Okul Öncesi Eğitim ve
İlköğretim Kurumları Standartları
RAPORLAMA
Rapor kodları
M: Mevcut Durum Göstergelerine ait olan rapor
P: Performans Göstergelerine ait olan rapor (Mevcut Durumu
Karşılama Düzeyi)
A: Algısal Yarar Düzeylerine ait olan rapor,
G: Genel Rapor: Mevcut durum ve performans göstergeleri ile algısal
yarar göstergelerinden oluşan genel rapor,
K: Okula ait olan künye bilgilerinin yer aldığı liste
01: Detay Raporlar
02: Özet Raporlar
a: Okul düzeyindeki rapor
b: İlçe milli eğitim müdürlüğü düzeyindeki rapor
c: İl milli eğitim müdürlüğü düzeyindeki rapor
d: Bakanlık raporları
Neden Rapor
Raporlar, çeşitli kaynaklardan elde edilmiş veri
ve bulguların sistematik ve kontrol edilebilir
ölçütlere göre işlenerek bilgiye dönüştürülmüş
halidir.
Kurum Standartları ve
Raporlama
Belirli değişkenlerin
tablo,
grafik,
dağılım
gibi dokümanlarla sunulması, raporlama süreci olarak
adlandırılmaktadır
Rapor Çeşitleri
a.Okul Düzeyinde Raporlar
b.İlçe Düzeyinde Raporlar
c.İl Düzeyinde Raporlar
d.Bakanlık Düzey Raporlar
M.Mevcut Durum Göstergeleri Raporu
P.Performans
Göstergeleri
Raporu
(Mevcut Duruma Ulaşma Düzeyi)
A.Algılanan Yarar Düzeyleri Raporu
G.Genel Rapor
01.Detay Rapor
02.Özet Rapor
Künye Bilgileri- (K01a)
İL/İLÇE:
KURUM ADI:
TAŞIMA DURUMU:
KURUM TÜRÜ: İlköğretim Okulu
ÖĞRETİM ŞEKLİ: İkili Öğreti
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF:
Okulun toplam yerleşke alanı (bahçe alanı m2si ve bina kullanım alanı m2si
1500
)
900
Okulun bahçe alanı (m2)
Okulun bina kullanım alanı (m2)
1300
Okul ve okula ait binaların herhangi biri iki ya da daha fazla katlıdır
evet
Okuldaki toplam derslik sayısı (anasınıfı hariç)
7
Okuldaki toplam şube sayısı
Okul ısıtma tipi: soba(1), kalorifer (2), güneş enj (3), elektrik (4,) klima
(5) diğer (6)
14
Okuldaki yönetici sayısı
2
Öğretmen ve yöneticilerin toplam sayısı
9
Eğitim-öğretim yılı içinde okula yeni gelen yönetici ve öğretmen sayısı
Toplam okul personeli (okuldaki tüm çalışanlar) sayısı Yardımcı hizmetler
modülündeki çalışanlar da alınacak
2
Okuldaki destek personel sayısı (eğitim öğretim dışında kalan çalışanlar)
2
2
10
Mevcut Durum Göstergeleri
İlgili olduğu alt standart açısından, okulun
kendi öz değerlendirmesi için mevcut durum
girdileridir.
Varlık Bildiren Mevcut Durum Göstergeleri Raporu
(Detay)- Okul
(M01a)
4.1.2. Okul Yakın Çevresinin Güvenliği: Okulun yakın çevresi güvenlidir.
Cevap
1. Okul yakın çevresinde belirlenmiş (anayol, trafo, rögar vb.)faktörlerin yaratacağı risklerin ortadan
kaldırılmasına yönelik girişimlere ilişkin kayıtlar (rapor, tutanak ve yazışmalar) vardır.
2. Okulun yakın çevresindeki risk faktörleri ve bunlardan korunmaya ilişkin personel, çocuklar ve
velilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri vardır.
