A
A
A
A
A
A
1-A
Adı Soyadı
Okulu
Sınıfı
LYS-2 FİZİK TESTİ
Bu Testte;
Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır.
Süre bitiminde FİZİK testi kitapçığınızı gözetmeninize verip KİMYA testi kitapçığınızı isteyiniz.
1.
2.
Birer uçlarında sabitlenmiş şekildeki X ve Y metalleri3l
nin boyları sırasıyla l ve
dir.
X
Y
X ve Y nin sıcaklığı Dt azaltıldığında Boyca genleşmeleri eşit oluyor.
Buna göre, X ve Y nin uzama katsayıları aX, aY olduğuna göre, a X oranı nedir?
aY
A)
1
2
B) 2
C)
3
2
D)
2
3
E) 1
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
2
X, Y, Z cisimlerinin eğik ve yatay düzlemdeki denge
durumları şekildeki gibidir.
S
α
X
S
Y
2S
Z
Ağırlıkları sırayla G, 2G, 2G kesit alanları S, S, 2S
olduğuna göre, düzlemlere yapılan basınçlar PX,
PY, PZ arasındaki ilişki nedir?
A) PY > PZ > PX
B) PX = PZ > PY
C) PX = PY = PZ
D) PY > PZ = PX
E) PX > PY > PZ
Diğer sayfaya geçiniz.
LYS-2 FiZiK 1. SINAV (13-14)
1
A
3.
A
İvme
A
Hız
A
Konum
K
L
A
5.
F
M
Zaman
M
M
Zaman
Buna göre, K, L, M hareketlilerden hangileri hızlanan hareket yapabilir?
A) K
B) L
C) M
D) K ve L
F
Y
Cisimlere uygulanan F kuvveti m kütleli cisme X, Y, Z
şekillerindeki gibi etki ediyor.
Ortamlar sürtünmesiz ve cisimler ok yönünde hareket ettiğine göre X, Y, Z şekillerindekinden hangileri kesinlikle yavaşlayan hareket yapar?
A) Yalnız X
B) X ve Y
hmax
v0
K
D) X ve Z
6.
k
I. hmax
II. L noktasındasi hızı
III. Xmenzil
IV. M noktasındaki kinetik enerji
yargılarından hangileri bulunabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV
E) II ve IV
k
k
M
Sürtünmesiz ortamda K noktasından yatayla a açısı
yapacak şekilde v0 hızıyla m kütleli cisim atılarak şekildeki M noktasına düşüyor. a, v0 ve cismin kütlesi
bilindiğine göre,
C) Y ve Z
E) X, Y ve Z
α
Xmenzil
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
4.
yer
Z
E) L ve M
L
M
α
X
Doğrusal yörüngede hareket eden K, L, M araçlarının
ivme zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri şekildeki gibidir.
ok
M
ok
ok
Zaman
A
k
m
m
Şekil-I
Şekil-II
m kütleli cisimler I ve II. şekillerdeki gibi yay sabitleri k olan yaylara bağlanmıştır. Harekete başladğında yayların uzamaları eşit olduğuna göre,
potansiyel enerjiler oranı kaçtır?
A) 8
B) 1
C)
1
2
D)
1
3
E)
1
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2
LYS-2 FiZiK 1. SINAV (13-14)
A
7.
A
A
A
9.
Doğrusal yolda hareket eden bir hareketlinin net kuvvet-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Net kuvvet
+F
Zaman
0
t
2t
3t
A
A
d1
+q yüklü parçacık emk’sı
olan levhada serbest bırakılıyor ve şekildeki yolu
+q
liyor. Parçacığın ivmezaman
grafiğide
şekildeki gibi olduğuna
göre;
e–
Hareketlinin ilk hızı sıfır olduğuna göre,
III. (2t - 3t) aralığında momentumu azalmıştır.
yargılardan hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
8.
I. d1 > d2
II.
III. v1 > v2
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III
e1 > e2
10.
K
M
M
i2
i3
L
1,5r
r
L
30°
Buna göre, vK, vL, vM
arasındaki büyüklük ilişkisi nedir?
A) vL > vK > vM
B) vK = vL = vM
C) vK > vM > vL
D) vK = vL > vM
E) vM = vL > vK
Zaman
–a
i1
yer
2t
K
Yer düzleminde sürtünmesiz ortamda kaymadan ilerleyen çemberin
K, L, M noktalarının yere
göre hızları vK, vL, vM dir.
t
II. (t - 2t) aralığında yavaşlamıştır.
ε2
2a
0
I. (0-t) aralığında düz hızlanmıştır.
1
– +
ε1
İvme
e
v2 i z -
v1
+ –
–F
d2
Özdeş lambalar özdeş üreteçlerle şekildeki gibi bağlanmıştır.
K, L, M lambalarından geçen akımlar sırasıyla i1, i2,
i3 arasındaki ilişki nedir?
(Üretecin iç direnci önemsenmiyor.)
A) i1 = i2 < i3
B) i3 > i1 > i2
D) i1 = i2 = i3
C) i3 > i2 > i1
E) i1 > i2 > i3
Diğer sayfaya geçiniz.
LYS-2 FiZiK 1. SINAV (13-14)
3
A
11.
d
d
A
13.
c
c
Y
q
+
X
Şekil-I
V
Şekil-II
X
A
B
y
Bir dalga legeninde KL kaynağından f frekanslı dalgalar üretiliyor.
Buna göre,
I. A aralığında derinlik B aralığındakinden büyüktür.
Kondansatörlerin iki ucu arasındaki d uzaklığı arttırıldığında X ve Y nin potansiyel enerjileri nasıl
değişir?
x
A
–
Özdeş kondansatörler Şekil-I de uçları açık, Şekil-II de
ise bir üretecin iki ucuna bağlanmıştır.
A
dalga söndürücü
A
dalga kaynağı
A
II. B deki dalgalanma yayılma hızı A dakinden küçüktür.
III. Dalga legeninde bir miktar su eklenince A nın dalga boyu artar.
Y
A)
Azalır
Azalır
yargılarından hangileri doğru olur?
B)
Artar
Artar
C)
Artar
Azalır
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
D)
Azalır
Artar
E)
Değişmez
Değişmez
14.
Yaylarda meydana getirilen atm lar Şekil-I, Şekil-II ve
Şekil-III deki gibidir.
12.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
i
i
r
i
K
r
i
K
L
r M
r
Sabit uç
L
Hafif yay
Ağır yay
Şekil-I
Şekillerdeki tellerden i akımı geçmektedir. K, L, M
noktalarındaki manyetik alan büyüklükleri BK, BL,
BM arasındaki ilişki nedir? (p = 3)
A) BK = BL = BM
B) BK > BL > BM
C) BK > BM > BL
D) BM > BK > BL
Şekil-II
M
Serbest uç
Şekil-III
K, L, M atmalarından hangilerinin yansıması başaşağıdır?
A) Yalnız K
E) BK = BL > BM
D) K ve M
B) K ve L
C) L ve M
E) K, L ve M
Diğer sayfaya geçiniz.
4
LYS-2 FiZiK 1. SINAV (13-14)
A
15.
A
A
18.
Aralıkları eşit olan doğrunun üzerine Tepe noktası M
olacak şekilde çukur ayna konulunca L deki cismin görüntüsü P de oluşuyor.
K
A
L
M
N
P
Odak uzaklığı çukur ayna ile aynı tümsek ayna M
noktasına konulunca K noktasındaki cismin görüntüsü nerede olur?
A) P
B) N
C) L
D) K
E) K ile L arası
A
Yapılan bir deneyle ilgili olarak;
I. Foton soğrulmaz.
II. Toplam enerji korunur.
III. Momentum korunur.
IV. Aynı düzlemde gerçekleşir.
V. Deney ışığın tanecikli yapıda.
olduğunu ispatlar.
Yukarıdaki sonuçlara göre bu olayın ismi nedir?
A) Fotoelektrik
B) Compton olayı
C) Young deneyi
D) De broglie
0,6 c hızıyla hareket eden göreli parçacığın toplam
enerjisi E dir.
Parçacığın kinetik enerjisi kaç E dir?
(C : ışık hızı)
17.
A)
1
2
B)
1
3
C)
1
4
D)
1
5
E)
1
8
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
16.
A
E) İnce zarlarda girişim
19.
Bohr atom madeline göre iki kez iyonlaşmış Li+2
atomunun 2. uyarılmış durumda yarıçapı kaç Å
dır?
(ZLi = 3, rbohr = 0,53 Å)
A) 0,53
20.
Özdeş iki su dalga kaynağı oranı uzaklık 10 cm dir.
oluşturulan dalgaların dalga boyu 4 cm olduğuna
göre, oluşan toplam katar çizgi sayısı ve düğüm
çizgi sayısı kaçtır?
