08Eylül12Eylül2014
GLOBALPİYASALARDAHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA…
Global piyasalara hafta boyunca yön veren verilere baktığımızda Avrupa Merkez Bankası ECB’den gelen Faiz İndirimi ve
ABD’denaçıklananbeklentialtıTarımDışıİstihdamdeğişimigündemedamgavurdu.
ABD tarafından açıklanan verilere baktığımızda haftanın açıklanan ilk verisi beklenti üzerinde gelen ISM İmalat PMI verisi
olurken,FabrikaSiparişlerindeise1992yılındanberienyüksekgerçekleşmekaydedildi.ABDISMİmalatPMIverisiisebuay
da geçen ay olduğu gibi beklentinin üzerinde kaldı. Ancak hafta sonuna doğru açıklanan istihdam verileri beklentileri
karşılayamadı. Hem ADP Özel Sektör İstihdam verisi hem de Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin altında kalarak
yatırımcılarıhayalkırıklığınauğrattı.KıtanındiğerönemliekonomilerindenKanada’dangelenverilerebaktığımızdaiseTicaret
Dengesindebeklentiüzerindefazlaverildiğigörülürken,İşsizlikOranınıngeçenaykiseviyesiyleaynıgeldiğiancakIveyPMI
verisininbeklentialtındakaldığıgörüldü.
Avrupa tarafından açıklanan verilere baktığımızda haftanın ilk önemli verileri beklenti altında kalan İmalat PMI’lar olurken,
İngiltere tarafından gelen Yapı PMI verisinde beklenti üzerinde kalındığı ancak Euro Bölgesi enflasyonunda daralmanın
devam ettiği görüldü. Euro Bölgesi Hizmet PMI verilerinde de aynı İmalat PMI verilerinde olduğu gibi beklentiler
karşılanmazkengeçtiğimizayaçıklananöncüverininrevizesiolan2.Çeyrekbüyümeverisibirdiğerönemliverioldu.Veride
bölgegenelindebüyümeyaşanmadığıteyitedildi.HaftanıngündeminibelirleyenenönemlikarariseşüphesizAvrupaMerkez
Bankasının10bazpuanlıkfaizindirimkararıoldu.Birçokyatırımcınınparasalgenişlemeyadavarlığadayalımenkulkıymet
satın alma önerisini beklediği toplantıda sürpriz faiz indirimi kararı çıktı ve beklenti %0.15 olan kararda faizin 10 baz puan
dahaindirilerekrekordüşükdüzeyolan%0,05’eçekildiğibildirildi.
AsyatarafındanaçıklananverilerebaktığımızdaaçıklananhaftanınilkönemliverisigeçtiğimizayaoranlagerileyenÇinİmalat
PMI verileri oldu. Avustralya’da faizler %2,5 düzeyinde sabit bırakılırken, 2014 2. Çeyrek büyümesinin beklentilerin hemen
üzerinde olduğu görüldü. Avustralya Ticaret Dengesinde beklentiden az açık verildiği görülürken Perakende Satışlarda ise
beklentiyeparalelartışyaşandı.
Yurtiçindeisebeklentiüzerindekalanenflasyonverileritakipedildi.TÜİKtarafındanaçıklananTüketiciFiyatEndeksindehem
yıllıkhemdeaylıkbazdabeklentiüzerindekalınırken,ÜFE’dededurumfarksızdı.Açıklanandiğerönemliveriolanİhracat
verisindeisegeçenayınaltındakalındığıgörüldü.
08Eylül12Eylül2014
ABD
ABDtarafındanpazartesigünütatilnedeniyleveriakışıyoktu.Haftanınaçıklananilkverisiise
beklenti üzerinde gelen ISM İmalat PMI verisi oldu. Beklentinin 56,8 olduğu veride
gerçekleşme59,0düzeyindeoldu.
S&P
Haftanın devamında 1992 yılından beri en yüksek gerçekleşmenin kaydedildiği Fabrika
Siparişleri verisini takip ettik. Beklentinin %11 düzeyinde olduğu veride gerçekleşme %10,5
düzeyindeoldu.
DOW
ABDISMİmalatPMIverisindedebeklentininüzerindekalındı.Beklentinin57,5olduğuveride
gerçekleşme59,6seviyesindeoldu.