3. Okul ulaşım yollarında trafik önlemleri alınmasına yönelik girişim/yazışmalar/kayıtlar vardır.(-S)
Evet
4. Çocukların, sokak/caddeye ani ve kontrolsüz çıkışlarını önlemek için yaya kaldırımı kenarında
bariyer vardır. (-S)
5. Okulun 100 m yakınında eğlence merkezi (bar gibi) yoktur.(-S)
Evet
6. Okulun 200 m yakınında baz istasyonu yoktur.(-S)
Evet
7. Okulun 100 m yakınında elektronik oyun merkezi yoktur.(-S)
8. Okulun 100 m yakınında alkollü içki satan yer(meyhane gibi) yoktur.(-S)
Evet
Evet
9. Okulun 100 m yakınında alkollü içki satan yer, kahvehane, kıraathane yoktur.(-S)
Evet
10. Okulun yakın çevresinde trafo yoktur. (-S)
Evet
Evet
Evet
Evet
Varlık Bildiren Mevcut Durum Göstergelerinin
Gerçekleşme Durumu(Özet)- Okul (M02a)
Bu rapor “varlık” bildiren diğer bir deyişle
“evet /hayır” ifadeleriyle cevaplanması
gereken mevcut durum göstergelerinin sadece
43 alt standart düzeyinde özet dökümünü
göstermektedir.
ALT STANDARTLAR
Standart 1.1:OKUL,BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK VE ÖZEL
BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİ GÖZETEREK, PERSONELİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ
DESTEKLEYECEK, PAYDAŞLARIN KATILIMINI SAĞLAYACAK VE ÇOCUKLARIN BAŞARISINI
GELİŞTİRECEK ŞEKİLDE ETKİLİ YÖNETİLİR.
Gerçekleşm
e Oranı
Gerçekleşm
e
Yüzdesi(%)
Varlık Bildiren Mevcut Durum Göstergelerinin
Gerçekleşme Durumu(Özet)- Okul (M02a)
Okul Gelişimi
7/7
100
Kurum Çalışanlarının İstihdamı
3/3
100
Mesleki Gelişim Etkinlikleri
9/9
100
Oryantasyon Etkinlikleri
Çocuklara, Velilere ve Okul Personeline Yönelik Motivasyon Artırıcı
Çalışmalar:
5/5
100
4/4
100
Çocuğun Başarısı:
4/4
100
Çocukların Okul Yönetimine Katılımı
10/5
50
Velilerin Okul Yönetimine Katılımı:
6/6
100
Velilerin Eğitim Sürecine Etkin Katılımı:
4/4
100
Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı:
2/2
100
Özel Bilgilerin Gizliliği:
3/3
100
Örnek:
Okul Gelişimi:alt standardına ait varlık bildiren 7 adet mevcut durum göstergesinin 7 ‘i de gerçekleşmiştir.
Gerçekleşme yüzdesi bu yüzden %100’dür. Çocukların Okul Yönetimine Katılımı alt standardına ait 10 adet
mevcut durum göstergesinin 5 tanesi gerçekleşmiştir. Gerçekleşme yüzdesi bu yüzden %50’dir.
Performans Göstergeleri
(Alt Standartı Karşılama
Düzeyleri)
Alt standartla ilgili mevcut durum girdilerinin,
önceden belirlenmiş ölçütlere göre işlevselliğinin
düzeyini, sıklık, güncelleme sıklığı, oran vb.
olarak hesaplamaya dayalı üretilen verilerdir.
Mevcut Durumu Karşılama
Düzeyleri
(Performans Göstergeleri)
Sıklık – Miktar
Oran
Performans Göstergeleri Raporu (Detay) Okul
1.Okulda kişisel ve/veya hizmete özel bilgi ve belgelerin gizliliğini korumaya yönelik
kurallar yazılı olarak belirlenmiştir.
2.Okuldaki kişisel ve/veya hizmete özel bilgi ve belgelere yalnızca yetkili kişiler tarafından
ulaşılabilir.
3.Risk altında bulunan çocuklara yönelik önleme çalışmalarına temel oluşturmak üzere
çocukla ilgili toplanan bilgilerin gizliliği korunur.