B) 1,06
C) 1,59
D) 2,12
E) 3
M kütleli gezegenin etrafında m kütleli yolu R yarıçaplı
yörünge etrafında dönmektedir. Uydu 2R yarıçaplı yörüngeye çıkartıldığında uydunun;
M
R
m
R
Y
Katar
Düğüm
I. Toplam enerjisi azalır.
A)
4
3
II. Bağlanma enerjisi azalır.
B)
6
5
III. Kinetik enerjisi azalır.
C)
4
5
yargılarından hangileri doğrudur?
D)
5
4
A) Yalnız I
E)
5
5
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
LYS-2 FiZiK 1. SINAV (13-14)
5
A
A
21.
d
A
A
d
A
Işık şiddeti I olan K ışık kaynağı ve düzlem ayna şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
K ışık kaynağını A da oluşturduğu aydınlanmanın
I
dir?
şiddetinin
d2
1+ 2
2
22.
2 1
+
2
4
B)
D)
Bir young deneyinde kaynakların bir P noktasına
uzaklığı 3λ ve 4l dır.
Işığın dalga boyu l olduğuna göre, P noktasının
niteliği için ne söylenebilir?
A) 3. aydınlık
B) 3. karanlık
C) 4. aydınlık
D) 4. karanlık
E) 2. karanlık
2
1
+
4 16
C)
E)
25.
m
2
1
+
4
4
K
1
4
Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgaların özelliklerinden değildir?
A) Enine dalgadır.
B) Işık hızı ile yayılır.
C) Polarize olabilirler.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
A)
24.
A
2
K
A
L
M
N
P
m kütleli cisim KP arasında gidip-gelme hareketi yapıyor.
K’den M’ye gelirken;
I. İvmenin büyüklüğü azalır.
II. Hızın büyüklüğü artar.
III. KL arasında geçen süre LM arasından büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
D) Elektrik ve manyetik alanda saparlar.
E) Girişim ve kırınım yaparlar.
26.
X
Y
Z
r
r
23.
2r
v
A
B
+x
Bir otomobil +x yönde v sabit hızıyla gidiyor. Otomobilin çıkardığı klakson sesini A noktasındaki gözlemci
λ
2l, B noktasından bakan gözlemci
olarak okuyor.
Sesin havada yayılma hızı 340 m/s olduğuna göre,
arabanın hızı kaç m/s dir?
A) 204
2
B) 202
C) 200
D) 180
E) 160
yer
Yarıçapı r olan küre ile taban yarıçapları r ve 2r olan
silindirlerin denge durumları şekildeki gibidir.
X, Y, Z cisimleri aynı maddeden yapılmış olup, dayanıklılıkları DX, DY, DZ arasındaki ilişki nedir?
A) DX = DY = DZ
B) DX > DY > DZ
C) DY > DX > DZ
D) DZ > DY > DX
E) DX > DY = DZ
Diğer sayfaya geçiniz.
6
LYS-2 FiZiK 1. SINAV (13-14)
A
A
27.
A
F2
α
A
R
A
29.
Yıldızlar arasındaki en parlak yıldız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güney
β
O
A
B) Alfa Centauri
D) Vega
C) Sirius
E) Antares
F1
O noktasındaki cisme şekildeki gibi F1, F2 kuvvetlerinin
bileşkesi R oluyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) a > b ise F1 > F2
B) a < b ise F2 > F1
C) a = b ise F1= F2
D) a > b ise R > F2 > F1
28.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
E) a < b ise R > F2 > F1
5
30.
4
3
K
F
K
II. Açısal momentumun birimi kg
IV. Açısal momentum korunur.
2
Hava ortamda ince ve kalın merceğin asal eksenine
paralel gelen ışınlar odaktan geçerek şekildeki gibi kırılıyor.
Merceklerden X ve Y parçaları kesilip atıldığında K
ışını hangi yolları izleyebilir?
İnce kenarlı
m2
dir.
s
III. Eylemsizlik momentinin birimi kg.m2 dir.
6
1
I. Buz dansı yapan sporcunun dönerken kollarını açması ile hızı artar.
V. Açısal momentum skaler büyüklüktür.
yargılarından kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Kalın kenarlı
A)
1
5
B)
1
4
C)
2
6
D)
2
4
E)
3
5
Diğer sayfaya geçiniz.
LYS-2 FiZiK 1. SINAV (13-14)
7
Download

A A A A A A LYS-2 FİZİK TESTİ - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü