı teslim etmek, kaydetmek, havaleye sunmak,
b) Gereği yapılması gerekenlere cevap hazırlamak, kaydetmek, göndermek ve
arşivlemek,
c) Müdürlüğün bütçe teklifini hazırlamak, kesinleşen bütçeyi yasal çerçevesinde
uygulamak,
d) Müdürlüğün faaliyet raporlarını ve brifing raporlarını hazırlamak,
e) Gerektiğinde Orkestra Müdürlüğü, Konservatuar Şefliği ve Bando çalışmalarının daha
aktif ve verimli bir şekilde icra edilmesi için hizmet alımı yapmak,
f) Belediye Orkestrası ve Bandosu uluslararası değer taşıyan çok sesli müzik eserleri ile
Türk ve yabancı bestecilerine ait çok sesli müzik eserlerinin seslendirilmesini sağlamak,
g) Yerli ve yabancı müzik kültürünün tanıtılması ve geliştirilmesini sağlamak,
h) Her türlü uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, uluslararası
etkinliklere katılmak, uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak ve halka açık
konferanslar düzenlemek,
i) Orkestra ve Bando Topluluğu ile ilgili günler düzenlemek,
j) İştirak edilecek etkinliklere uygun repertuarlar oluşturmak ve uygulamak,
k) Başkanlık Makamının ve Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
MÜDÜRÜN GÖREVLERİ
MADDE 7- (1) Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğü Başkana karşı temsil etmek,
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişi olmak,
c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütmek,
d) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumlu olmak,
e) Personel arasında görev dağılımı yapmak,
f) Müdürlükte çalışan personelin amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve
performans değerlendirmesini yapmak,
g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirlemek,
h) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve
doğru olarak yerine getirilmesini gözetmek. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi,
sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini
sağlamak,
i) Belediye Orkestrası Müdürlüğü, diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında
koordinasyonu sağlamak,
j) Başkanlık makamınca kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek,
MÜDÜRÜN YETKİLERİ
MADDE 8- (1) Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen
programlar gereğince yürütülmesi için karar vermek, tedbirler almak ve uygulatmak,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve
yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisine sahip olmak,
d) Disiplin amiri olarak, sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin
cezalarını vermek,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetlemek ve karşılaştığı aksaklıkları gidermek,
f) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz
olan bir personeli müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirlemek ve makamın onayına
sunmak,
g) Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapmak,
h) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla
haberleşmek,
ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN SORUMLULUKLARI
MADDE 9- (1) Orkestra Müdürü;
a) Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine
verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve
gereğince kullanılmasından Belediye Başkanına karşı sorumludur.
ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ŞEFLERİN SORUMLULUKLARI
MADDE 10- (1) Şefler, idarecilik yapmış ve müzik bilgisine sahip olanlar arasından, ilgili
yasalar doğrultusunda Başkanlık tarafından atanır. Tüm idari, özlük, ayniyat, teknik ve mali
işlerden sorumludur. Belediye Başkanlığı ve bağlı bulunduğu Yönetim Kurulunun önerilerine
uygun olarak, kanun ve nizamlar ile bu yönetmelik doğrultusunda bağlı oldukları şeflikleri
yönetir. Bağlı bulunduğu üst makama karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.
ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ŞEFLERİN GÖREVLERİ
MADDE 11-(1)
a) Şeflikleri sevk ve idare etmek.
b) Şeflikleri temsil etmek, bağlı bulundukları Orkestra Müdürlüğü ilişkilerini sağlıklı olarak
yürütmek.
c)Yönetmelik Kurulu Kararları doğrultusunda Şefliklerin ihtiyaç duyulan sanatçı ve öğretim
görevlilerinin teminiyle; kadrolu, sözleşmeli, ders saati ücretli veya fahri olarak
görevlendirilmeleri hususunda gerekli işlemleri yürütmek.
d) Öğretim görevlilerinin ders ve ilgili kurul toplantılarına katılmalarını sağlamak.
e) Şefliklerin sunacakları gösteri, konser ve bu gibi sanatsal faaliyetlerin organizasyonunu
sağlamak, duyuru, ilan, afiş ve hazırlıkları yapmak.
f)Bağlı bulunduğu şefliklerin bütün kayıtlarının tutulmasını, yazı işlerinin yürütülmesini ve
arşivlenmesini sağlamak.
g)Yönetim Kurulu kararlarını mevzuata göre uygulamak ve denetlemek.
h) Ses ve görüntü kaydı, nota arşivleri ile mevcut çalgı, giysi ve benzeri araç gereçlerin
korunması, saklanması ve düzenli tutulması için gerekli önlemleri almak.
i)İlgili Mevzuat ve Yönetmelikler gereği diğer görevleri yerine getirmek.