4.Eğitim öğretim yılında ilkokul ve ortaokulda hizmete ve kişiye özel gizli bilgilerin
korunma güvencesi hakkında yapılan bilgilendirme çalışmalarına katılan çocuk sayısının
toplam çocuk sayısına oranı.
5.Eğitim öğretim yılında hizmete ve kişiye özel gizli bilgilerin korunma güvencesi
hakkında yapılan bilgilendirme çalışmalarına katılan personel sayısının toplam personel
sayısına oranı
6.Eğitim öğretim yılında hizmete ve kişiye özel gizli bilgilerin korunma güvencesi
hakkında yapılan bilgilendirme çalışmalarına katılan veli sayısının toplam veli sayısına
oranı
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
% 85
Sonuç*
Gerçekle
şen
1.1.11: Özel Bilgilerin Gizliliği: Okulda çocukların, velilerin ve personelin
hizmete ve/veya kişiye özel bilgilerin gizliliği korunur.
Beklenen
(P01a)
-
100%
% 90
-
100%
% 45
-
100%
Beklenen Performans Gerçekleşmiş
- Beklenen Performans Gerçekleşmemiş olarak değerlendirilmektedir.
Özel bilgilerin gizliliği ile ilgili mevcut durum göstergelerinin gerçekleşme oranı 3%6 dır. Diğer
bir deyişle % 50 dir.
Performans Göstergeleri Raporu (Özet) Okul
Kurum Çalışanlarının İstihdamı:
Mesleki Gelişim Etkinlikleri:
Oryantasyon Etkinlikleri:
Çocuklara, Velilere ve Okul Personeline Yönelik Motivasyon Artırıcı Çalışmalar:
Çocuğun Başarısı:
Çocukların Okul Yönetimine Katılımı:
Velilerin Okul Yönetimine Katılımı:
Öğretmenlerin Okul Yönetimine Katılımı:
Özel Bilgilerin Gizliliği:
0/9
1/3
15/15
2/8
7/7
7/7
6/12
2/10
5/5
6/6
Gerçekleşme
Yüzdesi (%)
ALT STANDARTLAR
Standart 1.1:OKUL; BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK VE
ÖZEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİ GÖZETEREK, PERSONELİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ
DESTEKLEYECEK, PAYDAŞLARIN KATILIMINI SAĞLAYACAK VE ÇOCUKLARIN
BAŞARISINI GELİŞTİRECEK ŞEKİLDE ETKİLİ YÖNETİLİR.
Okul Gelişimi:
Gerçekleşme
oranı
(P02a)
00,00
33,33
100,00
20,00
100,00
100,00
50,00
20,00
100,00
100,00
Gerçekleşme oranı tamamlanmayan ve gerçekleşme yüzdesi %100
altı olan performans göstergeleri iyileştirmeye açık alandır.
Bu standarta ait başarım durumu 5/10 dur = % 50
Yönetici
Öğretmen
Algılanan
Yarar
Düzeyleri
Çocuk
Veli
Algılanan Yarar Düzeyleri
Alt Standart
Alt Standart
1.1.11. Özel
Bilgilerin
Gizliliği:
Okulda
çocukların,
velilerin ve
personelin
hizmete
ve/veya kişiye
özel bilgilerin
gizliliği
korunur.
Varlık
V
İşlevsellik
İ
Okulumuzda
özel bilgilerin
gizli
tutulmasına
yönelik
önlemler
vardır.
Okulumuzda
kişilerin özel
bilgilerinin gizli
tutulmasına
yönelik önlemler
uygulanmaktadır
.
Paylaşım
P
Bu önlemler
hakkında
bizlere bilgi
verilir ve
görüşlerimiz
alınır.
Yarar
Yr
Özel bilgilerin
gizli tutulmasına
yönelik
önlemlerle okula
güvenimiz artar.
Alt Standartlara Göre Aktörlerin
Algılanan Yarar Düzeyleri-(Detay) Okul
A01a
Alt Standart 2.1.11. Özel Bilgilerin Gizliliği:
Okulda çocukların, velilerin ve personelin hizmete
ve/veya kişiye özel bilgilerin gizliliği korunur.