NASDAQ
%0,22
2007,71
%0,23
17137,36
%0,06
4582,90
Haftasonunadoğruaçıklananistihdamverileriisebeklentilerikarşılayamadı.HemADPÖzel
Sektör İstihdam verisi hem de Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin altında kalarak yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.
Tarım Dışı İstihdam’ın öncüsü niteliğinde olan ADP Özel Sektör İstihdam verisinde tahmin edilen rakam 220.000 iken
gerçekleşmenin 204.000 kili olduğu görüldü. Beklentinin 225.000 kişi olduğu Tarım Dışı İstihdam verisinde ise
gerçekleşmenin142.000kişiolduğugörüldü.Tahminlerinçokaltındakalanveri,ABD’dedeAğustosayıiçinsondönemdeiş
gücü piyasasında olan olumlu gidişatın azaldığını gösterdi. Aynı anda açıklanan işsizlik oranı beklenti ile aynıydı. % 6.1
oranındaaçıklananveri,Temmuz’da%6.2seviyesindeydi.
KıtanındiğerönemliekonomilerindenKanada’dangelenverilerebaktığımızdaiseTicaretDengesindebeklentiüzerindefazla
verildiği görülürken, İşsizlik Oranının geçen ayki seviyesiyle aynı geldiği ancak Ivey PMI verisinin beklenti altında kaldığı
görüldü.
08Eylül12Eylül2014
AVRUPA
Avrupa tarafından açıklanan haftanın ilk önemli verileri beklenti altında kalan İmalat PMI
verileri oldu. Almanya İmalat PMI’da beklenti 52 düzeyinde gelmesi yönündeyken
gerçekleşmenin51,4düzeyindeolduğu,EuroBölgesiİmalatPMI’dabeklenti50,8düzeyinde
gelmesi yönündeyken gerçekleşmenin 50,7 düzeyinde olduğu, İngiltere İmalat PMI’da
beklenti 55 düzeyinde gelmesi yönündeyken gerçekleşmenin 52,5 düzeyinde olduğu
görüldü.
İngiltere tarafından gelen Yapı PMI verisinde beklenti üzerinde kalındı ancak Euro Bölgesi
enflasyonunda daralma devam etti. İngiltere Yapı PMI verisinde beklenti 61,4 düzeyinde
olması yönündeyken gerçekleşme 64,0 seviyesinde oldu. Euro Bölgesi Üretici Fiyat
Endeksindeiseaylıkbazdabeklentilereparalel%0,1oranındadaralmaolduğugörüldü.
DAX
FTSE
CAC40
%2,92
9747,02
%0,52
6855,10
%2,41
4486,49
EuroBölgesiHizmetPMIverilerindedeaynıİmalatPMIverilerindeolduğugibibeklentilerkarşılanamadı.AlmanyaHizmetPMI
verisindebeklenti51,1düzeyindeykengerçekleşmenin50,3seviyesindeolduğu,EuroBölgesiHizmetPMIverisindebeklenti
53,5 düzeyindeyken gerçekleşmenin 53,1 seviyesinde olduğu, İngiltere Hizmet PMI verisinde ise beklenti 58,5
düzeyindeykengerçekleşmenin60,5seviyesindeolduğugörüldü.EuroBölgesiPerakendeSatışlardaisebeklentilereparalel
%0,4’lükazalışolduğuortayakondu.
HaftanıngündeminibelirleyenenönemlikararşüphesizAvrupaMerkezBankasının10bazpuanlıkfaizindirimkararıoldu.
Birçokyatırımcınınparasalgenişlemeyadavarlığadayalımenkulkıymetsatınalmaönerisinibeklediğitoplantıdasürprizfaiz
indirimi kararı çıktı ve beklenti %0.15 olan kararda faizin 10 baz puan daha indirilerek rekor düşük düzey olan %0,05’e
çekildiği bildirildi. Faiz kararı sonrası açıklama yapan ECB Başkanı Draghi, 2014 büyüme tahminlerini %1’den %0,9’a
indirdiklerini, 2015 büyüme tahminlerini %1,7’den %1,6’ya çektiklerini, 2016 büyüme tahminlerini ise %1,8’den %1,9’a
çıkardıklarını açıkladı. Buna ek olarak piyasaların beklediği VDMK (Varlığa Dayalı Menkul Kıymet) için alım planlarını
açıklarken,varlıkalımprogramınınbüyüklüğükonusundanetbirrakamvermedi.Ayrıcafaizkararınınoybirliğiilealındığınıda
bildirdi.
08Eylül12Eylül2014
AVRUPA
Haftanın son verisi ise geçtiğimiz ay açıklanan öncü verinin revizesi olan 2. Çeyrek büyüme verisi oldu. Veride bölge
genelindebüyümeyaşanmadığıgörüldü.
HaftanındikkatçekensongelişmesiiseUkraynaHükümetiileayrılıkçılarınateşkesiçinanlaşmayavardıklarıoldu.Böylece
Ukraynauzunbirsüredenberizorlukyaşayanülkeyibudurumdançıkarmakiçinönemlibiradımatmışoldu.AvrupaGüvenlik
veİşbirliğiTeşkilatı(AGİT)yetkilisininyaptığıaçıklamayagöre,taraflarBelarus'unbaşkentiMinsk'tebirarayagelerekateşkes
içinanlaşmayavardılar.
08Eylül12Eylül2014
ASYA
AsyatarafındanaçıklananhaftanınilkönemliverisigeçtiğimizayaoranlagerileyenÇinİmalat
PMIverilerioldu.İmalatSatınAlmaYöneticileriEndeksi'nde(PMI),ulusalistatistikkurumunun
açıkladığıveriyegöreson2yılınzirvesindengeriçekilmemeydanagelerekİmalatPMI51,1
olarak açıklandı. HSBC İmalat PMI ise Temmuz sonundan bu yana gelen geri çekilme
tekrarlanarakbeklentilerinaltında50,2düzeyindeoldu.BirdiğerbüyükekonomiJaponya'da
ise,açıklananİmalatPMIverisiyinebeklentilerinaltındakalarak52.2olarakaçıklandı.
Nikkei
%1,58
15669
HangSeng %2,01
25240
Avustralya’da faizler %2,5 düzeyinde sabit bırakılırken Avustralya Merkez Bankası Başkanı
Shangai %4,93
Stevens yaptığı açıklamada Çin'den gelen konut verilerindeki olumsuzlukların piyasalar için
zorluk olduğundan ve değerli Avustralya Doları'nın ekonomiye olumsuz etki ettiğinden
bahsetti. Avustralya’dan açıklanan bir diğer ekonomik veri beklentinin az üzerinde gelen 2.
Çeyrekbüyümeverisioldu.Beklentinin%0,4büyümeyönündeolduğuveridegerçekleşme%0,5düzeyindeoldu.Avustralya
TicaretDengesindebeklentidenazaçıkverildiğigörülürkenPerakendeSatışlardaisebeklentiyeparalelartışyaşandı.
JaponyaMerkezBankasıBaşkanıKurodafaizlerisabitbıraktıklarıtoplantınınardındanyaptığıaçıklamadaülkeekonomisinin
ılımlı bir şekilde toparlandığını söyledi, ancak konut sektörüne ilişkin olumsuz açıklamalarda bulundu ve %2’lik enflasyon
hedefininhalageçerliolduğununvegelecekyılhedefinintutturulabileceğininaltınıçizdi.
08Eylül12Eylül2014
TÜRKİYE
Yurtiçindeaçıklananverilerebaktığımızdaİhracatınaylıkbazdabiröncekiaçıklamaolan12,54Milyarınaltında11,07Milyar
düzeyindeolduğugörüldü.
Beklentiüzerindekalanenflasyonoranlarıiseyurtiçindetakipedilenenönemliekonomikverioldu.TürkiyeİstatistikKurumu
(TÜİK)ağustosayınailişkinTÜFEveÜFEverileriniaçıkladı.Bunagöre,aylıkbazdaTÜFE%0,09,ÜFE%0,42artarken,yıllık
enflasyontüketicifiyatlarında%9,54,yurtiçiüreticifiyatlarında%9,88olarakgerçekleşti.TÜFE’de,ağustostabiröncekiaya
göre%0,09,biröncekiyılınaralıkayınagöre%6,28,biröncekiyılınaynıayınagöre%9,54veonikiaylıkortalamalaragöre
%8,46 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle ağustosta, aylık bazda en yüksek artış %1,64 ile lokanta ve oteller
grubundaoldu.Endeksteyeralangruplardangıdavealkolsüziçeceklerde%0,89,eğitimde%0,75,çeşitlimalvehizmetlerde
%0,65, eğlence ve kültürde %0,59 artış görüldü. Ağustosta aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup %4,92 ile giyim ve
ayakkabıoldu.