ORKESTRA MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞEFLİĞİ ALIM ŞARTLARI
MADDE 12- (1) Müdür ve Şef Alımı Şartları
Müdür ve şeflerin ilgili müzik alanında Türk Müziği (Türk Musikisi) Konservatuarı
mezunu olmaları veya ilgili müzik alanında Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlilik
mezunu olmaları şartı aranır.
PERSONEL ALIM ŞARTLARI
MADDE 13- (1) Sanatçı Personel Alım Şartı
Sanatçı Personel, Devlet Konservatuarı Bölümleri ile yurt içinde ve yurt dışında müzik
eğitimi veren Yüksekokul ve Fakültelerde öğrenim görerek mezun olmuş kişilerden,
idarenin belirlediği yöntemle seçilir. Avcılar Belediyesi, gerektiğinde hizmet alımı
suretiyle eleman alabilir.
ORKESTRA ŞEFLİĞİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 14 – (1) Orkestra Şefi;
a) Başkanlık ve Müdürlük veya Yönetim Kurulunca verilen görevleri yapmak,
b) Orkestranın sanat seviyesini yükseltmek, bunun için gereken raporları hazırlamak,
Yönetim Kuruluna sunmak
c) Orkestranın repertuarını genişletecek eserleri hazırlayarak Yönetim Kuruluna
sunmak,
d) Provaları ve konserleri tam bir disiplin içinde ve azami konsantrasyon sağlayarak en
verimli şekilde yürütmek,
e) Gerektiğinde prova raporları düzenleyerek Müdürlüğe ulaştırmak,
f) Gerekli gördüğünde normal provalar dışında orkestra gruplarını ayrı ayrı çalıştırmak
veya bu çalışmaları grup şefi eliyle yaptırmak,
g) Repertuara alınacak yerli ve yabancı çok sesli müzik eserleri Yönetim Kurulunun
onayına sunmak,
h) Sanatçıların sanat sicilini tutarak Kasım ayı sonuna kadar Müdürlüğe teslim etmek.
i) Yasaların ve bu yönetmeliğin kendisine yüklediği benzeri çalışmaları yapmakla görevli
ve yetkili olmaktır.
BANDO ŞEFLİĞİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 15- (1) Bando Şefi;
a) Başkanlık, Müdürlük veya Yönetim Kurulunca verilen görevleri yapmak,
b) Bandonun sanat seviyesini yükseltmek, bunun için gereken raporları hazırlamak,
c) Bandonun repertuarını genişletecek marşlar ve eserleri Yönetim Kurulu Kararı ile
programlara koymak,
d) Resmi tören ve protokol kurallarını eksiksiz uygulamak,
e) Provaları ve konserleri tam bir disiplin içinde ve azami konsantrasyon sağlayarak, en
verimli şekilde yürütmek,
f) Gerektiğinde prova raporlarını düzenleyerek Müdürlüğe ulaştırmak,
g) Gerekli gördüğünde normal provalar dışında Bando gruplarını ayrı ayrı çalıştırmak
veya bu çalışmaları grup şefi eliyle yaptırmak, bandonun tören yürüyüşü ve gösteri
çalışmalarını sağlamak,
h) Bando repertuarına alınacak yerli ve yabancı müzik eserlerini Yönetim Kuruluna
önermek,
i) Yasaların ve bu yönetmeliğin kendisine yüklediği benzeri çalışmaları yapmakla görevli
ve yetkili olmaktır.
KONSERVATUAR ŞEFLİĞİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE-16 (1) Konservatuar şefliğinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Atatürk kültürünün temel unsurlarından olan sanatın her türünü ihya etmek,
geliştirmek, yaymak ve toplumun bütün kademelerine sevdirmek, yetenekli
kişileri keşfederek eğitmek ve yetiştirmek,
b) Türk Müziğini halkın sanat anlayışını yükseltecek biçimde uygular, eğitici ve
açıklamalı konserler düzenler, Radyo ve Televizyonlarda yayınlar yapmak suretiyle
Konservatuar çalışmaları hakkında geniş kitlelerin bilgi sahibi olmalarını sağlar.
c) Amacına giren konularda eğitim ve öğretim yapar, kurs, seminer ve konferanslar
düzenler.
d) Benzeri grup ve şahıslarla işbirliği yaparak tüm branşlarda programlı gösterilerde
bulunmak, sergiler açmak, yurtiçi ve yurtdışı festival, yarışmalara ve benzeri sanat
etkinliklerine katılmak veya gösteriler düzenlemek suretiyle, otantik Türk Müziğinin
tanıtılıp yaygınlaştırılmasına katkıda bulunur. Sanat değeri taşıyan Türk Müzik
eserleriyle, özellikle bölgesel halk ezgilerini derler, tespit ve tasnif eder ve gerektiğinde
yayınlar.
e) Konservatuarın imkânları ölçüsünde Müzik ve Türk/ Batı Müzik aletleri ve ses eğitimi
ile ilgili eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,
f) Kültür ve sanat çalışmalarını destekleyici ve öğretici tarzda her dalda okul eğitimi
vermek, kısa dönemli kurslar açmak,
g) Konservatuar Şefliği’nin faaliyet gösterdiği tüm branşlarda, programlı
gösterilerde bulunmak, sergiler açmak, yurtiçi ve yurtdışı festival ve yarışmalara
katılmak,
h) Konservatuar Şefliği’nin ihtiyaçlarını Orkestra Müdürlüğü’ne ileterek
giderilmesini sağlamak,
i) Konservatuar Şefliği’ne alınan her türlü çalgı ile diğer araç gereçleri korumak ve
muhafaza etmek,
j) Geleneksel Türk Halk Oyunları ile Bölge Halk Oyunlarını araştırıp otantik ve
modernize Halk Oyunları eğitim ve öğretimini yapmak, ürünlerini sergilemek, halk
oyunları ekipleri oluşturup ve gösteriler düzenlemek. Gerektiğinde Avcılar Belediyesi
adına ulusal ve uluslar arası festivallere iştirak etmek ve temsil etmek.
k) Toplumumuzda Türk ve Dünya tiyatro, bale ve benzeri sahne sanatlarını
benimsetmek için gerekli bilimsel Eğitim, Öğretim ve Oyun sahneleme çalışmaları
yapmak, eğitimini vermek, Anadolu’ya özgü seyirlik oyunları araştırmak, derlemek
ve uygulamak,
l) Süresi 4 yıl olan ve devam etme zorunluluğu bulunan tam ve yarı zamanlı Batı
Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Halk Oyunları, Müzikoloji,
Tiyatro dallarında eğitim ve öğretim yapmak ve sertifika düzeyinde belge vermek,
m) İmkânlar ve ihtiyaç ölçüsünde ilgili kurumlarla işbirliği kapsamında sertifikalı eğitim
programları düzenlemek ve uygulanır.
n) Halk Müziği Araştırma Merkezi ve Etnomüzikoloji Merkezi kurmak ve derleme ve
araştırmalar yapmak,
o) İhtiyaca göre, Türk Kültürünün bir parçası olan yeni sanat bölümleri kurarak faaliyete
geçmesini sağlamak,
p) Konservatuar Şefliği’nin şefi, bu Yönetmelikte ve diğer mevzuatta düzenlenmiş
görevlerin yapılmasında yetkili olup, görevlerini özen ve çabuklukla yapmak ve
yürütmek bakımından Orkestra Müdürü’ne karşı sorumludur.
BANDO ŞEFLİĞİ
a) Çorbacıbaşı’nın Görevleri:
MADDE-17 (1) Başkanlık, Müdürlük ve Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yapmak.
2) Bandonun sanatsal seviyesini yükseltmek ve bunun için gereken çalışmaları yapmak..
3) Prova ve konserleri tam bir disiplin içinde en verimli şekilde yürütmek.
4) Gerekli gördüğünde normal provalar dışında grupları ayrı ayrı çalıştırmak.
5) Konser zamanı giyim kuşam ve gerekli çalgı ve aletlerin tam düzenli olmasına dikkat
etmek.
6) Bando yürüyüş provalarının ciddiyetle ve büyük bir titizlikle yapılmasını sağlamak.
7) Yönetmeliğin kendisine yüklediği benzeri çalışmaları yapmakla görevli ve yetkilidir.
ORKESTRA, KONSERVATUAR VE BANDO ŞEFLİKLERİ:
Çalışma Düzeni:
MADDE 18-(1) Eğitim, öğretim ve uygulama ile ilgili:
a) Eğitim süresini, ders günlerini, ders saatlerini, sınav günlerini, çalışma günleri ve tatil
süreleri gibi her türlü çalışma düzenini Yönetim Kurulu belirler.
b) İdare gerek gördüğünde yaz eğitimi de yapabilir.
c) Orkestra, Konservatuar ve Bando ön kayıtlarına başvuracak adayların İstanbul Avcılar
İlçesinde ikamet etmeleri zorunludur.
d) Ön kayıtlar 1 Eylül’de başlar ve 15 Eylülde sona erer.
e) 15-30 Eylül tarihleri arasında sınavda başarı gösteren adayların kesin kayıtlarını
bölümlerine yapar.
f) Aday tespiti sırasında 50 den aşağı puan alanlar başarısız sayılırlar. Bölüm kontenjanı ne
olursa olsun ilgili bölümlere alınmazlar.
g) Her öğretim yılında, hangi bölüme kaç öğrenci alınacağına yönetim kurulu karar verir.
h) Okulunu başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika verilir
i) Yılsonu sınavları 2. yarıyılın sona erdiği haftayı takip eden ilk hafta içinde yapılır,
j) Her dönem 16 haftadan oluşur,
k) Yarıyıl tatili Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların yarıyıl tatili ile aynı anda yapılır.
KESİN KAYIT
MADDE-19 (1)
a) Türk Vatandaşı olmak
b) Nüfus Cüzdanı veya Türk Pasaportu fotokopisi
c) İkametgâh Belgesi
d) Öğrenim Belgesi
e) Sağlık Raporu
f) Sabıka Kaydı
g) 4 adet fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)
YÖNETİM KURULU
MADDE- 20 (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur;
a) Müdür,
b) Orkestra Şefi,
c) Konservatuar Şefi
d) Bando Şefi,
e) Belediye Başkanı tarafından atanan bir memur,
f) Orkestra, Konservatuar ve Bando çalışanlarının birlikte kendi aralarından seçtikleri
biri asil, biri yedek üye,
(2) “e” şıkkındaki üyenin görev süresi iki yıldır. Herhangi bir nedenle süresinden önce
görevden ayrılan bu üyeler yerine yenileri atanır/seçilir. Seçilen asil üyenin Yönetim
Kurulundan ayrılması halinde, yedek üye kalan sürede görev yapar. Seçilen üye, yeniden
seçilebilir. Şu kadar ki, art arda iki dönemden fazla bu göreve seçilemez.
(3) Oluşan yeni Yönetim Kurulu, Başkanlık Makamının onayını müteakip göreve başlar.
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE KARAR İLKELERİ
MADDE 21 - (1) Yönetim Kurulu toplantıları Orkestra Müdürünün Başkanlığında yapılır.
Müdür olmadığı zamanlar Orkestra Şefi, yoksa Konservatuar Şefi, o da yoksa Bando Şefi
Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.
(2) Kurul ayda bir toplanır. Toplantı günü ve saati, bir önceki toplantıda karar altına
alınır. Lüzumu halinde Müdür, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
(3) Toplantı yeter salt çoğunluktur. Karar yeter sayısı ise toplantıda hazır bulunan üye
sayısının salt çoğunluğudur. Her üye bir oy hakkına sahiptir. Eşitlik halinde Başkanın
oyu iki oy sayılır.
(4) Toplantılar gizlidir. Toplantı gündemi, Müdürlükçe hazırlanır. Gündeme eklenmesi
istenen konular, üyeler tarafından önerilebilir. Bu öneriler ancak Yönetim Kurulu Kararı
ile gündem maddesi haline gelebilir. Müdür dışında mazeretsiz olarak yıl içinde üç
toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Bu üye, Orkestra, Konservatuar veya Bando
Şefi ise istifa etmiş sayılır.
(5) Yönetim Kurulunca alınan kararlar tutanakla tespit edilir, sayfaları müteselsil sıra
numaralı, mühürlü ve son sayfası kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilen karar defterine
yazılır, üyelerce imzalanır. Defter Müdürlükçe muhafaza edilir.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 22 - (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdadır;
a) Yıllık ve gelecek dönem için konser planlaması, solist angajmanları, konserlerin
düzenlenmesi ve resmi görevlerin planlanması,
b) Konser turneleri ve bunlarla ilgili işlerin yapılması,
c) Orkestra, Konservatuar ve Bandonun bir kısmının veya tamamının Resmi Sanat
Kurumları, TRT ve özel sanat kuruluşları ile ilişkilerinin düzenlenmesi,
d) Orkestraya davet edilecek yabancı ve yerli Şef ve Solistlerle ihtiyaç halinde
orkestranın eksik üyelerinin yerini almak üzere orkestra dışından çağrılacak konuk
sanatçıların ücretlerinin tespit edilmesi ve Başkanlığa sunulması,
e) Orkestra, Konservatuar ve Bando için temini gereken giyim, kuşam, aksesuar,
malzeme ve çalgıların kararlaştırılıp, Müdürlüğe teklif edilmesi,
f) Yönetim Kurulu; Orkestra Müdürü, Şefler ve diğer organlardan gelecek konuları görüşüp
karara bağlar.
g) Orkestra, Konservatuar ve Bandoya alınacak sanatçı, stajyer sanatçıların yasalara ve
yönetmeliğin ilgili maddelerinde sayılan niteliklere haiz olanlar arasından işe alınması,
h) Sanatçıların, stajyer sanatçıların, yerli ve yabancı konuk sanatçıların terfi,
ödüllendirme, puanlarını yükseltme veya indirme, ücretlendirme ile öteki
yükümlülüklerine ilişkin işlemlerinin yürütülmesi, sözleşmelerin yenilenmesi,
i) Orkestra, Konservatuar ve Bando sanatçılarının kurum dışı çalışma taleplerinin
değerlendirilmesi,
j) Yurtiçi ve yurt dışında turne, davet, konser, gösteri, burs ve benzeri nedenlerle gidecek
olanlar ile ilgili kararların alınıp Başkanlığa sunulması,
k) Kanunlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu yönetmeliğin kendisine yüklediği işleri de
yapmakla görevli ve yetkilidir.
l) Yönetim Kurulu kararları Belediye Başkanı veya yetki vereceği makamın onayından
sonra yürürlüğe girer.
m) Orkestra, Konservatuar, Bando Şeflerini ve imtihan kurullarını belirler.
n) Yönetmeliğin 1. ve 14. maddelerinde belirlenen amaçların gerçekleşmesi için gerekli
denetim ve çalışmalar yapar, kararlar alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SANAT HİZMET BİRİMLERİ VE TEKNİK YAPI
BELEDİYE BANDOSUNUN SANAT HİZMETLERİ BİRİMLERİ
MADDE 23 – (1) Belediye Orkestrası sanat hizmetleri birimleri aşağıda gösterilmiştir;
a) Yaylı çalgılar
b) Tuşlu çalgılar
c) Tahta üflemeli-kamışlı çalgılar
d) Maden üflemeli çalgılar
e) Vurmalı ve elektronik çalgılar
(2) Belediye Orkestrası Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan Belediye Bandosu
aşağıdaki sanat hizmetleri birimlerinden oluşur:
a) Tahta üflemeli-kamışlı çalgılar
b) Maden üflemeli çalgılar
c) Vurmalı çalgılar
BELEDİYE ORKESTRASI, BANDOSU VE BANDO TAKIMININ TEKNİK YAPISI
MADDE 24 – (1) Belediye Orkestrası, bandosu ve Bando Takımının teknik yapısı aşağıda
gösterilmiştir:
Şef
Solist
Korist
Notist
Flüt – Pikolo Flüt
Obua
Klarnet – Bas Klarnet
Fagot – Kontra Fagot
Korno
Trompet
Trombon
Tuba
Saksafon
Blok Flüt
Timpani
Zil
Davul
Çan
Kastanyet
Çelik Üçgen
Ksilofon
Trampet
Gong
Piyano
Keman – I. Keman – II. Keman
Viyola
Viyolonsel
Kontrbas
Arp
Bağlama - Cura – Tanbura – Divan (Elektrik-Akustik)
Bas Bağlama
Tar
Kabak Kemane - Kemança
Karadeniz Kemençesi
Kaval – Dilli Kaval - Dilsiz
Zurna – Kaba Zurna – Zil Zurna
Tulum
Sipsi
Çifte
Çığırtma
Davul – Bateri (Elektrik-Akustik)
Nağara – Koltuk Davulu
Def – Zilli Def
Dümbelek – Darbuka
Kajon-Sanduka
Bendir
Kaşık
Zil
Zilli Maşa
Ud
Kanun
Türk Müziği Kemanı
Ney
Tanbur - Yaylı Tanbur
Klasik Kemençe
Rebab
Kudüm
Def
Elektronik Klavye – Org – Synthesizer
Bongo
Konga
(2) Bandonun teknik yapısı aşağıda gösterilmiştir:
Şef
Flüt – Pikolo Flüt
Klarnet – Bas Klarnet
Fagot – Kontra Fagot
Korno
Trompet
Trombon
Tuba
Zil
Davul
Çan
Ksilofon
Trampet
(3) Bandonun Teknik Yapısı:
En az 3 katlı Bando Takımından oluşacak, ihtiyaç halinde sayı artırılabilecektir.
Çorbacıbaşı
Mehterbaşı
Cevgen
Zurnazen
Boruzen
Nakkarezen
Zilzen
Davulzen
Kös
Tuğ Takım
Hücum Tuğu
Zırh
Sancak
Kös Yedeği
GRUP ŞEFLERİ
MADDE 25 - (1) Bando ve Orkestra’da bu yönetmelikte oluşturulan teknik yapıya
uygun olarak, bu yönetmeliğin 23. maddesinde düzenlenen ve sanat hizmet birimleri
olarak ifade edilen gruplar için her bir gruba Yönetim Kurulunca bir grup Şefi atanır.
(2) Grup Şefleri gruplarının başlarında bulunurlar. Toplulukta görev alacak kişiler,
Başkanlığın isteği doğrultusunda kadrolu, sözleşmeli, yevmiyeli veya saat ücretli olarak
çalışırlar.
ÇALGI GRUP ŞEFLERİ
MADDE 26- (1) Orkestra ve Bandoda her çalgı grubunun meslekte en kıdemli üyesi
o çalgı grubunun doğal şefidir. Çalgı grup şefi grubun uyumlu ve verimli çalışmasını
sağlar. Toplulukta görev alacak kişiler, Başkanlığın isteği doğrultusunda kadrolu,
sözleşmeli, yevmiyeli veya saat ücretli olarak çalışırlar.
ORKESTRA – BANDO VE BANDO ÇALIŞANLARI
MADDE 27 - (1) 24. maddede gösterilen Belediye Orkestrası, Bandosu ve Bando Takımı;
bünyesinde hizmet veren sözleşmeli sanatçılar, işçi sanatçılar ve hizmet alımı yapılmak
suretiyle temin edilen çalışanlardan oluşur. Toplulukta görev alacak kişiler, Başkanlığın
isteği doğrultusunda kadrolu, sözleşmeli, yevmiyeli veya saat ücretli olarak çalışırlar.
NOTİST
MADDE 28 - (1) Orkestra ve Bandoda ortak çalışmalarda üretilecek müzik eserlerini
üretmek, nota yazımları, gerekli düzenleme ve transpozisyonları yapmak üzere,
konservatuar şefliği mezunları arasından bir kişi notist olarak atanabilir. Orkestra Şefine
bağlı olarak görev yapar, verilen görevleri reddedemez. Toplulukta görev alacak kişiler,
Başkanlığın isteği doğrultusunda kadrolu, sözleşmeli, yevmiyeli veya saat ücretli olarak
çalışırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SANATÇI PERSONELİNİN SORUMLULUKLARI İLE GÖREVE ALINMASI ESASLARI
SÖZLEŞMELİ SANATÇILAR
MADDE 29 - (1) Sanatçıların göreve alınması esasları şunlardır:
1)Kullandığı çalgı ile yurtiçi ve yurtdışında başarısını kanıtlamış Konservatuar mezunu
müzisyenler, alanlarında en az Yüksek Lisans eğitimi almış olmak ve kadro bulunmak
kaydıyla Yönetim Kurulu Kararı, Başkanlık Onayı ile Orkestrası sanatçısı olarak idari
sözleşme ile çalıştırılabilir.
2) Yukarıdaki maddede belirtilen hal dışında müzik alanında eğitim veren fakülte veya
yüksek okullardan en az lisans seviyesinde eğitim alanlar arasından, ilgili çalgının
eğitimini gördüğünü belgeleyenler içinden, idari sözleşme yapılmaksızın stajyer
kadrolarına alınmaları ile başlar. Her sanat hizmet birimi için yıl içinde en fazla ikişer
stajyer sanatçı çalıştırabilir. Müracaatlar Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara
bağlanır.
a) Stajyerler, staj süresi içinde sanatçılara ait haklardan yararlanırlar ve
yükümlülüklerden de sorumludurlar. Stajyerlik süresinin devam ettirilmesi, sona
erdirilmesi veya kadrolaştırılması Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.
b) Sanatçılar, kendilerine verilecek her türden partisyonu icra etmeye, görevleri
üstlenmeye ve eksiksiz gereğini yapmakla yükümlüdürler.
c) Bütün çalışmaları Belediye Orkestrası içinde üstlendikleri görevlere yöneltirler.
Verilecek görevleri, görevin niteliğinin gerektirdiği saygınlıkla yaparlar.
d) Sanatçıların orkestra dışında yapacakları her türlü sanatsal çalışmalar, asli görevini
aksatmayacak şekilde Yönetim Kurulunun yazılı iznini gerektirir.
e) Sanatçının kendi isteği ile çalgısını değiştirmesi talebi Yönetim Kurulunca
değerlendirilerek karara bağlanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
REPERTUAR TESPİTİ, YILLIK ÇALIŞMA DÜZENİ
REPERTUAR
MADDE 30- (1) Gerek Orkestra ve gerekse Bandonun yıllık repertuarı yurtiçinde ve
Yurt dışında, alanında kabul görmüş çok sesli müzik eserleri arasından Şef tarafından
oluşturulur, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Repertuar tespitinde Orkestra ve
Bandonun teknik yapısı dikkate alınır. Mümkün olduğu ölçüde Türk bestecilerinin çok
sesli müzik eserlerine repertuarda yer verilmesi zorunludur. Şefler her sanat sezonu
sonunda, bir sonraki sanat sezonunda repertuara yeni koyacakları yerli ve yabancı çok
sesli müzik eserlerini Yönetim Kuruluna bildirirler.
ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
ORKESTRA, BANDO VE BANDO TAKIMI ÇALIŞMALARI
MADDE 31 - (1) Orkestra, Bando ve Bando Takımı Çalışmaları;
a) Orkestra Çalışmaları: Orkestra çalışmaları ücretli veya ücretsiz olabilir.
a1) Ücretsiz çalışmalar; Başkanlık, ve Müdürlükçe uygun görülen her türlü gece-gündüz
görevi ile TRT bant çekimi veya canlı yayını, sosyal hizmet veren Kızılay, Darülaceze,
Çocuk Esirgeme Kurumu, Hastane, Resmi Devlet Okulları, Hapishane, Belediyeler,
Festivaller ve benzeri kuruluşlar için verilen konserlerdir.
a2) Ücretli çalışmalar; Ücretsiz görevler dışında Müdürlüğe ulaşan talepler, Avcılar
Belediye Meclisinin belirlediği ücret tarifesi üzerinden değerlendirilir. Talep sahibi,
ücreti peşin olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırmasını müteakip protokol yapılır.
Bu tür çalışmaların süresi bir gün içinde dört saati geçemez.
b) Bando Çalışmaları:
b1) Ücretsiz çalışmalar; Başkanlık ve Müdürlükçe uygun görülen her türlü gece-gündüz
açılış, kutlama, karşılama, uğurlama, cenaze, Resmi Bayram Törenleri ve benzeri
seremoniler ücretsiz çalışmalar kapsamındadır.
b2) Ücretli çalışmalar; Ücretsiz çalışmalar dışındaki özel talepler orkestranın çalışmaları
ile ilgili düzenlemeye tabidir.
c) Bando Takımı Çalışmaları: Bando Takımının ücretsiz veya ücretli çalışma esasları,
Bando ile aynı olacaktır.
KONSER VE PROVALAR
MADDE 32 - (1) Orkestra ve Bando üyeleri bir günde konser, prova ve gösteri olarak en
çok iki çalışmaya katılabilirler;
a) Prova; Şefin orkestra veya bandonun tümünü veya bir kısmını çalıştırmasıdır.
b) Günlük prova süresi günde dört saattir.
c) Prova aralarında dinlenme süresini Şefler belirler.
d) Provalarda disiplin esastır. Orkestra ve Bando üyeleri başkanlık tarafından verilecek
gece veya gündüz konserleri ve görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
e) Orkestra ve Bando üyeleri, büyük deniz taşıtları dışında hareket halindeki araçlarda
görev yapamazlar.
f) Orkestra ve Bando üyeleri, bu yönetmelikte belirtilen çalışma esasları dışında
görevlendirilemezler. Görevler üyelere 24 saat önceden bildirilir. Olağanüstü hallerde
Müdürlük, Şefler aracılığı ile Orkestra ve Bandoyu göreve çağırabilir. Bu halde, Orkestra
veya Bando üç saat içinde verilen görev yerinde toplanmak zorundadır.
g) Orkestra ve Bando üyeleri hafta tatili kullanırlar. Hafta tatilinde veya gece çalışmaları
halinde takip eden günde izin verilebilir.
h) Orkestra ve Bando üyeleri, konser ve gösterilere Yönetim Kurulunca tespit edilen
kıyafetle çıkmak zorundadırlar. Bu kıyafetler üyelere Belediye tarafından sağlanır.
i) Sanatçılar kendilerine zimmetle teslim edilen çalgı, nota, kıyafet ve diğer araç-gereci
amacına uygun kullanmak, periyodik bakımlarını yapmak ve kullanılmaya hazır halde
tutmak zorundadırlar. Sanatçılar, çalgılarını konser veya gösteri dışında hiçbir şekilde
özel amaçla kullanamazlar.
j) Sanatçılar hastalık ve benzeri mazeretlerini çalışmalardan en geç bir saat önce
Müdürlüğe bildirmek zorundadırlar.
k) Provaların takvimini belirleme veya bir süre ara verme, ancak Yönetim Kurulu
Kararı ile mümkündür.
l) Görev ve konserlerin uygunluğu Yönetim Kurulunca değerlendirilerek, uygulama buna
göre yapılacaktır.
KURUM DIŞI ÇALIŞMALAR
MADDE 33- (1) Orkestra ve Bando sanatçıları bütün çalışmalarını kurum içindeki
görevlerine hasrederler. Kazanç elde etmek amacıyla başka işlerde çalışamazlar.
Sanatçıların kurum dışı her türlü çalışmaları ancak Yönetim Kurulunun yazılı izni ile
gerçekleşebilir. Bir yıl içerisinde üç aydan fazla kurum dışı çalışma izini verilemez.
Yönetim Kurulu prova, konser, gösteri ve turne akışındaki değişiklikler sebebi ile bu
madde hükmünce verdiği izni geri alabilir.
(2) Sanatçılar, izin ile ancak TRT, kamu kurumları, öğretim ve sanat kurumlarında ve
sanatlarını kurum onuruna zarar vermeden icra edecek yerlerde, asli görevlerini
aksatmamak kaydıyla çalışabilirler. Bu çalışmalarında hiçbir şekilde kurumun çalgılarını
kullanamazlar.
(3) Sanatçılar izinli olsun veya olmasın bar, pavyon ve diskotekler gibi yerlerde
çalışamazlar.
SÖZLEŞME
MADDE 34- (1) Bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde yasalarla tanımlanmış sanatçılar
ile Başkanlık arasında her mali yıl için “İdari Sözleşme” imzalanır.
(2) Sözleşmelerin metni ve kapsamı ile hükümleri Müdürlükçe hazırlanır. Sözleşme
dönemi içerisinde mevzuat ile yeni hükümler olursa, sözleşme değişikliğine gerek
kalmaksızın bu mevzuat hükümleri uygulanır.
TURNELER
MADDE 35 - (1) Yönetim Kurulunun Kararı ve Başkanlık Onayı ile yurtiçi ve
Yurt dışında turneler düzenlenebilir, diğer sanat kurumları ile ortak çalışmalar
yapılabilir.
SEÇİM KURULU
MADDE 356 - (1) Yönetim Kuruluna seçilecek üye ile ilgili olarak yapılacak seçim; tek
dereceli, gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılır. Seçim, Seçim Kurulu tarafından
gerçekleştirilir. Seçim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:
a)Başkan
b) Müdür
b)Müdür tarafından idareden görevlendirilen iki memur
PERSONEL VE ÖZLÜK İŞLERİ
İZİN
MADDE 37 - (1) Orkestra, Konservatuar ve Bando Şefliğinde görev yapan ve Bakanlar
Kurulu Kararına göre istihdam edilen personel, haftada bir gün-müdürün uygun
göreceği günde- izinli sayılır. Turnelerde haftalık izin verilmeyebilir. Ancak verilmeyen
izinler bilahare kullandırılabilir. Her personelin yıllık izin hakkı 30 gün olup, başkanlıkça
uygun görülen tarihlerde kullandırılır. Her personelin, mazeret, hastalık ve bunun gibi
izin talepleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili hükümleri muvacehesinde
Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Acil hallerde Müdürlükçe işlem yapılır ve neticesi
Yönetim kuruluna bildirilir.
(2) İzin süresinden önce, mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde
sözleşmeli personel derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret nedeninin ortadan
kalkması veya izin süresinin bitiminde göreve dönmeyenler istifa etmiş sayılır.
YURTDIŞINA GÖNDERİLME
MADDE 38 - (1) Orkestra, Bando ve Bando üyelerinden geçici görev, burs, davet, bilgi ve
görgülerini arttırmak için yurtdışına gidecekler Yönetim Kurulu teklifi ve Başkanlık
Onayı ile belirlenir.
YABANCI SANATÇI GETİRME VE KONUK SANATÇI ÇALIŞTIRMA
MADDE 39 - (1) Orkestrada geçici sürelerle çalıştırılmak üzere, dış ülkelerden
Orkestra Şefinin önerisi veya gelen tekliflerin Yönetim Kurulunca değerlendirilmesi ve
Başkanlık Onayı ile Orkestra Şefi, solist ve orkestra üyesi sanatçılar getirilebilir.
(2) Bu kişilere ödenecek ücret, iaşe ve ikamet giderleri Yönetim Kurulunca belirlenip
Başkanlık onayını müteakip uygulama yapılır.
(3) Yurtiçinden konuk sanatçı istihdamı da bu madde hükümlerine tabidir. Şu kadar ki
Yurt içinden çalıştırılacak sanatçı sayısı, beş kişiyi ve ödenecek ücret ise 99 puanlık bir
sanatçıya ödenen ücreti geçemez.
ALT GRUP OLUŞTURMA
MADDE 40- (1) Belediye Orkestrası sanatçıları arasından, gerektiğinde Bando
sanatçılarının da katılımı ile orkestra bünyesi içinde Düet, Trio, Kuartet, Oda Orkestrası
ve benzeri tarzda alt gruplar oluşturulabilir. Bu tür gruplar, Yönetim Kurulu Kararı ile
oluşturulabilir.
ABONMAN KONSERLER
MADDE 41- (1) Yönetim Kurulu, Belediye Orkestrasının yaz ayları içerisinde, turne,
festival ve görev harici zamanlarda hafta içerisinde ücretsiz açık hava Abonman
Konserleri vermesi için gerekli tedbirleri alır. Halkın etkin katılımını sağlayan etkinlikler
düzenler.
SANATÇI DEĞİŞİMİ
MADDE 42- (1) Yurt dışı turneler, bando festivalleri gibi önemli ihtiyaçların doğması
halinde, Şeflerin mutabakatı ve teklifi ile Yönetim Kurulunca Orkestra sanatçıları
arasından Bandoya sanatçı alınmasına izin verilebilir. Bandodan Orkestraya da benzer
yöntemlerle ihtiyaç halinde sanatçı değişimine izin verilebilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
YÜRÜRLÜK
MADDE 43 (1) Bu Yönetmelik hükümleri Avcılar Belediye Meclisinin kabulü ve yerel bir
gazetede ilanı ile yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 44 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avcılar Belediye Başkanı yürütür.
Download

Orkestra Müdürlüğünün Görev ve Çalışma