Ek-14
Konu: Davadan vazgeçildiğine dair dilekçe
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
……………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
.……………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE
Müdürlüğünüzde/Merkezinizde işlem görmekte olan ………………………..………
sicil numaralı işyerinden kaynaklanan borçlar nedeniyle açılmış olan davalardan feragat
edildiğine dair ilgili mahkemeye verilen havaleli dilekçenin bir örneği ilişikte sunulmuştur.
Bilgi edinilmesini arz ederim.
Ek: Dilekçe
… / … / 2014
İşverenin / Aracının
Adı Soyadı / Ünvanı
İmza
Download

Ek-14 Konu: Davadan vazgeçildiğine dair dilekçe SOSYAL