Doküman Kodu: ÇİEK EK-B
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
Rev. No.: 00
Yayın Tarihi: 14.02.2014
Sayfa No: 1/1
TEKNOMARİN; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için lüzümlu olan işlemleri
yapmayı, bu işlemleri sağlamak için gerekli araçları noksansız olarak bulundurmayı hedef
ilke olarak benimsediğinden İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda “önce güvenlik” ilkesine
inanarak yaklaşmaktadır. Bu ilkenin uygulanabilmesi için tüm çalışanlar yaptıkları işlerde
iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle riayet edeceklerdir. Çünkü hiçbir iş,
çalışanlarımızın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli
değildir.
TEKNOMARİN; ülkemizdeki veya çalışılan ülkelerdeki yürürlükte bulunan tüm İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliği mevzuatlarına, (kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve
yönetmeliklere) uluslararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere uymayı
taahhüt etmektedir.
TEKNOMARİN; faaliyetleri sırasında kaza olasılığını kaynağında önleyerek oluşabilecek
kazaları en aza indirmeyi ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi
vazgeçilmez öncelikli hedefi olarak kabul etmektedir.
TEKNOMARİN; İSG faaliyetlerindeki tüm süreçlerde çalışmalarını sürdürerek sürekli
olarak iyileştirme yapacak, böylelikle tehlikeleri minumuma indirecektir.
Genel Müdür
Tuncay İMRAL
HAZIRLAYAN
KALİTE YÖNETİCİSİ
Göktürk AYDINER
ONAY
GENEL MÜDÜR
Tuncay İMRAL
Download

kalite politikası ek