V /Y
İ
P
YR
Toplam
Kişi
Sayısı
Yönetici
0
1
2
0
3
Öğretmen
5
6
9
5
25
Veli
20
20
50
30
120
Çocuk
20
50
70
60
200
Bu rapor okul aktörlerinin algılarının
frekans dağılımlarını içerir.
Alt Standartlara Göre Aktörlerin
Algılanan Yarar Düzeyleri-(Detay) Okul
A01a
Algılanan Yarar Düzeyleri Okul Raporlarının
Yorumlanmasında MOD (Tepe Değer) dikkate
alınmaktadır.
-MODVeriler küçükten büyüğe sıralandığında en çok tekrar
eden sayı tepe değerdir.
Örnek:1,1,1,2,4,4,5,1,1,3,3,2
Mod:1
Algılanan yarar düzeyi bulgularında;
1-Bir bütün olarak ve her biri açısından aktörlerin
algılarının mod değerlerinin yoğunlaştığı dereceler,
2-Bu derecelerin yarar derecesine olan uzaklığı ya da
örtüşmesi,
3-Aktörlerin algılarının birbirine karşı durumları,
aktörler arasında manidar farklılaşmalar
yorumlanır.
Genel Rapor -Okul
(G01a) Performans
Gerçekleşme
Yüzdesi
Yönetici
Öğretmen
Çocuk
Alt Standart 2.1.1. Okul Gelişimi
7/7
100
9/9
100
Y
V/Y
-
Alt Standart 2.1.2. Kurum Çalışanlarının
İstihdamı
3/3
100
3/3
100
V/Y
P
-
Alt Standart 2.1.3. Mesleki Gelişim Etkinlikleri
9/9
100
15/15
100
İ
Y
-
V/Y
Alt Standart 2.1.4. Oryantasyon Etkinlikleri
5/5
100
8/8
100
İ
P
Y
P
Alt Standart 2.1.5. Çocuklara, Velilere ve Okul
Personeline Yönelik Motivasyon Artırıcı
Çalışmalar
4/4
100
7/7
100
P
Y
Alt Standart 2.1.6. Çocuğun Başarısı
2/4
50
4/7
57
V/Y
İ
İ
Y
10/10
100
12/12
100
İ
P
İ
İ
6/6
100
10/10
100
V/Y
Y
-
4/4
100
7/7
100
V/Y
İ
-
İ
2/2
100
5/5
100
P
İ
-
Y
3/3
100
6/6
100
Y
İ
V/Y
P
ALT STANDARTLAR
Alt Standart 2.1.7. Çocukların Okul Yönetimine
Katılımı:
Alt Standart 2.1.8. Velilerin Okul Yönetimine
Katılımı
Alt Standart 2.1.9. Velilerin Eğitim Sürecine
Etkin Katılımı
Alt Standart 2.1.10. Öğretmenlerin Okul
Yönetimine Katılımı:
Alt Standart 2.1.11. Özel Bilgilerin Gizliliği:
İ
Veli
Gerçekleşme
Oranı
Algılanan Yarar Düzeyi
Gerçekleşme
Yüzdesi
Göstergeleri
Gerçekleşme
Oranı
Mevcut Durum
Göstergeleri
P
P
P
Genel Rapor -Okul
(G01a)
A-Mevcut durum girdilerinde;
sağlanabilen ve sağlanamayan kanıtlar,
B-Performans göstergeleri bulgularının,
belirlenmiş ölçütlerin neresinde yer aldığı (altında, yakın veya üstünde
vb.),
C-Algılanan yarar düzeyi bulgularında ise ;
Bir bütün olarak ve her biri açısından aktörlerin algılarının mod
değerlerinin yoğunlaştığı dereceler,
Bu derecelerin yarar derecesine olan uzaklığı ya da örtüşmesi,
Aktörlerin algılarının birbirine karşı durumları, aktörler arasında
manidar farklılaşmalar açısından değerlendirilir.
Download

Evet - Beşiri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü