l-Yurtdl$lnda
Yapllacak i$lemler ;
a) Ogrenim gorecegi yOksekogretim kurumundan
alacagl kabul mektubu ya da e~deger
bir beige,
b) Ge<;erli ve uzun sOreli pasaport,
c) TOrkiye'de ogrenimi sOresince ge<;imini saglayacak maddi imkanlara sahip oldugunu
gosteren (banka hesabl, burs belgesi vb) dair beige
d) Konsolosluk taraflndan
Turkiye'ye
ogrenim
girildigi tarihten
gorulecek
il'in
ilave belgeler istenebilir
itibaren en ge~ 30 gun i~erisinde a~agldaki belgelerle birlikte
Emniyet
Mudurlugu
Yabancllar
~ubesine
muracaat
ederek
Yabancllara Mahsus ikamet Tezkeresi allnmasl zorunll(dur.
a) Yuksek6gretim
Kurumlarlndan
aldlklarl kayl/kabul be,gesi veya e~deger bir beige,
b) Ge~erli ve uzun sureli pasaport,
c) Turkiye'de
6grenim
suresince gec;imini saglayacak maddi imkanlara
sahip oldugunu
g6steren (banka hesabl, burs belgesi) dair beige,
d) Her yll ba~lnda Resmi Gazetede yaylnlanan ikamet tezkeresi degerli kaglt bedeli,
e) Gerekli g6ruldugu takdirde ilave belgeler istenebilir.
3-ikamet Tezkeresi Aldlktan Sonra Yapllacak i~lemler (Bildirim i~lemleri)
a) bgrenim
ama~11 ikamet tezkeresi alan yabancl ogrenciler,
Yabancllara Mahsus Kimlik
Numarasl tahsis i~lemini Nufus ve Vatanda~llk i~leri Genel Mudurlugu
Sorgulama
Sayfasl htt s: tckimlik.nvi.
ogrenebilmektedir
b) ikamet
tezkere
belirtilen
ov.tr AnonimSor
u.html
Kimlik Numarasl
internet
adresinden
.
suresini
uzatmak
isteyen yabancl 6grencilerin
ikamet
tezkeresinde
surenin sona ermeden once ya da sona ermesinden en ge~ 15 gun i~erisinde
Emniyet Yabancllar Birimlerine muracaat ederek suresini uzatmalarl gerekmektedir.
c)
Mezuniyet,
okuldan
kaydlnl sildirme,
ogrencilikle
ili~iginin kesilmesi devamslzllk
hallerde meydana gelebilecek degi~iklikler 15 gun i~erisinde, adres degi~ikliginin
vb.
ise 48
saat i~erisinde Emniyet Yabancllar Birimine bildirilmesi gerekmektedir.
d) ikamet
tezkerelerinde
kaybedilmesi
silinti
durumunda
ya da kazlntl
derhal
yenisinin allnmasl gerekmektedir.
Emniyet
yapllmamasl
Yabancllar
ve ikamet
Birimlerine
tezkerelerinin
muracaat
ederek
Download

Yabancı Öğrenci Bilgilendirme Formu Hk.