08Eylül12Eylül2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
PazartesigününeJaponya’dangelecekCariDengeİndikatörüve2.Çeyrekbüyümeverileriilebaşlayacağız.06:00’daise
Çin’dengelecekİhracatveİthalatrakamlarıtakipedilecek.09:00’dakiAlmanyaTicaretDengesi’ninardından10:00’daTürkiye
Sanayi Üretim Rakamları izlenecek. 15:30’da Kanada’dan gelecek Yapı İzinleri verisi takip edilecekken ABD tarafından
açıklanmasıbeklenenönemlibirveribulunmuyor.
Salı günü 04:30’da Avustralya’dan gelecek NAB İş Dünyası Tüketici Güven Endeksi ve Konut Kredileri verisi ile güne
merhabadiyeceğiz.Günündevamında11:30’daİngiltere’dengelecekSanayiÜretimverisi,TicaretDengesiveİmalatÜretim
verisi izlenebilir. Aynı saatte İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’nin konuşması da piyasa katılımcıları tarafından
izlenebilir.15:15’deiseKanada’dangelecekKonutBaşlangıçlarıverisitakipedilebilir.
Çarşamba günü 02:50’de Japonya’dan gelecek Çekirdek Makine Siparişlerinin ardından 03:30’da Avustralya’dan gelecek
Westpac Tüketici Güveni Endeksi izlenebilir. 10:00’da Türkiye’den gelecek yıllık GSYİH verisinin dışında piyasalara yön
vermesibeklenenönemlibirveriakışıbeklenmiyor.
Perşembegünü00:00’daYeniZelanda’danFaizKararıaçıklanacak.04:30’daiseAvustralyaİşsizlikOranıilegünedevam
edeceğiz.AynısaatteÇin’dengelecekTüketiciveÜreticiFiyatEndeksitakipedilebilir.09:00’dagelecekAlmayaTÜFE’sinin
ardından10:00’daTürkiye’dengelecekCariDengeverisiizlenebilir.15:30’daiseABDtarafındanherhaftaaçıklananHaftalık
İşsizlikMaaşıBaşvurularınıngününsonönemliverisiolmasıbekleniyor.
Cuma günü 07:30’da Japonya’dan açıklanacak Sanayi Üretim verilerinin ardından 09:00’da basın toplantısı düzenleyecek
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda’nın basın toplantısı takip edilebilir. 12:00’de ise Euro Bölgesi Sanayi Üretim
verisiyleberaberİşsizlikOranıdaizlenebilir.15:30’daABDtarafındangelecekPerakendeSatışlarverisininardından16:55’de
açıklanacak Michigan Tüketici Güven Endeksi ve 17:00’de gelecek İşletme Stokları verisinin haftanın son önemli verileri
olmasıbekleniyor.
08Eylül12Eylül2014
EURUSD
Geçtiğimiz hafta piyasalar Avrupa Merkez Bankası(ECB)nın faiz kararı ve ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verilerine
odaklandı.ECBsürprizbirşekildefaizoranını%0.15'ten%0.05'eçekerekeurodatürbülansanedenoldu.Toplantısonrası
Draghi'nin ek önlem paketi olarak VDMK alımına gidileceğini açıklaması eurodaki kan kaybını şimdilik durdurdu. ABD'de
açıklanan tarım dışı istihdam verisinde ise sürpriz vardı. 200K hedefinin çok altında 142K olan gerçekleşme dolarda sınırlı
zayıflamayanedenoldu.
Piyasaların bu hafta Perşembe günü açıklanacak olan Almanya TÜFE ve Cuma günü açıklanacak olan ABD perakende
satışlar verilerine odaklanması beklenebilir. Almanya enflasyonunda yatay beklentiler söz konusu. Beklentilere paralele bir
gerçekleşmeeurodasınırlıbirzayıflamayanedenolabilir.ABDperakendesatışlarverisindeisebeklentilerpozitif.Tüketimde
canlılığındevametmesidolardagüçlenmeyenedenolabilir.
Pariteyeteknikaçıdanbakarsak;1.3000psikolojikdesteğininaltınahızlıbirsarkmanıngörülmesisatışbaskısınındahafazla
artmasınanedenolabilir.Direncedönüşenbuseviyeyitakipetmekteyararvar.Olasıdüşüşlerdetakipedilebilecekdestekler
1.2930,1.2870ve1.2800seviyelerinde.Olasıtepkialımlarında1.3000direncineekolarak1.3050ve1.3110dirençleritakip
edilebilir. RSI indiikatörünün ekstrem bir şekilde 20 seviyesinin altına düşmesi nedeniyle kısa vadede tepki alımları
beklenebilir.
08Eylül12Eylül2014
GBPUSD
Geçtiğimiz hafta sterlin yatırımcısı faiz kararına odaklandı. Perşembe günü açıklanan faiz kararında bir değişiklik olmadı.
Emlak sektöründeki balon nedeniyle geçtiğimiz aylarda zaman zaman faiz artırımına yönelik açıklamalarda bulunan BOE
yetkilileri, emlak sektörünün yavaşlaması ile birlikte faiz artırımına sıcak bakmamaya başlamışlardı ki nötr faiz kararı da bu
yaklaşımıdestekledi.Faizoranınınaynıkalmasısterlindezayıflamayanedenoldu.
BuhaftayabakarsakönplanaçıkanveriSalıgünüaçıklanacakolansanayiüretimiverisi.Veridebeklentilerazdaolsaolumlu.
Olumlugerçekleşmeninkankaybedensterlindesınırlıbirtoparlanmayanedenolmasıbeklenebilir.
Pariteyeteknikaçıdanbakarsak;Pozitifalgıaçısındanönemliolan1.6440seviyesininaşağısınahızlıbirşekildesarkılması
nedeniyle negatif algının oluştuğu söylenebilir. 1.6310 ilk önemli destek konumunda. Diğer önemli destek ise 1.6260
seviyesinde. Olası yükselişlerde 1.6365/1.6380 bandı ilk önemli direnç konumunda. Pozitif algının yeniden oluşması adına
1.6440direncinitakipetmeyedevamedeceğiz.Kısavadeliindikatörleraşırısatışbölgesindeseyrediyor.
08Eylül12Eylül2014
USDJPY
Önceki haftayı 104.04 desteğinin hemen üzerinden kapatmayı başaran paritede haftanın ilk günü Japonya tarafında
açıklananyatırımharcamalarıveimalatPMIverilerininkötügelmesi,paritede104.04desteğininkorunmasınavealışiştahının
güçlenmesi adına önem arz eden 104.40 seviyesine doğru hareketlenmeye sebep oldu. Salı günü beklentilerin oldukça
üzerinde açıklanan ABD ISM İmalat endeksinin de etkisi ile 104.40 seviyesi üzerinde hızlı hareketlilik ve 105.05 direncine
yakınkapanışyaşandı.Haftanınsonişlemgünününilksaatlerinde105.55üzerihareketlilikdikkatçekiciydi.Gününilerleyen
saatlerinde105.05seviyesinedoğrugeriçekilmevebuseviyeüzerindetutunmagayretigözlendi.
Yenihaftadageriçekilmelerdeilkönemlidestekseviyemizolan104.40'ıtakipedeceğiz.Alışiştahınıngücünükorumasıadına
bu destek üzeri kalıcılık önemli. Geri çekilmenin devamı durumunda ise 104.04 ve 103.65 izleyeceğimiz diğer destek
seviyeleri. Alış iştahının devamı adına ise 103.30 kritik desteği üzeri kalıcılığın önemli olduğunu hatırlatalım. 104.40 üzeri
kalıcılıkdurumunda105.05ve105.55seviyeleriniizlemeyisürdüreceğiz.105.55üzerindekidiğerdirençlerise105.80-106.00
ve106.70seviyelerindebulunmakta.Kısavadeligöstergeleraşırıalımbölgesindeseyrediyor.
