Ek - 5
Laboratuvar Taahhütname Formu Örneği
…/…/20
T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
…………………………………. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
……………………………….. firmasının talebi üzerine, 2015/21 sayılı Bazı Tarım
Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği kapsamında yer alan
………….. GTİP'li ……………….. ürünü için, Ekonomi Bakanlığı web sitesinde yer alan
"Ticari Kalite Denetimi Laboratuvar Analiz Listesi"nde belirtilen ve aşağıda yer alan analizler
laboratuvarımızca gerçekleştirilmiştir.
GTİP
…
Ürün
…
Analiz
1)…
2)…
Deney Metodu
1)…
2)…
Yapılan analizlerin;
 Ürün Denetmeni ve firma tarafından birlikte mühürlenen ve üzerlerinde imzalarını
taşıyan ........…….… Parti No.lu ve ……………. TAREKS Başvuru No.lu Numune Kartı
bulunan numuneler üzerinde yapıldığını,
 TÜRKAK'tan alınan ISO/IEC 17025 akreditasyon belgemiz kapsamında olduğunu
beyan eder, ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir,
gereğini arz ederiz.
Firma/Laboratuvar Yetkilisi
Adı Soyadı
İmza
Firma Kaşesi
EKLER:
- Analiz Raporu (… sayfa)
Download

Ek - 5 Laboratuvar Taahhütname Formu Örneği …/…/20 T.C.