08Eylül12Eylül2014
S&P500FUTURES
Biröncekihafta2001üzeridenemelerisonrasıhaftalıkkapanışbuseviyeninhemenaltındagerçekleşmişti.Geçtiğimizhafta
daaynıhareketlerindevamettiğigörüldü.2001üzerikalıcılıksağlanamazisedüşenmomentumilegeriçekilmehareketleri
görülebilir.Budurumdaizleyeceğimizilkdestekler1980-1954ve1933seviyelerindebulunmakta.Alışiştahınındevamıadına
ise1907üzerikalıcılığınönemliolduğunuhatırlatalım.2001üzerikalıcılıksağlanabilmesihalindeisesırasıyla2020-2050ve
2100dirençleriningündemegelebileceğinibelirtelim.Sondörtişgünününikisindeoluşandojilersıkışmayaişaretediyor.Bu
sıkışmanınsonaermesidurumundavolatiliteninartmasıbeklenebilir.
Kontrata önümüzdeki hafta etki edebilecek ABD gündem maddelerine bakacak olursak; perşembe günkü haftalık işsizlik
maaşıbaşvurularıvecumagünküperakendesatışlarileMichiganTüketicigüvenendeksiverileriönplanaçıkmakta.
08Eylül12Eylül2014
ALTIN
Haftaya sakin başlangıç yapan Altın'da, dolardaki güçlenmeye bağlı olarak güvenli liman olan emtialara talebin azalması
sonrasında geri çekilmeler yaşandı. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası başkanı Draghi'nin açıklamaları sonrasında
1277referansseviyemizedoğruyükselenAltın'da,buseyiruzunsürmedi.HaftanınsongünüTarımDışıİstihdamverilerinin
de beklentilerin oldukça altında gelmesine rağmen Altın'da görülen yukarı hareketlilikler Ukrayna hükümeti ve ayrıkçılar
arasındauzlaşmayavarılmasınındaetkisiylekalıcıolmadıvehaftalıkkapanış1269seviyesindengerçekleşti.
Önümüzdeki hafta Altın'da oynaklığa sebep olabilecek çok önemli bir veri bulunmamakta. Rusya- Ukrayna arasındaki
gerginliklerindeuzlaşmayavarmasısonrasındayenihaftadagörülebilecekjeopolitikvesiyasirisklerifiyatlıyorolacağız.
Teknik açıdan bakacak olursak; Trend değiştirici konumda olan 1255 desteği üzerinde kalıcılığın devam etmesi halinde
izlenebilecek ilk dirençler 1277 ve 1286 seviyelerinde bulunuyor. Aşağı yönlü işlemlerin gerçekleşmesi ile 1255 altında
kalıcılıkoluşmasıhalindegenelalgınınnegatifedöneceğinidüşünmekteyiz.Budurumdailkolarak1246ve1233desteklerini
takipediyorolacağız.HeikenAshiindikatörünegatifbölgedeseyretmeyedevamediyor.
08Eylül12Eylül2014
BRENT
Brentte düşüş sonrası yaşanan tepki hareketlerinde 104.40'ı kritik direnç seviyesi olarak tanımlamıştık. Yükselişin tepki
boyutundan kurtulabilmesi ve yukarı hareketin devamının gelebilmesi için 104.40'ın geçilmesi gerektiğini ifade etmiştik.
Öncekihafta103.30direncidenemelerisonrasıkapanışını103.00seviyesininhemenüstündengerçekleştirenBrent'teyeni
haftasakinbaşlasadahaftanınikinciveüçüncügünlerisertgeriçekilmelergörüldü.Kritik101.50seviyesialtıhareketlilikler
sonrası perşembe ve cuma günleri bu seviye üzerinde kalma çabası dikkat çekiciydi. Emtiada 101.50 seviyesi altı kalıcılık
durumunda negatif algının güçlenmesini beklediğimizi hatırlatalım. Bu durumda yaşanması muhtemel geri çekilme
hareketinde izleyeceğimiz ilk destekler sırasıyla 100.80-99.90-99.30 ve 98.60 seviyelerinde bulunmakta. 101.50 üzerinde
tutunma sağlanması durumunda ise ilk izlenecek dirençler 102.10-102.65 ve 103.30 seviyelerinde. Yükselişin tepki
boyutundançıkıpdevametmesiadınaise104.40üzerikalıcılıkgerektiğinihatırlatalım.
08Eylül12Eylül2014
VIOP30
Haftayı yatay sayılabilecek bir hareketle 102.100 seviyesinden kapatan kontratta gelecek hafta meydana gelebilecek
düşüşlerde102.000ve101.300destekleritakipedilebilir.Özellikle101.300desteğialımiştahınıngücüadınaönemli.Olası
yükselişlerde 102.600 ilk önemli direnç konumunda. Diğer önemli direnç ise yükseliş hareketinin devamı açısından önemli
olan 103.300 seviyesinde. Haftalık kapanışın doji ile sonuçlanması nedeniyle gelecek haftanın ilk günlerinde volatilitenin
ciddianlamdayükselmesibeklenebilir.
08Eylül12Eylül2014
USDTRY
Haftaya yatay başlangıç yapan kurda, ABD ISM imalat endeksinin beklenti üzerinde gelmesi ve artan jeopolitik riskler
nedeniyleTL'nindolarkarşısındadeğerkaybetmesisonucundayükselişlergözlemledik.Haftaortasındaiseolumsuzgelen
enflasyon verisine karşın, gerginliklerin azalmasıyla TL verdiklerini geri aldı ve kurda geri çekilmeler yaşandı. Akabinde
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin beklenmedik bir şekilde faizleri düşürmesi ve Ekim ayında varlık alımlarına
başlayacağını açıklaması üzerine kur 2.1465'lere doğru çekilse de, tarım dışı istihdam verisinin iyi geleceği beklentileriyle
tekraryukarıhareketliliklergözlemledik.Ancakverininbeklentilerinoldukçaaltındaaçıklanmasıylayaşanangeriçekilmeler
sonrasındakapanış2.1570seviyesindengerçekleşti.
Önümüzdeki hafta hem yurtiçinde hem de ABD tarafında kuru etkileyebilecek öneme sahip ekonomik bir veri bulunmuyor.
FakatCumagünüaçıklanacakperakendesatışverileriileMichiganHassasiyetiveMichiganTüketiciGüveniBeklentisitakip
edilebilir.
Teknikaçıdanbakacakolursak;Dolarlehineişlemleringerçekleşmesihalindeilkolarak2.1650ve2.1740dirençlerinitakip
ediyor olacağız. Pozitif algının güçlenmesi adına 2.1740 ana direnci üzerinde kalıcılık aradığımızı belirtelim. Kurda
görülebilecek tl lehine hareketliliklerde ise izlenebilecek ilk destekler 2.1550 ve 2.1495 seviyelerinde bulunuyor. Parabolic
SARindikatörünegatifgörünümsergilemeyedevamediyor.
08Eylül12Eylül2014
EURTRY
Haftaya TL'nin euro karşısında değer kaybıyla başlayan kurda, hafta ortasında Türkiye'den gelen enflasyon oranlarının
yüksekgelmesinerağmen,birsüredirdevametmekteolanRusya-UkraynagerginliklerininhafiflemesisonucuTLverdiklerini
gerialdıvekurdatekrartoparlanmahareketlerigözlemledik.AkabindeAvrupaMerkezBankasıBaşkanıDraghi'ninsüprizbir
şekildefaizlerdeindirimegitmesiveEkimayındavarlıkalımlarınabaşlayacağınıduyurmasıüzerinekur2.79ile19Aralık'tan
buyanaendüşükseviyeleregeriledi.
Veri akışının çok yoğun olmadığı yeni hafta da, bazı Euro bölgesi ülkelerinden gelecek enflasyon verileri ve Euro bölgesi
endüstriyelüretimverisitakipedilebilir.
Teknik açıdan bakacak olursak; 2.8000 referans seviyesinde üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ilk olarak 2.8100 ve
2.8170 dirençlerini takip ediyor olacağız. 2.8100 ana direnci altında kalıcılığın devam etmesi halinde kurda güçlü negatif
algınınhakimolduğunusöyleyebiliriz.OluşabilecekTLlehinehareketliliklerdeiseilkdestekler2.7870ve2.7800seviyelerinde
bulunuyor.Bollingeraltbandındahareketedenparitedediparayışınındevamettiğisöylenebilir.
Download

08 Eylül - 12 Eylül 2014